Anda di halaman 1dari 43

PERATURAN - PERATURAN

PEGAWAI AWAM
(KELAKUAN & TATATERTIB)
1993
Warta Kerajaan
P.U.(A) 395
25 hb.November 1993

1
Tujuan dan Kepentingan
Kawalan Tatatertib
• Bagi mencapai objektif Organisasi
• Menjaga Keutuhan dan nama baik
perkhidmatan Awam
• Garis panduan kepada pegawai awam
• Menjauhi apa-apa yang ditegah
• Melahirkan kakitangan yang berdisiplin
tinggi
• Pentadbiran berjalan dengan licin dan
lancar 2
Pembahagian Peraturan
• Tafsiran - Peraturan 1- 3
• Tatakelakuan - Peraturan 4 - 23
• Tugas Kawalan Tatatertib - Peraturan 24
• Prosedur Tatatertib - Peraturan 25 - 37
• Hukuman - Peraturan 38 - 43
• Prosedur Tahan Kerja,Gantung Kerja dan
Penamatan kerja - Peraturan 44-49
• Pelbagai - Peraturan 50 - 54

3
Tatakelakuan (Peraturan 4)
• 4.(1) Seseorang Pegawai hendaklah senentiasa
taat setia yang tidak berbelah bagi kepada YDPA,
Negara dan Kerajaan
• 4.2 Seseorang Pegawai tidak boleh :-
• (a) Membelakangka tugas awamnya demi
kepentingan persendiriannya
• Berkelakuan sedemikian cara mungkin
menyebabkan kepentingan persendiriannya
bercanggah dengan tugas awamnya
4
Tatakelakuan (Peraturan 4)
• ( c ) Berkelakuan yang mungkin
menyebabkan syak yang munasabah -

• ( i ) Membiarkan kepentingan
persendiriannya bercanggah dengan
tugas tugas awamnya hingga
menjejaskan kegunaannya sebagai
pegawai awam.
5
Tatakelakuan (Peraturan 4)
• (ii) menggunakan kedudukan awamnya
untuk faedahnya sendiri
• (d) berkelakuan sedemikian hingga
memburukkan nama atau mencemarkan
nama perkhidmatan awam.
• (e) Kurang cekap atau kurang berusaha
• (f) tidak jujur atau amanah
• (g) tidak bertanggungjawab
6
Tatakelakuan (Peraturan 4)
• ( h) Membawa atau cuba membawa apa-apa
pengaruh atau tekanan luar untuk
menyokong tuntutan berhubung dengan
perkhidmatan sama ada tuntutan sendiri
atau tuntutan anggota - anggota
perkhidmatan awam yang lain.

7
Tatakelakuan (Peraturan 4)
• ( i ) Ingkar Perintah atau berkelakuan
dengan apa - apa cara yang boleh
ditafsirkan sebagai engkar perintah

• ( j ) Cuai dalam melaksanakan tugasnya.

8
Perkara - perkara yang dibolehkan
dengan Izin (bersyarat)
• Peraturan - 5 - Membuat Pekerjaan Luar
• Peraturan - 8 - Menerima hadiah
• Peraturan - 9 - Memberi atau menerima
keraian
• Peraturan 10 - Pemunyaan Harta
• Peraturan 12 - Meminjam Wang/ menjadi
penjamin
9
Perbuatan yang dilarang sama
sekali
• Peraturan 7 - Dadah
• Peraturan 11 - Menyelenggara kehidupan
melebihi emolumen dan
pendapatan sendiri yang sah
• Peraturan 13 - Keterhutangan kewangan
yang serius
• Peraturan 15 - Meminjamkan wang

10
Perbuatan yang dilarang sama
sekali
• Peraturan 17 - Refel atau loteri
• Peraturan 18 - Menerbit , menulis buku
yang mengandungi maklumat
terperingkat
• Peraturan 19 - Membuat Pernyataan Awam
• Peraturan 20 - Bertindak sebagai
Penyunting
11
Perbuatan yang dilarang sama
sekali
• Peraturan 21 - Mengambil bahagian dalam
politik
• Peraturan 22 - Memulakan prosiding
undang - undang
• Peraturan 23 - Ketidakhadiran bertugas
tanpa cuti atau kebenaran
terlebih dahulu atau tan tanpa
sebab yang munasabah
12
Tugas Kawalan dan Pengawasan
Tatatertib Peraturan 24 (1)
• Adalah menjadi tugas tiap -tiap pegawai
menjalankan kawalan dan pengawasan ke
atas pegawai bawahannya dan mengambil
tindakan yang sesuai dalam tiap-tiap
pelanggaran mana - mana peruntukan
Peraturan -peraturan ini.

13
Tugas kawalan dan Pengawasan
Tatatertib Peraturan (24.2)
• Seseorang pegawai yang tidak menjalankan
kawalan dan pengawasan tatatertib ke atas
pegawai bawahannya, atau tidak mengambil
tindakan terhadap pegawai bawahannya
yang melakukan pelanggaran tatatertib,
hendaklah disifatkan cuai dalam
melaksanakan tugasnya dan tidak
bertanggungjawab, dan dia boleh dikenakan
tindakan tatatertib.
14
PROSEDUR TATATERTIB
• Peraturan 25 - Buang kerja dan turun
pangkat
• Telah diberitahu secara bertulis - diberi
peluang yang munasabah untuk didengar
• Kecuali pertuduhan jenayah
• Pihak Berkuasa Tatatertib, YDPA
memutuskan tidak perlu
• Jika apa -apa perintah dikenakan
15
PROSEDUR TATATERTIB
• Perkara 26 - Pihak Berkuasa Tatatertib
menentukan jenis hukuman -
Buang kerja atau turun pangkat
atau lebih ringan

• Jenis Buang Kerja - Rujuk kepada Pihak


Berkuasa Tatatertib
yang berkuasa
16
Prosedur Tatatertib
• Peraturan 27 - Bagi hukuman lebih ringan

• Pegawai hendaklah diberi peluang untuk


membuat representasi bertulis dalam
tempoh tidak kurang 21 hari dari tarikh
penerimaan fakta

17
Prosedur Tatatertib
• Peraturan 28 - Buang Kerja dan turun
pangkat - menimbang segala
maklumat - jika terdapat
Frima facie -
suatu pernyataan
perlu diberi kepada
pegawai dan
pegawai diminta membuat
satu representasi bertulis 18
Prosedur Tatatertib
• Perkara 29 - Tidak hadir bertugas lebih dari
tujuh hari
• Tindakan - hantar surat berdaftar alamat
terakhir
• Lapor diri / tidak - suatu laporan dibuat
kepada Pihak berkuasa Tatatertib
• Jika surat tidak terserah - lapor untuk
tujuan buang kerja atau turun pangkat
19
Prosedur Tatatertib
• Peraturan - 30 - jika pegawai melaporkan
diri dalam tempoh 7 hari dari tarikh
penyiaran warta - jabatan hendaklah
melaporkan kepada pihak berkuasa
tatatertib untuk memulakan tindakan.

• Jika tidak melaporkan diri - sifatkan telah


dibuang kerja dari tarikh dia tidak hadir
20
Prosedur Tatatertib
• Peraturan - 31 - jika seseorang pegawai
didapati bersalah kerana tidak hadir
bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran
terlebih dahulu atau tanpa sebab yang
munasabah,segala emolumen bagi apa-apa
tempoh yang dia tidak hadir hendaklah
dilucuthakkan walaupun Pihak Berkuasa
Tatatertib yang berkenaan tidak
mengarahkan perlucuthakkan itu 21
Prosedur Tatatertib
• Peraturan - 32 - prosiding jenayah -lapor
ketua jabatan
• Pendaftar mahkamah menghantar laporan
atau ketua jabatan mendapatkan laporan.
• Menghantar laporan kepada pihak berkuasa
tatatertib.

22
Prosedur Tatatertib
• Peraturan - 33 - menjadi tanggungjawab
ketua jabatan mendapatkan satu salinan
keputusan mahkamah sekiranya pegawai
disabitkan
• Menghantar laporan kepada pihak berkuasa
tatatertib berserta dengan BRP dan
mengesyorkan sama ada pegawai itu :-

23
Prosedur Tatatertib (samb 33)
• (a) Dibuang kerja atau diturunkan pangkat
• (b) Dikenakan hukuman selain daripada
hukuman buang kerja atau turun pangkat
• (c) Ditamatkan perkidmatannya demi
kepentingan awam
• (d) Tidak dikenakan apa-apa hukuman

24
Prosedur Tatatertib
• Peraturan 34 - Jika Prosiding masih belum
selesai,tiada tindakan
tatatertib boleh diambil
sementara menunggu
penyelesaian prosiding
mahkamah

25
Prosedur Tatatertib
• Peraturan 35 - Jika Pegawai dibebaskan ,
tidak boleh dikenakan
tindakan tatatertib atas
pertuduhan yang sama
• Peraturan 36 -Terdapat Perintah
tahanan,buang negeri
dsbnya- dapatkan satu
salinan perintah- hantar
laporan spt peraturan 33
26
Prosedur Tataterib
• Peraturan -37- pihak tatatertib
tanggungjawab menimbangkan laporan
yang dihantar oleh ketua jabatan serta
menimbangkan sama ada :-
• (a) patut dibuang kerja atau diturun pangkat
• (b) hukuman lain dari yang diatas
• (c) tidak dikenakan apa-apa hukuman

27
Prosedur Tataterib (samb 37)
• Peraturan -37 (2) Jika seseorang dihukum
selain dari dibuang kerja atau diturun
pangkat atau tidak dikenakan apa-apa
hukuman, PBKT hendaklah mengarahkan
pegawai itu bertugas semula dan dibayar
semula apa -apa bahagian emolumen yang
tidak dibayar

28
Hukuman Tatatertib
• Peraturan -38 Hukuman Tatatertib
• (a) Amaran
• (b) Denda
• (c ) Lucuthak emolumen
• (d) Tangguh pergerakan gaji
• (e) Turun gaji
• (f) Turun pangkat atau (G) Buang kerja
29
Hukuman Tatatertib
• Peraturan -39-Denda atau lucuthak
emolumen
• Akan kehilangan gaji dan elaun - elaun
seperti dalam tafsiran emolumen
• Denda - 7 hari emolumen
• Denda lebih dari sekali- tidak lebih 45 %
drp emolumen bulanan
30
Hukuman Tatatertib
• Peraturan -40-Penanguhan Pergerakan gaji

• Bagi tempoh 3 bulan , 6 bulan, 9 bulan dan


12 bulan

• Tarikh kuatkuasa hukuman tersebut adalah


pada tarikh ulang tahun pergerakan gaji
iaitu selepas PBKT membuat keputusan
31
Hukuman Tatatertib
• Peraturan -41-Penurunan gaji
• Diturunkan secara mendatar
• Tidak lebih tiga pergerakan gaji
• Tidak kurang dari 12 bulan atau tidak lebih
dari 36 bulan
• Tidak berhak mendapat pergerakan gaji

32
Hukuman Tatatertib
• Peraturan -42-Penurunan Pangkat

• Turun gred yang lebih rendah

• Di letakkan dimana - mana matagaji dalam


jadual gaji dalam gred yang dia diturunkan
pangkat, berhampiran dengan gaji akhir
yang diterima sebelum ini
33
Hukuman Tatatertib
• Peraturan -43-Butir - butir kesalahan
tatertib dan sesuatu hukuman) hendaklah
direkodkan dalam BRP
• Peraturan - 44 - Penahanan kerja
• Berhubung dengan tugas pegawai
• Mengendalakan Penyiasatan
• Imej jabatan

34
Hukuman Tatatertib
• Peraturan -45-Penahan kerja bagi maksud
Penyiasatan

• Tahan kerja boleh dilakukan tidak lebih


daripada satu bulan dan sepanjang tempoh
tersebut pegawai berhak menerima
emolumen

35
Hukuman Tatatertib
• Peraturan -46-Gantung Kerja sebelum
hukuman buang kerja atau turun pangkat

• Tidak dibenarkan menerima apa-apa


emolumen dari tarikh penggantungan
kerjanya

36
Hukuman Tatatertib
• Peraturan -47-Jika prosiding tatatertib
berkeputusan dengan Pegawai itu dibuang
Kerja - dia tidak berhak apa-apa emolumen
semasa penahanan atau penggantungan
kerjanya
• Selain dari buang kerja - masih boleh
menerima emolumen mengikut budibicara
PBKT
37
Hukuman Tatatertib
• Peraturan -48-Seseorang Pegawai yang
ditahan kerja atau di gantung kerja tidak
boleh meninggalkan Malaysia tanpa
kebenaran bertulis terlebih dahulu oleh
PBKT
• Jika sedang berkhidmat dengan Perwakilan
Malaysia diluar Negara boleh di panggil
balik serta-merta
38
Hukuman Tatatertib
• Peraturan -49-Kerajaan boleh menamatkan
perkhidmatan seseorang pegawai awam
demi kepentingan awam berdasarkan
laporan Ketua Jabatan.Adalah sah disisi
undang-undang bagi PBKT mengesyorkan
kepada kerajaan menamatkan perkhidmatan
seseorang walaupun prosiding tatatertib
belum dijalankan. Pegawai juga boleh tidak
diberi peluang untuk didengar
39
PELBAGAI
• Peraturan -50-Prosedur Tatatertib ini
terpakai sepertimana yang diperuntukkan
dalam Perintah AM bab D 1968,1969,dan
1980.

• Peraturan -51- PBKT boleh mengenakan


Surcaj mengikut akta prosedur kewangan
1957 dan direkodkan dalam BRP

40
PELBAGAI
• Peraturan -52-Memberi alamat kediaman
atau apa-apa perubahan alamat

• Peraturan -53-Surat berkenaan dengan


tindakan tatatertib hendaklah ditandatangani
oleh Pengerusi atau mana - mana anggota
PBKT

41
PELBAGAI

• Peraturan -54
Peraturan - Peraturan Pegawai Awam
( Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dengan ini
memansuhkan Perintah -perintah Pegawai
Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1980

42
Sekian , Terima Kasih

was sal lam

43