Anda di halaman 1dari 32

Aplikasi

penulisan
akademik
wacana penulisan
(GWP 1092)
Disediakan oleh :
Siti ATIKAH BINTI MOHAMAD ZAMAN
WAN AMIRAH BINTI WAN AZIZ
NURUL HUDA FAZLIEN BINTI MOHAMED SAIPON
ZALILA NADIRAH BINTI ZAHARI

Gaya penulisan

Penggunaan
bahasa
formal

Penulisan ayat yang


jelas

Penulisan secara
objektif
Perkembangan
idea secara
logik(koheren
dan kohesif)

PENGGUNAAN BAHASA
FORMAL

BAHASA FORMAL :
Seorang wartawan sedang mewawancara mangsamangsa banjir.
BAHASA INFORMAL :
Seorang wartawa sedang menemubual mangsa-mangsa
banjir.

BAHASA FORMAL INI DIAPLIKASI :


~didalam buku pembelajaran peringkat menengah mahupun
rendah serta pengajian tinggi
~ untuk membuat tesis
~dalam membuat kerja kursus
~ didalam penulisan ilmiah
~ turut digunakan dalam penyampaian ucapan rasmi dan
pengacaraan majlis rasmi.

1. Elakkan diri daripada menggunakan bahasa slanga.

.
. Contoh bahasa pasar:
. Saya boleh ajar apa macam menjaga itu budak: tidak
lama dia nanti cukup baik dan sihat. Pertama-pertama
itu budak kecil mesti selalu cukup bersih. Nas boleh
tunjuk apa macam mahu kasi mandi itu budak. Lagi satu
mesti ingat-ingat kasi itu budak makan dia punya emak
punya susu saja, jangan susu lain. Itu emak punya susu
dia punya makan yang lebih baik sekali, lagi lebih
bersih dan senang boleh dapat, tidak kena belanja.
. (Petikan daripada Pelita Bahasa Melayu)

PENULISAN SECARA
OBJEKTIF

Sesuatu yang
khusus yang
ingin dicapai,
matlamat, tujuan

Tidak dikuasai
atau dipengaruhi
oleh perasaan
atau prasangka
sendiri.

Definisi
objektif
menurut
kamus dewan
edisi ke-4
Berasaskan
kenyataan atau
fakta sebenar

Penulisan secara objektif :


Mengandungi tiga bahagian iaitu pengenalan, isi dan penutup

Pengenalan
~ bemula secara umum dan kemudian memfuokus kepada
sesuatu.
~ menarik minat pembaca supaya terus membaca
~ memupuk ciri-ciri menyeronokkan, menyampai dan
memberi maklumat yang baru
~ merangsang naluri ingin tahu pembaca
~menggunakan ayat mudah, tepat dan menarik

Isi
~ banyak fakta dan maklumat
~ boleh disertakan dengan statistik
~ mengandungi sorotan idea
~ menggunakan kata penghubung
~ bilangan perenggan bergantung kepada isi
~ isi disususn mengikut keutamaan
Penutup
~ merujuk kepada pengenalan namun lebih jelas.

APLIKASI PENULISAN OBJEKTIF :


- Kertas kerja
- Buku program
- Dapatan kajian

Cara menulis
objektif :
Saya melakukan kajian ...
Kajian ini dilakukan ...
Saya mencadangkan untuk ...
Dicadangkan untuk ...
Dalam esei ini saya akan membahas ...
Tulisan ini membahas ...

PENULISAN YANG JELAS

Penulisan yang jelas merupakan satu pencerahan kepada pembaca.


Mereka akan lebih memahami sesebuah penulisan tersebut kerana :
Ayat yang tidak rumit
Tidak menggunakan ayat yang panjang berjela-jela
Mudah dibaca
Ayat yang ringkas dan tidak berbelit-belit
Tidak menggunakan perumpamaan dan bahasa kiasan yang
berlebihan.
Menggunakan kosa kata terkini

BOLEH DIAPLIKASI :
~ Dalam buku cerita kanak-kanak
~buku rujukan
~ jurnal
~pamplet
~penulisan rencana
~ dalam keratan akhbar

Untuk kejelasan isi


yang dihuraikan, adalah
penting untuk menyemak semula
panjang dan pendek ayat.
Kepelbagaian ayat dapat memastikan
penulisan akademik mempunyai tarikan
dan menarik.

PERKEMBANGAN IDEA SECARA


LOGIK (KOHEREN DAN KOHESIF)

PENGERTIAN

KOHESI

Hubungan perkaitan
antara proposisi
(hubungan yang terdapat
di antara subjek dan
predikat.) yang
dinyatakan secara
eksplisit (nyata, jelas,
tepat ) oleh unsur
gramatikal dan sementik
dalam ayat yang
membentuk wacana.

KOHEREN

Koheren juga
merupakan perkaitan
antara proposisi, tetapi
perkaitan itu tidak
secara esplisit (nyata)
dapat dilihat daripada
ayat yang
mengungkapkannya.

Perenggan yang mempunyai urutan yang logik dan


mempunyai kata hubung yang dapat menghubungkan
2 idea/cerita (kesinambungan cerita).
Cth:
Fadzil & Nizam pergi ke kedai buku. Dia ingin membeli
kamus dewan yang terbaharu. (tidak k&k)
Pak Abu telah turun ke laut pada waktu subuh lagi.
Nelayan yang rajin dan gigih itu bekerja dengan tidak
mengenal jemu. (k&k)

Koheren dan Kohesif

1. Terdapat wacana yang ada kohesi dan koherensi.


2. Terdapat wacana yang hadir koherensi tetapi tidak ada
kohesi.
3. Sesuatu wacana tidak mungkin hadir kohesi tanpa
koherensi.

Perbezaan kohesi dan


koheren

SEKIAN
TERIMA
KASIH.

Anda mungkin juga menyukai