Anda di halaman 1dari 22

KONSEP DAN

KEPENTINGAN ETIKA
DISEDIAKAN OLEH :
JOSEPHINE WONG SIEW JENG
SHIRLEY LEE CHIN WON
WONG CHIEW WEE
WONG CHEE PING
LIM MEI LING

KONSEP ETIKA
Peraturan perilaku,

adat kebiasaan
manusia dalam pergaulan antara satu
sama lain dan aturan ini menegaskan
apa yang benar dan apakah yang salah.

Berasal daripada perkataan yunani ethos


yang membawa maksud norma-norma,
nilai-nilai, kaedah-kaedah dan ukuran
bagi tingkah laku.


- Falsafah

yang merangkumi kelakuan betul


dan kehidupan baik (kehidupan yang bernilai
atau memuaskan).

- Merujuk

kepada pengajian moral yang


bertumpu kepada nilai dan kelakuan
manusia.

Semua

garis panduan yang bertujuan


meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan
disiplin
dalam
perkhidmatan
dengan
memberi penekanan terhadap semua aspek
yang berkaitan dengan peraturan dan
peradaban, peranan nilai, serta tingkalh laku
profesion dalam masyarakat.

Kamus Dewan, 1995

- Satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah


laku atau kesusilaan.
J.L. Mackie (Sarjana Barat)
- Disiplin yang dapat menerangkan nilai baik dan
buruk sesuatu perbuatan serta menyediakan
garis-garis perbezaan antara kebaikan dan
keburukan seseorang.

A.R Licey & W.L. Reese


- Aktiviti praktikal yang melibatkan tingkah laku,
adat dan cara hidup dan aspek niat dan
kecenderungan melakukan aktiviti.

Sudut Islam
- Akhlak yang diamalkan oleh manusia yang
bertakwa dalam keseluruhan hidupnya.

American college dictionary, 1964

- Prinsip moral yang merangkumi ilmu tentang


kebaikan dan sifat dari kebenaran.
Nikki, 2009
- Pedoman perilaku yang dikenal pasti berkaitan
dengan tindakan manusia dalam bahagian
tertentu.

Bascom, 2007
- Ilmu mengenai sesuatu kewajipan

Thiroux (2001)
- Teori yang berkaitan dengan tindakan, hujah dan
tujuan yang mengarah kepada makna sesuatu
tindakan yang dilakukan seseorang.

Ismail Ibrahim
- suatu proses pemikiran tentang baik dan buruk
berkaitan perilaku seseorang.
Nikki, 2009

- Pedoman perilaku yang dikenal pasti berkaitan


dengan tindakan manusia dalam bahagian tertentu.

Bascom, 2007
- Ilmu mengenai sesuatu kewajipan

Maksud etika:

- Cara atau hukum yang tidak bertulis berkenaan adab


tertib dalam pergaulan.

Maksud etika guru:

- Suatu

sistem yang diatur sebagai panduan untuk


diikuti oleh guru supaya guru saling menghormati,
mempunyai
kesantunan,
kepedulian
terhadap
profesionnya serta boleh menguruskan kehidupan
dengan baik.

- Satu

set tingkah laku atau tanggungjawab guru


terhadap masyarakat dan negara, pelajar, rakan
sejawat dan ibu bapa.

Kesimpulan

Sistem yang berdasarkan


akhlak atau tingkahlaku
manusia. Manusia yang
mempunyai etika yang
baik mereka dapat
membezakan perkara
baik dan buruk

KEPENTINGAN ETIKA
Membantu kepada
pembentukan
keharmonian,
kesejahteraan dan
kedamaian hidup.

Individu

Masyara
kat dan
Negara

Kepentingan

Organisasi

Keluarga

Individu
Sentiasa

menjaga tingkahlakunya
bertentangan
atau
melaggar
masyarakatnya.

agar tidak
kehendak

Tidak gemar memikirkan perkara-perkara yang tidak

mendatangkan perhitungan buruk dan baik sebelum


melakukan sesuatu.

seorang

yang mempunyai sifat-sifat terpuji dan


siasah diri yang unggul walau di mana ia berada
kerana nilai etika telah membentuk falsafah
hidup,gaya berfikir dan tindak tanduknya

Keluarga
Mempunyai

amalan etika yang tinggi iaitu amalan


nilai-nilai murni seperti tanggungjawab dan saling
menghormati.

Mewujudkan

suasana mesra, aman, harmonis,


kerukunan rumah tangga, keutuhan kekeluargaan dan
setiap ahli keluarga akan berasa selamat dan bahagia.

Contohnya,

pasangan suami isteri perlulah ada sifat


tolak ansur antara satu sama lain supaya keluarga
mereka hidup aman damai tanpa sebarang konflik
yang berlaku di dalam keluarga.

Organisasi
Memiliki nilai etika yang tinggi ,masalah pelanggaran

disiplin organisasi seperti ponteng kerja, rasuah,


penyalahgunaan kuasa, gangguan seksual dan
sebagainya tidak akan timbul.

Melahirkan

suatu budaya kerja yang positif yang


mementingkan produktiviti dan kualiti yang tinggi,
persekitaran organisasi yang kondusif, semangat
kekeluargaan dalam organisasi berkenaan yang
menyumbang
kepada
peningkatan
keutungan
organisasi.

Masyarakat
dan Negara
Masyarakat

akan menjadi lebih progresif ,aman,


damai dan harmonis. Negara juga turut aman ,damai,
maju dan mempunyai imej yang tinggi di peringkat
antarabangsa.

Berkaitan dengan empat perkara utama iaitu:


a) Etika dan kuasa
b) Etika individu
c) Etika undang-undang
d) Etika dan agama

A) ETIKA DAN KUASA


Maksud

= Seseorang individu akan menggunakan kuasa


yang beliau ada mengikut saluran yang dibenarkan.

Sebagai

contoh , seorang anggota polis tidak boleh


mendakwa atau menahan seseorang yang disyaki
penjenayah tanpa bukti yang kukuh kerana beliau akan
melanggar etika dan bidang kuasa sebagai seorang anggota
polis. Jika beliau melanggar etika sebagai anggota polis
beliau boleh didakwa.

B) ETIKA INDIVIDU
Maksud

= Nilai etika yang ada dalam diri seseorang

individu.

Individu yang beretika tidak akan melakukan perkara yang

akan melanggar norma masyarakat. Mereka biasanya akan


menghormati diri sendiri dan orang lain dalam melakukan
sesuatu perkara.

C) ETIKA UNDANG-UNDANG
Menunjukkan bahawa individu yang beretika sudah pasti
tidak akan melanggar batas undang-undang Negara.

Sebagai contoh, seseorang yang beretika tidak akan


melanggar peraturan seperti berhenti ketika lampu isyarat
merah, memakai tali pinggang kelender, tidak memandu
melebihi had dan sebagainya.

D) ETIKA DAN AGAMA


Merujuk

kepada individu yang berpegang teguh kepada


ajaran agama akan mudah melaksanakan nilai-nilai etika.
Setiap agama mempunyai etika yang tersendiri mengikut
kepercayaan mereka.

Sebagai

contoh, agama islam mempunyai etika ketika


berpakaian.

ETIKA PERLU DALAM PROFESION


PERGURUAN:

Supaya segala tindakan guru dilihat telah

menjaga kepentingan masyarakat yang


berhubung dengan mereka.

Supaya

tingkah laku guru sesuai dengan


adat kebiasaan yang berlaku dan tidak
bertentangan dengan hak asasi umum.

Guru dikawal oleh etika perguruan kerana


terdapat
garis
bertingkah laku.

panduan

bagaimana

SAMBUNGAN

Lebih

faham
dan
tanggungjawab mereka.

jelas

tentang

- menekankan dua amanah penting iaitu


konsep ibadah dan pembangunan insan.

Pengamalan

etika dapat mengekal, dan


memelihara kepercayaan yang diberi
dalam menjalankan tugas, serta memupuk
tanggungjawab
bersama
dan
mengeratkan perhubungan atnara ahli
dalam organisasi (INTAN, 1991).

RUJUKAN
Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying dan Wong Kiet Wah.

2010. Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional


Guru. Kuala Lumpur: Oxford Fajar.

Abdu.

Rahim Abdul Rashid. 2006. Agenda Perubahan


Pengurusan Sumber Manusia dan Kerja. Kuala Lumpur:
Utusan Publication & Distributor Sdn. Bhd.

T.P.

Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional


Guru.
Dimuat
turun
pada
15
Jun,
dari
http://bm1ipip.weebly.com/uploads/2/8/0/8/28087439/ed
u3108_asas_kepimpinan_&_perkembangan_profesional_g
uru.pdf

Anda mungkin juga menyukai