Anda di halaman 1dari 2

Penghasilan

bahasa

Pemerolehan /
psikolinguistik
perkembangan

Tiga
persoalan
utama
dalam
psikolingu
istik
sejarawi

Pemaha
man
bahasa

Tiga persoalan utama dalam


psikolinguistik sejarawi
1. Penghasilan bahasa
Bagaimana maklumat yang seseorang ingin sampaikan digubah ke gelombang
isyarat akustik iaitu isyarat tangan atau huruf aksara penulisan? Untuk proses
proses ini para penyelidik seringkali mengkaji kesilapan-kesilapan penutur
(teragak-agak, berhenti seketika dan ketidakpastian pertuturan).
Punca - tidak mempunyai keyakinan diri (kemahiran untuk bertutur berada
pada tahap yang lemah)
2. Pemahaman bahasa
Bagaimanakah isyarat akustik atau visual diintretasikan secara linguistik oleh
pendengar, pengguna bahasa isyarat atau pembaca?
Termasuk persepsi pertuturan, pemprosesan ayat dan wacana termasuk
bahasa penulisan.
3. Pemerolehan atau psikolinguistik perkembangan
Bagaimanakah seorang kanak-kanak memperoleh kemahiran ini iaitu
pemerolehan bahasa pertama dan bagaimanakah kemahiran-kemahiran ini
mengikut keadaan dan diperluaskan kepada bahasa-bahasa lain iaitu
pemerolehan bahasa kedua?