Anda di halaman 1dari 11

ECD1023

EARLY
CHILDHOOD
EDUCATION IN
MULTICULTURA
L SETTING

( PENDIDIKAN

AWAL KANAKKANAK DALAM


PELBAGAI BUDAYA)

Pengenalan Tentang Kepelbagaian Budaya

TOPIK 1

PENGENALAN
Apakah Integrasi nasional?
Proses penyatuan antara
kelompok- kelompok yang
berbeza latar belakang.
Peranan guru dalam memahami
konsep kepelbagaian budaya.

BUDAYA
Kamus Dewan (2007) mendefinisikan
budaya sebagai tamadun, peradaban,
kemajuan fikiran dan akal budi.
Kebudayaan pula dijelaskan sebagai
keseluruhan cara hidup yang
merangkumi cara bertindak,
berkelakuan dan berfikir.
Budaya merupakan keseluruhan
pemikiran dan hasil karya manusia

Menurut Koentjaraningrat (2002), budaya


mengandungi tujuh unsur utama, iaitu;

a)Agama dan upacara keagamaan


b)Sistem organisasi kemasyarakatan
c)Sistem pengetahuan
d)Bahasa
e)Kesenian
f)Sistem ekonomi
g)Sistem teknologi dan peralatan

Ciri-ciri budaya dalam sesuatu


kelompok;

a) Budaya perlu dipelajari


b) Dikongsi
c) Bersifat sejagat
d) Boleh diwarisi
e) Berubah-ubah
f) Mempunyai unsur simbolik
g) Adanya pandangan semesta (world view)

KOMPENEN BUDAYA

1. SIMBOL @ LAMBANG
2. BAHASA
3. NILAI & KEPERCAYAAN
4. NORMA
5. TEKNOLOGI, RESAM DAN
MORES

KEPENTINGAN MEMAHAMI
KONSEP BUDAYA KEPADA
GURU
Dengan adanya pemahaman terhadap budaya
ini, guru akan dapat menerapkan unsur-unsur
budaya kepada murid.
Dalam konteks profesional keguruan pula,
dengan memahami budaya, seseorang guru itu
akan lebih bersedia untuk berhadapan dengan
pelajar daripada pelbagai budaya.

KONSEP KEPELBAGAIAN
KELOMPOK
1. ETNIK
2. RAS
3. MINORITI
4. MASYARAKAT
5. KELOMPOK
I. ASAS
II. SEKUNDER

6. DEMOGRAFI

LATIHAN
1. Adakah Integrasi antara kaum di negara kita benarbenar telah wujud?
2. Berdasarkan pengalaman anda sebagai ahli dalam
masyarakat, cuba bincangkan bagaimanakah
perkembangan kebudayaan mempengaruhi
kemasyarakatan sesuatu kaum?
3. Pada pendapat anda, sejauh manakah kebaikan
amalan Konsep 1 Malaysia di negara kita
mempengaruhi peribadi sesuatu kaum/bangsa?
4. Berikan perbezaan diantara etnik dan ras?

THANK YOU : )

HAPPY LISTENING AND


LEARNING..SEE U ON
NEXT LECTURE.