Anda di halaman 1dari 12

Kajian Tinjauan (survey)

biasa disebut sebagai kajian survey.


paling popular digunakan dalam pelbagai
bidang khususnya dalam bidang sains
sosial dan bidang pendidikan.
digunakan untuk mendapatkan maklumat
daripada responden yang ramai
(Marican, 2006)
digunakan untuk mendapatkan persepsi
menyeluruh daripada 1 populasi
(sampel dalam sesuatu populasi)

boleh dijalankan menggunakan soal


selidik melalui temu bual secara lisan,
kertas pensel, SMS, e-mail serta telefon
jenis-jenis soal selidik yang biasa
digunakan:
soalan tertutup (ya / tidak, setuju / tidak
setuju)
soalan skala (skala likert: memberi jawapan
dalam bentuk 5 atau pilihan dari lemah
kepada baik)
soalan terbuka (meminta pendapat daripada
responden)

jenis temubual yang biasa digunakan:


temubual berstruktur (set soalan dibina dan
dijawab oleh responden)
temubual semi-berstruktur (penyelidik
bebas menyoal responden tentang
jawapannya secara lebih mendalam
berdasarkan jawapan yang telah diberikan
dalam set soalan formal)
temubual tidak berstruktur (responden
menjawab secara spontan selepas soalan
ditanyakan kepadanya)

kelebihan dan kelemahan kajian


tinjauan
kelebihan:
mudah
menyeluruh
cepat

kelemahan:
hanya untuk mendapatkan maklumat
berkenaan pandangan / pendapat sahaja

Kajian Korelasi (correlation)

correlation - relationship between 2 quantities,


such that when one changes, the other does.
kajian kolerasi - mengkaji kaitan antara
pembolehubah (variabel) bagi menjelaskan
sesuatu fenomena yang berlaku.
berbentuk deskriptif kerana menerangkan
hubungan / kaitan yang wujud antara
pemboleh ubah yang dikaji.
contoh: hubungkait antara prestasi
akademik murid dan masa mengulangkaji
subjek tersebut

pekali kolerasi (correlation coefficient)


digunakan untuk menentukan kewujudan
kekuatan hubungan antara pemboleh ubah.
nilai pekali korelasi adalah di antara 0.00 dan
+1.00 atau -1.00.
hubungan yang kuat ditunjukkan apabila nilai
pekali korelasi hampir dengan +1.00 atau -1.00.
tanda positif / negatif pula menunjukkan arah /
hala hubungan yang wujud

Tafsiran pekali korelasi


0.90 hingga 1.00 = korelasi sangat tinggi
0.70 hingga 0.90 = korelasi tinggi
0.50 hingga 0.70 = korelasi sederhana
0.30 hingga 0.50 = korelasi rendah
0.00 hingga 0.30 = sedikit / tiada korelasi
*(setiap nilai adalah sama ada positif atau
negatif)

Pekali kolerasi (correlation coefficient)


menunjukkan kekuatan bagi hubungan
linear antara 2 pemboleh ubah.
menerangkan sesuatu fenomena dan
hubungannya dengan pemboleh ubah
membuat tanggapan / ramalan tentang masa
depan fenomena tersebut
contoh: gejala merokok dan keadaan paruparu berdasarkan kekerapan merokok

contoh-contoh graf korelasi

kelebihan kajian korelasi


Kelebihan:
menerangkan perhubungan di antara 2
pemboleh ubah
membantu penyelidik meramal sesuatu
fenomena