Anda di halaman 1dari 80

Pembelajaran &

Pemudahcaraan
Berkualiti Bahasa
Melayu :
School Improvement Specialist Coaches :
The Best Practices
PN.ZAHARIMAH BINTI SUBAINI
Pegawai SISC+BM (Rendah)
Program Bimbingan Pembangunan Guru Johor Bahru

PENEKANAN 3 FOKUS UTAMA DALAM


PEMBELAJARAN DAN
PEMUDAHCARAAN

Fokus Guru
Fokus Pembelajaran &
Pemudahcaraan

Fokus Murid

MATRIKS
BIMBINGAN
GURU

Satu pengajaran yang baik


mempunyai 5 komponen
Perancanga
n

Refleksi

Penyampaia
n
Penggunaan
panduan
guru yang
berkesan
Penilaian
Semaka
n

Satu pengajaran yang baik


mempunyai lima komponen

Mengenal
pasti
masalah
atau isuisu.
Menakrifan
tindakan
susulan.

Guru harus
membuat
kesimpulan
pengajaran
pada
penghujung
kelas.

Perancanga
n

Refleksi

Penyampaian

Penggunaan
panduan
guru yang
berkesan

Penilaian

Semaka
n

Berdasarkan hasil

pembelajaran yang ditakrifkan.


Memastikan murid memahami
konsep.
Menggunakan kaedah yang
berbeza dan teknik penyoalan
5
berkesan.

Hasil pembelajaran
sesuai ditakrifkan.
Hasil pembelajaran
jelas diterangkan
kepada pelajar.
Kriteria hasil
pembelajaran dicapai
diterangkan.
Rancangan pengajaran
dibuat sebelum kelas
dan sedia ada.
Kelas dijalan
berdasarkan rancangan
pengajaran.
Masa pengajaran
dioptimumkan.
Pengurusan kelas
berkesan dan mengikut
rutin.
Komunikasi yang jelas
dan bersesuaian
dengan umur murid.
Guru menguasai isi
kandungan untuk
menyampaikan
pengajarannya.

SISC+BM (RENDAH)

Satu Matriks Bimbingan Guru (Teacher Coaching Tool,


TCT) berasaskan lima komponen tersebut
Objektif Pembelajaran

Rancangan Pengajaran

Pengajaran Berasaskan Aktiviti

Komunikasi

Tumpuan & Perhatian Murid

Pengurusan Bilik Darjah

Bahan Bantu Mengajar

Pengetahuan Kandungan

Penilaian Secara Lisan

Penilaian Secara Bertulis

10

SEMAKAN

Kesimpulan Pelajaran

11

REFLEKSI

Refleksi

12

PERANCANGAN

PENYAMPAIA
N

PENILAIAN

Matriks Bimbingan Guru (1/4)

PERANCANGAN
PERANCANGAN

Objektif
Objektif
Pembelajar
Pembelajar
an
an

Rancang
an
Pengajar
an

Pangajara
Pangajara
n
n
Berasaska
Berasaska
n
n Aktiviti
Aktiviti

Pemerhatian

Tahap 1

Tahap 2

Tahap 3

Guru menyatakan
satu topik umum
bagi pengajaran
atau menulis
satu topik umum
di atas papan
hitam tanpa
membincangkann
ya (cth:
Klasifikasi
binatang)
Pelajaran
diasaskan
sebahagiannya
pada Rancangan
Pengajaran
Harian (RPH)
yang dikaitkan
dengan
Rancangan
Pengajaran
Tahunan
Pelajaran(RPT)
mengandungi
aktiviti bersifat
arahan yang
dilakukan oleh
murid serta
dikaitkan dengan
pembelajaran
murid

Guru mengenal
pasti dan
membincangkan
objektif
pengajaran
dengan jelas dan
spesifik (cth: hari
ini kita akan
belajar tentang
perbezaan antara
mamalia dengan
Pengajaran guru
reptilia)
mencapai Tahap
1 dengan
mematuhi
struktur dan isi
penting RPH
secara
keseluruhannya.

Pengajaran guru
mencapai Tahap
2 dan objektif
pengajaran
dibincangkan
bersama-sama
murid serta
dirujuki di
sepanjang
pengajaran
dilaksanakan.
Pengajaran guru
mencapai Tahap
2 dengan
mematuhi semua
isi penting RPH
secara tekal .

Pengajaran guru
mencapai Tahap
1 dengan aktiviti
yang melibatkan
kreativiti,
perbincangan
dua hala, aplikasi
praktikal atau
penggunaan
kemahiran
berfikir aras
tinggi
(KBAT) yang lain

Pengajaran guru
mencapai Tahap
2 dengan
sekurangkurangnya 2
aktiviti yang
berbeza dan
melibatkan
kreativiti,
perbincangan
dua hala, aplikasi
praktikal , atau
penggunaan
7
kemahiran
berfikir aras

MATRIKS BIMBINGAN
GURU
Pengajaran guru
mencapai Tahap 2 dan
objektif pengajaran
dibincangkan bersamasama murid serta
dirujuki di sepanjang
pengajaran
dilaksanakan.

MATRIKS BIMBINGAN
GURU
Pengajaran guru
mencapai Tahap 2 dengan
mematuhi semua isi
penting RPH secara tekal .

MATRIKS BIMBINGAN
GURU
Pengajaran guru mencapai Tahap 2
dengan sekurang-kurangnya 2
aktiviti yang berbeza dan
melibatkan kreativiti,
perbincangan dua hala, aplikasi
praktikal , atau penggunaan
kemahiran berfikir aras tinggi
(KBAT) yang lain

Matriks Bimbingan Guru (2/4)

PENYAMPAIAN
PENYAMPAIAN

Komunika
si

Tumpuan
&
Perhatian
Murid

Tahap 1

Tahap 2

Guru bercakap
dengan jelas dan
dapat didengari
serta
menggunakan
bahasa yang
mudah difahami
oleh murid

Pengajaran guru
mencapai Tahap
1 dan tidak
hanya membaca
secara terus
daripada buku
teks

Murid
kebanyakannya
memberikan
perhatian
walaupun pasif.

Semua murid
memberi
perhatian dan
maklum balas
kepada soalan
apabila ditanya

Pemerhatian
Tahap 3
Pengajaran guru
mencapai Tahap
2 dan
menggunakan
pelbagai variasi
tekanan, nada
dan ketinggian
suara yang
berkesan untuk
menarik tumpuan
murid.
Pengajaran guru
mencapai Tahap
2 dan murid
secara proaktif
bertanyakan
soalan serta
berbincang lanjut
dengan guru dan
sesama mereka.

Pengurusa
Pengurusa
n
n Bilik
Bilik
Darjah
Darjah

Guru menangani
murid yang
berkelakuan
buruk tetapi
pada masa yang
sama terpaksa
menggangu
pelajaran.

Kebanyakan
murid
berkelakuan baik
dan guru
berupaya
menangani murid
yang
berkelakuan
buruk dengan
hanya sedikit
gangguan (cth:
menyuruh
murid keluar
kelas)

Kebanyakan
murid
berkelakuan baik
dan guru
menangani murid
yang
berkelakuan
buruk tanpa
gangguan (cth:
dengan
mengangkat
tangan untuk
11
senyap)
11

MATRIKS BIMBINGAN
GURU
Pengajaran guru mencapai
Tahap 2 dan menggunakan
pelbagai variasi tekanan, nada
dan ketinggian
suara yang berkesan untuk
menarik tumpuan murid.

MATRIKS BIMBINGAN
GURU
Pengajaran guru mencapai
Tahap 2 dan murid secara
proaktif bertanyakan soalan
serta berbincang lanjut
dengan guru dan sesama
mereka.

MATRIKS BIMBINGAN
GURU
Kebanyakan murid berkelakuan
baik dan guru menangani murid
yang berkelakuan buruk tanpa
gangguan (cth: dengan
mengangkat tangan untuk
senyap)

Matriks Bimbingan Guru (3/4)

PENILAIAN
PENILAIAN

PENYAMPAIAN
PENYAMPAIAN

Bahan
Bantu
Mengaja
r

Pengetahu
Pengetahu
an
an
Kandungan
Kandungan

Penilaia
n
Secara
Lisan

15

Tahap 1

Tahap 2

Guru
menggunakan
papan putih
dan /atau
projektor untuk
menjelaskan
konsep atau idea
yang relevan dan
perkataan
/lukisan yang
digunakan
Guru
menepati
adalah
jelas.
topik secara
umumnya, tetapi
membuat
kesilapan isi
kandungan atau
memperlihatkan
keraguan yang
jelas dalam isi
kandungan.

Pengajaran guru
mencapai Tahap
1 dan
menggunakan
bahan bantu
mengajar
tambahan yang
relevan, jelas
serta menarik
perhatian
Guru menepati
topik pengajaran;
tidak membuat
kesilapan
kandungan; dan
mempunyai
semua
pengetahuan
kandungan yang
diperlukan oleh
sukatan
pelajaran untuk
Pengajaran
guru
mengajar dengan
mencapai
Tahap
berkesan
1 dan guru
menggunakan
soalan terbuka;
berupaya
memberi
penjelasan
kepada jawapan
salah; dan
memberi
pengukuhan
positif untuk
jawapan yang

Guru menyoal
murid dengan
soalan yang
relevan selari
dengan
keperluan
objektif
pembelajaran
serta berupaya
mengenal pasti
jawapan yang
betul dan salah.

Pemerhatian
Tahap 3
Pengajaran guru
mencapai Tahap
2 dan sekurangkurangnya satu
BBM melibatkan
interaksi murid
(cth: menulis di
atas kertas,
membuat
eksperimen)
Pengajaran guru
mencapai Tahap
2 dan
menggunakan
pengetahuan
kandungannya
melangkaui
sukatan
pelajaran yang
membantu murid
mencapai
objektif
Pengajaran guru
pengajaran.
mencapai Tahap
2 dan guru
menyeimbangkan
soalan dengan
tahap keupayaan
murid yang
pelbagai

15

MATRIKS BIMBINGAN
GURU
Pengajaran guru mencapai
Tahap 2 dan sekurangkurangnya satu BBM
melibatkan interaksi murid
(cth: menulis di atas kertas,
membuat eksperimen)

MATRIKS BIMBINGAN
GURU
Pengajaran guru mencapai Tahap
2 dan menggunakan
pengetahuan kandungannya
melangkaui sukatan pelajaran
yang membantu murid mencapai
objektif pengajaran.

MATRIKS BIMBINGAN
GURU
Pengajaran guru mencapai
Tahap 2 dan guru
menyeimbangkan soalan
dengan tahap keupayaan
murid yang pelbagai

REFLEKSI
REFLEKSI

SEMAKAN
SEMAKAN

PENILAIAN
PENILAIAN

Matriks Bimbingan Guru (4/4)


Penilaia
n Secara
Bertulis

Kesimpul
an
an
Pelajaran

Refleksi
Pelajara
n

Tahap 1
Guru
menetapkan
kerja kelas atau
kerja rumah
secara bertulis
untuk menguji
pencapaian
objektif
pembelajaran
dan berjaya
mengenal pasti
jawapan yang
betul dan salah
oleh
Gurukebanyakan
mengakhiri
murid
pengajaran
tetapi tidak
mencapai Tahap
2

Guru dapat
membuat
pemerhatian
secara umum
mengenai
pengajaran
tetapi tidak
mencapai Tahap
2

Tahap 2

Tahap 3

Pengajaran guru
mencapai Tahap
1 dan guru
berupaya
memberi
penyelesaian
kepada jawapan
salah; dan
memberi
pengukuhan
positif kepada
jawapan betul
dalam
kebanyakanguru
Pengajaran
tugasan
murid.
mencapai
Tahap
1 dan berupaya
memberikan
kesimpulan
termasuk hasil
pembelajaran
dan menjelaskan
3-5 isi utama
yang telah
dipelajari.

Pengajaran guru
mencapai Tahap
2 dan
mengkhususkan
tugasan dengan
keupayaan murid
yang pelbagai

Guru mengenal
pasti sekurangkurangnya satu
kekuatan dan
satu keperluan
penambahbaikan
.

Pengajaran guru
mencapai Tahap
2 dan guru
berupaya untuk
mencadangkan
tindakan
penambahbaikan
.

Pemerhatian

Pengajaran guru
mencapai Tahap
2 dan guru
menerangkan
sebab pelajaran
yang berkenaan
penting serta
hubung kaitnya
dengan
pelajaran yang
lain

19
19

MATRIKS BIMBINGAN
GURU
Pengajaran guru mencapai
Tahap 2 dan mengkhususkan
tugasan dengan keupayaan
murid yang pelbagai

MATRIKS BIMBINGAN
GURU
Pengajaran guru mencapai
Tahap 2 dan guru menerangkan
sebab pelajaran yang berkenaan
penting serta hubungkaitnya
dengan pelajaran yang lain

MATRIKS BIMBINGAN
GURU
Pengajaran guru mencapai
Tahap 2 dan guru berupaya
untuk mencadangkan tindakan
penambahbaikan.

Teknik Memudahcara
Guru jelas dgn tindakan bagi
perancangan pelajaran yang dibuat
Objektif mesti dicapai (refleksi / impak)
Tahu potensi dan tahap murid diajar
Pengetahuan asas murid yang diajar
berkaitan tajuk
Bagaimana sebahagian besar murid
perlu dilibatkan
23

Teknik Menyoal:
Kenapa guru perlu
menyoal ?
Meransangkan murid dan
menimbulkan minat mereka kepada
tajuk yang diajar
Mendapat pandangan dan maklumat
daripada murid
Memperkenalkan tajuk baru
Memfokuskan murid kepada tajuk
terutama bila perbincangan mereka
menyimpang
Mempengaruhi mereka kepada arah /
hala perbincangan
24

Dalam situasi
bagaimanakah teknik
menyoal digunakan?
Guru perlu mententeramkan keadaan
apabila sesuatu pengajaran bermula.
Guru perlu mengingatkan kembali
perkara-perkara yang telah
dibincangkan dalam pelajaran
sebelumnya;
Untuk menarik perhatian kelas dengan
memberikan soalan-soalan umum dan
beberapa soalan spesifik.
25

Apakah prinsip
penyoalan guru?
Elakkan jawapan ya atau tidak.
Mulakan dengan soalan-soalan dengan perkataanperkataan berikut: apa, bila, di mana, siapa,
mengapa, bagaimana
Pelbagaikan soalan-disebarkan ke seluruh kelas,
spesifik yang memerlukan jawapan individu,
dihalakan balik kepada murid yang menyoal dan
ditanya kepada murid lain
Guru elakkan daripada memberi jawapan
Gunakan pandangan murid
26

Teknik Perbincangan
:
Kenapa perlu?
Untuk konsolidasikan pengajaran,
menggalakkan pemikiran bersama
kumpulan tapi bukan untuk mencapai
sesuatu keputusan berdasarkan apa
yang dikehendaki guru.
Guru tidak boleh memaksakan
pendapat dan pemikirannya ke atas
kumpulan yang berbincang
27

Perbincangan..
Jika seorang murid kemukakan soalan
kepada guru, kemukakan soalan itu kembali
kepada kumpulan berkenaan;
Soalan boleh dibimbing tapi bukan jenis

leading

Contoh soalan baik :

Pada pendapat kamu apakah


tindakan yang diambil oleh
Sultan Kedah bagi menjamin
keselamatan negeri baginda?
28

LESSON
STUDY
Menghasilkan bentuk pembelajaran
dan pemudahcaraan yang berkesan.
Pendekatan mengikut tahap murid,
latihan kemahiran berasaskan
konstruk.
Menggunakan BBB maujud yang
kreatif.
Menggunakan ICT dalam PdP.

KREATIVITI GURU
DALAM PENGAJARAN
Guru yang kreatif sentiasa mencuba
pelbagai kaedah tanpa jemu dalam
mengajar muridnya yang memiliki
pelbagai potensi.
Guru sebagai penyampai harus
lebih kreatif dalam menyampaikan
ilmu agar murid tidak bosan dalam
pembelajaran.

PENGAJARAN YANG
KREATIF MERANGKUMI :
1. Penggunaan ICT dalam pengajaran
2. Mengamalkan pengajaran berpusatkan
pelajar
3. Kepelbagaian sumber selain buku teks
4. Kepelbagaian teknik pengajaran
mengikut kesesuaian.
5. ABM yang dapat menarik minat pelajar.
6. Membawa pelajar keluar daripada kelas
bagi membolehkan pelajar mengalami
sendiri apa yang dipelajari.

Cadangan Aktiviti
Pembelajaran &

Pemudahcaraan
Mengkaji gambar
Menkaji bahan bacaan
Berkualiti

Mengkaji peta-peta
Mengkaji jadual dan graf
Perbahasan
Lakonan
Projek - kajian/penyelidikan cth:
bawa pelajar ke tempat
pelupusan sampah/hutan FRIM

Peraturan
Penglibatan

1.BERSOPAN
2.ANGKAT TANGAN

Kursus Asas
Induksi

3.IKUT GILIRAN
4.BERKONGSILAH
DENGAN YANG
LAIN

Apakah itu Pembelajaran Kolaboratif?


Pembelajaran Kolaboratif merujuk kepada
proses pembelajaran bersama, samada
dalam kumpulan kecil atau kumpulan besar.
Contoh Pembelajaran Kolaboratif adalah :
Murid saling bantu-membantu dengan
tugasan sekolah
Membincangkan topik atau jawapan kepada
soalan
Kerja berkumpulan
Percambahan fikiran untuk idea
Bekerjasama untuk satu projek
Forum E-learning blog, laman web

Kursus Asas
Induksi

Pembelajaran Kolaboratif ialah sejenis


pembelajaran yang mengatur pembelajaran
secara berkumpulan dengan langkahlangkah tertentu.

Kursus Asas
Induksi

Apakah itu Pembelajaran


Koperatif?

Pembelajaran
koperatif
merujuk
kepada
proses
pembelajaran kolaboratif yang
menggunakan
struktur,
langkah-langkah tertentu atau
peranan
dalam
kumpulan
untuk
mengorganisasikan
sesuatu
kumpulan
dalam
pembelajaran
dan
pemudahcaraan.

PEMBELAJARAN KOPERATIF :
KONSEP KISSES

Keep with the group (Sentiasa dalam


pasukan)

nclude everyone (libatkan semua ahli


elakkan yang menumpang sahaja)

Share ideas and feelings (sedia


berkongsi idea dan perasaan)

Stay on task (Sentiasa melakukan


Kursus Asas
Induksi

tugasan yang diberi)

Encourage others (Memberi galakan


kepada rakan sebaya)

Six inch Voices (perbincangan mesra

kumpulan berdua /berempat dalam jarak

Perbezaan antara kerja berkumpulan tradisional


dan kerja berkumpulan koperatif

Kumpulan
Tradisional
Interaksi tidak berstruktur
Penyertaan tidak sama rata
sesetengah murid
mendominasi dan sesetengah
lagi memencilkan diri

Kursus Asas
Induksi

Tingkah laku tidak berkaitan


dengan tugasan sebenar

Contoh:
Bincangkan kebaikan
dan kelemahan
mengguna telefon
bimbit.

Kumpulan
Koperatif
Berstruktur:
Aturan langkah yang
berulang akan menyusun atur
interaksi.
Penyertaan sama rata:
Mengambil giliran dan peranan
khusus diberikan untuk
memastikan semua murid
mendapat
peluang secara
sama rata.
Saling bergantung
positif
dan tanggungjawab individu akan
menghadkan tingkah laku tidak
berkaitan dengan tugasan
sebenar.

Contoh:
Bincangkan dengan rakan di
sebelah anda siapa yang
akan menjadi A dan B.
Bergilir-gilir untuk
menyenaraikan kebaikan dan
keburukan mengguna telefon

Perbezaan antara kerja berkumpulan tradisional


dan kerja berkumpulan koperatif

Kumpulan
Tradisional

Contoh :

Kursus Asas
Induksi

Bincangkan
kebaikan dan
kelemahan
menggunakan
telefon bimbit.

Kumpulan
Koperatif

Contoh:
Bincangkan
dengan rakan di
sebelah anda
siapa yang akan
menjadi A dan B.
Bergilir-gilir
untuk
menyenaraikan
kebaikan dan
keburukan

Perbezaan antara Pembelajaran


Koperatif dan Pembelajaran
Kolaboratif.
Pembelajaran
Pembelajaran
Pelajar telah
memiliki kemahiran sosial
Koperatif
Kolaboratif
Pelajar menerima
latihan dalam

yang dikehendaki. Mereka dikehendaki


membangunkan kemahiran sedia ada
untuk mencapai matlamat pembelajaran.

Aktiviti distrukturkan di mana pelajar


memainkan peranan spesifik.

Pelajar-pelajar berunding dan


mengorganisasi usaha sendiri.

Guru memantau, mendengar dan


campur tangan dalam kegiatan
kumpulan jika perlu.

Aktiviti kumpulan tidak dipantau oleh


guru. Jika timbul persoalan, soalan itu
dijawab oleh kumpulan itu sendiri. Guru
cuma membimbing pelajar ke arah
penyelesaian masalah.

Kursus Asas
Induksi

kemahiran berkumpulan dan sosial.

Pelajar dikehendaki
menghantar kerja di akhir PdP
untuk dinilai.

Pelajar menilai prestasi individu dan


kumpulan tanpa dibimbing oleh guru
dan menyimpan draf kerja untuk kerjakerja lanjutan.

Mengapa perlu PKK?


Membina sikap sentiasa
menghormati orang lain.

Kursus Asas
Induksi

Membina
hubungan
interaksi sosial
yang lebih baik.
Membina
pemikiran
kritis
penyelesaian
masalah.
Pelajar berasa seronok
kerana mereka terlibat
secara langsung dalam
PdP.

Membenarkan
komunikasi terbuka
perkongsian
maklumat.
Semua pelajar
mempunyai
peluang yang
sama rata.
Pelajar boleh bekerjasama
menyiapkan kerja yang
tidak boleh dilakukan
secara sendiri.

Piramid Pembelajaran
(% Pembelajaran dikekalkan
selepas
5
%
24 jam)
Pe
Lisa
ng
aj
n
Pembacaa

Lisan
+
Visual

Pembacaa
ar
n an
10%

Audiovisual 20%
Demonstrasi 30%

Kursus Asas
Induksi

Kumpulan Perbincangan 50%


Berlatih dengan Melakukan 75%

Lakuka
Mengajar orang lain / penggunaan serta merta
n
pembelajaran 90%

Prinsip Pembelajaran Koperatif yang Berjaya

p
sei

e
Kursus Asas
Induksi

Positive Interdependence (Saling


bergantung secara positif)
Adakah murid berada di pihak yang
sama? Adakah tugasan tersebut
memerlukan mereka untuk
bekerjasama?
Individual Accountability
(Tanggungjawab Individu)
Adakah setiap individu mempunyai
tugasan untuk dilaksanakan secara
terbuka?
Equal Participation (Penyertaan
Sama Rata)
Adakah penyertaan tersebut sama
rata?

Prinsip PIES memastikan


keberkesanan
pembelajaran
Simultaneous
Interaction
koperatif. SEMUA ELEMEN
harus ada
dalam aktiviti PK.
(Interaksi
Serentak)

Apakah peratusan penyertaan

Murid digalak
melibatkan
diri secara
aktif

Murid
memainkan
peranan yang
penting.

Guru
merupakan
seorang
pemimpin
yang
membimbing
murid
menjalankan
aktiviti
pembelajaran.

PEMUSATA
N MURID

Kaedah dan
teknik yang
digunakan
seperti inkuiri
penemuan,
perbincangan,
main peranan
dan
sumbangsaran
.

CIRI-CIRI PEMUSATAN MURID

Komunikasi berlaku secara dua hala iaitu antara


guru dan murid.
Ciri kepimpinan guru bersifat demokratik.
Strategi pembelajaran dan pemudahcaraan lebih
mengutamakan pencapaian objektif
pembelajaran murid.
Ujian formatif adalah ditekankan dan keputusan
ujian kerap kali digunakan untuk menguji
kelemahan murid.
Murid-murid menunjukkan sifat kreatif dan
berinisiatif.

Guru menyampaikan
pembelajaran dan
pemudahcaraannya
dengannya dengan lebih
mudah, leih menarik
serta lebih berkesan.

STRATEGI
PEMUSATAN
Kaedah yang
berkaitan ialah
audio-visual
dengan
penggunaan
projektor,televisye
n, komputer dan
sebagainya.

BAHAN.

Murid boleh
memahami
pembelajaran
dengan lebih
bermakna secara
sendiri atau
berkumpulan tanpa
kehadiran guru.

CIRI-CIRI PEMUSATAN BAHAN


Bahan pembelajaran dan pemudahcaraan memainkan
peranan yang penting.
Komunikasi dan interaksi berlaku antara guru dengan
bahan pemudahcaraan atau murid dengan bahan
pembelajaran.
Menekankan perkembangan kognitif, jasmani dan rohani
Juga mementingkan aktiviti pembelajaran dan
pemudahcaraan yang bermakna melalui pengalaman
yang sebenar.
Dengan adanya bahan-bahan pembelajaran, ilmu
pengetahuan yang abstrak dapat dikaitkan dengan
situasi yang konkrit.

CARA PERLAKSANAAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


DAN PEMUDAHCARAAN

Tema dipecahkan kepada


sub-topik dan
dibincangkan dalam
kumpulan mengikut
tahap kebolehan murid.

Contoh :
tema :
Kebersihan

Kumpulan B

lukis gambar
binatang
Kumpulan A :
jawab soalan
tentang
binatang

Kumpulan C :
gunting dan
tampal

Satu perancangan atau


prosedur bagi melaksanakan
sesuatu pembelajaran dan
pemudahcaraan secara
teratur, kemas, dan
sistematik.

KAEDAH
Merupakan langkah-langkah
langkah pembelajaran dan
pemudahcaraan yang tersusun
rapi dan berkesinambungan
yang harus diikuti dengan sesuai
bagi mencapai sesuatu objektif
pengajaran

Media pengajaran
Media Bukan Cetak

Media Tayang
1. Media tayang
kaku
(Transperansi,
slaid, filem jalur,
bahan legap,
pelbagai imej.)
2. Media tayang
gerak
(filem, video,
cakera padat,
disket)

Media Cetak

Media Bukan Tayang


1. Grafik
Grafik
(lukisan,
carta, graf,
(lukisan,
carta,
poster,
graf,kartun)
poster,
2. kartun)
Gambar kaku
(foto,

Modul pengajaran

Buku Teks

2. kad
Gambar
imbasan)
kaku
imbasan)
3. (foto,
Bahankad
pameran

Surat Khabar

Majalah / Jurnal

3. (model,
Bahan pameran
spesimen, mock-up,
diorama,spesimen,
(model,
realia)
mock-up,
realia)
4. diorama,
Alat paparan

Risalah

Dokumen

Buku rujukan

Nota edaran

Komik

4. (papan
Alat paparan
tulis, papan flanel, papan
berita, papan
(papan
tulis, papan
magnet,
flanel,
papan
papan
elektronik,
berita,
papan
papan
magnet,
pepaku)
papan
papan pepaku)
5. elektronik,
Bahan audio
(pita
5. audio,
Bahancakera
audio padat)
(pita audio, cakera padat)

KUNCI

2 : STRUKTUR

AKTIVITI : Merancang Pembelajaran Kolaborasi


di dalam pengajaran Bahasa Melayu

Kursus Asas
Induksi

Dalam kumpulan anda, rancangkan satu aktiviti


koperatif dan kolaboratif yang efektif.
Masa aktiviti : 15 minit.
2. PEMERIKSA SUARA
A
S
IK
R
E
1. PEM
SENYAP
N
A
A
T
R
PENYE
Gunakan suara senyap
in
la
g
n
a
r
o
u
t
n
Memba
Jangan mengganggu
un t uk
orang lain. Seorang
n
a
ik
t
i. Pas
sahaja
melibatkan dir
bercakap pada satu-satu
semua
iliran . masa.
g
t
a
p
a
d
n
e
m
orang

Kemahiran Pembelajaran &


Pemudahcaraan Bahasa Melayu
i si
Abad ke - 21
i
Perbincangan
r
a
nc

tindakan
bah
m
e
Pers mbent Kolaboratif
e
(collaboratio
an/p n isi
a
n)
ang ng
i
t
pen
Bertukar
jawapan dan
pendapat

Pemikiran
Kritis (critical
thinking)

Kursus Asas
Induksi

Komunikasi
(communicatio
n)

an
k
n
o
k
Mela
dan
i
s
a
u
sit
ialog
d
Bercerita, berbalas

berpantun dan

PEMBELAJARAN
DAN
PEMUDAHCARAAN

Me ing
t
pen
Mengesan kata
kunci
akna
m
i
r
a
c
n
e
M
ilai
tersirat/n

Pemikiran
Kreatif
(creative
thinking)
Mengarang bahan
puisi
Menulis esei /
cerpen
Menghasilkan
paparan

Perkenalkan Peta Pemikiran


kepada murid
Rancang waktu 8 Peta
Pemikiran yang sesuai
untuk diajar kepada murid

Ajar peta pemikiran


Kedua

Ajar Peta
Pemikiran yang
pertama

untuk
menggunakan
Beri
peluang
murid
Peta Pemikiran
dalam pembelajaran

Rancang aktiviti

Beri peluang murid


untuk menggunakan
Peta Pemikiran
dalam pembelajaran

Teruskan proses ini


sehingga 8 peta
Pemikiran diajar

Gunakan
Teknik Ambil,
Buang dan Padan

I. Air yang sudah ditapis itu bersih


dancerah.
II. Kulit Faizal lebihcerahdaripada
abangnya.
III. Cermin jendela itu menjadi
cerahsetelah dicuci.
IV. Cuaca pada hari inicerahdari
pagi hingga ke petang.
A. I, dan IV sahaja
B. II dan III sahaja
C. I, II dan III sahaja
D. II, III dan IV sahaja

Ayat soalan di atas boleh


diringkaskan menjadi rangkai
kata atau ayat mudah berikut:
I. Aircerah.
II. Kulit Faizalcerah.
III. Cermin menjadicerah.
IV. Cuacacerah.

Kenalpastipilihan I
betul atau salah.
Aircerah- salah
Airjernih-sepatutnya

Rujuk kepada pilhan


jawapan. Pilihan jawapan
yang mengandungiI adalah
salah.
A.I, dan IV sahaja
B. II dan III sahaja
C.I, II dan III sahaja
D. II, III dan IV sahaja

1. Cuacacerah1. Oleh itu, Betul


pilihan
kerana
jawapanDadalah
cuaca cerah bermaksud
yang palingcuaca
tepat.terang.

Kenalpasti pilihanIVbetul atau


salah. PilihanIIdanIIIsah betul
kerana pilihan jawapan BdanDada II
dan III.
a) Jika pilihanIV salah, maka
jawapannyaB.
b) Jika pilihanIV betul, maka
jawapannyaD.
Cuacacerah- Betul kerana cuaca
cerah bermaksud cuaca terang.
Oleh itu, pilihan jawapanDadalah
yang paling tepat.

Contoh 2 :
Menanda frasa sebelum dan
selepas
I. Adik tidur nyenyak di dalam
buaian sejak petang tadi.
II.Ibu melarang saya bermain di
sungai yang dalam itu.
III. Kak Liza membantu adiknya
dalam menyelesaikan masalah
pelajaran.
IV. Fikirkanlah keputusan yang

Murid membaca perkataan yang


telah dibulatkan dan mengesan
kesalahan penggunaan kata.
i) di dalam buaian
ii) sungai yang dalam
iii) dalam menyelesaikan
iv) dengan dalam ( mendalam )

Membaca perkataan yang


telah dibulatkan dan
mengesan kesalahan
penggunaan kata.
i) di dalam buaian
ii) sungai yang dalam
iv) dalam menyelesaikan
dengan dalam
( mendalam )

Pilihan jawapan : i, ii dan iii


sahaja.

Soalan bagi kategori Peribahasa


Menggunakan perkataan-perkataan
dalam peribahasa untuk memahami
makna keseluruhan.
Contoh :
Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan
dapat sagunya.

dipecahkan ~ buka, ambil,keluarkan


ruyung ~ sejenis bekas
dapat ~ peroleh
sagunya ~ isi dalam bekas

Pemahaman yang akan


difikirkan oleh kamu:

Buka, bekas untuk peroleh


1. isi di dalamnya.
Kalau nak dapat isi dalam
2. bekas, mesti pecahkan
bekasnya.

Pilihan jawapan yang


sama dengan kupasan
penyataan.
Untuk mendapatkan sesuatu
kejayaan, seseorang
itu haruslah berusaha
dengan bersungguhsungguh.

Roslan __________ kerana komputer yang


cuba dibaikinya itu semakin tidak
berfungsi.
A bagai tikus membaiki labu

B bagai kera mendapat bunga

C bagai pahat dengan penukul

D bagai si kudung mendapat cincin

A bagai tikus membaiki labu


(tikus kecil, labu terlalu besar)

B bagai kera mendapat bunga


(kera terlompat-lompat, bunga cantik)

C bagai pahat dengan penukul


(pahat perlu diketuk penukul)

D bagai si kudung mendapat cincin


(tiada jari untuk disarung cincin)

Jawapan yang sesuai


dengan pengertian dibuat
:

Komputer ~ cuba dibaikinya


~ tidak berfungsi.
A

bagai tikus membaiki labu


(tikus kecil, labu terlalu besar)

bermaksud orang yang cuba membaiki atau


membetulkan sesuatu yang dia tidak
mengetahui cara-caranya. Akhirnya, keadaan
menjadi bertambah rosak.

Contoh Simpulan Bahasa :

kera

haiwan,
binatang

sumbang

perlakuan,
pergerakan

Kesimpulan yang dibuat :


Kera yang tidak mengikut tabiat
dan perlakuan seperti kera-kera
yang lain.
Pilihan jawapan yang ada
persamaan :
Orang yang tidak bergaul dengan
orang lain.

Sikap Yusof yang suka mencuri telah


menjadi __________ orang kampung.
A

buah hati (sayang)

B buah mulut (perbualan)


C buah fikiran (pendapat)
D buah tangan (dibawa)

Ayat Sama Maksud


~ teknik memenggalkan
ayat
~ jangan buang atau
tambah maklumat

Beberapa kempen dan promosi / telah


dilancarkan / untuk menarik pelancong
asing / ke Langkawi / sempena pameran
LIMA 07.
A Dalam usaha menarik pelancong asing
ke Langkawi sempena LIMA 07, beberapa
kempen dan promosi telah diadakan.
B Usaha berkempen dan berpromosi
penting untuk pelancong ke Langkawi
sempena
LIMA 07.
C Pelancong asing memang berminat
terhadap
beberapa kempen dan
promosi di Langkawi sempena LIMA 07.
D Untuk menarik pelancong asing ke
Langkawi sempena LIMA 07, kita perlu
berusaha bersungguh-sungguh.

Gambar di bawah menunjukkan sebuah keluarga sedang berkelah.


Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar tersebut.

5
1

3
2

MEMINDAHKAN
MAKLUMAT
1.Seorang budak
lelaki sedang berdiri di atas
batu yang besar.
2. Nurfarizan sedang mandi semasa berkelah
di kawasan air terjun itu.
3. Seorang budak lelaki hendak terjun ke
dalam sungai untuk mandi-manda.
4. Puan Haida dan suaminya
menyediakan makanan untuk keluarganya
pada masa itu.
5. Batu-batu besar yang terdapat di kawasan
perkelahan itu mencantikkan pemandangan.

Gambar di bawah menunjukkan aktiviti gotongroyong membersihkan dewan orang ramai.


Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktivitiaktiviti dalam gambar tersebut.

membersihkan sawang - luar dewan


membersihkan
longkang guna
penyapu

Menyediak
an kuihmuih jamuan

Menolak
sampah
sarap
kereta
sorong

Memasukk
an sampah
karung
plastik

Contoh Ayat :
1. Seorang lelaki membersihkan sawang- di
luar dewan
Seorang lelaki sedang membersihkan
sawang
pada dinding di luar dewan.
2. seorang lelaki membersihkan longkang
guna penyapu
Seorang lelaki sedang membersihkan
longkang dengan menggunakan
sebatang penyapu.

ULASAN
Noni
merupakan
anak
sulung
dalam
keluarganya. Dia seorang kakak yang baik hati
PENGAJARAN
dan penyayang.
Dia sering membimbing dan

mengasuh adik-adiknya. Noni juga sangat rajin


membantu ibu dan ayahnya di rumah. Apabila
ibunya memasak, Noni akan menjaga adiknya
yang masih kecil. Adik-adiknya sangat manja
dengan Noni. Dia juga ringan tulang membantu
adik-adiknya menyiapkan kerja sekolah.
Di sekolah, Noni sangat disenangi oleh rakanrakannya kerana sikapnya yang baik hati dan
peramah. Bukan sahaja pintar tetapi Noni juga
seorang yang berdisiplin. Setiap hari dia
membersihkan
kelasnya
bersama-sama
rakannya. Kelas Empat Bestari sentiasa ceria
dan bersih. Noni juga amat gemar belajar secara
berkumpulan.
Mereka
berbincang
dan
menyelesaikan masalah pembelajaran bersama-

CONTOH JAWAPAN

Lima pengajaran yang dapat kita


jadikan teladan daripada petikan di
atas. Antaranya, kita mestilah bersikap
baik hati terhadap semua anggota
keluarga
kita.
Selain
itu,
kita
sepatutnya rajin membantu ibu bapa
kita mengemas rumah. Seterusnya,
kita haruslah
bersikap penyayang terhadap adikadik kita. Oleh itu, kita dikehendaki
berdisiplin seperti menjaga kebersihan
kelas. Akhirnya, kita juga sewajarnya
berhemah tinggi dan berusaha untuk

SEKIAN,
TERIMA KASIH

Kursus Asas
Induksi

Guru Pencetus
Kreativiti, Penjana
Inovasi
Pembelajaran &
Pemudahcaraan Berkualiti
Bahasa Melayu:
Program Bimbingan Pembangunan
Guru Johor Bahru