ANALISIS SWOT

KEKUATAN (STRENGTH – S) S1 – GPM yang terlatih dalam pengurusan pusat sumber S2 – GPM telah menghadiri kursus asas dan pertengahan pengurusan pusat sumber. S3 – Pentadbir memberi kerjasama dan galakkan dalam perkembangan PSS S4 – Mendapat kerjasama AJK Kerja PSS S5 – Kemudahan fizikal baik dan sempurna S6 – Guru mahir menggunakan ICT.

ANALISIS SWOT
KELEMAHAN (WEAKNESS – W)
W1 – Tiada guru pelapis yang telah menghadiri kursus asas pengurusan Pusat Sumber. W2 – 70% murid tidak meminjam bahan bacaan BI. W3 – 7% murid tidak menguasai 3M. W4 – 60% guru tidak mencatat rekod-rekod penggunaan dan pinjaman bahan. W5 – Masih kekurangan buku. ( 1: 9 ) W6 – Program automasi tidak dapat digunakan sepenuhnya.

ANALISIS SWOT
PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – PIBG membiayai dan menyokong aktiviti Pusat Sumber Sekolah O2 – Bantuan sumber daripada agensi luar seperti Jakim, Jabatan , NST Alam Sekitar. O3 – Terdapat bantuan PKG Zon O4 – Sokongan PPD, JPN, PKG dan PSPN 05 – Sokongan MGB

ANALISIS SWOT
ANCAMAN (THREATS – T) T1 – Kurang galakkan membaca daripada ibu bapa semasa di rumah. T2 – Tiada komitmen dari ibu bapa yang sibuk dengan tugas dan kerjaya masing-masing T3 – Kurang penggunaan bahan multimedia di kalangan guru. T4 – Murid tidak ada kemahiran mencari maklumat sepenuhnya

ISU, MATLAMAT & KPI
 Apakah

isu-isu strategik yang wujud di sekolah?  Apakah matlamat strategik yang telah ditetapkan?  Apakah KPI setiap matlamat strategik?

PELAN STRATEGIK
ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK
Kemudahan Fizikal

INDIKATOR PRESTASI

mewujudkan sudut-sudut matapelajaran di dalam dan di luar Pusat Sumber. menambah bahan –bahan seperti buku, majalah, alat pandang dengar, VCD, BBM dll.

Koleksi Bahan

Perkhidmatan

mempelbagaikan perkhidmatan untuk guru dan murid. • menggalakkan penggunaan PSS

Proses teknik Pengkelasan Katalog

memproses semua bahan bagi melancarkan proses automasi. • Buku Daftar Perolehan dan stok sentiasa dikemaskini.
• •

Pengurusan dan pentadbiran Kewangan Keceriaan

memastikan AJK PSS melaksanakan tugas mengikut peraturan yang ditetapkan. mencari sumber kewangan salain daripada sumber kewangan kerajaan. mewujudkan suasana yang menarik, selesa dan menyenangkan.

OBJEKTIF: Kecemerlangan Akademik
Matlamat Strategik: Meningkatkan Peratus Kelulusan Matematik

AKADEMIK 2006 2007
TOV
68 % 81 % 60 % 64% 72 % 80 %

2008
84 % 95 % 80 % 82%

2009
93 % 98 % 90 % 100 %

2010
100 % 100 % 100%

*TAHUN 1 *TAHUN 2 *TAHUN 3 *TAHUN 4 *TAHUN 5 *TAHUN 6

75 % 88 % 68 % 72 %

80 % 100 % 100 %

* TOV adalah berdasarkan PKBS 2 (2006)

…dijana menggunakan pendekatan...

PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN (TOWS Matriks)
STRENGTH S1 – Guru mencukupi – 100% terlatih S2 – Mempunyai guru cemerlang Matematik S3 – 60% guru yang mempunyai sekurangkurangnya 5 tahun pengalaman S4 – Jumlah murid yang tidak ramai – mudah dikawal S5 – Kemudahan fizikal baik dan sempurna WEAKNESS W1 – Guru beropsyen MT kurang penguasaan B. Inggeris W2 – 30% murid kurang berminat BI W3 – 7% murid tidak menguasai 3M W4 – Kemudahan penggunaan ICT kurang efisyen W5 – Masih kekurangan bahan BBM untuk tahap satu W6 – Blok bilik darjah yang digunakan oleh PPG menimbulkan masalah kekurangan bilik darjah

OPPORTUNITY O1 – PIBG membiayai dan menyokong aktiviti penting sekolah O2 – Bantuan sumber daripada agensi luar seperti PERDA, Yayasan Negeri dan YB adalah baik O3 – Terdapat bantuan guru pakar daerah O4 – Sokongan PPD, JPN, PKG dan PSPN 05 – Sokongan MGB

S – O Strategies W – O Strategies ( S1,01,02,05) ( W1,W2,02,03,04,05) Wujudkan permuafakatan antara sekolah Gunakan kepakaran dari luar dan mengadakan program dan PIBG untuk meningkatkan prestasi peningkatan penguasaan Matematik ( S4,S5,01,02) Tambahkan masa p/p Matematik ditambah selepas waktu persekolahan ( S5,02,04,) Pertingkatkan penggunaan keceriaan dan kemudahan fizikal agar P & P lebih berkesan

THREATS T1 – Kurang pemerhatian ibu bapa semasa di rumah T2 – Tiada komitmen dari ibu bapa yang sibuk dengan tugas dan kerjaya masing-masing T3 – Bahan ICT tidak dapat berfungsi dengan baik T4 – Murid tidak dapat mengaplikasi kemahiran Matematik sepenuhnya

S – T Strategies (S1,S5,T3 ) Tingkatkan penggunaan ICT dalam P&P ( S5,T1,T2) Tingkatkan penglibatan ibu bapa (S1,S2,S5,T4 ) Gunakan kemudahan yang ada untuk meningkatkan kemahiran

W – T Strategies (W2,T1,T2 ) Wujudkan kemahiran keibubapaan kepada waris tentang kepentingan pendidikan masa kini ( W1,W5,W4,T3) Tingkatkan perkembangan staf tentang penggunaan ICT

PENJANAAN STRATEGI
Strategi S - O
1. • • 2.

(S1, O1,02,05,) Wujudkan permuafakatan antara sekolah dengan PIBG untuk meningkatkan prestasi akademik Tambahkan masa pembelajaran murid (S5, O2,04) Pertingkatkan penggunaan keceriaan dan kemudahan fizikal secara berkesan dalam proses pembelajaran di sekolah.

PENJANAAN STRATEGI (Samb…)
Strategies S – T
1.

(S1, S5, T3) Tingkatkan penggunaan ICT dalam proses P&P

2.

(S5,T1,T2) Gunakan suasana sekolah untuk mempertingkatkan penglibatan ibubapa dalam program khas sekolah.

3.

(S1,S2,S5,T4 ) Gunakan kemudahan yang ada untuk meningkatkan kemahiran

PENJANAAN STRATEGI (Samb…)
Strategi W – O
1.

(W1, W2, O2,03,04,05 ) Gunakan kepakaran dari luar dan mengadakan program peningkatan penguasaan Matematik

PENJANAAN STRATEGI (Samb…)
Strategies W – T
1. (W2,T1,T2 ) Wujudkan kemahiran keibubapaan kepada waris tentang kepentingan pendidikan masa kini 2. ( W1,W5,W4,T3) Tingkatkan perkembangan staf tentang penggunaan ICT

OBJEKTIF: Kecemerlangan Akademik
Matlamat Strategik: Meningkatkan Peratus Kelulusan Matematik

AKADEMIK 2006 2007
TOV
68 % 81 % 60 % 64% 72 % 80 %

2008
84 % 95 % 80 % 82%

2009
93 % 98 % 90 % 100 %

2010
100 % 100 % 100%

*TAHUN 1 *TAHUN 2 *TAHUN 3 *TAHUN 4 *TAHUN 5 *TAHUN 6

75 % 88 % 72 % 72 %

80 % 100 % 100 %

* TOV adalah berdasarkan PKBS 2 (2006)

OBJEKTIF: Kecemerlangan Akademik
Matlamat Strategik: Meningkatkan Peratus A Matematik

AKADEMIK 2006 2007
TOV
23 % 11 % 5% 13 % 21%

2008
45 % 40% 35% 35 %

2009
52 % 50% 48 % 60 %

2010
60 % 60 % 60%

*TAHUN 1 *TAHUN 2 *TAHUN 3 *TAHUN 4 *TAHUN 5 *TAHUN 6

35 %

40% 25% 25 % 20 %

30 % 60 % 60 %

* TOV adalah berdasarkan PKBS 2 (2006)

PEMBINAAN PELAN TAKTIKAL
ISU STRATEGIK
-Peratus lulus Matematik untuk tahun 2006 belum mencapai lebih -Peratus A Matematik tahun 2006 belum mencapai lebih 25 % -Penggunaaan ICT dan BBM perlu lebih berkesan -Meningkatkan

85 %

MATLAMAT STRATEGIK

pencapaian A Matematik dan lulus Matematik untuk keseluruhan darjah / tahun -Memastikan semua murid yang terlibat dengan kelas dapat mengusai kemahiran matematik PPSMI yang ada dalam sukatan. -Mewujudkan penyelarasan penggunaan ICT dan BBM yang lebih efisyen
• A- 60 % • Lulus – 100 % menjelang 2010 •Bilik Matematik yang lengkap

INDIKATOR PRESTASI (KPI)

OBJEKTIF

Peningkatan peratus kelulusan Matematik 60 % ke atas*(2006) kepada 72 % ke atas* (2007) -Peningkatan peratus kecemerlangan Matematik mendapat A 5 % ke atas* ( 2006) kepada 20 % ke atas* ( 2007 ) -Mencapai kelulusan 100 % dan mengekalkannya
-

STRATEGI

* Untuk setiap kelas

wujudkan permuafakatan antara sekolah dengan PIBG untuk meningkatkan prestasi Matematik. •Meningkatkan penggunaan kemudahan fizikal :- ICT dan PSS secara berkesan dalam P & P Matematik •Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam program Matematik •Menggunakan kepakaran luar untuk meningkatkan penguasaan Matematik •Mengadakan latihan perkembangan staf berkaitan pengusaan kemahiran dan ICT guru

PELAN TAKTIKAL
BIL PROGRAM/ T/JAW TEMPO

PROJEK

AB

H

KOS/ SUMBER

OUTPUT

INDIKATOR PRESTASI

PELAN KONTIGENSI

1

PENGURUSAN PSS

GPM & GURU

SEPANJANG TAHUN

RM 500

Peningkatan 10 % dalam pengurusan PSS.

Menggadakan taklimat kepada semua AJK dan pengawas PSS

2

AUTOMASI

UNIT AUTOMASI

SEPANJANG TAHUN

RM 500

Menjalankan program Unit Automasi keep in buku automasi bagi peminjaman dalam program Automasi buku. Mendapatkan bahan huku dari pesta buku dengan kadar murah.

GPM

SEPANJANG TAHUN

3 KOLEKSI BAHAN

RM 13000

Membeli bahan buku dan bukan buku

PELAN TAKTIKAL
BIL PROGRAM/ T/JAW TEMPO

PROJEK

AB

H

KOS/ SUMBER

OUTPUT

INDIKATOR PRESTASI

PELAN KONTIGENSI

4

LAWATAN

AJK PSS

1 HARI

RM 650

80 % pelajar yang menyertai dapat menghafal istilah Matematik dalam nyanyian dengan baik

Nyanyian dalam kelas

5

BULAN PSS

AJK PSS

BULAN OGOS

RM 450 Ujian prestasi 2 bulan sekali Aktiviti menyoal secara lisan

6

PROGRAM NILAM

SEMUA SEPANJANG GURU TAHUN KELAS & AJK NILAM

RM 650

Penghasilan 2 bahan setiap minggu

-

PELAN OPERASI

PELAN OPERASI

Nama Projek : 1.BENGKEL MENJAWAB KERTAS SOALAN UPSR BERSAMA WARIS
LANGKAH 1 PROSES KERJA Mesyuarat: 1.1 Ucapan GB 1.2 Bentang kertas konsep 1.3 Lantik AJK 1.4 Agih tugas 1.5 Tetap tarikh / Tempat 1.6 Bincang kos 1.7 Jemputan 1.8 Hal-hal lain Persiapan: • Tempat • Penceramah • Hands out

T/JAWAB GB

TEMPOH 1 Hari

STATUS

2

AJK Persiapan

7 Hari

Nama Projek : 1.BENGKEL MENJAWAB KERTAS SOALAN BERSAMA WARIS
LANGKAH 3 PROSES KERJA Surat menyurat kepada ibu bapa dan penceramah T/JAWAB Setiausaha TEMPOH 7 hari STATUS

4 6

• •

Pelaksanaan

AJK AJK

1 hari 3 hari

Penilaian dan Post Mortem • Penyediaan Laporan

Nama Projek :2. KELAS BIMBINGAN DAN PEMULIHAN MATEMATIK
LANGKAH 1 PROSES KERJA Mesyuarat: 1.1 Ucapan GB 1.2 Bentang kertas konsep 1.3 Lantik AJK 1.4 Agih tugas 1.5 Tetap tarikh / Tempat 1.6 Bincang kos 1.7 Jemputan 1.8 Hal-hal lain Persiapan: • Jadual tugas guru/kelas •Makluman untuk ibu bapa dan makanan •Contoh soalan / latihan T/JAWAB GB TEMPOH 1 Hari STATUS

2

AJK Kelas bimbingan

8 bulan

Nama Projek :2KELAS BIMBUNGAN DAN PEMULIHAN MATEMATIK
LANGKAH 3 PROSES KERJA Pelaksanaan -Selepas waktu persekolahan - Semasa cuti penggal Penilaian dan Post Mortem • Penyediaan Laporan

T/JAWAB AJK

TEMPOH 8 bulan

STATUS

6

AJK

1 hari

Nama Projek :3. TAKLIMAT ABAKUS DAN PENGGUNAAN ICT DALAM P&P
LANGKAH 1 PROSES KERJA Mesyuarat: 1.1 Ucapan Ketua Panitia 1.2 Pembentangan tugas kepada guru-guru Matematik . 1.3 Menetap tarikh / tempat 1.4 Bincang kos 1.5 Hal-hal lain Persiapan: • Tempat • Bahan Bengkel • Jadual Bengkel • Instrumen Penilaian Bengkel T/JAWAB Ketua Panitia TEMPOH 1 Hari STATUS

2

AJK Persiapan Tempat

7 Hari

Nama Projek : 3. TAKLIMAT ABAKUS DAN PENGGUNAAN ICT DALAM P&P
LANGKAH 4

PROSES KERJA Tempahan Sajian

T/JAWAB AJK Sajian

TEMPOH 1 hari

STATUS

5 6

Pelaksanaan Penilaian dan Post Mortem • Penyediaan Laporan

AJK AJK

2 hari 1 hari

Nama Projek :4. PERTANDINGAN NYANYIAN MATEMATIK
LANGKAH 3 PROSES KERJA Taklimat kepada hakim pertandingan •Penyerahan instrumen pemarkahan Rehearsal •Satu hari untuk setiap tahap •Memperbaiki kelemahan Pelaksanaan Penilaian dan Post Mortem • Penyediaan Laporan

T/JAWAB AJK Penghakima n AJK

TEMPOH 1 hari

STATUS

4

2 hari

5 6

AJK AJK

2 hari 1 hari

Nama Projek :5. BELAJAR 1 ISTILAH MATEMATIK SETIAP HARI
LANGKAH 1 PROSES KERJA Mesyuarat: 1.1 Ucapan Ketua Panitia 1.2 Bentang kertas konsep 1.3 Lantik AJK 1.4 Agih tugas 1.5 Hal-hal lain T/JAWAB Panitia TEMPOH 1 Hari STATUS

2

Persiapan: • Pengumuman di perhimpunan mewajibkan murid mempunyai buku istilah

Panitia

1 Hari

Nama Projek :5. BELAJAR 1 ISTILAH MATEMATIK SETIAP HARI
LANGKAH 3 PROSES KERJA Pelaksanaan •Belajar 1 istilah di kelas •Penilaian istilah Penilaian -ujian istilah 3 kali setahun •Post Mortem • Penyediaan Laporan

T/JAWAB AJK

TEMPOH Sepanjang tahun

STATUS

4

AJK

3 hari 3 hari

Nama Projek : 6. MEMBINA BBM MATEMATIK
LANGKAH 1 PROSES KERJA Mesyuarat: 1.1 Ucapan Ketua 1.2 Agih tugas 1.3 Tetap tarikh 1.4 Bincang kos 1.5 Hal-hal lain T/JAWAB Ketua Panitia TEMPOH 1 Hari STATUS

2

Persiapan: • Membeli bahan-bahan untuk membuat BBM

AJK

2 Hari

Nama Projek : 6. MEMBINA BBM MATEMATIK
LANGKAH 3 PROSES KERJA Membeli bahan –bahan untuk membuat BBM sebulan sekali Pelaksanaan • Membina BBM Penilaian dan Post Mortem • Penyediaan Laporan

T/JAWAB AJK Sajian AJK Hadiah AJK AJK

TEMPOH 1 hari

STATUS

4 5

Sepanjang tahun 1 hari

Nama Projek :4. PERTANDINGAN NYANYIAN MATEMATIK
LANGKAH 1 PROSES KERJA Mesyuarat: 1.1 Ucapan Ketua Persatuan Matematik 1.2 Bentang kertas konsep 1.3 Lantik AJK di kalangan guru & ahli Persatuan 1.4 Agih tugas 1.5 Tetap tarikh / Tempat 1.6 Bincang kos 1.7 Hal-hal lain Persiapan: • Pengumuman setiap kelas •Penyediaan peraturan pertandingan • Bahan Lagu Matematik • Audio untuk pertandingan • Instrumen Pemarkahan pertandingan T/JAWAB Panitia & Persatuan Matematik TEMPOH 1 Hari STATUS

2

AJK Persiapan

7 Hari

SEKIAN & TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful