Anda di halaman 1dari 12

Model

Penilaian
Kirkpatrick

kumpulan : HOO
SHANTI
SRI
MOHONA
SUSAN

Model Penilaian Kirkpatrick merupakan


salah satu model penilaian yang terkawal
dan paling banyak digunakan dalam
penilaian latihan.
Banyak membuat sumbangan berharga
teori penilaian latihan dan terbukti secara
empirikal dalam menilai tahap
keberkesanan latihan.
Mudah untuk diaplikasikan dan
mempunyai keupayaan untuk membantu
proses penilaian.

Empat Tahap
1. Penilaian Reaksi
2. Penilaian Pembelajaran
3. Penilaian Perubahan kelakuan @
aplikasi
4. Penilaian Perubahan kesan latihan

Penilaian Reaksi
Diukur dengan mentadbir soal selidik.
Mengetahui kepuasan pelanggan
Dapat menambahbaikan program ini
daripada penilaian.
8 langkah
1)menenetukan apa hendak dikaji.
2)mereka bentuk borang soal selidik
menggunakan skala Likert

3.) menggalakkan komen dan cadangan


bertulisan.
4) Mendapat 100 respon sebaik sahaja
program
latihan ditamatkan.
5) Menggalakkan respon yang jujur.
6) Membangunkan piawai yang boleh
diterima.
7) Mengukur reaksi berdasarkan piawaian.
8) Komunikasi dengan reaksi cara yang
bersesuai.

Penilaian Pembelajaran
Mengukur perubahan sikap,
penambahan pengetahuan, kemahirankemahiran selepas program.
6 langkah:
1)Menggunakan kumpulan kawalan jika
sesuai.
2)Membuat pengukuran bagi
pengetahuan, kemahiran atau sikap
sebelum, selepas program dilaksanakan.

3) Menggunakan ujian pensel dan kertas.


4) Menggunakan ujian pencapaian untuk
mengukur kemahiran.
5) Mendapatkan 100% respon .
6) Menggunakan dapatan penilaian bagi
mengambil tindakan bersesuaian.
- Dilakukan melalui ujian pra dan ujian
pos untuk membanding perbezaan
tingkah laku.

Penilaian Perubahan
Tingkah Laku
Mengambil masa yang lebih lama.
Menilai sama ada tingkah laku dapat
diubah.
Sukar dilakukan jika responden
terlalu banyak.

Penilaian Kesan Latihan


Menilai kualiti keseluruhan program.
Kos dan produktiviti akan
dipertimbangkan.
Menilai kesan latihan yang membawa
kepada perubahan budaya kerja
yang positif.

Kritikan Model Penilaian


Kirkpatrick
semakin tinggi tahap penilaian,
proses penilaian akan menjadi lebih
sukar dan memerlukan banyak masa.
Penilaian ini hanya mampu menilai
tahap 1 & 2 dan mengabaikan tahap
3 & 4.

Kelemahan Model Penilaian


Kirkpatrick
menjejaskan keupayaan yang
menilaian keberkesanan latihan
organisasi.

Penambahbaikan Model
Penilaian Kirkpatrick
Kajian ini telah melakukan beberapa
penambahbaikan terhadap Model Penilaian
Kirkpatrick untuk mengisi jurang yang terdapat
dalam kajian lepas.
Menurut Leonard, Graham & Bonacum (2004),
berfungsi bagi tujuan pemindahan idea,
pengetahuan dan maklumat yang difikirkan
penting.
Menambah faktor yang mempengaruhi
pembelajaran yang terdiri daripada faktor
pengetahuan dan kemahiran asas pelatih, faktor
kemampuan diri pelatih, faktor sikap pelatih dan
faktor motivasi untuk belajar pelatih.