Anda di halaman 1dari 27

Bimbingan

dan
Kaunseling

Nama :
-Noor Adilah Binti Mohammed
Shafie
- Siti Jamilah Binti Zulkefli

Soalan tutorial 1
Apakah bezanya antara bimbingan
dan kaunseling. Bincangkan prinsip
dan falsafah bimbingan kaunseling
diwujudkan dari segi membantu
murid di sekolah.

Bimbingan
Guidance : memberi panduan atau
nasihat
kepada seseorang.
Crow and Crow (1983);
Konteks pendidikan bantuan atau
pertolongan yang diberikan dengan
betul kepada murid yang berkenaan.

Profesor Dr. Othman Mohamed (2000) ;

Kaunselor bimbingan & kaunseling UPM

Merupakan sebahagian daripada proses


menolong. Melibatkan usaha memberi arahan
secara teratur serta mengandungi maklumat
yang sesuai bagi menentukan agar sesuatu
matlamat tercapai oleh orang yang
menerimanya. Lazimnya bagi penentuan
kebajikan dan perkembangan dirinya.

Kaunseling
Shertzer and Stone (1968) ;
Proses interaksi yang membolehkan
individu memahami diri dan situasinya.
Arbuckle (1965) ;
kaunseling bukan bertujuan menolong
klien menyesuaikan diri dengan alam
sosial, tetapi menolong individu
memahami kelebihan, kelemahan dan
potensi diri.

Patterson and Eisenberg (1983) ;


proses pertemuan secara
bersemuka antara seorang kaunselor
dengan kliennya yang membawa
perubahan kepada kliennya.

Blocher (1974)
mendefinasikan kaunseling sebagai suatu proses
untuk menolong individu supaya ia menjadi lebih
sedar tentang dirinya dan bagaimana ia dapat
bertindak balas dalam alam persekitarannya.
Corey (1977)
menekankan tentang proses di mana seorang klien
diberi peluang untuk menerokai aspek diri dan
kehidupannya yang menimbulakn masalah pada
dirinya.
James (1982)
proses pembelajaran yang lebih menekankan kepada
proses membantu individu untuk mencapai
kehendaknya, membimbing dan menilai potensi yang
ada pada diri individu.

Konsep Bimbingan dan


Kaunseling
Guru biasa

Guru bimbingan &


kaunseling
tidak mendapat
mendapat latihan
latihan khusus dalam khusus dalam
bimbingan dan
bimbingan dan
kaunseling.
kaunseling.

Perbezaan Bimbingan dan Kaunseling


Bimbingan
Semua orang boleh
memberi bimbingan.
Dalam bimbingan
ada kaunseling.
Bimbingan untuk
semua.
Berlaku di manamana sahaja.

Kaunseling
Aplikasi teori dan
pengetahuan.
Ada bilik khas.
Pertemuan secara
bersemuka antara
kaunselor dengan
klien.
Kaunselor
bertauliah/lesen/men
ghadiri kursus B & K.

Rumusan Bimbingan
Suatu usaha untuk membantu
seseorang melakukan sesuatu,
diberikan oleh sesiapa sahaja,
berbentuk arahan bukan saranan
dengan pengawasan dan pengajaran
yang berterusan. Individu terlibat
biasanya tidak mengenali dan
menilai potensi diri.

Rumusan Kaunseling
Proses menolong yang profesional,
bertujuan membantu individu
memahami diri dan alam
persekitarannya. Dilakukan oleh
kaunselor terlatih yang telah
menjalani latihan khusus. Klien diberi
alternatif dan saranan-saranan. Klien
dapat meneroka dan mengenalpasti
potensi diri.

Prinsip-prinsip Bimbingan
dan Kaunseling

PELUANG
Tiap-tiap murid yang menghadapi
masalah harus diberi peluang
menerima perkhidmatan Bimbingan
dan Kaunseling, tanpa mengira
kaum, status sosial, latar belakang
dan agama atau kepercayaan.

TANGGUNGJAWAB BERSAMA
Perkhidmatan Bimbingan dan
Kaunseling merupakan
tanggungjawab bersama, iaitu
kerjasama harus wujud bukan sahaja
antara kaunselor dan murid yang
memerlukan bimbingan, tetapi juga
antara kaunselor dengan pihak
sekolah termasuk rakan sejawat dan
ibu bapa yang berkenaan.

MENGIKUT PROSEDUR
ATAU TATACARA
Perkhidmatan Bimbingan dan
Kaunseling haruslah diuruskan
mengikut prosedur dan peraturan
atau tatacara yang ditetapkan. Ia
menjadi berkesan apabila dirancang
secara sistematik dan teratur.

HUBUNGAN MESRA
DAN KEPERCAYAAN
Kaunseling ialah interaksi antara
kaunselor dengan murid berdasarkan
prinsip hubungan mesra, percaya,
ikhlas dan jujur terhadap klien.

TIDAK BOLEH DIPAKSA


Perkhidmatan Bimbingan dan
Kaunseling hanya boleh diberi
kepada murid yang sudi rela
menerimanya dan tidak boleh
dipaksa, termasuk memilih tempat
perbincangan.

DIJALANKAN DALAM BILIK KHAS


Sesi kaunseling hanya boleh
dijalankan antara kaunselor dan
kliennya di dalam bilik yang
disediakan khas.

DIURUS MENGIKUT ETIKA


Bimbingan dan Kaunseling harus
diuruskan mengikut etikanya, demi
memelihara hak murid. Segala
maklumat murid adalah dianggap
sulit dan hanya boleh didedahkan
kepada pihak yang bersama
membantunya sahaja atas
persetujuan klien.

DIJALANKAN DALAM SITUASI


BERSENDIRIAN
Bimbingan dan Kaunseling hendaklah
dijalankan dalam situasi bersendirian
antara kaunselor dan murid sahaja.
Segala perkara yang dibincangkan
haruslah dirahsiakan.

MERANCANG
TINDAKAN SUSULAN
Tindakan susulan hendaklah
dirancangkan selepas proses
perkhidmatan Bimbingan dan
Kaunseling agar memastikan masalah
yang dihadapi, sama ada akademik
ataupun emosi-sosial, tidak akan
timbul semula.
Contoh cadangan yang dilaksanakan
ialah

DIURUSKAN OLEH
KAUNSELOR BERTAULIAH
Perkhidmatan Bimbingan dan
Kaunseling hanya boleh diuruskan
oleh kaunselor yang bertauliah atau
guru bimbingan yang terlatih, iaitu
orang yang mahir serta berupaya
membimbing klien dirinya
menyelesaikan masalah akademik
ataupun masalah peribadi.

Falsafah Bimbingan dan


Kaunseling

Murid-murid yang menghadapi masalah


pembelajaran ataupun menimbulkan
masalah disiplin memerlukan bimbingan
guru untuk menolong mereka.
Membantu mereka mengatasi masalah
akademik ataupun masalah disiplin yang
timbul.
Memberi nasihat dalam pemilihan mata
pelajaran elektif yang sesuai untuk kerjaya
masa depan, di samping menganjurkan
kem motivasi untuk murid-murid yang
kurang berminat dan mempunyai motivasi
rendah untuk belajar.

Perkaitan Bimbingan dan Kaunseling dalam


Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Pendidikan secara berterusan dalam
membimbing dan membantu diri sendiri.
Perkembangan potensi individu dari aspek JERI
Melahirkan insan yang seimbang dan harmonis
serta berfikiran positif
Menggalakkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan tanpa rasa putus asa.

Bibliografi
Mok Soon Sang (2010), Bimbingan &
Kaunseling Kanak-Kanak. Puchong,
Selangor. Penerbitan Multimedia sdn. Bhd
http://www.ppdpendang.edu.my/ppdpendan
g/downloads/Pekeliling
%20B&K100001.pdf
http://azizijaafarjip.blogspot.com/2009/04/fal
safah-pendidikan-guru.html

Anda mungkin juga menyukai