Anda di halaman 1dari 55

DAKWAH

AMAR MARUF NAHI


MUNKAR
&
KEPEDULIAN SOSIAL
Oleh:

Pengertian Dakwah

DAKWAH

"Seruan; panggilan; ajakan; undangan, doa."


(Bahasa)
"Menyampaikan, memanggil dan mengajak manusia ke
jalan Allah untuk melaksanakan perintah-Nya dan
menjauhi larangan-Nya untuk mencapai kehidupan
bahagia dunia dan akhirat, sesuai dg tuntunan dan
contoh Rasulullah." (Istilah)

Orangnya

Dai/Muballigh

UNSURUNSUR
DAKWAH

DAI

AUDIENCE

MATERI

SARANA

Tujuan Dakwah
Menumbuhkan pengertian, kesadaran, penghayatan dan
pengamalan ajaran Islam yang dibawakan oleh juru dakwah.

Menjadi insan kamil (sempurna, paripurna),


selamat dan bahagia di dunia dan akhirat

METODE
DAKWAH

METODE POKOK DAKWAH


Dasarnya:

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan


hikmah dan pelajaran yg baik dan bantahlah mereka dg
cara yg baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yg lebih
mengetahui tentang siapa yg tersesat dari jalan-Nya dan
Dialah yg lebih mengetahui orang-orang yg mendapat
petunjuk. (Q.s. Al-Nahl (16): 125)

1. Bil-Hikmah/Kebijaksanaan
( ) meliputi:
Uswatun Hasanah/keteladanan yg baik.
percontohan.
Bantuan sosial.
apresiasi kesenian Islami.
pameran pembangunan.
pelayanan kesehatan.
Dll.

2. Mau'izhah Hasanah/Petunjuk yg
baik (
) , meliputi:
Ceramah umum
tabligh
Penataran atau kursus-kursus
Majlis ta'im atau pengajian berkala.
Diskusi
Sarasehan Kesehatan,
dll.

3. Al-Mujadalah billati hiya Ahsan


() , meliputi:
dialog
debat
diskusi

panel
Seminar Kesehatan
lokakarya,
polemik, dll.

ETIKA MENYAMPAIKAN
INFORMASI DALAM AL-QURAN

BERDAKWAH ADALAH
KEWAJIBAN SETIAP
MUSLIM

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi
penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma`ruf, mencegah dari
yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta`at kepada Allah dan
Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru


kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata:
"Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri?

Umat Islam yang tidak peduli


terhdap dakwah, diancam
mendapatkan azab.

MEDIA
DAKWAH

Instrumen Media
Dakwah:
1. Media Visual (film, slide, tranparansi,
overhead proyektor (OHP), komputer,
gambar, foto, dll)
2. Media auditif (radio, tape recorder, telepon,
telegram, dsb)
3. Media audio visual (movie film, televisi,
vidio, VCD, DVD, cassette, CD Room,
internet, dll)
4. Media cetak (buku, surat kabar, majalah,
buletin, booklet, leaflet, dll

HUKUM BERDAKWAH
WAJIB (IJMAK
ULAMA)

Ain/Kifayah?

Dasar Wajibnya Dakwah:


Ayat al-Quran, antara lain

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.(Al-Nahl:
125)

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk


manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah
dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.( Ali Imran:
110)

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang


menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan
mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang
beruntung. (Q.s. Ali imran (3): 104)

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang


menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf
dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang
yang beruntung. (Q.s. Ali imran (3): 104) .

Hadits Nabi,
antara lain:


Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan


tangan/wewenangnya, jika tidak mampu maka dg
ucapan, jika tidak mampu, dg hatinya, dan irtulah
[selemah-lemahnya iman. (HR al-Bukahari dan Muslim)

Sampaikan dariku meski hanya


satu ayat.

Apapun profesinya, seorang muslim


wajib berdakwah, sesuai dengan
bidang dan kemampuannya

KEUTAMAAN
BERDAKWA
H

KEUTAMAAN
PENGANJUR KEBAIKAN

Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia mendapatkan


pahala orang yang menunaikannya

AMAR MARUF & NAHI


MUNKAR

Pengertian :
Kata Maruf & Munkar adalah dua
pemahaman yang saling bertentangan.
Maruf berarti yang sudah jelas dan Munkar
berarti yang belum jelas.
Maruf perbuatan baik/diperintahkan dan
Munkar perbuatan buruk,tercela/dilarang
oleh Allah Swt.

Cakupan Maruf & Munkar


1. Aqidah
2. Akhlaq.
3. Ibadah
4. Hak-Hak Manusia
5. Ekonomi
6. Militer
7. Urusan Budaya,dll.

Sifat yang harus dimiliki


pelaku Amar Maruf & Nahi
Munkar

1. Ikhlash
2. Berilmu
3. Rifq (Lemah Lembut)
4. Sabar
5. Mengetahui yang maslahah &
Mudlarat
6. Mengetahui kaidah saddudz dzara
i

KEPEDULIAN SOSIAL
Drs. M. Arsyad, MA

Definisi

Urgensi Kepedulian
Sosial

URGENSI
UKHUWAH
ISLAMIYAH

Kepeduliaan Sosial
dalam al-Quran

Bentuk-bentuk
Kepedulian Sosial

Siapakah dokter itu?

Kompetensi yang harus dimiliki dokter

adalah

Apakah yang harus dilakukan


Dokter?

Peran dan tanggung jawab


Doktrer

Dokter MUSLIM
dan kepedulian
sosial

Akhlak para dokter

Taat kepada Allah dan rasul-Nya.


Berbakti kepada kedua orang tua
Saling menolong dan mendoakan dalam kebaikan
Menepati janji.
Menyayangi anak yatim
Jujur
Amanah
Sabar

Ridha /Qanaah
Ikhlash
dll

Tidak beriman seseorang di antara kamu


sehingga dia menyintai saudaranya
sebagaimana dia menyintai dirinya.