Anda di halaman 1dari 15

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

PENDIDIKAN KHAS
MODEL JL

OLEH: JAMES LU CHIN SHENG

CARTA ORGANISASI PERSATUAN PENDIDIKAN KHAS


PENASIHAT
En. Zulkhairi B. Ismail (Guru Besar )
PENGERUSI
Tn. Hj. Remli B. Mohamad (Penolong
Kanan Pendidikan Khas)
NAIB PENGERUSI
Puan Hasiah Bt. Muhammad
SETIAUSAHA
Puan Siti Nur Fauziah Bt. Mohammad

BENDAHARI
Puan Noor Hafizan Bt. Asari

AHLI JAWATANKUASA
Cik Rahimah Bt. Mat Ali
Puan Hosanah Bt. Yaacob
Puan Kamariah Bt. Abdullah
Puan Nor Zaemah Bt. Haraman
En. Aziz B. Mat Hussin
Puan Che Yusniza Bt. Yusof
Puan Nurul Afiza Bt. Yusof
Puan Siti Nurul Wahidah Bt. Abdullah

SU DAN CABARAN DALAM PERLAKSANAAN


PPKI
Isu pofesionalisme guru.
Kekurangan bahan bantu mengajar yang menarik untuk
mengajar murid pendidikan khas.
Guru pendidikan khas dianggap guru yang paling mudah
bekerja dan dianggap tidak profesional.
Kehadiran murid menjadi satu isu dalam Pendidikan
Khas.
Masalah pengurusan disiplin murid pendidikan khas.

PENGERUSI
(Guru Besar)

TIMBALAN
PENGERUSI
(Penolong Kanan
Pendidikan Khas)

SETIAUSAHA
(Guru Pendidikan Khas)

GURU RESOS

GURU
KOKURIKULUM

GURU AKADEMIK

GURU HAL
EHWAL
MURID

GURU
DATA

GURU
INJKLUSIF

PENASIHAT
En. Zulkhairi B. Ismail (Guru Besar )
PENGERUSI
Tn. Hj. Remli B. Mohamad (Penolong
Kanan Pendidikan Khas)
PENGERUSI
(Guru Besar)

NAIB PENGERUSI
Puan Hasiah Bt. Muhammad
SETIAUSAHA
Puan Siti Nur Fauziah Bt. Mohammad

TIMBALAN
PENGERUSI
(Penolong Kanan
Pendidikan Khas)

BENDAHARI
Puan Noor Hafizan Bt. Asari

SETIAUSAHA
(Guru Pendidikan Khas)

AHLI JAWATANKUASA
Cik Rahimah Bt. Mat Ali
Puan Hosanah Bt. Yaacob
Puan Kamariah Bt. Abdullah
Puan Nor Zaemah Bt. Haraman
En. Aziz B. Mat Hussin
Puan Che Yusniza Bt. Yusof
Puan Nurul Afiza Bt. Yusof
Puan Siti Nurul Wahidah Bt. Abdullah

CARTA ORGANISASI
LAMA

GURU RESOS

GURU
KOKURIKULUM

GURU AKADEMIK

GURU HAL
EHWAL
MURID

GURU
DATA

CARTA ORGANISASI
BARU

GURU
INJKLUSIF

PENGERUSI- GURU BESAR


MemastikanpelaksanaanPPKIdengan lancar.
Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif
dan selamat.
menyediakan kemudahan dan infrastruktur yang sesuai
dengankeperluan murid.

PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS (GPKPK)


Naib Pengerusi Jawatankuasa program PK sekolah.
Bertanggungjawab terhadap semua perancangan dan
pelaksanaan program pendidikan integrasi.
Pemantau semua hasil kerja gurudan murid program
pendidikan khasdi sekolah.
Menjaga kebajikan murid serta menjadi penghubung
antara pihak pentadbir sekolahdengan guru-guru khas.

Guru PKdianggap guru yang paling


mudah bekerja dan dianggap tidak
profesional.

SETIAUSAHA
Membantu Penolong Kanan dan penyelaras dalam
bidangmenyediakan fail-fail pendidikan khas di sekolah.
Menyelaras waktu-waktu mesyuaratpihak pentadbir
dengan ibu bapadan menyediakan minit mesyuaratserta
dokumen yang berkaitan dengan mesyuarat pendidikan
khas yang diadakan.
Menyediakan memo atau surat untuk mesyuarat dengan
ibu bapa.

GURU RESOS
Merupakan guru pendidikan khas yang ditempatkan di sekolah
harian biasa yang mempunyai Program Pendidikan Khas Integrasi.
Memiliki segala maklumat berkaitan dengan maklumat murid
pendidikan khas serta ilmu untuk berdepan dan mengajar murid
pendidikan khas.
Terdiri daripada guru yang berpengalaman dan berpengetahuan.
Guru yang tidak terlatih dari segi bidang Pendidikan Khas boleh
merujuk kepada guru resos.
Memberi cadangan kepada guru pendidikan khas tentang cara
untuk mengajar murid pendidikan khas.

Isu pofesionalisme guru.

GURU KOKURIKULUM
Bertanggungjawab terhadap segala yang berkaitan dengan
kokurikulum.
Memanggil dan mempengerusikan mesyuarat dengan setiap guru
pendidikan khas pada setiap awal tahun bagi merangka dan
menyediakan jadual rancangan aktiviti tahunan tentang aktiviti
kokurikulum.
Jadual tugas bagi setiap guru pendidikan khas yang terlibat dalam
aktiviti kokurikulum perlu dihasilkan oleh guru kokurikulum.
Merancang aktiviti tambahan seperti terapi pasir, permainan bowling,
lawatan sambil belajar, permainan futsal, terapi aie dan terapi kuda.

GURU AKADEMIK
Bertanggungjawab terhadap segala yang berkaitan dengan akademik
murid pendidikan khas.
Menentukan dan menyemak rancangan pelajaran harian dan tahunan,
membantu dan membimbing guru dalam penyediaan alatan dan
pengajaran dalam kelas serta mewujudkan sudut bacaan dan memantau
perkembangannya.
Membimbing guru pendidikan khas lain merancangkan Rancangan
Pengajaran Individu
Memantau perjalanan Rancangan Pengajaran Individu yang dilaksanakan
oleh guru pendidikan khas.
Bertanggungjawab terhadap peperiksaan yang dikendali.

Kekurangan bahan bantu mengajar yang


menarik untuk mengajar murid

GURU HAL EHWAL MURID


Bertanggungjawab terhadap segala yang berkaitan dengan kebajikan dan hal
ehwal murid pendidikan khas.
Berperanan sebagai guru disiplin. Bertanggungjawab menetapkan peraturan
bersama Penolong Kanan Pendidikan Khas.
Mengawal disiplin murid seperti kehadiran murid, sahsiah murid dan
sebagainya.
Menjaga kebajikan murid serta memenuhi keperluan murid pendidikan khas
yang perlu dibantu. Mengadakan Home Visit dan perbincangan dengan ibu
bapa untuk mengetahui secara lanjut tentang masalah murid.
Bertanggungjawab kepada segala bantuan dan peruntukkan kepada murid
yang miskin

Masalah pengurusan disiplin murid


pendidikan khas.

GURU DATA
Bertanggungjawab terhadap segala yang menglibatkan data dan maklumaat murid.
Melaporkan status kedudukan bilangan murid-murid kepada Penyelaras Kelas
Pendidikan Khas supaya maklumat Laporan Status Program Pendidikan Khas pada
setiap bulan adalah tepat.
Merekod dan mengemaskini jadual kedatangan murid pada setiap hari.
Memastikan Fail Rancangan Pengajaran Individu (RPI) muridnya sentiasadikemaskini.
Menyedia dan memastikan Fail Peribadi semua muridnya lengkap, menguruskansurat
menyurat berkaitan seperti surat kebenaran,surat rawatan, surat panggilanmesyuarat
serta menguruskan pendaftaran kemasukanmurid pendidikan khas yang baru.
Menguruskan Sijil Berhenti Sekolah murid-murid pendidikan khas.

Kehadiran murid menjadi


satu isu dalam Pendidikan

GURU INKLUSIF
Berperanan atas segala yang berkaitan dengan program inklusif yang
dilaksanakan.
Memilih murid yang berpotensi untuk mengikuti program inklusif iaitu
belajar di kelas arus perdana bersama murid biasa.
Menentukan sama ada murid pendidikan khas mengikuti inklusif penuh
atau inklusif sepera penuh.

SEKIAN
TERIMA
KASIH