Anda di halaman 1dari 45

INTERAKSI 8

TEKNIK PENGAJARAN
KEMAHIRAN MEMBACA

PENGENALAN
Teknik

pengajaran
kemahiran
membaca yang dibincangkan meliputi
(i) Survey, Question, Read, Review,
Recite, (SQ3R); (ii) Know, What, Learn,
How, (KWLH), (iii) Lingkaran Soalan, (iv)
Tatacerita,
(v) Bimbingan
Menjangka dan (vi) Teater Pembaca

APAKAH TEKNIK SQ3R ITU?


Teknik SQ3R digunakan oleh guru

untuk
membimbing pelajar bagi meningkatkan
kemahiran belajar pelajar.
Pelajar dapat membaca secara kendiri bagi
memperkukuh kemahiran berfikir .
Ini semua dapat dilakukan dengan
memberi penekanan kepada tinjauan
Maklumat diperoleh melalui penyoalan.
Pengukuhan maklumat dibuat dengan
menyatakan kembali dan menyemak
semula

APAKAH YANG BERLAKU PADA


SETIAP PERINGKAT BACAAN?
1. Survey

Murid-murid membaca secara pantas


untuk
mendapatkan
gambaran
awal
tentang isi bacaan mengikut pemahaman
masing-masing.
Mereka
hanya
memfokuskan terhadap bahan atau teks
yang
berkaitan
tajuk
utama,
sub
tajuk/tajuk kecil, gambar, symbol, ilustrasi,
grafik
dan
pemenggalan
teks.Teknik
bacaan yang sesuai digunakan ialah teknik
skimming dan scanning.

APAKAH YANG BERLAKU PADA


SETIAP PERINGKAT BACAAN?
2.Soalan (Question)
Pada peringkat ini, pelajar membina soalan

daripada tinjauan yang telah

dilakukan.
Soalan boleh dibina dengan menggunakan
prinsip 5W 1H iaitu what (apa?), when
(bila?), where (di mana?), why (mengapa?),
who (siapa?) dan how (bagaimana?).
Dengan pertanyaan ini pelajar akan
tertumpu kepada mencari jawapan bagi
soalan-soalan yang dibina.

APAKAH YANG BERLAKU PADA


SETIAP PERINGKAT BACAAN?
3. MEMBACA (READ)
Murid-murid
menyenaraikan beberapa isi
soalan (intipati yang terkandung dalam teks.
Soalan tersebut adalah berdasarkan perkara
yang ingin diketahui oleh murid-murid tentang
topik/isu dalam teks. Soalan tersebut juga
adalah penyenaraian siri soalan yang berkaitan
dengan tugasan yang diberi di samping
merupakan panduan kepada jawapan sebenar.
Murid-murid akan mencari jawapan dan
ramalan jawapan yang paling sesuai.

APAKAH YANG BERLAKU PADA


SETIAP PERINGKAT BACAAN?
4. RECITE (MENYEBUT/MENGULANG )
Setelah murid-murid membaca keseluruhan teks,

mereka dikehendaki mengingat kembali kesemua


atau sebahagian maklumat yang terdapat. Muridmurid perlu menyenaraikan maklumat yang
berkaitan soalan atau tugasan sebelum dapat
menjawab semua soalan tugasan berdasarkan
maklumat dalam teks. Murid-murid juga boleh
mengemukakan jawapan kepada soalan asal
sebelum merujuk jawapan yang terdapat dalam teks
serta membandingkan ketepatan jawapan masingmasing.

APAKAH YANG BERLAKU PADA


SETIAP PERINGKAT BACAAN?
5. REVIEW (MENYEMAK)
Pada peringkat ini, murid-murid dikehendaki
membaca semula soalan dan jawapan yang
ditulis atau dicatat. Ini adalah peringkat untuk
mengesahkan jawapan yang dikemukakan oleh
murid-murid
pada
peringkat
recite
(menyebut/mengulang).
Murid-murid
perlu
mempastikan bahawa semua bahagian sudah
dijawab berdasarkan fakta dan maklumat
dalam teks. Murid-murid sepatutnya tidak
tertinggal maklumat atau fakta dalam tugasan
pada peringkat question (menyoal).

APAKAH TUJUAN SQ3R?


Membolehkan

pelajar

membaca

secara kritis.
Meninjau perkara-perkara yang telah
diketahui tentang bahan tersebut
untuk
dikaitkan
dengan
pengetahuan dan pengalaman pelajar.
Menarik
minat
pelajar
untuk
membaca
perkara-perkara
yang
hendak diketahui.
Mengenal pasti perkara-perkara yang
telah dipelajari dan perkara-perkara
tambahan yang belum diketahui lagi .

APAKAH KWLH?
Teknik KWLH ialah satu teknik membaca

secara kritis yang memerlukan pelajar


meninjau perkara-perkara yang telah
diketahui, yang akan diketahui dan yang
telah dipelajari.
Teknik
ini
bertujuan
menggalakkan
pelajar mencari maklumat tambahan
daripada pelbagai sumber.
Teknik ini juga sesuai dilaksanakan
untuk bacaan ekstensif dan kritis.

K
What I know
Know (Tahu)
Murid-murid mencatat

maklumat yang
sudah diketahui berdasarkan tajuk atau
perkara yang akan dibincangkan.

W
Want (Hendak/Ingin Tahu)
Murid-murid mencatat maklumat

yang
ingin diketahui dengan lebih lanjut
berdasarkan tajuk atau perkara yang
dibaca.

L
What I learned
Learn (Pelajari)
Murid-murid dikehendaki

mencatat isi
penting yang diperoleh daripada bahan
bacaan berdasarkan tajuk atau teks.
Dengan perkataan lain, murid-murid
menjawab soalan yang dibina sendiri.

H
How much I want to know
How (Bagaimana)
Murid-murid dikehendaki mencatat bagaimana, bila

dan di mana untuk mendapatkan maklumat yang


belum lengkap berdasarkan teks yang diberi. Muridmurid juga berupaya mengemukakan cadangan
untuk merujuk sumber lain.

BAGAIMANAKAH
CARANYA?
Guru menyediakan tajuk dan memberi borang

KWLH kepada pelajar.


Guru berbincang dengan pelajar tentang tajuk
dan meminta pelajar mengisi ruangan K ( apa
yang saya tahu) berkaitan dengan tajuk.
Guru meminta pelajar mengisi ruangan W ( apa
yang saya ingin tahu) tentang tajuk yang diberi.
Guru memberi petikan dan meminta pelajar
membaca dan mencatat isi-isi penting dalam
ruangan L ( apa yang saya telah pelajari).
Guru
berbincang
dengan
pelajar
tentang
perkara yang telah mereka pelajari dan meinta
pelajar mengisi ruangan H ( bagaimana saya
boleh
mendapatkan
maklumat
tambahan)
berkaitan dengan tajuk yang dipelajari.

K
(know)

W
(want)

L
(learned)

H
(how)

LINGKARAN SOALAN
Lingkaran soalan yang sesuai digunakan oleh

guru
berupaya
memantapkan
penguasaan
kemahiran membaca dalam diri murid-murid.
Lingkaran soalan yang digunakan oleh guru ketika
pengajaran
dan
pembelajaran
kemahiran
membaca sewajarnya dijalankan berdasarkan
pendekatan yang sesuai. Sehubungan itu,
Raminah Hj Sabran dan Rahim Syam (187:160)
telah mencadangkan empat pendekatan yang
sesuai dijalankan dalam KBSR yang diistilahkan
sebagai pendekatan A, B,C dan D. Setiap
pendekatan ini mempunyai lingkaran soalan yang
boleh digunakan oleh guru ketika pengajaran dan

LINGKARAN SOALAN
PENDEKATAN A
Guru

menunjukkan
gambar
dan
meminta
murid
menamakannya, berbual tentang gambar dan menyerapkan
isi pengetahuan daripada mata pelajaran lain.
Guru seterusnya menunjukkan kad perkataan dan meminta
murid menyebutnya.
Murid diminta melekatkan kad perkataan pada gambar dan
menyebutnya.
Setelah guru mengenepikan kad gambar, murid diminta
pula membaca kad perkataan.
Guru turut menunjukkan kad-kad suku kata satu persatu
untuk perkataan tadi misalnya, suku kata ba + ju.
Akhirnya, guru membahagikan suku kata tadi pada huruf
dengan menggunakan kad lain lalu meminta murid-murid
membunyikan huruf-huruf itu, iaitu a (a), b (beh), u (u), j
(jeh) = ba (ba) + ju (ju) = baju.

LINGKARAN SOALAN
PENDEKATAN B
Pada

peringkat
permulaan,
dua
huruf
sahaja
diperkenalkan kepada murid-murid, iaitu huruf m dan s.
Tujuan pengenalan kedua-dua huruf ini adalah untuk
menarik minat murid di samping mempastikan mereka
memahami konsep bunyi huruf.
Guru seterusnya menunjukkan kad huruf m dan s lalu
membunyikan kedua-duanya, manakala murid mengikut
sebutan guru.
Guru berulang kali menunjukkan kad huruf dan
membunyikannya hingga murid dapat menyebutnya
dengan betul.
Guru seterusnya meminta beberapa orang murid
membaca bunyi huruf-huruf tersebut secara kumpulan
dan individu contohnya, mu.ka, saya.

LINGKARAN SOALAN
PENDEKATAN C
Melalui pendekatan ini, Raminah Sabran dan

Rahim
Syam
(1987:169-172)
telah
mengemukakan lapan langkah pelajaran yang
berbeza.
Sehubungan itu, lingkaran soalan yang boleh
digunakan oleh guru adalah berdasarkan
kelapan-lapan langkah pelajaran tersebut.

LINGKARAN SOALAN
PELAJARAN 1 ATAU 2
Guru memulakan dengan memperkenalkan bunyi dua atau
tiga huruf vokal, a, i, u .
Kad imbasan digunakan untuk meminta murid membunyikan
huruf tersebut beberapa kali secara berselang seli.
Guru memperkenalkan bunyi satu huruf konsonan misalnya,
k.
Murid diminta menggabungkan bunyi konsonan dengan
bunyi vokal supaya menjadi suku kata contohnya, ka ki ku.
Murid-murid diminta lagi untuk berlatih menyebutnya
sebelum diminta mencantumkan suku kata tersebut untuk
menjadi beberapa perkataan yang bermakna contohnya,
ka+ki = kaki dan ku+ku = kuku.
Murid-murid diminta menyebut perkataan tersebut berulang
kali dan menggabungkannya menjadi frasa atau ayat yang
bermakna contohnya, kuku kaki ku.

LINGKARAN SOALAN
PELAJARAN 3
Guru mengulang pelajaran lalu tentang bunyi huruf vokal a, i, u.
Guru memperkenalkan pula satu atau dua lagi bunyi konsonan,

iaitu b dan s.
Guru meminta murid-murid melakukan latih tubi menyebut
kedua-dua bunyi tersebut dengan menggunakan kad imbasan.
Murid-murid diminta mencantumkan bunyi huruf b dan s
dengan huruf-huruf vokal a, i dan u agar menjadi bunyi ba, bi,
bu, sa, si dan su.
Latih tubi dilakukan lagi sebelum murid-murid diminta
mencantumkan suku kata tersebut menjadi perkataan misalnya,
ba+ba = baba, bu+bu = bubu.
Guru
membina
beberapa ayat dan
meminta murid
membacanya contohnya, ibu baba.
Akhirnya, guru meminta murid membina perkataan dan ayatayat lain serta membacanya.

LINGKARAN SOALAN
PELAJARAN 4
Guru boleh menggunakan huruf-huruf dan suku kata dalam

pelajaran 1, 2 dan 3 untuk membina pelbagai perkataan dan


ayat untuk meminta murid membacanya.
Seterusnya, guru meminta murid mencantum suku kata
contohnya, ka, ki, ku, ba, bi, bu menjadi beberapa perkataan
dan meminta murid membacanya.
Guru turut membina beberapa ayat misalnya, Abu buka
buku untuk murid-murid membaca.
Guru turut menggantikan perkataan Abu dengan perkataan
lain misanya, baba atau ibu sebagai latih tubi murid.
Guru seterusnya meminta murid membaca ayat contohnya,
ibu baba buka buku baba.

LINGKARAN SOALAN
PELAJARAN 5
Guru memperkenalkan kepada murid-murid bunyi

dua atau tiga konsonan lain misalnya, t, m dan d.


Guru meminta murid membina suku kata
misalnya, ta, ti, tu.
Seterusnya,
guru meminta murid membina
perkataan misalnya, dada, muda, uda dan
membacanya.
Akhirnya, guru meminta murid membina frasa dan
ayat daripada perkataan berikut misalnya, (i) dada
dia budi ibu,
(ii) mata dia budi uda.

LINGKARAN SOALAN
PELAJARAN 6
Guru meminta murid membina perkataan

suku kata tertutup misalnya, du+duk =


duduk, lalu membacanya.
Murid-murid seterusnya diminta membaca
ayat-ayat lain dan cerita berkaitan misalnya,
muka budak itu masam, budak itu sakit kaki,
ubat sakit kaki tidak ada.

LINGKARAN SOALAN
PELAJARAN 7
Guru memperkenalkan bunyi tiga konsonan lagi

misalnya, r, p, n.
Guru dan murid mencantumkan bunyi-bunyi
konsonan ini dengan bunyi-bunyi vokal, a, i, u.
Guru meminta murid membina perkataan dan ayatayat baharu berdasarkan suku kata dan perkataan
yang telah dipelajari dalam pelajaran ini dan
pelajaran sebelumnya serta berlatih membacanya.

LINGKARAN SOALAN
PELAJARAN 8
Guru memperkenalkan bunyi vokal-vokal lain, iaitu o, e (pepet),e

(taling).
Guru meminta murid membina suku kata berdasarkan huruf vokal
o misalnya, bo + tak = botak.
Guru seterusnya membina suku kata dengan vokal e pepet dan e
taling untuk membezakannya misalnya, emak dan esok.
Guru meminta murid membaca beberapa frasa atau ayat
misalnya, (i) kotak besar itu di situ (ii) ekor kuda.
Guru seterusnya meminta murid mencantum suku kata untuk
menjadi perkataan atau ayat yang bermakna dengan menulisnya
di papan putih dan murid membacanya.
Akhirnya, guru memperkenalkan lebih banyak huruf konsonan
misalnya, l, g, h, f, j, c, y, z, w, q dan x serta memperkenalkan
bunyi gabungan lambing huruf dalam ejaan misalnya, ng =
bising, nga = bunga, sy (sya) = syarat, gh (gha) = ghaib dan ny
= nyanyi.

LINGKARAN SOALAN
PENDEKATAN D

Melalui

pendekatan ini, guru menunjukkan gambar dan


meminta murid menamakan serta berbual tentang gambar
tersebut.
Guru memperkenalkan nama huruf-huruf tunggal misalnya, b,
a, j, u dan meminta murid menyebutnya.
Guru meminta murid mencantum huruf b dengan huruf a dan
menyebutnya serta huruf j dan huruf u dan membunyikannya.
Seterusnya guru meminta murid mencantumkan kedua-dua
suku kata dan menyebut perkataan, iaitu baju.
Guru menunjukkan pula kad perkataan baju dan meminta
murid menyebutnya.
Guru mengulang untuk perkataan lain.
Akhirnya, guru menunjuk gambar dan perkataan yang telah
dipelajari lalu bertanya, Ini apa? kepada murid-murid.

TATACERITA
Tatacerita

atau
peraturan-peraturan
untuk
menyampaikan cerita amat berguna dalam pengajaran
dan pembelajaran kemahiran membaca.
Tatacerita berasal daripada pengalaman yang dialami
oleh murid sendiri yang kemudiannya diterjemahkan
dalam bentuk cerita yang bermakna.
Guru berperanan sebagai pembimbing kepada murid
kerana tatacerita yang menggunakan pengalaman
murid ini amat berguna untuk pengajaran dan
pembelajaran bacaan dan kefahaman.
Tatacerita mempunyai sepuluh peringkat (Hj Ismail Hj.
Zakaria, Salmah Othman, Elly Chong, 1992:83) yang
perlu diikuti oleh guru dan murid ketika pengajaran dan
pembelajaran kemahiran membaca.

TATACERITA
PERINGKAT 1
Guru dan murid berkongsi pengalaman sebenar. Pengalaman

sendiri diutamakan kerana pengalaman orang lain adalah


kurang berkesan dan menarik.Pengalaman yang dikongsi oleh
guru juga membolehkan guru memerhati penguasaan kosa kata
murid dan memperkaya pengalaman mereka. Guru turut
mempastikan murid menghasilkan input yang sama dengan
berkongsi pengalaman yang sama-sama mereka lalui.

PERINGKAT 2
Murid-murid

menjalankan aktiviti berdasarkan pengalaman


melalui teknik main peranan, drama dan muzik yang turut
membantu menjadikan pengalaman itu lebih menarik. Latihan
yang dijalankan juga membolehkan murid mengalami semula
peristiwa yang telah berlaku secara fizikal di samping
meneguhkan elemen kognitif yang sedang diproses. Aktiviti
yang dijalankan juga dengan sendirinya boleh mengembangkan
perbincangan tentang pengalaman masa lalu murid-murid.

TATACERITA
PERINGKAT 3
Murid digalakkan

bercerita dan menceritakan semula


peristiwa yang berlaku berdasarkan pengalaman mereka.
Interpretasi yang kreatif tentang peristiwa tersebut
membolehkan murid-murid berkongsi idea dan mendapat
perkataan serta makna baharu.

PERINGKAT 4
Murid diminta melukis gambar yang mempunyai kaitan

dengan pengalaman masing-masing. Melalui aktiviti ini,


murid berpeluang memilih isi-isi penting. Guru juga
mendapat objek yang dilukis oleh murid dan melabelkannya.
Lukisan itu kemudiannya dibincangkan dan murid berpeluang
sekali lagi untuk mengemukakan pendapat masing-masing
dengan lebih terperinci.

TATACERITA
PERINGKAT 5
Guru membina ayat-ayat yang gramatis berdasarkan cerita

daripada pengalaman murid. Murid perlu mengetahui


bahawa cerita yang ditulis oleh guru itu sebenarnya adalah
berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Oleh itu, ayat
yang digunakan seharusnya tidak mempunyai perbezaa
yang ketara daripada yang disampaikan oleh murid. Perkara
ini secara tidak langsung memudahkan penggunaan strategi
ramalan apabila murid membaca kembali pengalaman
mereka yang ditulis itu.

PERINGKAT 6
Guru menulis cerita yang lengkap berdasarkan pengalaman

murid. Murid pula membantu guru mengekalkan urutan


cerita dengan menyebut kembali ayat-ayat yang telah
dibina secara gramatis oleh guru. Melalui pengulangan ini,
biasanya ekspresi lisan murid akan bertambah baik.

TATACERITA
PERINGKAT 7
Setelah selesai menulis, guru membaca cerita kepada murid

secara perlahan dan berhati-hati. Ini membolehkan murid


mendapat pendedahan sekali lagi kepada ceritanya sebelum
diarahkan oleh guru untuk membacanya. Seterusnya, murid
akan membaca cerita itu sama ada secara individu atau
kumpulan berdasarkan arahan guru. Guru memberi bimbingan
apabila perlu.
PERINGKAT 8
Strategi berfikir berdasarkan kandungan cerita perlu ditekankan

pada peringkat awal lagi. Guru mengemukakan soalan


berdasarkan petikan cerita kepada murid dan soal jawab
dijalankan secara lisan. Soalan yang dikemukakan kemungkinan
soalan berkaitan kosa kata atau urutan peristiwa dalam cerita
tersebut. Guru membimbing murid memngemukakan jawapan.

TATACERITA
PERINGKAT 9
Perkataan-perkataan baharu yang dihasilkan melalui proses

mencipta berdasarkan pengalaman akan dimasukkan oleh


guru ke dalam bank perkataan. Perkataan baharu tersebut
dicatat di atas kad perkataan dan menjadi kamus asas
untuk murid. Kad-kad ini boleh dicantum semula oleh murid
untuk menghasilkan cerita yang baharu.
PERINGKAT 10
Murid boleh membaca ceritanya kepada murid-murid dalam

kumpulan lain. Murid juga boleh bertukar-tukar cerita untuk


mnegetahui pengalaman murid lain. Hasil karya yang
lengkap seterusnya boleh dijilidkan berdasarkan tema.
Perkara ini secara tidak langsung mampu menambah
jumlah bahan bacaan yang sesuai untuk murid.

BIMBINGAN MENJANGKA
Bimbingan menjangka adalah bimbingan yang diberi oleh

guru khususnya untuk membantu murid membaca dan


memahami.
Hj Ismail Hj. Zakaria, Salmah Othman, Elly Chong, 1992:86),
mengistilahkan bimbingan menjangka sebagai aktiviti
membaca terarah.
Aktiviti
bimbingan
menjangka
digunakan
untuk
membimbing murid membaca dan memahami petikan,
rencana dan karya sastera.
Aktiviti ini juga sesuai untuk mengajar bacaan dan
kefahaman kepada kumpulan kecil atau keseluruhan kelas.
Terdapat lima langkah yang perlu diikuti oleh guru dan
murid ketika menjalankan aktiviti bimbingan menjangka.

BIMBINGAN MENJANGKA
LANGKAH 1
Guru perlu melakukan

tinjauan terhadap pengetahuan dan


pengalaman sedia ada murid berkaitan petikan yang akan dibaca.
Sekiranya pengetahuan dan pengalaman murid kurang mencukupi
maka, guru perlu menjalankan beberapa aktiviti awal, iaitu (i)
membaca petikan sepintas lalu,
(ii)
menyampaikan isi utama petikan kepada murid, (iii) menyenaraikan
perkataan dan konsep baharu dan menghuraikan maknanya dan
(iv) menggunakan gambar, foto, tayangan slaid atau filem sebagai
pengukuhan pengetahuan dan pengalaman murid tentang isi
petikan.

LANGKAH 2
Sebelum
pembacaan
yang
sebenarnya
dijalankan,
guru
menjelaskan kepada murid tentang tujuan pembacaan itu.
Penyataan tujuan pembacaan dapat ditunjukkan melalui empat
aktiviti, iaitu (i) mendapatkan isi-isi utama petikan, (ii) memberi
makna perkataan tertentu mengikut konteks, (iii) mengemukakan
pendapat tentang kesesuaian tajuk dan (iv) menghuraikan gerak
balas afektif terhadap petikan.

BIMBINGAN MENJANGKA
LANGKAH 3
Guru menentukan had masa untuk murid membaca petikan

khususnya berdasarkan pembacaan senyap. Pembacaan kuat


pula dijalankan hanya untuk interpretasi terhadap sesuatu
persoalan atau penghayatan keindahan bahasa dalam petikan.
Teknik pengajaran bacaan kuat tidak digalakkan untuk
pengajaran dan pembelajaran dalam peringkat ini.

LANGKAH 4
Perbincangan isi petikan dijalankan secara bersoal jawab seperti
yang dijalankan ketika aktiviti mengenal pasti tujuan
pembacaan. Perbincangan juga boleh dijalankan berdasarkan
pengalaman baharu yang dialami oleh murid. Perbincangan
boleh dijalankan di peringkat kelas dan dijalankan oleh guru
dengan melibatkan murid secara aktif. Guru boleh berperanan
sebagai penasihat dan pemudah cara jika perbincangan
dijalankan dalam kumpulan kecil.

BIMBINGAN MENJANGKA
LANGKAH 5
Langkah ini merupakan aktiviti pengayaan

yang boleh dijalankan berdasarkan aktiviti


dalam keempat-empat langkah sebelum ini.
Aktiviti pengayaan boleh dijalankan dalam
kelas atau sebagai kerja rumah berdasarkan
tiga kaedah, iaitu (i) melakukan ilustrasi
peristiwa dalam petikan, (ii) menulis cerita
berdasarkan tema yang sama dan (iii)
melakukan bacaan luas tentang tajuk yang
dibaca.

TEATER PEMBACA

APAKAH TEATER
PEMBACA?
Teater pembaca melibatkan

pembaca membaca
secara individu daripada skrip pendek.
Teater pembaca dikenali sebagai teater minda
kerana audiens dibiar untuk membayangkan
babak dan aksi daripada suara dan gerak isyarat
yang simbolik daripada pembaca.
Skrip boleh berupa prosa naratif atau puisi.
Suara-suara dalam teks ditugaskan kepada
pembaca yang berbeza.
Penekanan dilakukan pada suara, nada, intonasi,
kadar, hentian dan tekanan.

APAKAH TEATER
PEMBACA?

Ketika murid-murid membaca, wujud interaksi antara

bahasa dengan pemikiran dalam dimensi yang luas.


Melalui teknik teater pembaca, murid-murid membaca
cerita dengan lancar.
Murid-murid juga menggunakan nada dan intonasi yang
betul berdasarkan cerita di samping melakukan gerakan
yang sesuai dengan isi dan tema cerita.
Aktiviti ini mengutamakan penggunaan suara, sebutan,
gerak badan dan mimik muka.
Penggunaan suara, sebutan, gerak badan dan mimik
muka membantu murid-murid yang menjadi penonton
memahami, menghayati dan merasakan seolah-olah
cerita yang disampaikan berlaku di hadapan mereka.

APAKAH TEATER
PEMBACA?
Aktiviti teater pembaca memerlukan skrip

pendek yang sesuai dan mengandungi dialog.


Pemilihan seorang murid sebagai pencerita
untuk memulakan cerita dan menyambung
jalan cerita adalah diperlukan hingga cerita
tamat.
Murid-murid
yang
mengambil
bahagian
dikehendaki duduk atau berdiri dalam separuh
bulatan di hadapan penonton. Pencerita pula
berada di sebelah kanan penonton, manakala
pelakon membaca cerita masing-masing.

BAGAIMANA TEATER PEMBACA DIJALANKAN?


Terdapat

dua cara untuk menjalankan teknik teater


pembaca seperti yang dikemukakan oleh Kamaruddin
Hj.Husin & Siti Hajar Abdul Aziz (1998), iaitu (a) pencerita
berada dalam kelompok cerita dan (ii) pencerita berada di
luar kelompok cerita.
Pencerita yang berada dalam kelompok cerita, membaca
skrip sambil berjalan ke arah pelakon yang wataknya
sedang dibacakan.
Pelakon tersebut akan berdiri apabila wataknya dibacakan.
Pencerita yang berada di luar kelompok cerita pula hanya
membaca cerita dari suatu tempat lain.
Pelakon pula hanya akan bertindak balas dengan berdiri
dan berlakon apabila skrip tentang wataknya dibacakan
oleh pencerita.

SEKIAN

Anda mungkin juga menyukai