Anda di halaman 1dari 32

BENGKEL KERJA PENGGUNAAN

BAHAN SUMBER HEBAT


MATEMATIK TIMSS DAN PISA
TAHUN 2016
26 & 27 SEPTEMBER 2016 (ISNIN &
SELASA)
CHUA CHAE HIANG

SLOT KETIGA: PENGENALAN KEPADA BAHAN HEBAT MATEMATIK

APA ITU BAHAN HEBAT MATEMATIK ?

CHUA CHAE HIANG

HEBAT MATEMATIK

Hayati
Eksplorasi
Berfikir
Aras
Tinggi
3

Latar Belakang Pembangunan

HEBAT MATEMATIK
Makmal PEMANDU yang
melibatkan pegawaipegawai:
PEMANDU
PADU
Bahagian KPM
NGO
Pihak Berkepentingan
(PAGE, PIBG, dll)

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Peneraju Pendidikan Negara4

OBJEKTIF PEMBANGUNAN HEBAT


MATEMATIK
Membangunkan bahan yang:
Boleh digunakan dalam
pengajaran dan
pembelajaran Matematik
peringkat sekolah menengah
dengan memberi fokus
kepada KBAT .

Membantu guru
melaksanakan pengajaran
dan pembelajaran yang
menarik dan berkesan.
Membantu meningkatkan
pencapaian negara dalam
pentaksiran antarabangsa
TIMSS & PISA.
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Peneraju Pendidikan Negara5

PEMBANGUNAN BAHAN SUMBER BERDASARKAN

Falsafah
Pendidikan
Kebangsaan
Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha
berterusan ke arah memperkembangkan
lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah
bagi melahirkan rakyat Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab, berketerampilan dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

Six key attributes needed by every student to be


globally competitive

PERBANDINGAN HEBAT MATEMATIK BERDASARKAN...

TIMSS
PISA
KBSM
Number Quantity
Nombor
Geometr Space and Bentuk &
y
Shape
Ruang
Algebra
Change
Perkaitan
Data and
and
Chance
Relationshi
ps
Uncertainty
and Data

Bahagian Pembangunan Kurikulum

KSSM
Nombor dan
Operasi
Sukatan dan
Geometri
Perkaitan dan
Algebra
Statistik dan
Kebarangkalia
n
Matematik
Diskret

Peneraju Pendidikan Negara

MATLAMAT KURIKULUM
KSSMMatematik
Matematikbertujuan
bertujuan
KSSM
membentukindividu
individuyang
yangberfikrah
berfikrah
membentuk
matematikiaitu
iaituindividu
individuyang
yang
matematik
berpemikiranmatematik,
matematik,kreatif
kreatifdan
dan
berpemikiran
inovatif
serta
berketerampilan
inovatif serta berketerampilan
mengaplikasikanpengetahuan
pengetahuandan
dan
mengaplikasikan
kemahiranmatematik
matematiksecara
secaraberkesan
berkesan
kemahiran
danbertanggungjawab
bertanggungjawabdalam
dalam
dan
menyelesaikanmasalah
masalahdan
danmembuat
membuat
menyelesaikan
keputusan,berlandaskan
berlandaskansikap
sikapdan
dan
keputusan,
nilaiagar
agarberupaya
berupayamenangani
menangani
nilai
cabarandalam
dalamkehidupan
kehidupanharian,
harian,
cabaran
selarasdengan
denganperkembangan
perkembangan
sains
Bahagian Pembangunan
Kurikulum
Penerajusains
Pendidikan Negara
selaras

10

Mathematical Processes to be
emphasized and integrated
across the lessons:
Problem Solving
Reasoning
Communication
Representation
Connection
Must Include Rich Task Activities
A variety of solution approaches
can be applied
Mathematical Investigation
Engaging
Higher Order Thinking (HOT)
Sophisticated strategies may be
used.

Skills, Personal Attributes &


Abilities to be developed
through the teaching and
learning of Mathematics:
Use appropriate tools
strategically especially ICT.
Attend to precision
Perseverance
Collecting, analysing and
organising information
Planning and organising
activities
Working with others and in
teams
Using mathematical ideas and
techniques
Awareness of the important
role of Mathematics.

11

HIGHER ORDER THINKING SKILLS (HOTs)

Higherorder
orderthinking
thinking
Higher
skillsare
arenormally
normally
skills
thoseskills
skillsininthe
thetop
top
those
fourlevels
levelsofofthe
the
four
revisedBlooms
Blooms
revised
taxonomy:applying,
applying,
taxonomy:
analysing,evaluating,
evaluating,
analysing,
andcreating.
creating.
and
Bahagian Pembangunan Kurikulum

CHUA CHAE HIANG

12
Peneraju Pendidikan Negara

Strategi PdP

INKUIRI

Memupuk

Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran

berfikir aras tinggi (KBAT)


proses matematik
menyelesaikan masalah
manipulatif

Impak
Pembinaan konsep yang mendalam
Pembelajaran lebih aktif
Pembelajaran bermakna dan menyeronokkan

14

Kbatsm.my

15

Senarai Modul
TAJUK MODUL
Pola & Urutan Nombor
Kebarangkalian Mudah
Motivasi & Kemahiran Belajar
Statistik - Min, Mode & Median
Perwakilan Data
Penyelesaian Masalah
Persamaan/ Formula & Fungsi
Graf Fungsi
Penaakulan
Graf Fungsi Linear
Ketaksamaan Linear
Pentafsiran Data
Nisbah, Perkadaran dan Peratus
Perimeter dan Luas
Simetri Garis & Simetri Putaran
Ungkapan Algebra Operasi terhadap Ungkapan Algebra
Sudut & Garis
Penjelmaan Isometrik & Gabungan
Keserupaan

TAJUK MODUL
Nombor Bulat
Pecahan dan Perpuluhan
Koordinat
Poligon
Integer
Teorem Pithagoras
Pepejal dan Isipadu
Bentangan, Pelan & Dongakan
Bulatan
Trigonometri
Indeks, Punca Kuasa Dua, Kuasa Dua
Sempurna
Gandaan dan Faktor

32 Modul Bahasa
Melayu
20 Modul Bahasa
16

17

Bahagian Pembangunan Kurikulum

18
Peneraju Pendidikan Negara

Bahagian Pembangunan
Kurikulum
CHUA CHAE
HIANG

19
Peneraju Pendidikan Negara

4 Bahan Utama Dalam Setiap Modul

i.

Panduan Guru (Terdapat modul yang ada Info


Ekstra)

ii. Persembahan Powerpoint


iii. Persembahan Prezi
iv. Pentaksiran
20

1. Panduan Guru

Subjek dan Tajuk

Objektif Pembelajaran
Waktu Pembelajaran
Istilah Baharu
Penekanan Pembelajaran
21

Panduan Guru
Penerangan bahan
Powerpoint atau Prezi.

Cadangan melaksanakan PdP.


Melalui soalan beraras tinggi
dan kaedah inkuiri, KBAT
dapat dipupuk.

22

2. Powerpoint/Prezi
Dapat digunakan secara terus oleh guru.
Menarik, komprehensif, dan berteraskan KBAT.
Pendekatan inkuiri dan penyiasatan matematik bagi
menggalakkan murid berfikir dan bertanya soalan.

23

Powerpoint/Prezi
Pendekatan konstruktivisme bagi membina
kefahaman konsep yang lebih mendalam.
Contoh harian bagi menyemai kepercayaan
bahawa matematik amat berguna dalam
menangani masalah seharian.
Membentuk murid yang menghargai
kepentingan dan keindahan Matematik.

24

3. Pentaksiran
Dibahagikan kepada 3 bahagian berasaskan tiga
tahap pencapaian:

Lembaran Kerja (Gangsa)

Soalan KBAT (Perak)

Lembaran Intensif (Emas)

25

Pentaksiran
Membiasakan murid dan guru
kepada bentuk soalan TIMSS dan PISA.
Membentuk kemahiran menyelesaikan masalah
melalui soalan KBAT yang autentik dan

tidak rutin.
Murid digalakkan berinteraksi,

berkomunikasi dan berkolaboratif


dalam gerak kerja kumpulan.

Mengandungi ilustrasi yang cantik, menarik


dan berkualiti tinggi.
26

Cadangan Penggunaan Bahan Sumber PdP

1. Guru boleh memilih sama ada menggunakan Persembahan


Powerpoint atau Prezi.
2. Guru perlu merancang dengan teliti sesi PdP yang akan
dijalankan. Dicadangkan guru berbincang dengan rakan guru
yang lain sebelum menggunakan bahan sumber ini.
3. Guru MESTI baca panduan guru sebelum menggunakan
bahan sumber supaya dapat menggunakannya dengan lebih
berkesan.
4. Guru boleh pilih slaid yang sesuai untuk digunakan dalam
PdP.
5. Guru boleh menambah bahan pengajaran untuk
meningkatkan keberkesanan PdP.
27

PAUTAN PENTING:
www.kbatsm.my
http://www.bit.ly/HEBATMTbm http://www.bit.ly/HEBATMTbi

B E N G K E L P E N Y E B A RA N
B A H A N S U M B E R M AT E M AT IK T I M SS D A N P I S A

CHUA CHAE HIANG

28

29

CIRI-CIRI PELAJAR ABAD KE-21

30

CHUA CHAE HIANG

31

32

TERIMA KASIH
33