Anda di halaman 1dari 52

1.

Dalam kumpulan, pelajar dapat menjelaskan model-model


pengurusan displin yang digunakan dapat memberi panduan
tentang pengurusan displin dan tingkah laku.
2. Dengan menggunakan borang grafik yang sesuai, banding
bezakan lima model pengurusan bilik darjah. Bincangkan
juga kekuatan dan kelemahan model-model tersebut.

Lim Sze Qi
Ng Zhe Na
Sim Yong Jing

Pengenalan
Di dalam konteks bilik darjah, displin merupakan satu set
peraturan yang dikenakan kepada murid-murid untuk
mengawal dan mendapatkan tingkah laku yang diingini.
Oleh itu, model-model pengurusan bilik darjah seperti
Model Disiplin Asertif Canter, Model Akibat
Logikal Dreikurs, Model Pengurusan Kelompok
Kounin , Model Pengurusan Displin Thomas
Gordon, Model Beyond Discipline Alfie Kohn
boleh dijadikan sebagai panduan oleh guru-guru dalam
mengurus disiplin bilik darjah dengan lebih berkesan.

Peranan model-model pengurusan


displin sebagai panduan tentang
pengurusan displin dan tingkah laku.

Model Disiplin Asertif Canter


berasaskan peneguhan terhadap tingkah laku yang
diingini dan penerimaan murid terhadap akibat
daripada tingkah laku yang ditunjukkan
Canter menekankan tentang hak guru dan murid
dalam pengurusan bilik darjah.
hak murid untuk belajar dalam persekitaran bilik
darjah yang kondusif dan hak guru untuk
mengajar tanpa gangguan.

penguatkuasaan peraturan perlu untuk


memastikan aktiviti bilik darjah berjalan lancer
pengurusan bilik darjah perlu dilakukan secara
asertif (berkeyakinan dan tegas)
beri peneguhan yang sesuai untuk tingkah laku
yang diingini.

Terdapat tiga jenis guru


guru yang agresif: lebih bersifat autokratik,
menunjukkan kuasa dan tidak bertolak ansur
guru tidak asertif: menggunakan pendekatan
pasif, tidak konsisten dan mengelirukan.
guru asertif: jelas dengan matlamat pengurusan,
yakin dan tegas dalam menetapkan peraturan serta
mengambil berat dan berlaku adil kepada semua
murid

penerangan
peraturan
semak
kefahaman
murid

cara
pelaksanaan
peraturan

Langkah-langkah penerangan
semak
cara
pelan pengurusan
kefahaman
tindakan
bilik darjah
murid

pembetulan
dikenakan

penerangan
tentang
tindakan
pembetulan

maklumkan
tentang
ganjaran

Cara mengenakan tindakan


pembetulan kepada murid
bertindak dengan tenang
konsisten
berikan peneguhan untuk tingkah laku yang
diingini
beri peluang kepada murid meluahkan perasaan
teguran secara langsung untuk murid peringkat
rendah
teguran secara individu untuk murid yang lebih
dewasa

Model Akibat Logikal Dreikurs

Penekanan:
memberikan kepercayaan dan tanggungjawab
kepada murid-murid untuk bersama-sama menjaga
disiplin di dalam bilik darjah.
Diberikan autonomi untuk membincangkan salah
laku di dalam bilik darjah.
Membantu menguatkuasakan peraturan di dalam
bilik darjah.
*Membantu murid-murid memperoleh disiplin
kendiri berdasarkan kefahaman murid-murid
terhadap nilai sosial yang terdapat di persekitarannya.

Punca Tingkah Laku Bermasalah:

Mendapatkan perhatian
Mencabar kuasa
Membalas dendam
Mempamerkan kekurangan

a. Mendapatkan Perhatian
Tingkah Laku Mengundang
Kemarahan

Guru membimbing murid


cara mendapat perhatian

Tingkah laku aktif / paasif

Murid membuat pilihan


untuk memilih tingkah laku

Menganalisa dan mencari


punca

Memberi perhatian tingkah


laku diingini

b. Mencabar kuasa
Menyebabkan masalah
disiplin

Guru harus bertenang dan


bersemuka secara individu
untuk mengenal pasti punca
kelakuan

Hak guru mengekalkan


disiplin

Guru jangan bertindak secara


emosi

Murid berasa tertekan

Murid mencabar kewibawaan


guru

c. Membalas dendam
Guru bersikap autokratik

Membantu murid
menyalurkan emosi negatif
Murid menyimpan dendam

Murid menunjukkan salah


laku lebih serius

Murid dikawal emosi negatif

Membantu murid melihat


kesan daripada matlamat
yang salah

Guru perlu mengambil


pendekatan bijak

d. Menunjukkan kekurangan
Memencilkan/ Meminggirkan
diri

Guru perlu belajar cara untuk


mengenal pasti matlamat
murid yang salah dan cara
menanganinya.

Menunjukkan diri lemah

Menghargai usaha dan


memberi pengiktirafan yang
sesuai

Supaya tidak dihiraukan

Guru perlu menarik perhatian


dengan aktiviti dan memberi
peluang

Langkah-langkah menangani masalah tingkah laku


Kenal pasti motif murid

Bantu murid memahami motif yang ditunjukkan

Bantu murid menukar matlamat salah kepada


matlamat sebenar
Bimbing murid bertanggungjawab ke atas
matlamat baharu

Bantu murid melihat akibat di sebalik tingkah


lakunya

Sumbangan Dreikurs
Antara sumbangan Dreikurs yang telah diguna secara meluas di
sekolah-sekolah ialah konsep dan struktur pengurusan disiplin bilik
darjah.
Guru dan bilik darjah yang demokratik akan menyumbang kepada
pengurusan disiplin yang berkesan.
Beliau turut mencadangkan kepada guru supaya mengenal pasti
matlamat murid yang salah.
Dreikurs meminta guru agar melibatkan murid-murid bekerjasama
dalam membentuk rutin dan peraturan bilik darjah
Dreikurs menyatakan bahawa guru tidak perlu atau tidak sepatutnya
menggunakan dendaan serta cuba mengelakkan pujian kepada
murid-murid. Sebaliknya memberi galakan kepada murid-murid.

Model Pengurusan Kelompok Kounin

Asas kepada keberkesanan pengurusan bilik


darjah bergantung kepada pengawasan dan
penyeliaan yang teliti guru terhadap aktivitiaktiviti dalam bilik darjah.

Faktor dalam menguruskan tingkah laku:


Kebolehan guru untuk mengawal semua perkara
yang berlaku dalam bilik darjah pada setiap
masa
Cara guru menangani masalah sebelum menjadi
masalah disiplin
Kesedaran dan kepekaan guru dalam mengawasi
pergerakan dalam bilik darjah (withitness)
Dapat menangani lebih dari 1 situasi serentak
(overlapping)

Menurut kajian Kounin


Teguran dan tindakan guru terhadap seseorang
murid yg melakukan kesalahan akan turut
memberi kesan kepada murid lain.
Kesan ini dikenali sebagai kesan gelombang
(ripple effect)
Kesan gelombang secara aktif mempunyai 3 ciri:
1) Jelas 2) Tegas 3) Serius

Kounin juga mencadangkan kelancaran dan pelaksanaan


aktiviti di dalam bilik darjah amat penting.
Aktiviti P&P yang tidak lancar, tertangguh,arahan yang
tidak jelas menyumbang kepada masalah pembelajaran
murid di dalam bilik darjah.
Kounin dengan jelas menyatakan, guru harus mengelak
daripada tersekat-sekat dalam proses PdP.
Contohnya:
a. Pengajaran meleret-leret sehingga keluar daripada sukatan
sebenar.
b. Memberikan arahan-arahan yang tidak wajar atau tidak
difahami.
c. Selalu menukar-nukar tugasan.

Penyebab kepada gangguan kelancaran P&P adalah


penerangan yang meleret dan fragmentasi.
Dalam penerangan yang meleret, guru terus
menerangkan dan mengulang perkara-perkara yang
telah lama difahami oleh murid-murid.
Fragmentasi, guru memecahkan kepada beberapa
bahagian kecil dalam aktiviti-aktiviti PdP, sedangkan
hal ini dapat dijalankan menyeluruh oleh murid.

Kounin juga memberikan tumpuan utama terhadap


pengurusan PdP.
Menggunakan strategi yang pelbagai untuk menarik
perhatian murid
Guru mendapatkan perhatian yang sepenuhnya daripada
murid sebelum memberikan arahan atau membuat
penerangan.
Kemudian, guru melibatkan murid dengan aktif dalam
aktiviti-aktiviti yang berpusatkan murid.
Selalu memanggil murid untuk memberikan maklum
balas, menjawab soalan, membuatkan demonstrasi atau
memberikan penerangan.

Model Pengurusan Disiplin Thomas


Gordon

Disiplin bilik darjah dapat dicapai dengan membantu


murid memperoleh kawalan dalaman atau kawalan
kendiri.
Guru tidak harus lagi bergantung kepada teknik
intervensi tradisional yang berpusatkan kawalan guru,
ganjaran dan hukuman.
Contoh strategi:
a. Pendekatan I-message
b. Teknik menyelesaikan konflik
c. Menghargai persepsi dan perasaan murid
d. Mengelak halangan komunikasi guru dengan murid
spt mengarah, memberi amaran, membebel,
mengkritik, menyindir

Pelan Disiplin Gordon

Mempengaruhi daripada mengawal


Mencegah masalah sebelum berlaku
Masalah siapa?
Berdepan dengan masalah tingkah laku
Kemahiran mendengar
Penyelesaikan konflik yang berkesan
Halangan komunikasi

a. Mempengaruhi daripada mengawal


Kebanyakan guru cuba mengawal murid, maka
lebih sukar bagi guru untuk menerapkan
pengaruh yang positif kepada murid.
Kawalan akan menyebabkan akan menyebabkan
murid membina helah bela diri, menghindari
masalah atau mengalah.

b. Mencegah masalah sebelum berlaku


3 perkara untuk mencegah berlaku masalah
disiplin:
1. Penggunaan I-message
2. Membentuk peraturan bilik darjah secara
kolaboratifdengan murid
3. Menguruskan bilik darjah dengan melibatkan
murid

c. Masalah siapa?
Salah laku merupakan tingkah laku yang mendatangkan
masalah kepada individu
Di dalam bilik darjah, guru selalunya akan menerima
akibat dan kesan daripada salah laku yang ditunjukkan
oleh murid.
Oleh sebab kesannya selalu diterima oleh guru, maka
masalah salah laku tersebut akan dipikul oleh guru.
Ada juga masalah yang sememangnya masalah murid.

d. Berdepan dengan masalah tingkah laku


Penyelesaian mencegah dan mengatasi masalah yang
dihadapi:
a. Mengubah suai persekitaran fizikal dengan menjadikan
persekitaran pembelajaran di dalam bilik darjah
sebagai tempat yang menyenorokkan untuk belajar.
b. Menggunakan pendekatan I-message dengan
meluahkan perasaan melalui I-message dan tidak
seharusnya terus beremosi dan marah.
c. Mengubah strategi.

e. Kemahiran Mendengar
Membolehkan guru untuk memahami keadaan
murid tanpa cuba untuk menyelesaikan masalah
murid.
4 jenis kemahiran mendengar:
1. Mendengar dengan pasif
2. Memberikan maklum balas minima
3. Membuka peluang
4. Mendengar dengan aktif

f. Penyelesaian konflik yang berkesan


Berbincang bersama-sama resolusi kepada
konflik yang dihadapi dan berpuas hati serta
mencapai persetujuan bersama dalam
menyelesaikan konflik.

Halangan Komunikasi
Mengelak halangan komunikasi ialah perkara utama
yang perlu dilakukan semasa guru membantu murid
untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Contoh:
a. Memberikan arahan
b. Memberikan amaran
c. Membebel
d. Bersyarah
e. Mengkritik

f. Melabel
g.Menilai
h.Memuji
i.Memujuk
j.Menyoal
k.Menarik diri

Model Beyond Discipline Alfie Kohn

Model Beyond Discipline Alfie Kohn


Mempromosi konsep bilik darjah sebagai
sebuah komuniti
Keutamaan Kohn adalah membina bilik
darjah yang penyayang, prihatin dan
menyokong murid-murid supaya dapat
meneroka topik atau P&P yang diminati

Murid harus dibenarkan melibatkan diri


sepenuhnya
Mengkritik penggunaan ganjaran dan
hukuman
Tujuan Kohn adalah menukarkan sekolah
dan bilik darjah menjadi satu komuniti
pembelajaran

Perkara yang perlu diberikan perhatian oleh guru dalam


menetapkan peraturan

3 kunci utama tentang pengajaran


Murid belajar dengan bersungguh-sungguh dan
dapat mengemukakan idea-idea mereka apabila
mereka mempunyai peluang untuk memilih
soalan untuk dijawab
Murid akan berasa seronok dan teruja apabila
mereka diberi peluang untuk terlibat dalam
membuat keputusan tentang pembelajaran
Apabila murid tidak ada pilihan dalam proses
pembelajaran, pencapaian mereka akan
merosot

Membentuk Tingkah Laku dalam Bilik


Darjah Kooperatif
Penglibatan murid secara aktif
Guru boleh mengadakan mesyuarat, aktiviti
kelas serta sesi perbincangan
Guru menggalakkan murid untuk menyedari
nilai-nilai yang telah diterapkan
Apabila wujud masalah tingkah laku, guru
hendaklah mengajar murid cara bertingkah
laku dengan betul

Langkah membantu murid


menangani situasi-situasi yang
mengganggu dalam bilik darjah
1) Tanya soalan
2) Buat kenyataan
3) Nyatakan permintaan

Dengan menggunakan borang grafik yang sesuai, banding


bezakan lima model pengurusan bilik darjah. Bincangkan
juga kekuatan dan kelemahan model-model tersebut

Persamaan
Kelima-lima model ini merupakan model
pengurusan disiplin
Tujuan: Membantu guru menyelesaikan masalah
displin dalam kelas

Perbezaan
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pelapor
Pandangan
Punca masalah displin
Cara Mengatasi Masalah
Kelebihan
Kelemahan

Jenis
Model

Model
Displin
Asertif

Model
Pengurusa
n Disiplin

Model
Akibat
Logikal

Model
Pengurusa
n
Kelompok

Model
Beyond
Discipline

Pelapor

Lee Canter

Thomas
Gordan

Rudolf
Dreikurs

Jacob S.
Kounin

Alfie Kohn

Pandangan
terhadap
disiplin di
bilik
darjah

Pengurusan
bilik darjah
perlu
dilakukan
secara asertif
oleh guru.
Peneguhan
yang sesuai
diperlukan.

Disiplin bilik
darjah dapat
dicapai
dengan
membantu
murid
memperoleh
i kawalan
dalaman dan
kendiri

Muridmurid
mempunyai
tanggungja
wab
bersama
guru untuk
menjaga
displin di
bilik darjah

Disiplin di
bilik darjah
bergantung
kepada
kebolehan
pengawasan
dan
penyeliaan
guru.

Menekankan
komuniti
bilik darjah
yang
penyayang
dan
menghargai
antara satu
sama lain.

Jenis
Model

Model
Displin
Asertif

Model
Pengurusa
n Disiplin

Model
Akibat
Logikal

Model
Model
Pengurusan Beyond
Kelompok
Discipline

Punca
masalah
displin

Pengajaran
guru yang
tidak
difahami
atau
diminati

-Halangan
komunikasi

-Mendapat
perhatian
-Menunjuk
kuasa
-Dendam
-Menunjuk
kekurangan

-Pengawasan
guru yang
lemah
-arahan dan
teguran guru
yang kurang
jelas

-Murid
kurang
minat dan
bersikap
negatif
Persekitaran
pembelajara
n yang
kurang
seronok dan
murid tidak
berasa
kesepunyaan

Jenis
Model

Model
Displin
Asertif

Model
Pengurusa
n Disiplin

Model
Akibat
Logikal

Model
Pengurusa
n
Kelompok

Model
Beyond
Discipline

Cara
mengatasi
Masalah

-Nyatakan
jangkaan
pengajaran

1.Mempengar
uhi daripada
mengawal

-Berikan
tanggungja
wab

-Membina
hubungan
antara murid
dengan guru

2.Mencengah
masalah
sebelum
berlaku

-Wujudkan
kelas
demokratik

-Kesedaran
dan kepekaan
guru dalam
mengawasi
pergerakan di
bilik darjah
pada setiap
masa

-Menetap
rutin dan
peraturan
bilik darjah
-Suara
lantang,
tenang dan
tegas
-Peneguhan
positif

3. Berdepan
dengan
masalah
tingkah laku
4. Kemahiran
mendengar
Penyelesaian
konflik yang
berkesan

-Melayani
pelajar
-Kebolehan
dengan
pertindanan
penuh kasih
sayang
-Kepekaan
kelompok
(Melibatkan
pelajar secara
aktif)

Meningkatkan
hubungan
antara murid
-Perjumpaan
kelas
-Mengadakan
aktiviti yang
melibatkan
kelas dan
sekolah
-Perbincangan
akademik

Jenis
Model

Model
Displin
Asertif

Model
Pengurusa
n Displin

Model
Akibat
Logikal

Model
Pengurusa
n
Kelompok

Model
Beyond
Discipline

Kekuatan

Memanfaatka
n guru (guru
hanya
merujuk
maklumat
yang sedia ada
untuk
menangani
masalah
tingkah laku)

-Penglibatan
murid secara
aktif

-Memupuk
autonomi

Mengintegrasi
pengajaran dan
disiplin

-Murid saling
menyokong
antara satu
sama lain

-Merupakan
tindakan ke
atas
tingkahlaku
murid dan
bukan
wataknya(Tida
k berat
sebelah)

-Guru tidak
berperanan
sebagai
pengawal
-Murid
mencari
inisiatif
sendiri untuk
menyelesaikan
masalah

-persekitaran
pembelajaran
yang kondusif
melalui
komunikasi
yang terbuka

-Tidak
berunsurkan
hukuman
-Melibatkan
pelajar secara
aktif dalam
pengajaran

-Murid lebih
bertanggungja
wab kepada
tugas yang
diberikan
-Penglibatan
pelajar secara
aktif

Jenis
Model

Model
Displin
Asertif

Model
Pengurusa
n displin

Model
Akibat
Logikal

Model
Pengurusa
n
Kelompok

Model
Beyond
Discipline

Kelemahan

Mewujudkan
persekitaran
yang bersifat
authoritarian
di mna murd
hanya akur
kepada
kehendak guru.

-Masa yang
lebih panjang
diperlukan

-sukar
untuk guru
permulaan
mengenal
pasti serta
memahami
motif
muridmurid
melukukan
salah laku

-sukar bagi
guru
mengawasi
semua perkara
yang berlaku di
dalam bilik
darjah pada
setiap masa.

-Guru susah
mengawal jika
murid kelas
ramai

Keberkesanan
tidak boleh
dinilai dari segi
kejayaan
mencegah
murid-murid
daripada
melakukan
salah laku

-Agk sukar
untuk
mengenal
pasti akibat
logikal yang
setimpal
dengan
salah laku
tertentu

-sukar dan
mencabar bagi
guru untuk
mengambil
tindakan
terhadap dua
atau lebih
kelompok pada
satu masa yang
sama

Bibliografi
Bosch, K. (1999). Olanning Classroom Management For
New York: Skylight Training & Publishing Inc.

Change.

Burden, P. (2006). Classroom Management : Creating a Successful


K- 12 Learning Community. USA: John Wiley & Sons, Inc.
Charles, C.M. (2008). Building Classroom Discipline. Boston:
& Bacon.

Allyn

Hamzah, H. & Samuel, J.N. (2014). Pengurusan Bilik Darjah


Tingkah Laku. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

dan

Hawkins, J.M. (2007). Kamus Dwibahasa. Shah Alam: Oxford Fajar


Sdn. Bhd.