Anda di halaman 1dari 51

NAMA-NAMA AKHLAK

BAIK & BURUK


BERIKUT DALIL NAQLINYA

KELOMPOK 3
MUDRIKA

1132080051

SHOYANG GADIS S
1132080074
YUDI MAULANA YUSUF
113208008
Risya Anjani

1122069

AKHLAK BAIK: (contoh akhlak-akhlak pokok)


AKHLAK TERHADAP
ALLOH:
RIDHO
IKHLASH
MAHABBAH
ROJA

KHOUF

TAWAKKAL

SYUKUR
TADLORRU

THOAT

-ADIL;
-SHABAR;
-HUSNU ZHON
AKHLAK TERHADAP DIRI DAN
SESAMA MANUSIA:

IFAFAH
HAYA

IKROMAN
TAWADLU
TASAMUH

AKHLAK TERHADAP ALAM LAIN:

IHSAN
RAHMAH

ISHLAH
IKHTIYAT

ZUHUD
WARO / QONAAH

AKHLAK TERHADAP ALLAH


RIDHO
Bahasa Arab

Pengertian

Rodiya = senang, suka, rela.

Perilaku terpuji menerima dengan senang


apa yang telah diberikan Allah kepadanya,
berupa ketentuan yang diberikan kepada
manusia

Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas
sebagian yang lain dalam hal rezeki. (Q.S. An-Nahl
[16] : 71).

IKHLA
S

meng-esakan Allah SWT dalam ibadah,


ketaatan dan perbuatan baik lainnya tanpa
tendensi yang lain seperti berbuat-buat karena
makhluk, atau ingin mendapat pujian orang
lain

Dalil naqli :Artinya : Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah
dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama
dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat;
dan yang demikian itulah agama yang lurus . (QS. Al Bayinah: 5)

MAHABBAH
Menurut
bahasa

saling cinta mencintai

Muhabba
h

mencintai Allah dan


mengandung arti
patuh kepada-Nya dan
membenci sikap yang
melawan kepada-Nya,
mengosongkan hati
dari segala-galanya
kecuali Allah SWT
serta menyerahkan
seluruh diri kepadaNya

Dalil naqli :
Artinya : Katakanlah, "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah,
ikutilah aku, niscaya Allah mengasihimu dan mengampuni dosadosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. Ali
Imran 3 : 31).

KHAUF

Secara bahasa Khauf berasal dari


kata khafa, yakhafu, khaufan yang
artinya takut. Takut yang dimaksud
disini adalah takut kepada Allah
SWT.
takut kepada Allah SWT dengan mempunyai
perasaan khawatir akan adzab Allah yang akan
ditimpahkan kepada kita. Cara untuk dekat
kepada Allah yaitu mengerjakan segala
perintah-Nya dan menjauhi segala laranganNya.
Dalil naqli :
Firman Allah dalam QS. Ali Imran: 175:


Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah
kepada-Ku, jika kalian benar-benar orang yang beriman. (Qs. Ali
Imran: 175).

SYUKUR

Dalil naqli :Allah berfirman, . Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan
menambah (nikmat) kepadamu, dan sekiranya kamu mengingkari kufur
(nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih. (QS. Ibrahim: 7).

ROJA

Dalil naqli :"... barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka
hendaklah ia mengerjakan amal shalih dan janganlah ia
mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada Robbnya

TAWAKAL

menyandarkan diri kepada Allah SWT dalam menghadapi


setiap kepentingan, bersadar kepada-Nya dalam waktu
kesukaran, teguh hati ketika ditimpa bencana, dengan jiwa
yang tenang dan hati yang tentram.

Dalil Naqli :


Artinya : Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan ni`mat Allah
(yang diberikan-Nya) kepadamu, di waktu suatu kaum bermaksud hendak
menggerakkan tangannya kepadamu (untuk berbuat jahat), maka Allah
menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan
hanya kepada Allah sajalah orang-orang mu'min itu harus bertawakal. (QS.
Al Maidah : 11)

THOAT

tunduk dan patuh sepenuhnya terhadap nash-nash


syari. Tunduk dan patuh secara totalitas, baik secara
lahiriyah, yaitu dengan mematuhi hukum-hukum
beserta konsekuensinya maupun secara bathiniyah,
yaitu dengan hati yang ikhlash karena Alloh penuh
kerelaan dalam melaksanakan ketoatan tersebut.

Sebagaimana firman Alloh dalam Al-Quran, Surat An-Nisaa, No.


Surat: 4, Ayat: 65, yang berbunyi:


Yang artinya: Maka demi Tuhanmu (Muhammad), mereka (pada
hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu
(Muhammad) hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan,
kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu
keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka
menerima dengan sepenuhnya.

TADHARRU

Dalil naqli

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus (rasul-rasul) kepada umat-umat yang
sebelum kamu, kemudian Kami siksa mereka dengan (menimpakan) kesengsaraan
dan kemelaratan, supaya mereka memohon (kepada Allah) dengan tunduk
merendahkan diri. Maka mengapa mereka tidak memohon (kepada Allah) dengan
tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan Kami kepada mereka, bahkan hati
mereka telah menjadi keras, dan syaitanpun menampakkan kepada mereka
kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Maka tatkala mereka melupakan
peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kamipun membukakan semua pintu-

ADIL
Adil adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya
tanpa ada pengurangan, dan meletakkan segala urusan pada tempat
yang sebenarnya tanpa ada aniaya, dan mengucapkan kalimat yang
benar tanpa ada yang ditakuti kecuali terhadap Allah swt saja.

Allah swt berfirman:


Artinya:Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang
benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun
terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia
kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang
dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau
enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha
mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.(QS. An-Nisa:135)

SABAR

Al-Sabru, yaitu sabar

Sabar ini terhadap 3 macam hal, yaitu sabar


dalam beribadah, sabar dalam menjauhkan diri
dari perbuatan maksiat, dan sabar dalam
mendapat musibah.

Dalil pada surat Al Baqarah:153 mengatakan bahwa sholat dapat membawa kita
pada sifat sabar, serta Allah swt akan selalu bersama orang-orang yang sabar.

Artinya :
wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan
sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

HUSNUZON

Husnuzan artinya berbaik sangka, lawan


katanya adalah suuzan yang artinya berburuk
sangka.

- -


.
Dari Abu Sufyan, dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu anhu berkata :
tiga hari sebelum meninggalnya Rasulullah Shallallahu alaihi
wasallam, aku mendengar beliau bersabda : Janganlah seorang
diantara kalian meninggal kecuali dia telah berbaik sangka kepada
Allah (H.R. Muslim)

AKHLAK TERHADAP DIRI DAN


SESAMA MANUSIA
TAWADHU (RENDAHHATI)

Artinya :
Dan hamba-hamba Allah yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati.
(Qs. Al-Furqan : 63)

TASAMUH

Dalil Naqli
Artinya : Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka
sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan
melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap
umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan
merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa
yang dahulu mereka kerjakan.(QS al-Anaam: 108).

IFFAH

Firman Allah Swt:Dan orang-orang yang belum mampu untuk menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya
sampai Allah menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya. (An-Nur: 33).

AL-HAYA
Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah Nabi kecuali
bila kamu diizinkan untuk Makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak
(makanannya), tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan,
keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu
akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah
tidak malu (menerangkan) yang benar. [al-Ahzb/ 33:53]

AKHLAK TERHADAP ALAM


LAIN
ZUHUD

Artinya : Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu


hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan
bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang
banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya
mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan
kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat
(nanti) ada adzab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaan-

QANAAH
Qanaah ialah menerima dengan
cukup.
Adapun pengertian wara(qanaah) menurut Nabi SAW,
yaitu terdapat dalam beberapa hadis di antaranya :

Artinya :Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada


apa yang tidak meragukan.
Ibnul Qoyyim berkata bahwa Nabi SAW telah
merangkum pengertian wara dalam satu kalimat di
sebuah hadis yang diriwayatkan oleh at-Turmudzi
yaitu :

Atinya :Dari baiknya keislaman seseorang itu adalah

AL-ISHLAH
Al-Ishlah, yaitu perdamaian.
Allah berfirman dalam surat al-Hujurat ayat 10 :

Artinya,
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Sebab
itu demikianlah (perbaikilah hubungan) antara keduanya dan
bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu mendapat
rahmat (dari pada-Nya).

IHSAN

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan


manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan
oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya
daripada urat lehernya, (yaitu) ketika dua
orang malaikat mencatat amal perbuatannya,
seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain
duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapanpun
yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya
malaikat pengawas yang selalu hadir.
(QS.Qaaf : 16-18)
Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar
mengawasi.(QS.Al Fajr : 14)

RAHMAN
Al-Rahman, yaitu belas kasihan dan lemah lembut.
Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159

Artinya:
Maka dengan rahmat Allah-lah engkau lemah lembut
kepada mereka.

IKRAMAN
Karaman secara bahasa adalah kemuliaan, namun secara
istilah dalam agama maka banyak makna yg berbeda, yaitu
pada muamalah (pergaulan) karamah adalah orang yg mulia
dan dermawan, pada bab Tasawwuf karamah adalah
kelebihan yg Allah berikan pada orang yg shalih berupa
keajaiban
Imam Qusyairi menjelaskan karomah sebagai penampakan
tanda-tanda kebenaran sikap dan kelakuan seseorang.
Barangsiapa yang tidak benar sikap dan kelakuannya, maka
tidak dapat menunjukkan kekaromahannya. Dan Allah yang
maha Qodim memberi tahu kepada kita agar membedakan
orang yang benar dan mana yang batil. [Abul Qosim Abdul
Karim Hawazim Qusyairi Naisabury, Risaltul Qusyairiyah, Darul
Khoir, halaman 353]

IKHTIYAT
Pengertian ikhtiyat adalah kehati hatian agar terhindarkan dari hal-hal
yang tidak baik.
ikhtiyat(kehati-hatian) dalam urusan ibadah adalah mengerjakan yang
yakin dan meninggalkan yang tidak yakin.
Kami sudah mempunyai fadailul amal dan at-targib yang benar-benar
dari sabda-sabda Al-Mustafa saw amat-amat banyak sampai bilangan yang
tida terhingga untuk dijelaskan secara tuntas. Semua itu telah cukup bagi
kami daripada kami harus mengamalkan hadis-hadis daif, terutama dalam
urusan fadailul amal dan makarimul akhlaq yang termasuk tiang-tiang
agama.

(Ulumul Hadis, Hal: 352)

AKHLAK BURUK: (contoh akhlak-akhlak pokok)


AKLAHK TERHADAP ALLOH:
SYIRIK
KUFUR
MASIYAT

TAKABBUR

-DLOLIM;
-AJULA;
-SUU ZHON
AKHLAK TERHADAP DIRI DAN
SESAMA MANUSIA:
FAHSYA

RIYA

ANANIYAH

AKHLAK TERHADAP ALAM LAIN:

FASAD

ITSMAN

TAKABBUR

HIQDU

UDWAN

MUNAFIQ

HASAD

BAGYU
ISYROF

HUBBUDUNYA
THOGO
THOGO

TOMA

AKHLAK TERHADAP ALLAH SWT


SYIRIK

Kata syirik berasal dari kata Arab syirk yang berarti sekutu
atau persekutuan.
Dalam istilah ilmu tauhid, syirik digunakan dalam arti
mempersekutukan tuhan lain dengan Allah, baik persekutuan
itu mengenai zat-Nya, sifat-Nya atau afal-Nya, maupun
mengenai ketaatan yang seharusnya ditujukan hanya kepadaNya saja.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syrik, dan Dia


mengampuni dosa-dosa selain dari syrik itu bagi siapa yang
dikehendakiNya. BArangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan
Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya [Qs At
Taubah:113]

KUFUR

Firman Allah SWT
Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya,
dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan
rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan: "Kami beriman kepada yang
sebaagian dan kami kafir terhadap sebaagian (yang lain)", serta
bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara
yang demikian (iman atau kafir), (Q.S An-nisa 150)

merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah
menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang
menghinakan. (Q.S An-nisa 151)

ZINA
Zina adalah hubungan kelamin antara
lakilaki dan perempuan diluar
pernikahan yang sah. Zina termasuk
dosa besar karena akibat buruk atau
bahaya yang ditimbulkan zina sungguh
sangat besar.

Allah berfirman :
dan janganlah kamu mendekati zina , sesungguhnya zina itu
suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.
QS. Al-isra :32

TAKABUR
Takabur berarti perilaku membesarkan diri
dan tidak memandang kebenaran serta
memandang rendah terhadap orang lain.

Dalil Naqli :Aku akan memalingkan orang-orang yang
menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan
yang benar dari tanda-tanda kekuasaan-Ku. Mereka jika
melihat tiap-tiap ayat (Ku), mereka tidak beriman
kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang
membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau

Zalim

Zalim itu berarti segala sesuatu tindakan yang


melampaui batas yang tidak lagi sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah.

QS.Al-Baqarah:229
Dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah
mereka itulah orang-orang yang zalim

AJULA
Sifat manusia yang sering berbuat tergesa-gesa sehingga
banyak memutuskan sesuatu tanpa pertimbangan yang
matang.
Firman Allah SWT
Dan manusia (seringkali) berdoa untuk kejahatan
sebagaimana (biasanya) dia berdoa untuk kebaikan. Dan
memang manusia bersifat tergesa-gesa. (Q.S Al-Isra : 11)
Manusia diciptakan (bersifat) tergesa-gesa. Kelak akan Aku
perlihatkan kepadamu tanda-tanda (kekuasaan)-Ku. Maka
janganlah kamu meminta Aku menyegerakannya.(Q.S AlAnbiya : 37)

SUUDZON
(BURUK SANGKA)
Definisi Suudzon
Menurut bahasa, as-suuu artinya:
1. Semua yang buruk atau kebalikan dari yang bagus.
2. Semua yang menjadikan manusia takut, baik dari urusan
dunia maupun urusan akhirat.
3. Suudzon kepada orang-orang Mukmin yang dikenal dengan
kebaikannya.

Allah berfirman:
Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari
prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu
adalah berdosa. (Q.S Al-Hujurat : 12)

AKHLAK TERHADAP DIRI DAN


SESAMA MANUSIA:
ANANIAH (EGOIS)
Sikap seseorang yang selalu mementingkan diri
sendiri tanpa memperdulikan orang lain disekitarnya
Q.S Al-Lukman : 18

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia
(karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi
dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orangorang yang sombong lagi membanggakan diri.

RIYA

Riya yaitu melakukan suatu amalan agar orang


lain bisa melihatnya kemudian memujinya.

QS.Al-Baqarah:264
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebutnyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang
yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan
dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka
perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada
tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah
dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai
sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak
memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir

MUNAFIQ

adalah perilaku menyembunyikan kebatilan


dan menampakkan kebaikan. Kemunafikan
adalah penyakit hati yang berbahaya.

Allah Subhanahu wa Taala berfirman:


Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah
penyakitnya. Dan bagi mereka siksa yang pedih,
disebabkan mereka berdusta. (Al-Baqarah: 10)

FAHSYA (KEJI)
Semua perbuatan masiyat yang memiliki hukuman
khusus di dunia, seperti : mencuri, dihukum potong
tangan ; zina dihukum cambuk, dll.
Semua perbuatan yang tidak dianggap baik oleh syariat
maupun sunah.

Firman Allah SWT :


Sesungguhnya (setan) itu hanya menyuruh kamu agar
berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak
kamu ketahui tentang Allah. (Q.S Al-Baqarah : 169)

AL-ITSMAN DAN AL-UDWAN


"al-Itsm" adalah perbuatan-perbuatan maksiat dan
"al-'udwan" adalah menzalimi makhluk, dan
terkadang yang dimaksud dengan "al-Itsm" adalah
sesuatu yang esensinya memang diharamkan
seperti zina, mencuri dan minum khamar (bir),
dan yang dimaksud dengan
"al-'Udwan" adalah melampaui batas sesuatu yang
memang diizinkan (secara syar'i) sebelumnya sehingga
menjadi dilarang seperti mengambil zakat yang
dikeluarkan oleh para wajib zakat melebihi ukuran yang
diwajibkan kepada mereka, melampaui cambukan yang
diperintahkan oleh syara' dalam masalah hudud, dll.

DALIQ NAQLINYA ..
Aisyah radhiallahu 'anha berkata :
"akhlak Rasul Shallallahu 'alaihi
Wasallam Al-Quran". Maksudnya
menurut Syaikh Ibnu Rajab, bahwa
Beliau Shallallahu 'alaihi Wasallam
beradab dengan adabNya karenanya
beliau menjalankan seluruh
perintahNya dan menjauhi seluruh
laranganNya maka dengan demikian
mengamalkan Al-Quran sudah menjadi
akhlak beliau seperti hal nya sifat
alami yang begitu melekat dan tidak

FASA
D
Fasad : Adalah penyimpangan dari sifat istiqamah menuju
kesebaliknya. Dan fasad adalah kebalikan dari perbaikan
ash-shalah yaitu kerusakan.
Orang-orang yang berbuat fasad kerusakan- : Adalah
orang-orang yang menyimpang dari kebenaran yaitu dari
kalimat : Laa ilaha Illallah, menuju kepada kebatilan yaitu
dengan menjadikan sembahan selain Allah, kufur, dan
menghalanghalangi jalan Allah, memisahkan kaum manusia
dari keimanan kepada Muhammad Saw dan al-Quran,
berlaku tipu daya dan mengadakan makar terhadap kaum
muslimin. Apabila mereka memasuki sebuah kampung
mereka akan menebar kerusakan, pembunuhan, membakar,
merusak dan membalikan kemuliaan orang-orang kampung
tersebut menjadi kehinaan.

DALIL FASAD
Orang-orang yang berbuat kerusakan adalah orang-orang yang
disebutkan
di dalam firman Allah taala :
Mereka adalah orang-orang yang membuat kerusakan dimuka bumi
dan
tidak mengadakan perbaikan (Surah asy-Syuara : 152).
Allah taala berfirman :
Dan Allah tidak mencintai kerusakan- fasad (Surah al-Baqarah :
205).
Dan firman Allah taala :
Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan
(Surah
al-Maidah : 64).

HIQDU ( DENDAM )
Dendam yaitu permusuhan didalam batin yang menunggu waktu
yang tepat untuk membalas sakitnya dengan mencelakakan orang
yang didendaminya
Allah berfirman:


(199: )


Artinya:

jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang


makruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.(Qs.AlAraf :199)
Allah berfirman

(22:... )


Artinya:

Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada . Apakah


kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.(An-Nuur : 22)

HASAD (DENGKI)

Hasad adalah merasa susah disaat orang


lain senang dan merasa senang jika
orang lain susah.

QS.An-Nisa:32
Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan
Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain.
(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka
usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang
mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

AKHLAK TERCELA
TERHADAP ALAM LAIN
ISRAF
(BERLEBIH-LEBIHAN)
Israf adalah suatu sikap jiwa yang memperturutkan keinginan
yang melebihi semestinya

QS. Al-Araf : 31
Hai anak Adam pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki)
masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

HUBBUDUNYA

Merupakan sikap cinta


dunia, yaitu menganggap
harta benda adalah
segalanya.

ALBAGYU
Al-bagyu adalah sikap menyia-nyiakan kebenaran
atau sikap melanggar batas. Maka al-bagyu
adalah meninggalkan kewajiban atau melakukan
perbuatan haram. Dengan demikian diketahui
bahwa yang menyebabkan perpecahan adalah
hal itu (al-bagyu).
Dan diantara orang-orang yang mengatakan:"Sesungguhnya kami
orang-orang Nasrani", ada yang telah kami ambil perjanjian mereka,
tetapi mereka (sengaja) melupakan sebahagian dari apa yang mereka
telah diberi peringatan dengannya; maka Kami timbulkan diantara
mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. (QS. 5:14)

THOGO
Thogo yang artinya melampaui batas.
Sebagian
ulama
mengartikan
yaitu
sesuatu
yang
ditaati,
diikuti
dan
disembah selain Allah dan dia rela, ridho
dengan penyembahan itu, itu thogut.
Firman Allah dalam surah Al-fajr ayat 10:

Artinya:
Dan kaum Firaun yang mempunyai
pasak-pasak (tentara yang banyak).(QS.
Al-Fajr:10)

TOMA
Secarabahasatamak berarti rakus hatinya.
Sedang menurutistilahtamak adalah cinta
kepadadunia(harta) terlalu berlebihan
tanpa memperhatikan hukum haramyang
mengakibatkan adanyadosa besar.
QS.Al-Fajr:19-20
dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan
(yang halal dan yang bathil), dan kamu mencintai harta benda dengan
kecintaan yang berlebihan.

ADA PERTANYAAN

Anda mungkin juga menyukai