Anda di halaman 1dari 20

6.

4 - Mensintesis
maklumat untuk
menghasilkan bahan
bertulis
HAN SHAO XIAN
TOE GER YIN
CHAI JIAN LI
KANG XIN JIE
LIEW YING MING
TING TION SIEW

Tujuan mensintesis maklumat?


Menjadikan data dalam bentuk
baru
Memudahkan pemahaman
Memberi gambaran menyeluruh
tentang maklumat
Menjadikan maklumat lebih
bermakna
Laporan mudah difahami
Menyempurnakan tugasan

Bagaimana mengenalpasti
penggunaan sintesis?
Rumuskan
Membuat keputusan
Membuat kesimpulan
Bentukkan
Ciptakan
Rekakan
Gubahkan
Gabungkan
Integrasikan

APA ITU LAPORAN?


sesuatu yang dilaporkan, maklumat
tentang sesuatu kedudukan (masalah
yg dihadapi dll) yang dilaporkan.
Kamus Dwan Edisi Keempat, 2007).
Aktiviti menyatakan sesuatu
maklumat secara logikal dan tersusun.
Memberikan maklumat dan fakta
mengenai sesuatu perkara
Satu persembahan atau penyampaian
maklumat

Laporan boleh dibuat sebagai


komunikasi
Bertulis
Tidak bertulis

Laporan yang tepat


Membuat sesuatu penyelidikan
atau aktiviti
Membuat rekod sesuatu peristiwa
Menganalisia aktiviti
Mensintesis sesuatu pelan
tindakan
Menghuraikan sesuatu
peristiwa,prosedur dan tindakan

Laporan haruslah difahami


oleh kumpulan sasaran

Persediaan membuat
laporan

Kenapa laporan ini perlu dibuat


(why?)
Apa tujuan/objektif laporan
(what?)
Jangka Masa (when?)
Pihak yang meminta laporan
dibuat (Who?)
Untuk siapa,siapa
sasaran/pembaca (whom?)
Skop /lingkungan (scope?)

Tujuan laporan
Mengenal pasti masalah
Memberikan maklumat dan
fakta
Mencadangkan penyelasaian
Mencadangkan tindakan yang
perlu dilakukan
Membuat kesimpulan

Menilai sesuatu penyelidikan


atau aktiviti
Membuat rekod sesuatu peristiwa
Menganalisa aktiviti perniagaan
Menghuraikan sesuatu peristiwa,
prosedur, tindakan dan lain-lain

Kualiti laporan
(i).Tepat /Betul
(ii).padat
(iii).lengkap
(iv).jelas
(v).Urutan

Kategori laporan
2 kategori laporan
Bentuk borang
Bentuk terbuka

(i).Bentuk borang (Form


report)
Laporan kemalangan
Laporan berkala

(ii).Bentuk

terbuka/panjang
(extended report)
Laporan untuk
menyampaikan maklumat
Membuat kesimpulan tentang
sesuatu masalah
Menyediakan laporan tahunan
Menyediakan laporan prestasi

Laporan perakuan
Laporan kajian
Laporan bagi menyelesaikan
sesuatu masalah

Penyediaan laporan bertulis


Memilih topik sekiranya tidak
diberikan
Mendapatkan maklumat daripada
pelbagai sumber
Meneliti dan memilih maklumat yang
relevan dengan topik
Membuat nota
Menyediakan kerangka laporan

Menulis draf pertama dan mengenal


pasti sumber yang dipetik
Melengkapkan laporan dengan
jadual,graf dan bahan grafik yang
sesuai
Menyemak draf
Membuat pemurnian dan menulis
draf kedua
Menerbitkan laporan

Cara penulisan laporan ke-2


Menyusun maklumat
Prosedur membuat rangka
Memilih tajuk penulisan
Menulis mengikut format
Menulis pengenalan
Menulis isi
Menulis penutup
Menulis sumber rujukan
Periksa setiap bahagian
Semak ejaan dan bahasa

Panduan menulis laporan


i.

Tajuk kajian,nama pengkaji,tarikh


laporan selesai
ii. Penghargaan
iii. Abstrak
iv. Halaman kandungan
v. Latar belakang kajian
vi.Pernyataan masalah
vii.Objektif kajian
viii. Metadologi kajian

ix. Perancangan
x. Pelaksanaan perancangan
xi. Dapatan kajian
xii.Refleksi
xiii.Kesimpulan dan cadangan
xiv.Rujukan
xv.Lampiran