Anda di halaman 1dari 27

BMMB3043

KAJIAN KURIKULUM BAHASA


MELAYU SEKOLAH RENDAH
(KEMAHIRAN MENULIS
DALAM KSSR)
Kemahiran Menulis
Standard Kandungan 3.1 3.9
Penghuraian Standard Pembelajaran

KEMAHIRAN MENULIS

KONSEP KEMAHIRAN MENULIS


Di sekolah, menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea
dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda bacaan dan ejaan yang betul.

menulis
menulis
menulis
menulis
menulis

merupakan aktiviti menghasilkan bahan-bahan bertulis


merupakan hasil kerja penulis iaitu sebarang perkara yang diluahkan dalam bentuk huruf dan alfabet
merupakan huruf atau simbol yang dicetak bagi mewakili bunyi atau perkataan sesuatu bahasa
merupakan penggunaan huruf atau symbol bagi menggambarkan sesuatu makna
merupakan satu bentuk penulisan yang digunakan oleh penulis bagi mempersembahkan idea dan pendapat

FUNGSI KEMAHIRAN MENULIS


Merangsang dan memahirkan tatabahasa, idea, perbendaharaan kata dan
perasaan.

Memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai bidang bahasa.

Memperluaskan pengatahuan, melahirkan idea, dan mnggunakan seluruh anggota


mekanis (mata, tangan, akal dan lain-lain) untuk merangsang pembelajaran.

TUJUAN KEMAHIRAN MENULIS


Membina asas menulis yang kukuh untuk membolehkan kanak-kanak menulis dengan baik, cekap dan pantas.
Membolehkan kanak-kanak mengeja perkataan-perkataan dengan pantas dan menyusun ayat-ayat dengan betul dan boleh difahami oleh
pembaca.
Membolehkan kanak-kanak mengulangi pelajarannya dengan cara membaca tulisan-tulisan yang tercatat atau membaca buku-buku luar untuk
menambahkan isi bacaannya.
Membolehkan kanak-kanak melahirkan fikiran dan perasaan dengan sempurna dalam bentuk tulisan.
Menambah dan meluaskan pengetahuan kanak-kanak dalam perbendaharaan kata, perkembangan bahasa dan tulisan.
Menyediakan kanak-kanak unuk menghadapi peperiksaan.
Meluaskan pengetahuan pengalaman, perhubungan, dan matlamat menerusi penulisan.
Menyediakan mereka dengan pengetahuan supaya dapat memenuhi kehendak dan hasrat masyarakat moden, khususnya bagi kepentingan
sendiri dan orang ramai umumnya.

JENIS KEMAHIRAN MENULIS


Jenis
Kemahiran
Menulis

Kemahiran
Menulis
Mekanis

Kemahiran
Menulis
Mental

KEMAHIRAN MENULIS
MEKANIS

Perlu dikuasai pada


peringkat awal
kanak-kanak

Menulis bentuk yang mirip


kepada huruf-huruf tertentu.
Menulis huruf daripada gambar.
Menulis huruf dan perkataan
mengikut titik-titik.
Menyalin perkataan atau frasa
Menyalin ayat daripada buku.

KEMAHIRAN MENULIS MENTAL


Dikuasai oleh
murid setelah
murid menguasai
kemahiran
menulis mekanis.

Menulis frasa atau perkataan yang


disebut oleh guru.
Menulis dan menyusun perkataan
bagi membina ayat.
Menulis ayat-ayat mudah.
Membuat latihan transformasi ayat
menggunakan senarai perkataan
yang diberikan.

PERINGKAT-PERINGKAT
KEMAHIRAN MENULIS
Peringkatperingkat
Kemahiran
Menulis

Peringkat
Pramenulis

Peringkat
Mendirikan Asas

Peringkat
Pelahiran

PERINGKAT PRAMENULIS
Latihan pergerakan tangan mengikut arah yang betul.
Gerak tangan bebas mengikut bentuk huruf atau mewarnakan huruf.
Latihan pergerakan mata melalui aktiviti menulis huruf di udara atau di atas meja.
Latihan koordinasi tangan dan mata dalam membentuk corak campuran garis lurus
dan bulatan.

PERINGKAT MENDIRIKAN ASAS


Latih tubi menulis huruf secara berurutan.
Menulis perkataan dalam buku latihan bergaris empat.
Menulis perkataan dengan memberikan tumpuan pada bentuk, saiz dan jarak yang
betul.
Melukis gambar dan menulis frasa berdasarkan gambar.

PERINGKAT PELAHIRAN
Membina ayat bagi melengkapkan cerita.
Meluaskan ayat dengan menambahkan frasa yang sesuai.
Menulis jawapan bagi soalan pemahaman.
Menulis karangan berdasarkan tajuk yang disediakan.

JENIS-JENIS PENULISAN
Jenis-jenis
Penulisan

Penulisan
Terkawal

Penulisan
Separa
Terkawal

Penulisan
Berpandu

Penulisan
Bebas

PENULISAN TERKAWAL
Melengkapkan ayat menggunakan perkataan dalam kurungan.
Memperluas ayat dengan menggunakan kata penerang yang
diberikan.
Menulis semula perenggan menggunakan tanda baca yang
betul.

PENULISAN SEPARA TERKAWAL


Melengkapkan tempat kosong dalam karangan
pendek menggunakan perkataan sendiri.
Menyusun semula perenggan mengikut urutan
bagi menghasilkan karangan yang bermakna.
Membina soalan atau ayat mudah berdasarkan
teks yang dibaca atau gambar tunggal.

PENULISAN BERPANDU
Membina ayat dan perenggan pendek berpandukan gambar
bersiri.
Menghasilkan karangan berdasarkan isi-isi yang disenaraikan.
Menulis karangan berdasarkan situasi atau peristiwa yang
diberikan.

PENULISAN BEBAS
Membaca dan memahami tajuk karangan.
Menyenaraikan semua isi penting dalam karangan.
Menulis karangan bermula daripada perenggan pengenalan,
isi-isi penting dan penutup.

STANDARD KANDUNGAN 3.1 3.9


PENGHURAIAN STANDARD
PEMBELAJARAN

3.1 ASAS MENULIS DENGAN


CARA YANG BETUL

3.1.1

Melakar pelbagai bentuk atau corak


dengan kemas dan jelas.

3.1.2

Membentuk garisan yang menyerupai


bentuk huruf dengan kemas dan jelas.

3.2 MENULIS SECARA MEKANIS


BERDASARKAN BAHAN YANG DIBERI DENGAN
BETUL DAN KEMAS
3.2.1

Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan
kemas.

3.2.2

Menulis suku kata terbuka dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

3.2.3

Menulis suku kata tertutup dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

3.2.4

Menulis perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf
dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yan kemas.

3.2.5

Menulis frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding,
digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas.

3.2.6

Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas.

3.3 MEMBINA DAN MENULIS PERKATAAN,


FRASA DAN AYAT DENGAN BETUL

3.3.1

Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata


terbuka dan tertutup dengan kemas.

3.3.2

Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong,


vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul.

3.3.3

Membina dan menulis frasa dengan betul.

3.3.4

Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan


betul.

3.4 MENULIS IMLAK DENGAN


TEPAT

3.4.1

Menulis imlak perkataan yang mengandungi


suku kata terbuka dan tertutup dengan
tepat.

3.4.2

Menulis imlak frasa yang mengandungi


perkataan suku kata terbuka dan suku kata
tertutup dengan tepat.

3.5 MENCATAT MAKLUMAT YANG BETUL


TENTANG SESUATU PERKARA DARIPADA
PELBAGAI SUMBER

3.5.1

Mencatat maklumat yang betul daripada


pelbagai sumber.

3.5.2

Mencatat maklumat yang betul untuk


diklasifikasikan daripada pelbagai sumber.

3.6 MENULIS UNTUK MENYAMPAIKAN MAKLUMAT


TENTANG SESUATU PERKARA DENGAN MENGGUNAKAN
BAHASA YANG SANTUN

3.6.1

Menulis untuk menyampaikan maklumat


yang betul berdasarkan bahan yang diberi
dengan menggunakan bahasa yang santun.

3.6.2

Menulis untuk menyampaikan maklumat


yang pelbagai dengan betul menggunakan
bahasa yang santun.

3.7 MENGHASILKAN PENULISAN KREATIF


DALAM PELBAGAI GENRE DENGAN BETUL

3.7.1

Menghasilkan penulisan berbentuk naratif


dan secara terkawal dengan betul.

3.7.2

Menghasilkan penulisan naratif dan bukan


naratif secara terkawal dengan betul.

3.8 MENGEDIT DAN MEMURNIKAN


HASIL PENULISAN

3.8.1

Mengedit hasil penulisan


daripada aspek ejaan.

3.8.2

Mengedit dan menurnikan hasil


penulisan daripada aspek ejaan.

SEKIAN, TERIMA KASIH