Anda di halaman 1dari 41

Rekan-Rekan PNS

Pembinaan Disiplin
Aparatur
DEDEN SOLEH, SH, MH.
2015

BKD PROV JABAR

KESEJAHTERAAN DAN DISIPLIN


Jl. Ternate No. 2 Bandung

Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS


PP 10 Tahun 1983 jo PP 45 Tahun 1990

oleh :
DEDEN SOLEH, SH, MH.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT


BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
JL. TERNATE NO. 2 BANDUNG

SEBAGAI BAHAN INFORMASI KAMI


SAMPAIKAN BAHWA UNTUK IZIN PERCERAIAN
PNS DARI TAHUN 2010 S/D TAHUN 2014
ADALAH SEBANYAK 181 PNS DENGAN
RINCIAN :
1. TAHUN 2010 : 40
2. TAHUN 2011 : 39
3. TAHUN 2012 : 36
4. TAHUN 2013 : 33
5. TAHUN 2014 : 33
TOTAL : 181 PNS

Sayangilah
keluarga anda

PERKAWINAN ialah ikatan lahir batin antara


seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami istri dengan tujuan untuk membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

(Pasal 1 UU No.1Tahun 1970


tentang Perkawinan).
Perkawinan adalah sah,apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya.
Tiap - tiap perkawinan Dicatat menurut
peraturan perundang undangan yang berlaku

(Pasal 2 UU No.1 Tahun 1970 tentang


perkawinan).

Pasal 2 PP. 10/83


Perkawinan harus
dilaporkan dlm
tempo 1 tahun
Bila
tidak
dilaporkan dalam
tempo 1 thn tsb
dijatuhi Hukdis
tingkat
berat
Pasal 15 PP.45/90

Pasal 3 PP 45/90
PNS yang akan melaksanakan perceraian wajib memperoleh
izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang
Pasal 4
PNS yang akan beristeri lebih dari seorang wajib
memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang
berwenang
PNS Wanita Tdk di Izinkan menjadi isteri kedua,ketiga dan
keempat
Pasal 5
Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PNS dalam
lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau
beristeri lebih dari seorang, wajib memberikan
pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat yg
berwenang melalui saluran hierarki dalam jangka waktu
selambat-lambatnya 3 bulan terhitung sejak tanggal ia
menerima permintaan izin dimaksud

Pasal 8 (dulu) PP. 10 / 1983


Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil
pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk
penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya
Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah
sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan,
sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak
atau anak-anaknya
Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian
gaji yang wajib diserahkan Pegawai Negeri Sipil pria kepada
bekas isterinya ialah setengah dari gajinya
Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak
berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak
berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu
Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya
menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi

Pasal 8 ayat 4 baru PP. 45/90 perubahan PP


10/83
Pembagian gaji kpd bekas isteri tidak
diberikan
apabila
alasan
perceraian
disebabkan :
- karena isteri berzinah, dan atau
- melakukan
kekejaman
atau
penganiyaan
berat baik lahir maupun
batin terhadap suami,
- menjadi pemabuk, penjudi
yang
sukar disembuhkan
- meninggalkan suami selama 2 thn
tanpa alasan yang sah

PERCERAIAN
Perceraian harus dilaporkan dalam
tempo
1 bulan.
Bila tidak dilaporkan dalam
tempo
1 bln tsb dijatuhi
disiplin tingkat berat. Pasal 15
PP. 45/90

Mr. Den 2014

IZIN PERCERAIAN
PASAL 3 (1) PP 45 TH 1990
PNS YG AKAN MELAKUKAN PERCERAIAN WAJIB MEMPEROLEH IZIN ATAU
KETERANGAN LEBIH DAHULU DARI PEJABAT

PEJABAT
SURAT IZIN

PNS A
(PENGGUGAT/PEMOHON)

SURAT KETERANGAN U/ MELAKUKAN PERCERAAIAN

PNS B
(TERGUGAT/TERMOHON)

ALUR/PROSES PENGAJUAN IZIN


PERCERAIAN

ALASAN TERJADINYA PERCERAIAN

Mr. Den 2014

SALAH SATU PIHAK


SELINGKUH

SALAH SATU PIHAK


MELAKUKAN PENGANIAYAAN
ATAU KEKEJAMAN

ampuun

Ciiiaaat

MELAKUKAN KEKEJAMAN

PEMABOK

PENJUDI

SALAH SATU PIHAK DIHUKUM


PIDANA PENJARA SELAMA 5
TAHUN ATAU LEBIH

Rutan

Pertengkaran
Berisiiik..!!
Hu..Waa
ceraikan aku

SALAH SATU PIHAK MENINGGALKAN PIHAK


LAIN
SELAMA 2 TAHUN/LEBIH

AKIBAT PERCERAIAN
BAGI
SEORANG PNS

PEMBAGIAN GAJI :
1/3 Untuk Suami
1/3 Untuk Mantan Isteri
1/3 Untuk Anak

TIDAK PUNYA ANAK


1/2 UNTUK SUAMI
1/2 UNTUK MANTAN ISTERI

1/3 UNTUK PNS


1/3 untuk mantan isteri
Dan
1/3 untuk anak

1/3 UNTUK ANAK

1/3 UNTUK ANAK

HAK ATAS BAGIAN GAJI


TIDAK DIBERIKAN KEPADA
MANTAN ISTERI APABILA :

1. Mantan isteri pernah berzinah


2. Mantan isteri melakukan
penganiayaan
3. Mantan isteri menjadi Pemabok,
Penjudi, Pemadat
4. Mantan isteri telah meninggalkan
suami selama 2 tahun berturutturut tanpa izin suami

PNS INGIN BERISTERI 2

MINTA IZIN
UNTUK MENIKAH LAGI

SYARAT ALTERNATIF
1. Isteri tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai isteri

2. Isteri mendapat cacat badan atau


penyakit yang sulit disembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan
keturunan

Kumat lagi ?

Oh reehsuamiku
tambah ganteng
deh

Isteri mendapat cacat badan atau


penyakit yang sulit disembuhkan

ISTERI TIDAK DAPAT


MEMBERIKAN KETURUNAN

Syarat Kumulatif :
1.Ada persetujuan tertulis yang dibuat secara
ikhlas dari isteri PNS yang bersangkutan.
2.PNS Pria yang bersangkutan mempunyai
penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih
dari seorang isteri dan anak-anaknya yang
dibuktikan dengan surat keterangan pajak
penghasilan.

3.Ada jaminan tertulis dari PNS Pria yang


bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil
terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

MENJADI ISTRI KE.2, 3, 4

Pasal 14
PNS
dilarang
hidup
bersama
dengan
wanita
yang
bukan
isterinya atau dengan pria yang
bukan suaminya sebagai suami
isteri tanpa ikatan perkawinan
yang sah.

Pasal 15

PNS yang melanggar salah satu atau lebih


kewajiban, ketentuan Pasal 2 ayat 1,2, Pasal 3
ayat 1, Pasal 4 ayat 1 Pasal 14, tidak melaporkan
perceraiannya mulai terjadinya perceraian, dalam
jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan
terhitung mulai terjadinya perceraian dan tidak
melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga
/keempat
dalam
jangka
waktu
selambatlambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan
tsb dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukdis berat
brdsrkan PP No. 53 tahun 2010 Ttg Disiplin PNS.

Ayo neng..
Mumpung
sepi...

Aku takut
Ketauan si
akang

Pasal 16
PNS yang menolak melaksanakan
ketentuan pembagian gaji sesuai
ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah
satu hukuman disiplin berat.

SANKSI

SANKSI BAGI PNS DAN PEJABAT


1. Tidak melaporkan perkawinan secara
tertulis selama 1 tahun
2. melakukan perceraian tanpa
memperoleh izin bagi yang
berkedudukan sebagai Penggugat dan
surat keterangan yang berkedudukan
sebagai Tergugat
3. Beristri lebih dari seorang

4. Melakukan hidup bersama


5. Tidak melaporkan perceraian
selama 1 bulan setelah perceraian
6. Setiap atasan yang tidak memberikan
pertimbangan dan tidak meneruskan
permintaan perceraian dan perkawinan
selama 3 bulan
7. Pejabat tidak memberikan keputusan
terhadap permintaan perceraian dan
perkawinan selama 3 bulan
8. Pejabat yang tidak melakukan
pemeriksaan dalam hal mengetahui
adanya PNS yang melakukan hidup
bersama

Kupas-kupas buah manggis..


Puas ngak puas waktunya habis...

Buah durian dari


kekasih....
Sekian
terima kasih
Beli tape di Pondok
Gede
Capeee ..deh

I love Mr. Den 2015