Anda di halaman 1dari 23

PISA dan peranannya

meningkat kualiti pendidikan


sesebuah negara peserta
Amalina
Anati
Azma

LATAR BELAKANG PISA


Anjura Organisation for Economic
n
Cooperation and Development
(OECD)
Pertubuhan negara-negara maju dan
membangun
Objekti mengukur pencapaian murid berumur 15
f
literasi matematik, sains dan bacaan
menilai pengetahuan dan kemahiran
remaja

Tempo
h

3 tahun sekali bermula pada 2000


Malaysia sertai sejak 2009

Murid berumur 15 tahun ke atas


Sasaran tanpa mengira tahap tingkatan

NEGARA PESERTA PISA

SEJARAH PISA
Hasil desakan negara-negara
ahli
Mengapa PISA dilakukan?

Mendapatkan data yang


relevan dan boleh dipercayai
Pengetahuan dan kemahiran
pelajar
Sistem pendidikan

Bila PISA dibentuk?

.
OECD mula
merancang PISA
pada pertengahan
tahun 1990an

Kaji selidik
pertama pada
tahun 2000

Dilancarkan
secara rasmi
pada 1997

Pentadbiran dan Pelaksanaan PISA


PISA ditaja, ditadbir
dan diselaraskan
oleh OECD

Reka bentuk ujian,


pelaksanaan, dan
analisis data oleh
konsortium
antarabangsa

ACER
membangunkan
dan melaksanakan
prosedur
pensampelan, dan
memantau hasil
pensampelan

Instrumen penilaian
PISA dibina dan
ditapis oleh ACER

institusi
penyelidikan dan
pendidikan ACER
(Majlis Penyelidikan
Pendidikan
Australia)
ACER
membangunkan
sebuah perisian
untuk membantu
pensampelan dan
perolehan data
serta
penganalisisan data

SAMPEL KAJIAN PISA


POPULASI
Murid berumur 15+ di semua jenis sekolah di Malaysia
KERANGKA
PERSAMPELAN
Semua jenis sekolah di Malaysia yang mempunyai murid berumur
15+ tahun
PEMILIHAN SAMPEL
SEKOLAH
150 buah sekolah dipilih secara rawak dengan menggunakan
kaedah Stratified Multi Stage Cluster Sampling
PEMILIHAN SAMPEL
MURID
35 murid berumur 15+ dipilih secara rawak dengan menggunakan
aplikasi KeyQuest

INSTRUMEN KAJIAN PISA


UJIAN BERTULIS
Gabungan item-item aneka pilihan dan soalan terbuka
Item-item disusun dalam kumpulan berdasarkan teks yang
menggambarkan situasi dalam kehidupan sebenar (real life situation)

SOAL SELIDIK MURID


Latar belakang murid, persepsi dan sikap murid terhadap
Sains, Matematik dan kemahiran membaca
Tahap motivasi dan amalan strategi pembelajaran murid

INSTRUMEN KAJIAN PISA

UJIAN BERKOMPUTER
Antara 18 20 soalan penyelesaian masalah
Murid menggunakan komputer untuk membuat
simulasi sebelum menjawab

SOAL SELIDIK PENGETUA


Mengumpul maklumat berkenaan sekolah

APA YANG DIUJI DALAM PISA


PISA menguji pelajar dari segi kecekapan umum, iaitu
bagaimana pelajar boleh mengaplikasikan
pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari di sekolah
untuk menghadapi cabaran sebenar dalam kehidupan
seharian (real life situation)
PISA juga TIDAK MENGUJI sejauh mana murid telah
menguasai kurikulum sekolah (content knowledge)

KRONOLOGI PEMILIHAN SOALAN PISA


Semua negara peserta dijemput untuk mengemukakan soalan kepada
kontraktor antarabangsa (international contractor), pada masa yang
sama, kontarktor antarabangsa turut menulis beberapa soalan
Semua soalan diteliti kontraktor antarabangsa memastikan
soalantidak bias kepada sesuatu negara

Hanya soalan yang telah diluluskan digunakan dalam PISA

Sebelum ujian sebenar ujian percubaan dilaksanakan jika ada


soalanyang terlalu mudah/susah bagi sesebuah Negara soalan akan
digugurkan daripada ujian PISA sebenar

SOALAN PISA
PERBEZAAN DALAM FOKUS
PENGUJIAN BAGI
PEPERIKSAAN AWAM DAN
PISA

PERBEZAAN FORMAT
SOALAN PISA VS
PEPERIKSAAN AWAM

PEPERIKSAAN AWAM :
Pengetahuan isi kandungan
PISA : aplikasi kehidupan
seharian

PISA : soalan panjang dan


Perlu HOTs
PEPERIKSAAN AWAM : soalan
tertumpu dan ringkas

SAINS

Menilai
literasi
murid
MATEMATIK

PEMBACAAN

KEDUDUKAN
MALAYSIA
DALAM PISA

PENENTUAN KEDUDUKAN PISA


PISAtidak beri markahsecara kolektif sebaliknya markah diberiuntuk
setiap subjek dan negara-negara disenaraikan mengikut skor purata
setiap domain (matematik,sains, pembacaan)

PISA
MALAYSIA

(MATEMATIK
)

2012 : tempat ke 52 drpd 65


negara (421).
Skor min antarabangsa 494

2009: tempat ke 57 drpd 74


negara (404)

KEDUDUKAN MALAYSIA DALAM PISA


TAHUN

BILANGAN NEGARA
PESERTA

KEDUDUKAN MALAYSIA

SKOR

2000

43

Belum menyertai

2003

41

Belum menyertai

2006

58

Belum menyertai

2009

74

57

404

2012

65

52

421

PISA 2009

PISA 2012

Kedudukan Top 20 :

PISA 2015
KEDUDUKAN 52
DARIPADA 72 BUAH
NEGARA
Skor 421 dlm
matematik
Skor 496 dlm
reading
Skor 501 dlm sains

Singapura
Hong Kong
South Korea
Japan
Taiwan
Finland
Estonia
Switzerland
Netherlands
Canada
Poland
Vietnam
Germany
Australia
Ireland
Belgium
New Zealand
Slovenia
Austria
United Kingdom

Memberikan
peluang terbaik
kepada murid
untuk mencapai
keputusan yang
bagus

Meningkatkan
pencapaian murid

Bukan untuk
bersaing tetapi
untuk
meningkatkan skill
pengajaran

Menteri boleh
merangka plan
pendidikan yang
baharu

PISA dan
peranannya
meningkat kualiti
pendidikan
sesebuah negara
peserta

Melahirkan murid
yang berkualiti
tinggi

Merujuk pada
ranking negara

Keberkesanan
sistem pendidikan
negara

Memberikan
keadilan yang
sama rata dalam
pendidikan

Sekian
Terima Kasih.