Anda di halaman 1dari 14

KAJIAN KES

APLIKASI TEORI REBT UNTUK


MEMBANTU KLIEN DALAM
MENANGANI MASALAH
KEYAKINAN DIRI
Pembentang
Winson Siau Ming keong

ABSTRAK
Kajian kes ini akan dijalankan dengan menggunakan Teori Rasional
Emotif Tingkah Laku sebagai panduan utama pelaksanaan kajian.
Model A-B-C-D-E yang dipelopori oleh Ellis (1979) akan
diaplikasikan untuk membantu klien memahami masalah yang
dihadapi dan bagaimana persepsi negatif serta pemikiran yang tidak
rasional wujud dalam diri klien. Pelaksanaan kajian kes ini juga
akan melibatkan tiga sesi kaunseling individu. Sesi kaunseling yang
akan dilaksanakan secara berperingkat merupakan medium dan
platform kepada pengkaji dalam mengkonsepsikan masalah yang
membelenggu pemikiran dan jiwa klien. Kaedah pengumpulan data
yang akan digunakan semasa melaksanakan kajian kes ini ialah
pemerhatian berstruktur dengan menggunakan senarai semak, temu
bual dan soal selidik berbentuk soalan tertutup Guttman.

PENGENALAN
Masalah keyakinan diri untuk berkomunikasi
di hadapan kelas.
Murid seharusnya didedahkan tentang
kepentingan aspek keyakinan diri.
PIPP (2006-2010)
Teori REBT akan digunakan untuk
memerihalkan fenomena dan membetulkan
persepsi subjek kajian yang bersifat kalah diri
dan tidak rasional melalui model A-B-C-D-E.

OBJEKTIF KAJIAN
Terdapat dua objektif yang ingin dicapai melalui
kajian ini. Objektif utama kajian kes ini dijalankan
adalah:
i.

ii.

Mengkaji faktor yang menyebabkan klien


mengalami masalah kurang keyakinan diri
dalam aspek komunikasi; dan
Membantu klien mewujudkan pemikiran baru
yang rasional dengan menggunakan proses dan
teknik Teori Rasional Emotif Tingkah Laku.

Kepentingan Kajian Kes


i.
ii.

iii.

Memperbaiki sesuatu masalah atau situasi


bagi kajian yang dijalankan;
Mengenal pasti faktor yang menyebabkan
masalah kurang keyakinan diri dalam aspek
komunikasi yang berlaku terhadap murid
Tahun Lima; dan
Meningkatkan tahap perkhidmatan
kaunseling dan amalan serta aplikasi teori
yang dipraktikkan oleh kaunselor / GBK.

LANGKAH-LANGKAH KAJIAN KES


SESI 1

SESI 2

SESI 3

KAUNSELING
INDIVIDU

KAUNSELING
INDIVIDU

KAUNSELING
INDIVIDU

Membina Hubungan
dan pengenalan.
Kejelekitan dan
perhubungan yang
terapeutik perlu
dipupuk.

Penerokaan Masalah Diri Klien


Mengkonsepsikan permasalah
klien.
Membincangkan peristiwa
yang menyebabkan sistem
kepercayaan klien berubah.

Membincangkan
alternatif dan strategi
yang boleh
dilaksanakan oleh
klien.
(inisiatif klien sendiri)

Sesi Kaunseling Individu akan dilaksanakan sebanyak tiga sesi.

Cadangan Aplikasi Kaedah dan Teknik


A

Diejek dan
dipersendakan oleh
rakan-rakan semasa
berkomunikasi di
hadapan kelas.

Dia tidak berkebolehan


untuk berkomunikasi
dengan baik dan tidak
berbakat seperti orang
lain.

Klien berasa rendah diri


dan malu untuk
bercakap di hadapan
kelas.

Menyedarkan klien bahawa


klien mempunyai potensi
dan bakat serta kelebihan
yang perlu ditunjukkan
kepada orang lain.

Pemikiran dan
perasaan klien akan
menjadi rasional dan
positif.

PERINGKAT-PERINGKAT DALAM
SESI KAUNSELING
a) Mengkategorikan Masalah

A-B-C
b) Mengenal Pasti Kepercayaan Tidak Rasional
c) Celik Akal
d) Mengajar Perkara Rasional
e) Mewujudkan Pemikiran Baru

JUSTIFIKASI PEMILIHAN
KAEDAH & TEKNIK
Teori REBT ini dipilih kerana teori ini
memberi penekanan kepada tiga aspek utama
iaitu kognitif, emotif dan tingkah laku.
Teori ini juga memberi penekanan kepada
pemikiran, penganalisisan, penilaian,
perlakuan dan membuat keputusan.
Teori ini yakin tentang kewujudan sistem
kepercayaan yang tidak rasional dan perlu
untuk dicabar & diperbetulkan.

Senario Masalah Kes


Bimbingan Kelas
(semasa teach-in)

Cooperative
learning

1. Murid malu
2. Kurang yakin
menyampaikan pendapat

Murid kurang yakin untuk memberi pandangan


kerana berasa malu. Masalah ini boleh dikenal
pasti melalui kontak mata, kejelasan suara dan
bahasa badan yang ditunjukkan. Kelancaran
berbahasa juga terganggu.

Pembentangan
setiap
kumpulan/Individu/
refleksi aktiviti

Isu /
masalah
dikenal pasti

CARA MENGUMPUL DATA

Cara Mengumpul
Data

Pemerhatian
(berstruktur)

Borang Senarai
Semak Pemerhatian.
5 item (setiap item
mewakili 20%)

Temu Bual

Dianalisis secara
tematik / kata kunci.
Tiga sesi kaunseling.

(sesi kaunseling)

Soal Selidik

Menggunakan skala
Guttman (Ya/Tidak)
5 item (setiap item
mewakili 20%)

CARA MENGANALISIS DATA


Pemerhatian

Temu Bual

1
Analisis data
akan dibuat
dengan
menggunakan
frekuensi %.

Peratus
jawapan bagi
setiap item yang
ditanda Ya
dan Tidak
dibandingkan
melalui carta
pai.

Sesi kaunseling
yang dijalankan
sebanyak tiga
kali akan
ditranskripsikan
di dalam bentuk
jadual.
Analisis akan
dibuat dengan
mengenal pasti
tema dan kata
kunci di dalam
sesi.
(tematik)

Soal Selidik

1
Analisis data
akan dibuat
dengan
menggunakan
frekuensi %.

Peratus
jawapan bagi
setiap item yang
ditanda Ya
dan Tidak
dibandingkan
melalui graf
bar.

CARA MENYEMAK DATA


PEMERHATIAN
Jumlah item yang ditanda Ya dan
Tidak akan dijumlahkan dengan
memberikan nilai peratus
TEMU BUAL
sebanyak 20% bagi
Berdasarkan temu bual iaitu sesi kaunseling
setiap item.

(3 sesi), semakan semula akan dibuat


terhadap transkrip bagi membolehkan semua
data-data penting kajian diekstrak ke dalam
pelaporan sebagai sedutan kata ataupun
SOAL SELIDIK
quotation
Semakan data akan dibuat terhadap jumlah
item soalan yang ditanda Ya dan Tidak
oleh. Deskripsi dalam bentuk peratus akan
diberi setelah jumlah item yang ditanda
selaras dengan jumlah keseluruhan .
(bilangan item yang perlu ditanda)

Penutup
Aspek keyakinan diri merupakan entiti yang sangat
diperlukan oleh seseorang murid untuk berjaya dan
perlu diasah sejak daripada peringkat sekolah
rendah lagi agar mereka boleh mendepani cabaran
pendidikan masa kini. Sehubungan dengan itu,
penggunaan Teori Rasional Emotif Tingkah Laku
dalam usaha untuk membantu murid-murid yang
mempunyai keyakinan diri yang rendah ataupun
student with low self esteem amat berkesan dan
berpotensi untuk digunakan sebagai intervensi
dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di
sekolah.