Anda di halaman 1dari 24

Buku Panduan Pelaksanaan

PENDIDIKAN KEWANGAN

Peneraju
1
Peneraju
Pendidikan
Pendidikan Negara

Pengenalan
Masyarakat CK berperanan dalam
pembangunan dan kestabilan ekonomi.
Membina negara status ekonomi
berpendapatan tinggi.
KPM & BNM telah menjalin kerjasama
mengintegrasikan pendidikan kewangan
dalam kurikulum
Elemen
pendidikansekolah.
kewangan telah
dirangkumkan di dalam mata pelajaran
Matematik dan Bahasa serta akan
diterapkan dalam mata pelajaran lain
mengikut kesesuaian.

Peneraju
Pendidikan Negara

Kandungan
Buku
Panduan
Pendidikan
Kewangan

Peneraju
Pendidikan Negara

Matlamat

Pendidikan kewangan
bermatlamat untuk
melahirkan murid celik
kewangan
yang berupaya
menguruskan kewangan
secara cekap dan bijaksana.
Peneraju
Pendidikan Negara

Objektif

Membolehkan
murid:

Menerangkan wang sebagai alat pertukaran

2
3

Meningkatkan kemahiran merancang dan


menguruskan wang

Merancang dan mencapai matlamat jangka panjang

Meningkatkan kemahiran membuat keputusan

6
7

Membuat keputusan kewangan peribadi bersistematik

Meningkatkan kemahiran strategi pengurusan risiko


Membentuk pengguna bertanggungjawab
Peneraju
Pendidikan Negara

Definisi
Pendidikan Kewangan
Pendidikan kewangan merupakan satu proses yang
membolehkan
pengguna
kewangan
meningkatkan
pemahaman mereka mengenai produk, konsep dan risiko
kewangan melalui maklumat, panduan dan nasihat yang
betul, dapat membangunkan kemahiran dan keyakinan
untuk menjadi lebih arif mengenai risiko dan peluang serta
dapat membuat pilihan yang bijak, mengetahui saluran
bagi mendapatkan bantuan, dan mengambil tindakan yang
berkesan untuk meningkatkan kesejahteraan kewangan
mereka.
Rujukan: Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi
(Organisation for Economic Co-operation and Development)
Peneraju
Pendidikan Negara

Definisi
Celik Kewangan
Celik kewangan ialah pengetahuan dan pemahaman
konsep kewangan dan risiko, dan kemahiran, motivasi
dan keyakinan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan
pemahaman tersebut untuk membuat keputusan yang
efektif meliputi semua konteks kewangan.
Ini bertujuan untuk meningkatkan kedudukan kewangan
individu dan masyarakat, dan membolehkan pengguna
turut serta dalam kegiatan ekonomi negara.
Rujukan: Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi
(Organisation for Economic Co-operation and Development)

Kandungan
Pendidikan Kewangan
Wang, Sumber Pendapatan dan
Kerjaya
Tanggungjawab & Membuat Keputusan
CK 2
Kewangan
CK 1

CK 3
CK 4

Pengurusan & Perancangan kewangan


Simpanan & Pelaburan

CK 5

Pengurusan Kredit & Hutang


Pengurusan Risiko, Perlindungan &
CK 6
Insurans

Peneraju
Pendidikan Negara

Kandungan Pendidikan Kewangan

Contoh Aktiviti P&P


Pendekatan Langsung
Matematik Rendah
Matematik Menengah

10

Pendekataan Pelaksanaan
Penyepaduan mata pelajaran dengan elemen celik kewangan
ini dilaksanakan melalui:
Pendekatan Langsung
Dieksplisitkan dalam SK dan SP (Contoh DSKP
Matematik)

11

11

Pendekataan Pelaksanaan
Pendekatan Sisipan
Pengintegrasian Celik Kewangan secara tema/tajuk.

12

Aktiviti (Matematik Rendah)


Penerangan ringkas:
Tajuk
Pengurusan Kewangan.
Sumber kewangan adalah wang saku, duit raya, hadiah
Standard Kandungan
wang tunai, ganjaran wang dan hasil jualan.
Memahami simpanan dan pelaburan.
Menguruskan sumber kewangan dengan berhemat
bermaksud murid tahu membezakan keperluan dan
Standard Pembelajaran
Menguruskan sumberkehendak.
kewangan dengan
Keperluan
adalah sesuatu
berhemat sebagai asas
kepada simpanan
dan yang penting dan asas untuk
pelaburan.
hidup seperti makanan, minuman.
Kehendak adalah sesuatu keinginan yang ingin dipenuhi
Masa
seperti mainan, hiburan dan berlibur.
1 jam
Amalan menyimpan terlebih dahulu sebelum berbelanja
MESTI ditekankan.
Simpanan adakan wang yang disisihkan untuk masa
depan seperti menyimpan dan pelaburan.
13

Aktiviti 1: (Bahan konkrit)


1. Murid membuat main peranan dengan watak-watak seperti tabung, kedai
mainan dan kantin sekolah
2. Murid diberikan sejumlah wang (RM5), mainan (patung beruang) berharga
RM3, makanan (buah, nasi atau yang bersesuaian) berharga RM3, wang
kertas RM5 dan RM1.
3. 2 orang murid akan melakonkan 5 situasi
a. Murid menyimpan RM2 ke dalam tabung dan membelanjakan RM3 untuk
beli nasi ayam
b. Murid membelanjakan RM3 untuk membeli nasi ayam dan menyimpan RM2
ke dalam tabung
c. Murid menyimpan RM2 ke dalam tabung dan membelanjakan RM3 untuk
membeli mainan.
d. Murid menyimpan RM3 ke dalam tabung dan membelanjakan selebihnya
untuk membeli nasi ayam
e. Murid menyimpan RM3 ke dalam tabung dan membelanjakan selebihnya
untuk membeli mainan.
4. Guru menegaskan kepentingan menyimpan terlebih dahulu sebelum berbelanja
sebagai amalan yang MESTI dilakukan. Guru boleh mengaitkan dengan
konsep yang murid telah pelajari semasa Tahun 1.
5. Guru membincangkan setiap tindakan murid dengan kata kunci berhemah di
mana murid mengutamakan keperluan dan rasional jumlah penyimpanan dan
perbelanjaan.
14

Aktiviti 2: (Berpasangan)
1. Secara berpasangan, murid menjawab Lembaran Kerja 1
2. Murid akan menulis jumlah wang yang diperuntukkan mengikut kefahaman
sedia ada ke dalam ruangan pembelanjaan dan penyimpanan berdasarkan
nilai wang yang diberikan.
3. Guru bertanyakan soalan tentang kewajaran jumlah peruntukkan untuk
pembelanjaan dan penyimpanan yang murid hasilkan.
4. Murid menyatakan kewajaran jumlah wang yang diperuntukkan dan guru
membantu menerapkan konsep pembelanjaan berhemah dan
penyimpanan untuk pelaburan berdasarkan jawapan murid. Tiada jawapan
betul atau salah untuk Lembaran Kerja 1.

Aktiviti 3: (Aktiviti Individu)


1. Secara individu, murid menjawab Lembaran Kerja 2
2. Murid bertukar kertas jawapan kertas jawapan dengan pasangan mereka
dan menyemak jawapan sendiri berpandukan arahan guru.
3. Guru memberi maklum balas. (secara tak langsung, guru melakukan
pentaksiran)

15

Aktiviti 4: (Aktiviti Kumpulan)


1. Secara berkumpulan (3 - 4 orang), setiap kumpulan diberikan Lembaran
Kerja 3.
2. Murid akan membentangkan perbincangan kumpulan di dalam kelas.
3. Guru memberi maklum balas setiap jawapan kumpulan.
Aktiviti 5: (Aktiviti Kumpulan)
1. Secara individu murid diberikan Lembaran Kerja 4.
2. Murid diminta mengaplikasikan konsep pembelanjaan berhemah sebagai
asas kepada simpanan dan pelaburan dengan meletakkan gambar di
dalam peta bulat yang disediakan.

16

17

Contoh Aktiviti P&P


Pendekatan Sisipan
Bahasa Melayu (Sekolah Rendah)

18

Aktiviti
(Bahasa Melayu)

19

Pemetaan (Sekolah Rendah)

20

Pemetaan (Sekolah Menengah)

21

Glosari
Contoh Glosari
Ansuran
Bayaran bulanan yang mesti dibayar kepada institusi perbankan
sebagaimana yang dinyatakan di dalam perjanjian peminjaman.
Aset
Sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, termasuk wang tunai,
amanah saham atau harta tanah
Bajet
Suatu pelan mengurus aliran tunai dan digunakan untuk
membuat anggaran pendapatan dan perbelanjaan anda pada
masa hadapan.

22

Bahan
Bahan Terbitan Bank Negara Malaysia
(Bahan/buku berkenaan diedarkan oleh Bank Negara Malaysia ke sekolah)

Wang Saku

Rancangan P&P
(Sekolah
Rendah)
Warisan Mata Wang Kita

Rancangan P&P
(Sekolah
Menengah)

23

Penutup
Pendidikan Kewangan merupakan elemen yang penting dan perlu
diintegrasikan dalam kurikulum persekolahan sama ada secara
langsung mahupun secara sisipan.
Buku panduan ini membolehkan guru mengintegrasikan
pendidikan kewangan dalam mata pelajaran di sekolah rendah
dan menengah.
Pengintegrasian ini diharap dapat memperkukuhkan
pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam kalangan murid untuk
diaplikasikan dalam kehidupan harian serta persekitaran
komuniti, negara dan global.
24