Anda di halaman 1dari 3

Projek secara berkumpulankualiti sesuatu projek yang

dihasilkan dapat ditingkatkan

Dijalankan
secara
individu
atau
kumpulan
Akhirnya, suatu projek yang
sempurna dapat dihasilkan

Contohnya, komunikasi
positif dan perhubungan
kolaborasi dapat diwujudkan
dalam kalangan murid semasa
mereka mencari maklumat
tentang pemimpin setempat
bersama-sama.

Penilaian dijalankan pada setiap tahap proses ke tahap hasil yang siap

Membantu guru
memastikan tahap
penguasaan murid
terhadap pdp yang
disampaikan.

Contohnya, guru
boleh menggunakan
senarai semak
untuk menilai hasil
projek murid
tentang pemimpin
tempatan.

Membuat
penambahbaikan
terhadap
kelemahan projek
yang ada.

Memastikan
murid betulbetul
memahami
kehendak
soalan.

Membolehkan
murid mengumpul
maklumat yang
betul supaya
tidak terkeluar
daripada tajuk
yang ditetapkan.

Interaksi
guru dan
murid berupa
bimbingan
dan
perundingan

Contohnya, murid
boleh berbincang
dengan guru
tentang pemimpin
setempat yang
ada di Malaysia.