Anda di halaman 1dari 58

TOPIK 2: TATABAHASA

GOLONGAN KATA
Perkataan dalam sesuatu bahasa dapat
digolongkan ke dalam golongan-golongan
tertentu berdasarkan beberapa kriteria,
misalnya struktur fonologi, morfem,
sintaksis dan semantik.
Terdapat beberapa orang ahli bahasa
Melayu yang pernah membuat
penggolongan kata. Antaranya ialah:

Zaba (1961)
1.
2.
3.
4.
5.

Nama
Perbuatan
Sifat
Sendi
Seruan

Arbak Othman (1981)

Kata
Kata
Kata
Kata
Kata
Kata
Kata
Kata
Kata

nama
kerja
keterangan
sifat
depan
sendi
seruan
bilangan
tanya

Nik Safiah Karim, Farid M.Onn, Hashim Hj.


Musa dan Abdul Hamid Mahmood (2003)

Kata
Kata
Kata
Kata

nama
kerja
adjektif
tugas

Perbincangan tentang penggolongan kata


akan dilihat dalam Nik Safiah Karim et al.
(2003)

Kata Nama
Lazimnya kata ini menamakan orang,
tempat atau benda.
Boleh digolongkan kepada tiga, iaitu:

Kata nama am

Kata nama khas

Kata ganti nama

Kata nama am
- perkataan yang merujuk benda-benda atau
perkara-perkara yang umum sifatnya.
- Terbahagi kepada dua jenis:
Abstrak- mimpi, roh, idaman
Konkrit- kereta, jambatan, rumah
Kata nama khas
Hidup, manusia dan bukan manusia
Tak hidup

Kata nama am

HIDUP
- Manusia
- petani
- bayi
- jururawat
- Bukan manusia
- ikan
- pari-pari
- pokok

TIDAK HIDUP
- Institusi
- sekolah
- hospital
- universiti
- abstrak
- pendapat
- iklim
- senyuman
- Konkrit - bangunan
- jalan
- kereta

Kata nama khas


- Mendukung makna rujukan khusus pada
sesuatu nama, haiwan, benda,
perbadanan (institusi), undang-undang,
bangsa, bahasa, pangkat dan
seumpamanya.
- Dalam tulisan, huruf pertama kata nama
khas ditulis dengan huruf besar.

Kata ganti nama


Kata ganti nama tunjuk
Ini dan itu
Kata ganti tempat
Sana, sini, situ
Kata ganti nama diri orang
Diri pertama, kedua dan ketiga
Kata ganti nama diri tanya
Apa, mana, siapa
Kata ganti tak tentu
Sesiapa, apa-apa, mana-mana, masingmasing, seseorang, sesuatu

Pembentukan Kata nama


Kata nama tunggal
- yu
- ibu
- guruh

Kata nama terbitan


- pendaki
- kekasih
- juruterbang
- telapak
- seruling
- pinggiran

Kata nama majmuk


- balai raya
- anak emas
- susu pekat manis
- graf terarah

Kata nama ganda


- sekolah-sekolah
- biji-bijian
- lauk-pauk
- lelangit

Kata Kerja (KK)


Kata kerja merupakan kata yang
menyatakan sesuatu perbuatan/perlakuan
dan merupakan kata yang menjadi inti
dalam frasa kerja serta dapat mewakili
seluruh frasa kerja.
Contoh:
- Adik keluar.
- Kejadian itu disaksikan oleh orang ramai.
- Kakak membeli sebentuk cincin.

Kata
kerja

KKTT tanpa pelengkap


Ialah kata kerja yang boleh berdiri sendiri
tanpa objek/ penyambut.
Semua orang pulang
Adik saya masih tidur
Padi sedang menguning
Pemuda itu tersenyum
Boleh diikuti dengan keterangan
Semua orang pulang pada waktu petang
Padi sedang menguning di sawah

KKTT berpelengkap
Ialah kata kerja yang mesti diikuti oleh
pelengkap untuk menyempurnakan maksud
ayat.
Unsur pelengkap ini tidak sama dengan objek
kerana objek hanya hadir selepas KK transitif.
Ayat yang mengandungi pelengkap tidak
boleh dipasifkan.
Contoh:
Keadaan bapanya beransur baik *
Mereka berada di Pulau Pangkor*
Dia menjadi guru *
*pelengkap boleh terdiri daripada KA,KN/FN,FSN

Kata kerja transitif


Berfungsi dalam
ayat aktif
Pelajar sedang
membaca buku
*Saya sedang
membaca buku
Berfungsi dalam
ayat pasif
Buku sedang
dibaca oleh
pelajar

Kata kerja
transitif
(aktif)

Mengaturkan
Membelah
Mengekori
Menggaulkan
Mengharungi
Terlanggar

Kata kerja
transitif
(pasif)
Diaturkan
Dibelah
Diekori
Kami gaulkan
Harungi
kena

Pembentukan kata kerja


Kata kerja tunggal
- ada
- tidur
- keluar
- kembali

Kata kerja terbitan


- memasak
- mentafsirkan
- diseret
- percayai
- mempercepat

Kata kerja majmuk


- kemas kini
- kenal pasti
- beritahu
- ambil alih

Kata kerja ganda


- berlari-lari
- terhuyung-hayang
- menari-nari

Kata adjektif
kata adjektif sifatan/keadaan berani, gopoh
kata adjektif warna merah, biru
kata adjektif ukuran kerdil, tebal
kata adjektif bentuk lurus, bulat
kata adjektif waktu segera, lampau
kata adjektif jarak jauh, hampir
kata adjektif cara - perlahan, lincah
kata adjektif perasaan rindu, gembira
kata adjektif pancaindera tampan, halus, masin

Pembentukan kata adjektif


Kata adjektif tunggal
- kasar
- nipis
- lunak

Kata adjektif terbitan


- sebesar
- terindah
- terindah
- gemuruh
- sinambung

Kata adjektif majmuk


- merah jambu
- panjang tangan
- rabun ayam
- kuning langsat

Kata adjektif ganda


- sihat-sihat
- besar-besaran
- kacau-bilau
- sebaik-baik

Kata adjektif dalam bentuk perbandingan

Darjah biasa
Darjah bandingan
Darjah penghabisan

Darjah biasa
Kata adjektif tanpa sebarang tambahan
besar
sederhana

Darjah bandingan
Guna awalan se- untuk nyatakan
bandingan yang sama
sesedap
sebesar
Guna kata penguat lebih/kurang untuk
nyatakan bandingan yang berbeza
lebih kuat daripada
kurang besar daripada

Darjah penghabisan
Terdapat 6 darjah penghabisan:
1. se + KA + gandaan + kata nama

setinggi-tinggi gunung
2. Ter + KA

terpandai
3. Paling + KA

paling indah
23

4. KA + sekali

pandai sekali
5. Ter +

amat
sangat

+ KA

teramat cantik
tersangat bersih

24

6.

amat
sungguh
sangat

+ KA + sekali

amat cantik sekali


sungguh merdu sekali
sangat sedap sekali

25

Darjah penghabisan
Ter
Paling
Sekali

*terpaling pandai sekali


* salah satu sahaja

26

Kata tugas
Kata tugas dapat dibahagikan kepada
jenis-jenis berikut;

Kata
Kata
Kata
Kata

penyambung ayat
praklausa
prafrasa
pascakata

Kata penyambung ayat


Kata hubung gabungan : dan, atau,
tetapi, lalu, serta, sambil
Kata hubung pancangan
Komplemen bahawa, untuk
Keterangan kerana, hingga, ketika,
supaya
Relatif - yang

Kata praklausa
Kata seru aduh, cis, wah
Kata tanya- berapa, mengapa
Kata perintah (larangan, suruhan,
arahan atau permintaan) jangan, usah,
sila, jemput, tolong, harap
Kata pembenar benar, ya
Kata pangkal ayat maka, justeru,

Kata Prafrasa
Kata bantu
Bantu aspek perbezaan masa seperti telah,
sudah
Bantu ragam menerangkan ragam perasaan
cth, hendak, mesti, boleh
Kata penguat paling, benar, nian, terlalu
Kata penegas -memang, juga, pun, -kah, -lah
Kata nafi -bukan, tidak
Kata pemeri ialah, adalah
Kata sendi nama di, ke, kepada, dari, daripada
Kata bilangan dua, tiga, beberapa, semua,
kedua-dua, masing-masing, setiap
Kata arah hadapan, tengah, dalam, luar

Kata bantu
Kata bantu aspek
perbezaan masa

Kata bantu ragam


-menerangkan
ragam perasaan

telah

mahu

sudah

harus

pernah

hendak

masih

boleh

sedang

mesti

akan

dapat

belum

Kata Penguat
Fungsi menguat / menegaskan maksud
Perkataan yg mendahului atau mengikuti
kata adjektif
Dibahagikan kepada 3, iaitu:
i)
penguat hadapan
ii)
penguat belakang
iii) penguat bebas

32

Penguat hadapan
terlalu, paling, agak
Masakan ibunya paling sedap
Penguat belakang
sekali, benar, nian
Indah nian puteri bunian
Penguat bebas
amat, sangat, sungguh
Sungai itu sangat dalam @
Sungai itu dalam sangat

33

Kata penegas
Memberi penekanan pada bahagianbahagian tertentu dalam ayat
-kah
-lah
-tah

Kata nafi
Berfungsi untuk
menidakkan sesuatu
kenyataan
Terbahagi kepada 2:
bukan
tidak

Kata nafi bukan


Digunakan sebagai unsur nafi bagi frasa
nama dan frasa sendi nama
Contoh:
Gadis itu tidak
pelakon popular di
Sepanyol

Gadis itu bukan


pelakon popular di
Sepanyol

Hadiah itu tidak


untuknya

Hadiah itu bukan


untuknya

Kata nafi tidak


Digunakan sebagai unsur nafi bagi frasa
kerja dan frasa adjektif.
Contoh:
Melly bukan pergi
ke pejabat

Melly tidak pergi


ke pejabat

Dakwaan pekerja itu Dakwaan pekerja itu


bukan benar
tidak benar
langsung
langsung.

Kata nafi bukan boleh hadir sebelum frasa


kerja dan frasa adjektif jika frasa tersebut
membawa maksud pertentangan maklumat
Contoh:

pekerja itu bukan mahu dipuji, tetapi


dia mahu gaji yang lebih tinggi.
emak bukannya marah, dia kecewa
sahaja
Pelajar itu bukan pintar sangat, cuma
dia rajin belajar

Kata pemeri
Adalah
- hanya boleh diikuti oleh kata sendi nama seperti
untuk, pada, dalam, daripada, dengan dan
sebagainya. Contoh:
i) Wang yang terkumpul itu adalah untuk
mangsa banjir
ii) dijangka siap adalah pada 15 Januari
2020
- juga digunakan di hadapan kata adjektif, iaitu
kata atau rangkai kata yang menunjukkan sifat
sesuatu.
Contohnya:

i) Kenyataan itu adalah benar


ii) Penyelidikan dan pembangunan dalam sektor
pertanian di negara ini adalah terlalu kecil
iii) Keputusan hakim adalah muktamad
- Perkataan adalah tidak boleh digunakan pada awal
ayat.
- Perkataan adalah merupakan kata pemeri, yakni
unsur yang menjadi penghubung antara subjek
dengan rangkai kata.Contoh:

SALAH
BETUL
Adalah dimaklumkan bahawa

Dengan ini
dimaklumkan
bahawa

Ialah
- hanya digunakan di hadapan perkataan
atau rangkai kata yang berupa kata nama
atau frasa nama, yakni perkataan atau
rangkai kata yang menyatakan nama
sesuatu benda, keadaan, pekerjaan,konsep
dan sebagainya.Contoh:
i) Sepak takraw ialah sukan yang elok
dipertandingkan
ii) Beliau ialah orang pertama

Kata pemeri tidak boleh digandingkan


dengan kata nafi, kecuali dalam binaan:
adalah + kata nafi + frasa adjektif
- keterangan saksi itu adalah tidak
benar
- tindakan pengganas itu adalah tidak
rasional

Kata sendi
nama

Kata Sendi Nama

Penggunaannya

Contoh Ayat

i ) digunakan untuk menunjukkan tempat


di

** ditulis terpisah
ii ) digunakan untuk menunjukkan
perbuatan
** ditulis bersambung

digunakan untuk menunjukkan tempat


atau arah yang dituju
ke

dan waktu.

1. Kami berhimpun di padang itu


2. Mereka menunggu saya di hadapan pejabat.
3. Saya telah diperintahkan untuk menjaga tuan.
4. Buku itu ditulis oleh Dr.Ahmad

1. Adik saya pergi ke sekolah


2. Polis memancutkan air ke arah perusuhperusuh itu.
3. Ujian akan diadakan dari semasa ke semasa.

dari

digunakan untuk menyatakan arah,

1. Saya menendang bola itu dari sudut kiri


padang itu.

tempat

2. Dia berasal dari Ipoh.

dan waktu

3. Mesyuarat itu bermula dari pukul lapan hingga


pukul sebelas pagi.

1. Surat itu daripada ayah


saya
2. Tapak kaki itu disyaki daripada harimau.

daripada

digunakan untuk menyatakan punca bagi


manusia,haiwan,benda,unsur mujarad,

3. Kami mendapat manfaat daripada ceramah


itu.

sumber atau asal kejadian sesuatu benda

4. Kasut itu diperbuat daripada kulit.

dan perbezaan atau perbandingan.

5. Pendapatnya berbeza daripada pendapat


saya.
6. Bekerja sendiri lebih baik daripada bekerja
makan gaji.

untuk/bagi

Kata sendi nama untuk bervariasi dengan bagi


dan

1. Jadual waktu untuk/bagi Tingkatan Enam


Atas sedang disediakan.

berfungsi untuk menunjukkan kegunaan


untuk sesuatu.

2. Rumah untuk/ bagi pekerja pekerja sedang


diperbaiki.

Untuk menyatakan maksud bahagian yang


diperuntukan,hanya kata sendi nama untuk
digunakan.

3. Asrama untuk/ bagi penuntut-penuntut


Sarawak sedang dibina.
4. Wang itu untuk ayah. ( Tidak boleh:Wang itu
bagi ayah)
5. Tanah seluas 3 ekar itu untuk kami.

digunakan untuk menyatakan sasaran yang


merujuk
kepada

1. Serahkan buku ini kepada Ahmad.


2. Padi diberikan kepada burung merpati

manusia,haiwan,unsur mujarad,pecahan
dan

3. Anak-anak muda sekarang terdedah


kepada bahaya dadah.

perubahan keadaan.

4. Para peserta itu dibahagikan kepada dua


kumpulan.
5. Harga saham kini pulih kepada paras yang
memuaskan.

digunakan untuk menunjukkan keterangan


waktu dan
pada

tempat, dalam ungkapan ada pada


(manusia danhaiwan),
benda yang konkrit, unsur mujarad
(abstrak)

1. Saya tidak berada di rumah pada ketika


itu.
2. Potret itu tergantung pada dinding.
3. Buku itu ada pada Muhammad.
4. Keupayaan melindungi diri ada pada
semua binatang.
5. Pada pendapat saya,alasan itu tidak boleh
diterima.

digunakan untuk menunjukkan maksud


tujuan,
penegasan dan urutan.

1. Demi kecemerlangan masa depan,


marilah kita
berusaha dari sekarang.
2. Demi Allah,saya tidak melakukan
perbuatan yang terkutuk itu.
3. Mereka memasuki dewan satu demi satu.

demi

tentang

digunakan untuk menunjukkan maksud


rujukan sesuatu yang umum atau

1. Mereka sedang berbincang tentang


masalah pergolakan politik negara.

1. Gadis itu cantik


seperti/bagai/umpama/laksana
bidadari.

seperti/
bagai/

satu sama lain dan membawa maksud


perbandingan
atau
2. Hatinya keras
seperti/bagai/umpama/laksana batu.

umpama/
laksana

persamaan
3. Dia berlagak
seperti/bagai/umpama/laksana seorang
hakim.

digunakan untuk membawa maksud


bersama-sama,
dengan

sejak/semenjak

2. Ali menerima teguran itu dengan hati terbuka.

keterangan cara,penggunaan sesuatu


sebagai alat,

3. Bapa membunuh ular itu dengan ranting kayu.

dan keadaan perbandingan yang serupa.

4. Pendapatan saya tidak setimpal dengan kerja


yang saya lakukan.

digunakan untuk membawa maksud bermula


dari sesuatu masa.

digunakan untuk membawa maksud rujukan


sesuatu yang konkrit (manusia,haiwan dan
benda) tetapi
terhadap

1. Saya pergi berkelah dengan keluarga.

tidak sesuai untuk rujukan mujarad.

1. Saya tidak berjumpa dengannya


sejak/semenjak tiga tahun lalu.
2. Sejak peristiwa itu,dia tidak berani memasuki
hutan itu.

1. Kita tidak harus bersikap biadap terhadap ibu


bapa.
2. Kajian terhadap tikus menunjukkan kesan yang
agak menggalakkan.
3. Kulit saya sensitif terhadap mentol.

akan

digunakan selepas kata adjektif yang


bersifat emotif

1. Dia rindu akan kekasihnya


2. Gopal sayang akan tanah airnya.

1. Tanamannya dimusnahkan oleh gajah


digunakan selepas kata kerja pasif yang
berawalan di-dan ter-,
oleh

2. Batu yang berat itu terangkat oleh saya.


3. Dia kena kejar oleh polis

serta kata bantu pasif kena,


4. Mereka tewas oleh kecuaian penjaga gol.
dan maksud sebab.

1. Kami berazam untuk belajar


sampai/hingga universiti.
hingga/sampai

digunakan untuk menyatakan perihal


peringkat serta
had waktu dan tempat.

2. Saya berada di pejabat sampai/hingga


pukul 4 petang.
3. Dia menunggang basikal sampai Kuala
Lumpur

dalam/
antara

1. Saya tidak mahu campur


tangan dalam urusan kamu.
2. Perbezaan pendapat telah
berlaku antara negara anggota

digunakan untuk membawa


pengertian lingkungan
yang tidak mempunyai ruang
atau jarak.

di antara
- berfungsi sebagai kata arah
- hanya digunakan untuk menunjukkan
kedudukan
fizikal, ruang, jarak atau arah. Contohnya:
a) Tambak Johor terletak di antara Johor Bahru
dengan Singapura
b) Hasnah duduk mencelah di antara kedua-dua
ibu bapanya.
c) Rumahnya terletak di antara dua bangunan itu

antara
digunakan untuk menunjukkan perbandingan.
Contoh:
a) Banyak perbezaan antara Fatimah dengan
Rahmah
b) Yang manakah yang lebih menarik antara
dua
bangunan itu?

Kata sendi nama antara biasanya diikuti oleh


kata nama am yang tidak perlu diulang. Contoh:
a) imbangan yang wajar antara orang yang
b) Antara lagu persembahannya ialah Ratu,
c) Antara nama yang disebut ialah
* Tetapi boleh diikuti oleh kata nama yang
mengalami penggandaan separa seperti adikberadik. Contoh:
a) perhubungan antara kedua-dua negara

Apabila kata sendi nama antara atau di


antara digunakan, kata yang dipadankan
dengannya ialah kata sendi nama dengan,
bukan kata hubung dan. Contoh:
a) antara calon dengan penemuduga.
b) di antara Muar dengan Batu Pahat.

Kata arah
Menunjukkan arah atau kedudukan
Belakang

Bawah

Atas

Luar

Utara

Sudut

Barat

Hadapan

samping

Kata bilangan
Menjadi penerang kepada kata nama
jumlah yang tentu sifatnya
bilangan tak tentu
sekalian, seluruh, beberapa
maksud himpunan
berguni-guni, berpuluh-puluh
maksud pisahan
masing-masing, setiap
maksud pecahan
seperempat, setengah

Kata pascakata
Kata yang hadir selepas perkataan. Bentuk
itu ialah nya.