Anda di halaman 1dari 13

DAIE

INTERNET

Disediakan oleh
USTAZ NADZDZARUL AMIR BIN
MOHYEDDIN
PENAL PROGRAM BULAN
DAKWAH
SM SAINS REMBAU, NEGERI

PENDAHULUAN
Media
dengan

sosial

adalah

m e m b o l e h ka n

sejenis
para

media

yang

pengguna

d i g u n a ka n

dengan

terus

mudah

secara

untuk

talian

menyertai,

b e r ko n g s i , d a n m e n c i p t a i s i m e l i p u t i b l o g , r a n g ka i a n s o s i a l , w i k i , f o r u m d a n
d u n i a v i r t u a l . B l o g , r a n g ka i a n s o s i a l d a n w i k i m e r u p a ka n b e n t u k m e d i a
s o s i a l y a n g p a l i n g u m u m d i g u n a ka n o l e h m a s y a r a ka t d i s e l u r u h d u n i a .
S e m e n t a r a i t u , j a r i n g a n s o s i a l m e r u p a ka n l a m a n d i m a n a s e t i a p o r a n g b o l e h
m e m b u a t l a m a n w e b s e c a r a p e r i b a d i , ke m u d i a n b e rh u b u n g d e n g a n r a ka n r a ka n

untuk

b e r ko n g s i

maklumat

dan

b e r ko m u n i ka s i .

Jaringan

sosial

t e r b e s a r a n t a r a l a i n Fa c e b o o k , M y s p a c e , P l u r k , d a n Tw i t t e r. J i ka m e d i a
t r a d i s i o n a l m e n g g u n a ka n m e d i a c e t a k d a n m e d i a p e n y i a r a n , m a ka m e d i a
s o s i a l m e n g g u n a ka n i n t e rn e t . M e d i a s o s i a l m e n g a j a k s e s i a p a s a h a j a y a n g
b e rm i n a t u n t u k b e rh i b u r d e n g a n m e m b e r i s u m b a n g a n d a n m a k l u m b a l a s
s e c a r a t e r b u ka , m e m b e r i ko m e n , s e r t a b e r ko n g s i m a k l u m a t d a l a m m a s a
y a n g c e p a t d a n t i d a k t e rh a d

RASIONAL PROGRAM
Realiti di Malaysia, kebanyakan rakyat Malaysia
memiliki akaun laman sosial.

Bilangan yang
mempunyai laman sosial
khususnya Facebook
mengikut umur

OBJEKTIF PROGRAM
Mewujudkan group berunsur keislaman didalam media
sosial seperti Facebook dan media sosial yang lain.
Meningkatkan kemahiran berdakwah menggunakan
media baru
Merapatkan ukhuwah melalui pertukaran maklumat
dan informasi berkaitan keislaman terutamanya
dikalangan pelajar sekolah.

CADANGAN AKTIVITI
PELANCARAN DAIE INTERNET
CERAMAH ADAB-ADAB MELAYARI LAMAN SOSIAL
PERTANDINGAN MENCIPTA VLOG DAKWAH (LVD)
PERTANDINGAN MENCIPTA BLOG DAKWAH
MEWUJUDKAN GROUP USRAH di laman-laman sosial

PERASMIAN DAIE INTERNET


Majlis perasmian dan pelancaran program yang bakal
menjadi asas kepada aktiviti-aktiviti yang bakal
dilaksanakan dengan jayanya.
Sebagai satu kemudahan kepada guru dan pendidik
khususnya untuk menyebarkan dakwah secara
langsung kepada semua warga sekolah.

PERTANDINGAN MENCIPTA
VIDEO DAKWAH KREATIF
Menganjurkan pertandingan mencipta video dakwah
kreatif dengan menggunakan aplikasi komputer dan
mengandungi unsur-unsur dakwah dan kebaikan.
Mesej utama yang perlu ada dalam video dakwah
kreatif ialah amar makruf dan nahi mungkar serta
mengamalkan adab dan akhlak islamiah dikalangan
pelajar.
Selain itu boleh juga diselitkan unsur-unsur yang
santai dan menghiburkan.

Pemenang Video dakwah kreatif dinilai melalui


kreativiti, kesenian dan nilai yang ditunjukkan.
Jangka masa yang diberikan untuk menghasilkan
sesebuah video berdurasi 4-5 minit.
Para para pelajar diberi kebebasan untuk
menggunakan program penghasilan video yang
bersesuaian mengikut kreativiti pelajar itu sendiri.

CONTOH VLOG DAKWAH KREATIF

https://www.youtube.com/embed/PN9esenqM2o
https://www.youtube.com/embed/poj6SrWvFmc
https://youtu.be/-p5ARoV7-tM
https://
youtu.be/7rcjmCW7E04?list=PL8D0B28B8F566EE6C

CERAMAH ETIKA PENGGUNA


LAMAN SOSIAL DALAM ISLAM
Men gadakan ceramah atau tazkirah
ring kas

yang

berkaitan

etika

menerangkan
dan

adab-adab

ketika melayari laman sosial serta


keb aikan

dan

menjaga

adab

keburu kan
dan

etika

tidak
semasa

melay ari laman sosial.


Jan gka

masa

peneran gan
terpulang
send iri.

untu k
berkaitan

kepada

ceramah
tajuk

penceramah

GROUP USRAH FACEBOOK DAN


WHATSAPP
Mewujudkan group usrah yang menghimpunkan guru
dan pelajar.
Menjadikan group sebagai medan perbincangan
ilmiah dan medan pertukaran maklumat antara guru
dan pelajar khususnya berkaitan dengan
pembangunan sahsiah dan keperibadian pelajar.
Guru juga boleh menyelitkan video yang berkaitan
dengan tajuk usrah didalam group tersebut.

PENUTUP

Kesimpulannya, Program Daie Internet diharapkan

dapat

memberikan

impak

serta

membantu

para

pendidik dalam melaksanakan aktiviti terutamanya


yang melibatkan pelajar.

Disamping

kebijaksanaan

itu,
para

menguji
pelajar,

kreativiti

program

ini

dan
juga

diharapkan dapat menjadi medium dan pemangkin


dakwah dikalangan pelajar.

DISEDIAKAN OLEH

Ustaz Nadzdzarul Amir bin


Mohyeddin
Penal Bulan Dakwah 2015
Sekolah Menengah Sains Rembau