Anda di halaman 1dari 26

Pelaporan Penilaian

Program Bimbingan dan


Kaunseling
Nama Kursus : Penilaian Program Bimbingan dan Kaunseling
Kod : PBKK 3243
Nama Pensyarah : Encik Shafie Bin Majid
Nama Ahli Kumpulan : Chong Yu Le
Tay Se Ling
Ting Kang King

Format Laporan Penilaian


Program
Pendahuluan

Objektif
Kajian

Bidang
Kajian

Skop Kajian
Penilaian

Metodologi

Halangan /
Batasan
Penilaian

Hasil Kajian/
Rumusan

Cadangan

Lampiran

Rujukan

Penambahbai
kan Program

Pendahuluan
Perenggan pendahuluan harus bermula
dengan ayat-ayat yang dapat menarik
minat pembaca terhadap laporan program.
menghuraikan latar belakang kajian dengan
baik dan memperkenalkan tajuk kajian
dengan rujukan yang releven bagi
menyokong hujah-hujah. (Lowe &
Zemliansky, 2011)

Objektif Kajian

Objektif kajian adalah tujuan yang ingin


dicapai oleh seseorang guru BNK melalui
program yang dijalankan.
Objektif ini dibina berasaskan isu atau masalah
yang telah dikenal pasti selepas analisis
tinjauan awal.
Objektif kajian hendaklah berkait rapat dengan
tindakan yang diambil.
Setiap objektif kajian yang disasarkan
hendaklah boleh diukur dengan alat kajian
yang bersesuaian. (Robinson & Lai, 2006).

Dalam menulis objektif kajian, perkataan yang


harus dielakkan adalah seperti

Melihat sejauh manakah


Melihat tidak dapat diukur
Melihat merujuk sesuatu yang implisit
Hala tuju sedemikian akan menghadapi
masalah dalam memilih alat kajian untuk
pengumpulan data.

Bidang kajian
Menjelaskan

bidang khusus
bagi kajian yang akan
dilaksanakan
Contohnya:
i. Bidang Bimbingan dan
Kaunseling
ii. Bidang Teknologi Pendidikan
iii. Bidang Pendidikan Islam

Skop Kajian Penilaian


Skop

: batasan kajian yang


akan dijalankan.
Penjelasan ini penting bagi
memastikan penilai dapat
memahami sempadan
kajian berkenaan.

penyelidik

perlu
menjelaskan batasan atau
limitasi dalam kajian
Masa
Sasaran
Tempat

Contohnya: Program B&K


Skop Kajian Penilaian:
Tarikh : 2 Ogos 2016 (Selasa)
Masa
: 1.30 petang 4.30 petang
(3 jam)
Sasaran : 30 orang murid-murid dari
tahun 4 SJK (C) Chung Ching
Cawangan
Tempat : Bilik B&K SJK (C) Chung
Ching Cawangan

Metodologi

kaedah dan teknik mereka-bentuk,


mengumpul dan menganalis data
supaya dapat menghasilkan bukti yang
boleh menyokong sesuatu kajian
( merumuskan apa yang dikaji).
menerangkan cara sesuatu masalah
yang dikaji dan sebab sesuatu kaedah
dan teknik tertentu digunakan.

Tujuan:

membantu memahami dengan


lebih luas ( terperinci) lagi
tentang pengaplikasian kaedah
dengan membuat huraian
tentang proses kajian.

Contoh:
Soal

selidik
Pemerhatian
Temu bual

Rujukan

https://ebuletinjipik.wordpress.com/2013/0
3/08/pendekatan-penilaian-program-suatu-ka
edah/

https://
www.academia.edu/3415586/Panduan_Penuli
san_Proposal_Thesis

Halangan / Batasan Penilaian


Halangan

atau batasan yang menyebabkan


penilaian program anda kurang lancar.
Apakah masalah yang anda mengahadapi
semasa membuat penilaian terhadap
program anda?
Apakah kelemahan anda dalam sesuatu
bidang tertentu yang menghalangkan
penilaian program anda?

Contohnya:
Method

yang digunakan untuk menilaikan


progam kurang merangkumi semua unsur
program saya. Misalnaya, soalan-soalan
dalam soal selidik yang terlalu sedikit.
Kredibiliti method yang rendah. Misalnya,
soal selidik yang digunakan kurang bersifat
tinggi dalam kredibilitinya kerana murid
yang menjawab dengan bermain-main.

Hasil Kajian dan Rumusan


Hasil kajian menjawab persoalan: Adakah
penilaian program ini mencapaikan
objektifnya? Tambahkan sedikit
penerangan.
Rumusan: merumuskan isi-isi penting
penilaian program secara keseluruhan.

Contohnya

Soal selidik yang telah melibatkan populasi


sampel yang banyak telah dapat mengukur
keberkesanan pameran kerjaya ini terhadap
pemberian maklumat kerjaya yang banyak
kepada murid-murid di sekolah ini.

Contohnya

Penilaian program ini telah mencapai


objektifnya
iaitu
mendapati
pencapaian
objektif pameran dan mendapati kelemahan
program agar menambahbaikan lagi pameran
ini.
Sebagai rumusan, pameran kerjaya telah
dilaksanakan dengan memuaskan walaupun
terdapat beberapa kelemahan yang masih
perlu diatasikan lagi. Soal selidik yang telah
digunakan dalam penilaian program juga
telah

Cadangan Penambahbaikan
Program
Cadangan-cadangan yang boleh membantu
program tersebut dijalankan dengan lebih
baik.
Mengatasi masalah / membaiki kelemahan /
menambahbaikan kekuatan.

Contohnya, terhadap kesesuaian pemilihan


tempat, masa, sasaran, jenis program, tajuk
program, isi kandungan program,
kesesuaian program kepada tahap murid
dan sebagainya.
Misalnya, Berdasarkan kelemahan program
saya di atas pemilihan tempat tersebut,
saya perlu membuat pemilihan tempat yang
lebih luas, selesa dan sesuai mengikut saiz
sasaran dan jenis program kerjaya saya ini.

Lampiran
Lampiran pada dasarnya adalah sebuah
daftar penjelasan, definisi, kutipan dan buktibukti yang memberikan pemahaman yang
lebih baik dari materi tertulis.
Lampiran dapat dilampirkan iaitu esei, bukti,
karya intelektual, laporan, buku, pamflet dan
segala yang ditulis untuk pengetahuan.

Isi lampiran
Di bawah menunjukkan kategori informasi
yang dapat dilampirkan dalam lampiran.

Daftar
Pustaka
Bukti
Istilah

Buku-buku
Buku-buku atau
atau reference
reference langsung
langsung
digunakan
untuk
mendukung
digunakan untuk mendukung fakta
fakta
dalam
dalam menulis.
menulis.

dari
dari buku
buku dapat
dapat
yang
disebutkan
yang disebutkan

Bukti
Bukti atau
atau ditafsirkan
ditafsirkan sebagai
sebagai fakta
fakta boleh
boleh menjadikan
menjadikan
lampiran.
lampiran.

Kata-kata
Kata-kata kompleks
kompleks dan
dan tidak
tidak diketahui
diketahui oleh
oleh orang
orang ramai
ramai
dapat
disebutkan
dalam
lampiran
bersama
dengan
dapat disebutkan dalam lampiran bersama dengan erti
erti
untuk
membuat
seluruh
laporan
menjadi
lebih
baik.
untuk membuat seluruh laporan menjadi lebih baik.

Rujukan
Senarai rujukan di akhir penulisan dapat
memberi maklumat penting tentang
sumber-sumber yang dipetik dan dirujuk.
Senarai ini terdiri daripada semua sumber
yang dipetik dan dirujuk sahaja.
Penulisan rujukan haruslah mengikut gaya
American Psychological Association (APA).

Bahan-bahan Bercetak

Asingkan nama dengan koma dan gunakan


& sebelum penulis terakhir. Contohnya,
Lee Chong Wei, Asmah Omar & Lee Siaw Fen

Gunakan Italik untuk Tajuk.


Nama Pengarang. (Tahun Penerbit). Tajuk
Buku. Tempat Penerbit: penerbit.

Asmah Omar. (1991). Kemahiran berbahasa. Kuala


Lumpur, Malaysia : Penerbit Pustaka Antara

Rujukan Internet
Mohd Hafizuddin. (2011). Terapi Bercerita.
Diperolehi pada 5 Mac 2016 daripada
http://documents.tips/documents/terapibercerita-559394c0d1579.html.

Jurnal
Nama Pengarang. (Tahun Penerbitan).
Judul artikal. Judul Jurnal, Jilid, muka surat.
Retrieved tarikh bahan diakses, from URL.
Chu Chiew Nam. (1995). Mood management
across affective states: The Hedonic
contogency hypothesis. Journal of
Personality & Social Psychology, 66(2),
59-65.