Anda di halaman 1dari 12

TAJUK 1 :

PERANCANGAN PELAJARAN
MATEMATIK
PERANCANGAN DAN PENGAJARAN
MATEMATIK
MTE3073E

GARIS PANDUAN MENYEDIAKAN


RANCANGAN KERJA TAHUNAN

Rancangan tahunan bagi sesuatu mata pelajaran hendaklah


disediakan berpandukan Sukatan Pelajaran, Huraian Sukatan
Pelajaran, kesesuaian tahap kebolehan murid/pelajar dan
keadaan semasa.
Rancangan tahunan hendaklah disediakan mengikut bilangan
minggu yang diperlukan untuk menghabiskan sesuatu tajuk.
Rancangan tahunan ini juga hendaklah mengambil kira
bilangan minggu persekolahan pada setiap tahun.
Rancangan tahunan boleh dicetak atau difotostat dengan
jelas dan terang (tidak dicetak berulang-ulang).

Sekiranya rancangan tahunan ini ditulis,


hanya pen berdakwat biru atau hitam
sahaja dibenarkan.
Rancangan tahunan hendaklah disahkan
oleh Guru Besar atau Pengetua atau
wakilnya sebelum digunakan. Jika
disediakan dalambentuk media elektronik
(komputer), salinannya hendaklah disahkan
oleh guru besar atau pengetua atau
wakilnya.

Rancangan tahunan hendaklah ditulis


mengikut lajur-lajur (seperti jadual di atas)
yang mengandungi perkara-perkara seperti
berikut:
Tajuk/bidang pembelajaran
Objektif/kemahiran
Hasil pembelajaran yang dihasratkan
Bilangan minggu
Catatan

KONSEP PENGAJARAN MIKRO

Pengajaran mikro digunakan untuk memperihalkan teknik


pengajaran untuk membolehkan pelatih atau pelajar
menguasai, melatih atau memurnikan kemahiran pengajaran
dalam situasi yang dikurangkan dari segi kesukarannya.

Maka dalam melaksanakan pengajaran mikro bilangan


pelajar dan peruntukan masa dikurangkan.

Set
Induksi
Kemahiran
Menutup
Pengajara
n

Kemahiran
Pengukuha
n

Kemahiran
Mengguna
-kan
Sumber

Kemahiran
Menyoal

KEMAHIRA
N
PENGAJAR
AN MIKRO

Kemahiran
Variasi
Rangsang
an

Kemahiran
Menerang

Kemahiran
Mengguna
-kan
Papan
Tulis

KONSEP PENGAJARAN MAKRO


Pengajaran makro merangkumi segala proses
pengajaran, sekurang-kurangya satu unit
kemahiran, dalam sesuatu waktu pelajaran.
Proses makro meliputi 3 peringkat pemulaan
pengajaran, perkembangan dan penutup
Merupakan simulasi satu pengajaran yang
lengkap kepada satu kelas biasa.

Simulasi boleh dilakukan di dalam bilik


darjah, makmal atau bilik previu.
Pengajaran makro merupakan kesepaduan
teknik-teknik pengajaran mikro yg disokong
oleh perancangan pengajaran pembelajaran
yg sekian lama dipelajari.

PERBEZAAN
PENGAJARAN
MIKRO & MAKRO

PENGAJARAN
MIKRO
Kelas kecil (5 - 8
orang murid)

PENGAJARAN
MAKRO
Kelas sebenar
(40 orang atau
lebih

Peranan

Guru pelatih
berperanan
sebagai murid

Perlu murid
sebenar di
sekolah

Masa

Waktu mengajar Waktu mengajar


diringkaskan (5 - sebenar (30
10 minit)
minit atau lebih)

Bilangan
Murid

Kemahira Tumpuan kepada Pelbagai


n
satu kemahiran kemahiran
sahaja
digunakan
Situasi

Tidak perlu ke
sekolah

Persekita Keadaan luar


ran
biasa kerana
dilaksanakan di
dalam makmal

Dilaksanakan di
sekolah sebenar
Keadaan lebih
biasa kerana
dalam keadaan
sebenar

Pengajaran mikro dan makro membolehkan guru memahirkan


diri dalam beberapa kemahiran tertentu seperti latihan teknik
mengajar, menyoal, mengawal kelas, membuatpenilaian dan
sebagainya.
Sesi pengajaran mikro dan makro membolehkan guru-guru
pelatih mendapat maklumbalas secara serta merta dan dapat
berbincang bagi mengatasi kelemahan-kelemahan semasa
sesi pengajaran dijalankan, terutama jika pengajaran mikro itu
dirakam.
Sesi pengajaran mikro dan makro ini juga dapat
mempertingkatkan keyakinan guru-guru pelatih untuk mengajar
di dalam kelas sebenarnya. Melalui rakaman video, guru
pelatih dapat menyaksikan kekuatan dan kelemahan diri
sendiri semasa mengajar, di samping mendapat maklum balas
rakan-rakan seopsyen.