Anda di halaman 1dari 35

PROJEK TAHUN AKHIR

Projek Tahun Akhir


Bahagian Pendidikan Teknik & Vokasional

(PTA)

Pengenalan
Projek Tahun Akhir (PTA) merupakan kursus wajib dalam
program DVM Kolej Vokasional yang perlu dilaksanakan
pada semester 3 dan semester 4 mengikut struktur KSKV.
Seorang pensyarah akan dilantik sebagai Penyelia Projek
(PP)

bagi

membimbing,

memantau

dan

membantu

perjalanan PTA pelajar dan juga dilantik sebagai penilai


projek.
PTA juga akan dinilai oleh PPL( Pegawai Pengesah Luar)

Apa itu PTA ?


Projek Tahun Akhir terdiri daripada:
PTA1 - Kertas Cadangan Projek
PTA2 - Projek dan Laporan Projek

PTA 1
PTA 1 terdiri daripada TIGA elemen yang dinilai
iaitu:
i. Laporan kertas cadangan
ii. Buku log
iii. Pembentangan Kertas Cadangan

.Pelajar dikehendaki membentangkan kertas cadangan serta mendapat


persetujuan daripada Penyelia Projek (PP) sebelum melaksanakan projek.

PTA 2
PTA 2 terdiri daripada EMPAT elemen yang dinilai
iaitu:
i. Laporan Penulisan Projek
ii. Hasil Projek
iii. Buku log
iv. Pembentangan Projek

SKEMA PEMARKAHAN
PROJEK TAHUN AKHIR (PTA 1)

PERATUS
MARKAH

MARKAH
MINIMUM YANG
PERLU DICAPAI

Kertas Cadangan

70%

42%

Buku Log

5%

3%

Pembentangan Kertas
Cadangan

25%

15%

100%

60%

PERKARA DINILAI

PEMARKAHAN PROJEK TAHUN AKHIR ( PTA2 )

PERKARA DINILAI

Laporan Penulisan
Projek

PERATUS
MARKAH

MARKAH
MINIMUM YANG
PERLU DICAPAI

55%

33%

Hasil Projek

15%

Buku Log

5%

Pembentangan
Projek

25%

100%

9%

3%

15%
60%

TEMPOH PELAKSANAAN
Dilaksanakan pada tahun 2 DVM
Pelajar melaksanakan PTA 1 ( 2 kredit) di Semester 3
Pelajar melaksanakan PTA 2 (4 kredit) di Semester 4

TEMPOH PELAKSANAAN
PTA dilaksanakan selama 1 tahun
Pelajar perlu lulus PTA 1 sebelum meneruskan PTA 2
Menjadi prasyarat kepada PTA 2.
Pembangunan dan pembinaan projek yang
dirancang boleh dilaksanakan semasa PTA 1 dan
disambung semasa PTA 2.

TEMPOH PELAKSANAAN
Syarat lulus PTA 1 pelajar mesti menyiapkan Laporan Kertas Cadangan,
Buku Log dan Membuat pembentangan cadangan projek dengan
markah lulus minimum 60% di akhir semester 3.
Pelajar dikehendaki membentangkan PTA 2 di akhir semester 4.
Bagi projek yang tidak dapat disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan,
pelajar diberi peluang untuk menyiapkan projek akhir dalam tempoh
sebulan dari tarikh pembentangan projek akhir tersebut.

TEMPOH PELAKSANAAN
Projek yang tidak dapat disiapkan dalam tempoh
yang ditetapkan dalam semester 3 (PTA 1), akan
diberi peluang untuk menyiapkan kertas cadangan
projek tersebut dalam tempoh semester pendek
sebelum semester 4 (PTA 2) bermula.

TEMPOH PELAKSANAAN
Pelajar perlu lulus PTA 2 dengan merkah lulus minimum 60%
bagi setiap elemen yang dinilai.

4 elemen tersebut ialah:


1. Laporan Projek Akhir
2. Hasil Projek Akhir
3. Buku Log
4. Pembentangan Projek Akhir

PROSEDUR
Pemilihan projek berdasarkan kepada produk
fizikal atau perkhidmatan atau trading yang
mempunyai ciri-ciri inovasi dan memberikan impak
serta mempunyai nilai komersial atau aspek
keusahawanan yang tinggi.
Projek yang boleh diaplikasi mengikut keperluan
industri dan komuniti amat digalakkan.

PROSEDUR
Projek yang dijalankan perlu mengambil kira kos
Dilaksanakan dalam tempoh masa yang diperuntukkan
Projek hendaklah memenuhi sekurang-kurangnya
25% keterampilan Duty-Task atau satu Competency
Unit (CU) yang digariskan oleh National Occupational
Skills Standard (NOSS) serta memenuhi keperluan
Kurikulum Standard Kolej Vokasional (KSKV)

PENYEDIAAN PROJEK
Setiap PTA yang hendak dibangunkan boleh
dilaksanakan
secara
individu
atau
berkumpulan (tidak melebihi 3 orang pelajar)
mengikut bentuk projek yang hendak
dijalankan.
Projek berkumpulan, skop tugasan bagi setiap
ahli hendaklah dinyatakan dengan jelas.

PENYEDIAAN PROJEK
Pelajar perlu membuat sekurang-kurangnya enam
kali pertemuan bersama Penyelia Projek mengikut
jadual pelaksanaan yang telah ditetapkan.
Laporan PTA perlu dihantar pada semester akhir.
Penyediaan laporan dilakukan dengan sistematik
dan melibatkan beberapa proses.
Laporan PTA yang telah siap dalam bentuk draf
perlu dihantar kepada PP untuk semakan sebelum
verifikasi Pegawai Penilai Luar (PPL)

PENYEDIAAN PROJEK
Pembentangan PTA, Hasil Projek, Buku Log
dan Laporan Akhir akan dinilai dan disahkan
oleh PPL dan PP
Laporan PTA yang telah disahkan oleh PP dan PPL
hendaklah dibuat sebanyak dua (2) jilidan buku
dalam bentuk Hard cover (kulit keras) untuk disimpan
oleh Kolej Vokasional (PPT/PBC)

PANDUAN PEMILIHAN PROJEK


Terdapat dua jenis projek yang boleh dibangunkan iaitu
jenis nyata dan jenis kajian sains dan sosial
Jenis Nyata
Produk/ program/trading/ perisian yang dibangunkan

mengikut kaedah yang sesuai dengan bidang pengajian


PTA jenis ini boleh berdasarkan penyelesaian masalah

PANDUAN PEMILIHAN PROJEK


Jenis kajian sains sosial
Membuat kajian tentang permasalahan, pengurusan
teknikal, teknologi - teknologi baharu, simulasi dan
sebagainya yang berkaitan dengan bidang
Hasil kajian hendaklah disertakan seperti dokumen
yang dibangunkan, soal selidik, analisis dapatan
senarai semak dan sebagainya yang boleh
menyokong kajian.

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK


Penyelia Projek digalakkan menetapkan tema /
tajuk / kategori
Pembangunan projek perlulah menggabungkan
teknologi baru atau inovasi produk yang sedia ada di
pasaran
Perbandingan antara produk sedia ada dengan
projek yang hendak dibangunkan hendaklah
ditunjukkan dengan jelas beserta kajian dan
sokongan data

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK


Projek jenis ini juga boleh merujuk kepada
penyelesaian sesuatu masalah yang mungkin
wujud sama ada di kolej mahupun industri
Analisa dan bukti-bukti yang berkenaan dengan
projek ditunjukkan dalam bentuk gambar, datadata kajian dan sebagainya yang bersesuaian

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK


PTA hendaklah mempunyai nilai-nilai future
upgrade yang boleh dibuat penambahsuaian atau
penambahbaikan bagi meningkatkan lagi kualiti
projek tersebut pada masa akan datang.
Semua hasil cipta projek hendaklah AUTENTIK dan
tidak meniru mana-mana pihak seperti plagiat,
outsourcing dan ciplak.

KERTAS CADANGAN (Proposal)

Catra Gantt
Jangkaan Hasil
Rujukan
Lampiran

PENILAIAN PEMBENTANGAN
Dalam format MS Power Point
15 hingga 20 slaid pembentangan
15 minit pembentangan dan 5 minit sesi soal jawab

FORMAT PENULISAN LAPORAN


PROJEK

Muka Hadapan Depan Laporan Projek


Pengakuan Penulis
Perakuan Penyelia Projek (PP)
Perakuan Pegawai Pengesah Luaran (PPL)
Penghargaan
Abstrak
Isi Kandungan
Senarai Jadual
Senarai Rajah

Bab 1 : Pengenalan
Bab 2 : Kajian Literatur
Bab 3 : Metodologi
Bab 4 : Dapatan Kajian Dan Analisis
Bab 5 : Perbincangan, Cadangan Dan Kesimpulan
Rujukan
Lampiran

PENJILIDAN
Penulisan

Laporan

Projek

Tahun

Akhir

mestilah

dikemukakan kepada Penyelia Projek (PP) setelah selesai


proses penilaian.

Setelah mendapat kelulusan, Laporan PTA hendaklah


dijilid Dua (2) salinan dengan kulit keras (hard cover) bagi
tujuan penyimpanan Pelajar dan PPT/PBC.

KERTAS CADANGAN

BUKU LOG

SKEMA PTA 1

SKEMA PTA 2

Anda mungkin juga menyukai