Anda di halaman 1dari 20

PERANAN DAN

KEPENTINGAN
INSTITUSI MAKLUMAT
SEBAGAI SUMBER
PDP SEJARAH
NUR AFIQAH BT EZANI

JONATHAN JUAN ANAK JENKI

SOALAN TUGASAN :
Pembentangan berkaitan peranan dan kepentingan
institusi maklumat sebagai sumber PdP Sejarah :
f. Perpustakaan
g. Persatuan Sejarah
h. Pusat Sumber
i. Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP)
j. Kementerian/ Jabatan/ Agensi Kerajaan

PERPUSTAKAAN

MAKSUD PERPUSTAKAAN

Perpustaka
an merupa
kan salah
satu saran
a bahan p
ustaka
sebagai ha
sil budaya
dan
mempuny
ai fungsi s
ebagai
sumber in
formasi ilm
pengetahu
u
an, teknolo
gi dan
kebudayaa
n dalam ra
ngka
mencerda
skan kehid
upan
bangsa da
n menunja
ng
pelaksana
an pemba
ngunan
nasional.

PERANAN PERPUSTAKAAN
Pusat kegiatan
belajar-mengajar
untuk pendidikan
seperti tercantum
dalam kurikulum
sejarah

Pusat Penelitian
sederhana bagi murid
mempelajari Sejarah

Pusat membaca bukubuku yang bersifat


rekreatif dan mengisi
waktu luang
(buku-buku hiburan)
Pusat Belajar Kendiri
bagi murid
mendapatkan
maklumat tentang
sejarah atau
menyiapkan kerja
rumah

KEPENTINGAN PERPUSTAKAAN

membentuk
disiplin diri apabila
belajar mematuhi
seperti tidak
membuat bising
perpustakaan,

dapat
menguasai
bahasa dan
menambahkan
ilmu sejarah

Menyediakan
tempat
membaca yang
kondusif untuk
terokai sejarah

mengisi masa
murid dengan
aktiviti yang
bermanfaat

PERSATUAN SEJARAH

KONSEP PERSATUAN SEJARAH

Gerak kerja
kokurikulum
khususnya Persatuan
Sejarah, boleh
menyediakan
pengalaman tersebut
bagi perkembangan
intelek, minat, bakat,
sosial, jasmani dan
rohani.

Penub
Sejara uhan Persa
h adal
tuan
a
h
b
konse
p baha erasaskan
kerja k
wa ge
okurik
ra k
ulum
sebah
adalah
agian
d
ar
kuriku
lum se ipada
kolah.

PERANAN PERSATUAN SEJARAH


Peraduan mengarang atau menulis Kajian Sejarah Tempatan serta
tajuk-tajuk sejarah yang berkaitan.

Lawatan sambil belajar ke muzium, arkib


dan tempat- tempat bersejarah yang lain.

Mengadakan
pameran sejarah di
peringkat sekolah.

Menganjurkan sesi
seminar, bengkel,
ceramah dengan
tujuan
meningkatkan
pembelajaran
Sejarah.

Mendokumenkan
peristiwa-peristiwa
sejarah sekolah
dan
persekitarannya.

Merekacipta laman
web sekolah

KEPENTINGAN PERSATUAN
SEJARAH

Mempertingkat minat dan penglibatan murid dalam


Memberi peluang kepada
murid untuk
belajar Sejarah melalui
pembelajaran
sejarah
Mewujudkan
semangat
kerjasama
antara
Persatuan
Memupuk
dan
menonjolkan
bakat
murid
dalam
gerakerja seperti pengkajian, lawatan ke tempat-tempat
dengan
panitia
sejarah
program
dan
persatuan
bersejarah,Sejarah
muzium,
arkibaktiviti
dan
lain-lain
yang berkaitan.

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

KONSEP TEKNOLOGI PENDIDIKAN


Teknologi Pendidikan ialah satu bidang
dan amalan etika yang praktikkan
untuk memudahcara dan meningkatkan
keberkesanan PdP melalui penghasilan,
penggunaan dan pengurusan sumber
dan proses teknologi yang sesuai. AECT
(Association of Educational
Communication and Technology).

Merancang, menyediakan dan


menerbitkan bahan pengajaran dan
pembelajaran dalam pelbagai media
termasuk sejarah

Menyediakan khidmat kepakaran


dan nasihat bagi mempertingkatkan
inovasi dan kreativiti teknologi
pendidikan di sekolah

PERANAN BAHAGIAN TEKNOLOGI


PENDIDIKAN

menyebarkan bahan pengurusan


pendidikan serta pengajaran dan
pembelajaran yang diterbitkan
melalui pelbagai medium elektronik
dan media cetak

Memantau dan menilai penggunaan


teknologi pendidikan dalam
pengajaran, pembelajaran dan
pengurusan sekolah

NEXT

PUSAT
SUMBER
BUKU

JURNA
L

FINISH

KEMENTERIAN,

JABATAN, AGENSI
KERAJAAN
ARKIB

MUZIU
M

BACK

BUKU

RUJUKAN

SEJARAH
PENGETAH
UAN

BACK

JURNAL

ISU
SEJARAH
MAKLUMAT

SEPERTI
MAJALAH
DAN
SURATKHA
BAR

BACK

ARKIB

LAWATA
N

BIODATA
TOKOH

DOKUM
EN
SEJARAH

FAKTA
SAHIH
MANUSK
RIP

PINJAMA
N

BACK

MUZIU
M
PENGALA
MAN

REALISTI
K
ILMU

LAWATAN

ARTIFAK

TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai