PENTAKSIRAN

 Pentaksiran

merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seorang pelajar bagi sesuatu tujuan.

DEFINISI PENTAKSIRAN

SATU PROSES MENDAPATKAN MAKLUMAT DAN SETERUSNYA MEMBUAT PENGHAKIMAN TENTANG PRODUK SESUATU PROSES PENDIDIKAN

Tujuan Pentaksiran
 

Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran Memperbaiki pengajaran-pembelajaran

Ciri Pentaksiran Yang Baik
 

Keobjektifan:- ketepatan seseorang pemeriksa memeriksa skrip jawapan Kebolehtadbiran:- kelicinan dan kerjakerja susulan yang dilaksanakan secara berpusat atau berasaskan sekolah Kemudahtafsiran:- maklumat tentang calon berdasarkan skor, mendiskrimininasikan calon, menepati tujuan mengadakan sesuatu ujian dan pentaksiran Kekomprehensifan:- mengandungi soalansoalan yang mewakili semua objektif yang penting

UJIAN
 Ujian

ialah penggunaan instrumen atau prosedur untuk mengukur kuantiti atau kualiti sesuatu angkubah (variable) yang terdapat pada subjek (pelajar)

Tujuan Ujian
         

Mengukur:- kecergasan, kemahiran, pengetahuan atau atribut psikologi Mengukur pembelajaran (pra uji) Mententukurkan (prauji) Mengukur pencapaian (pos ujian) Menyemak kandungan kursus (ujian latihan) Mendiskriminasi pelajar (memberi gred) Memotivasikan pelajar Menyediakan maklum balas kepada pelajar Menyediakan maklum balas kepada guru Mengukur keberkesanan pengajaran

Ciri-ciri Ujian
 Mempunyai

kata tugas perbuatan seperti: “Tuliskan”, “Tunjukan”, “Senarai”, “Terangkan”, “Jelaskan”, “Bincang”, “Kenal pasti”, “Jumlahkan” etc.

Ciri-ciri Ujian
 Kenyataan

kandungan:berdasarkan kepada objektif kursus atau pengajaranpembelajaran  Kerangka masa:- Satu minggu, satu jangka masa, atau akhir semester etc

TAMAT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful