Anda di halaman 1dari 20

Prinsip kurikulum islam dan

timur dalam pendidikan


negara

Pengertian falsafah pendidikan

Falsafah = berasal
dari Bahasa Yunani
(philo + sophia)

Perihal
mencintai
kebijaksanaan

Pendidikan =
barasal dari
perakataan
latin (educare)

Memelihara dan
mengasuh

Pandangan tokoh islam dalam falsafah


pendidikan
mendekatkan diri kepada Allah SWT, bukan untuk mencari kedudukan,
kemegahan dan kegagahan atau kedudukan yang menghasilkan ruang.

Imam al-ghazali

penyemaian dan penanaman adab dalam diri seseorang

Syed Muhammad
Naquib al- Attas

Pandangan timur
Khusus: membimbing dan mendidik agar senantiasa siap menjadi
generasi-generasi penerus bangsa.
Umum: mewujudkan manusia-manusia yang bermoral, pandai,
dan mempunyai rasa tanggung jawab kepada
masyarakat, bangsa dan negara.
Conficius @ kung fu
tze

proses membawa seseorang keluar dari dirinya sendiri untuk


mendapatkan jati diri, terlebih jati diri kemanusiaan kerana hakikat
dan pendidikan adalah upaya untuk memanusiakan manusia
(humanisasi).

Rabindranath tagore

Prinsip
kurikulum islam
dan timur

satu pelan atau rancangan untuk tindakan atau


satu dokumen bertulis yang mengandungi strategi
untuk mencapai matlamat yang dihajati.

Definisi kurikulum

Cabaran
dan
keseronoka
n

Releva
n

kelebaran

7 prinsip
kurikulum
islam dan
timur

Koheren

kemajuan

Pilihan

Kedalaman

Menggalakkan murid mempunyai aspirasi dan cita-cita yang tinggi.


Keupayaan dan kebolehan untuk mengalami cabaran
Cabaran dan Aktif dalam pembelajaran dan mengembang kreativiti mereka
keseronokan

kelebaran

kemajuan

Belajar dan berkembang melalui pelbagai konteks di dalam dan di luar bilik
darjah

Mengalami kemajuan berterusan sepanjang pembelajaran


Berupaya maju pada kadar yang sejajar dengan keperluan dan aptitud atau
bakat

Memberikan peluang perkembangan keupayaan untuk jenis-jenis


kedalaman pemikiran dan pembelajaran berlainan

Pilihan

Memenuhi keperluan individu dan menyokong aptitud dan bakat

koheren

Aktiviti pembelajaran digabungkan untuk membentuk suatu


pengalaman yang koheren

Relevan

Mengetahui nilai pembelajaran


Kerelevanan pembelajaran kepada kehidupan

Kurikulum islam

Mendidik
murid supaya
berakhlak
mulia

Membiasakan
murid dengan
kebersihan ,
kesucian dan
keikhlasan serta
amalan yang
mulia

Kurikulum
pendidikan
Islam

Mengasuh
murid
melakukan
yang
baik,terhormat
dan mulia

Mendidik
supaya halus
dan sempurna

Kurikulum timur

Kehidupan
manusia akan
menjadi baik
jika mereka
sanggup
berubah

Taat dan
saying akan
negara

Prisip
kurikulum
timur

Membinna
insan yang
boleh berfikir
secara efektif
dan saintifik

Belajar
melalui
pemerhatian
alam semula
jadi

Aplikasi dalam
system
pendidikan di
Malaysia

Kbsr matlamat-Memastikan perkembangan potensi pelajar secara


menyeluruh, seimbang dan bersepadu . Meliputi aspek-aspek intelek, rohani,
emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan
berakhlak mulia.
Contoh-menekankan penguasaan terhadap kemahiran asas 3M iaitu
membaca , menulis dan mengira.
menguasai kemahiran asas berbahasa iaitu bertutur, membaca dan menulis
dalam bahasa pengantar sekolah;

Pengukuhan kemahiran asas operasi matematik dan penyelesaian masalah;

Pemerolehan pengetahuan dan kemahiran-kemahiran lain

. Kemahiran Belajar serta Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif;

Membaca, menghafaz, memahami dan menghayati pengajaran Al-Quran;


Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai moral.

Kssr-usaha penambahbaikan dalam sistem pendidikan negara terutamanya di


peringkat sekolah rendah yang dilaksanakan supaya kurikulum persekolahan
memenuhi keperluan dan cabaran semasa. Merupakan penyusunan semula dan
penambahbaikan kurikulum persekolahan rendah sedia ada.
Contoh -menintiberatkan kemahiran membaca, menulis dan mengira (3M), tetapi juga
mengambil kira kemahiran penaakulan, kreativiti dan inovasi, Teknologi Maklumat
dan Komunikasi (TMK) serta elemen keusahawanan.
Menguasai kemahiran dalam Komunikasi seperti Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris,
Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Bahasa Arab, Bahasa Cina Sekolah Kebangsaan, Bahasa
Tamil Sekolah Kebangsaan, Bahasa Iban, Bahasa Kadazandusun dan Bahasa Semai.
merangkumi Pendidikan Islam bagi murid Islam dan Pendidikan Moral bagi murid
bukan Islam, penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan diterapkan melalui
subjek sejarah.
membangunkan aspek fizikal ialah Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan.
Kreativiti, bakat dan apresiasi dipupuk melalui Pendidikan Seni Visual dan Pendidikan
Muzik.
Penguasaan dalam Literasi Sains dan Teknologi ialah Sains, Matematik, Reka Bentuk
dan Teknologi (RBT) serta Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

MBMMBI
Matlamat-Meletakkan BM sesuai dan Memperkukuh sebagai bahasa penguasaan BI
Kebangsaan sebagai bahasa. Melahirkan warga Malaysia yang fasih dan yakin untuk
menggunakan BM dan BI .
Contoh-Mentransformasikan kurikulum BM dan BI
Memantapkan kapasiti guru BM dan BI serta berkongsi kepakaran penutur jati BI &
Guru kontrak.

Memperluas bahan dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam BM dan BI.

Menempatkan guru BM dan BI mengikut opsyen ikhtisas.

Meningkatkan penyertaan murid dalam aktiviti bahasa.

Mengukur pencapaian murid berdasarkan standard.

Melancarkan Program 1Murid 1Minggu 1Buku


Memperkasakan Memastikan Kursus projek maksimun pelajar SPM memperkasakan
lulus SPM dan telah mendapat sijil.

Sekolah bestari-matlamat-dapat menyediakan pelbagai peluang


untuk perkembangan pengajaran dan pembelajaran murid-murid.
Sekolah bestari merupakan sekolah yang dilengkapi dengan segala
keperluan termasuk saluran pengajaran.
Contoh-membolehkan perkongsian maklumat melalui telekonferensing,
pangkalan data dan mel elektronik, ensiklopedia elektronik, katalog kad
perpustakaan dan pusat sumber online dan data pentadbiran.
melibatkan sekolah lain dan juga organisasi daerah, negeri dan dunia.
Keadaan ini akan memberi peluang kepada pelajar untuk mempelajari
pembelajaran jarak jauh.
Pembestarian sekolah melibatkan pengurusan pendidikan yang lebih
cekap dan berkesan dengan penggunaan aplikasi Smart School
Management System (SSMS), Educational Management Information
System (EMIS)

Perlaksanaan Pendidikan Khas- matlamat-Menyediakan peluang dan


kemudahan pendidikan khas untuk pelajar dengan keperluan Khas. Menyediakan
bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi dan terkini.
Contoh-melaksanakan program Khidmat Yang Disediakan Oleh Kementerian
Perpaduan Negara Dan Pembangunan Masyarakat kini JKM(Maklumat
Pendidikan Khas 2007) untuk kanak-kanak.
Sekolah Pendidikan Khas (SPK) - Satu program yang disediakan di sekolah
khas(menurut Akta Pendidikan 1961 - Sekolah Khas ialah sekolah yang
menyediakan layanan pendidikan yang khas untuk murid-murid yang kurang
upaya.)
Program Pendidikan Khas Integrasi-Program Percantuman/Integrasi di
sekolah biasa bagi murid-murid yang mempunyai kecacatan penglihatan atau
kecacatan pendengaran atau masalah pembelajaran

Program Inklusif - Program Pendidikan Inklusif bagi murid-murid yang


berkeperluan khas yang boleh menghadiri kelas biasa bersama-sama murid
biasa.

Linus

Matlamat-LI (Literasi), NU (Numerasi) dan S (Screening Saringan). Program


Saringan Literasi dan Numerasi. LINUS ialah satu program pemulihan yang direka
bentuk untuk memastikan murid menguasai kemahiran asas literasi (Bahasa
Malaysia) dan numerasi di akhir 3 tahun persekolahan pada pendidikan rendah.
LINUS disasarkan kepada murid yang mempunyai masalah dalam 3M iaitu
Membaca, Menulis dan Mengira
Contoh-Modul baru pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran literasi dan
numerasi bagi pelajar Tahun 1 sehingga Tahun 3 sedang dibangunkan.

memberi latihan untuk menjadi guru pakar dalam pengajaran literasi dan
numerasi asas, latihan guru secara intensif akan dimulakan supaya mereka boleh
menyampaikan modul pembelajaran dengan berkesan.

Pemantauan dan penyeliaan secara intensif oleh pegawai di Pejabat Pelajaran


Daerah dan Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti akan dijalankan ke atas 10%
sekolah-sekolah berprestasi rendah .

Fasilitator di Pejabat Pelajaran Daerah membantu sekolah merancang strategi


yang sesuai berdasarkan keputusan ujian saringan yang dijalankan di sekolah
serta berperanan sebagai pegawai antara sekolah, PPD, JPN dan MOE

Anda mungkin juga menyukai