Anda di halaman 1dari 14

. Beliau mempercayai bahawa matlamat program atau aktiviti tidak perlu diberikan penekanan yang terlalu tinggi untuk mengelakkan bias dan menyempitkan fokus dalam penilaian.Model ini dibina oleh Scriven pada tahun 1972. Beliau berpendapat bahawa penekanan kepada matlamat yang telah ditentukan secara spesifik mengehadkan proses penilaian dan menyebabkan hasil-hasil yang lain tidak diendahkan.

.Dalam melaksanakan penilaian program penilai tidak perlu memberi perhatian kepada apa yang menjadi matlamat program. Alasan mengapa matlamat program tidak perlu diperhatikan kerana ada kemungkinan penilai terlalu terperinci mengamati tiap-tiap tujuan khusus. Model ini memberi tumpuan bagaimana program berfungsi. sama ada yang positif (iaitu hal yang diharapkan) ataupun yang negatif (hal yang tidak dijangka). dengan mengenal pasti kekangan dan masalah yang terjadi.

Secara tidak langsung jumlah kekangan khas ini tidak memberi banyak manfaatnya Dengan ini jelaslah bahawa yang dimaksudkan dengan "evaluasi lepas dari tujuan" dalam model ini bukannya lepas sama sekali dari tujuan tetapi hanya lepas dari tujuan khusus. Model ini hanya mempertimbangkan tujuan umum yang akan dicapai dalam sesuatu program malah bukan secara terperinci bagi setiap komponen.Walaupun tujuan khusus tercapai dengan kekangan. Penilai lupa memberi perhatian kepada sejauhmana kekangan tersebut menyokong penilaian akhir sesuatu program yang diharapkan oleh tujuan umum. .

Penilaian Bebas-Matlamat akan menambahkan kecenderungan untuk mengenal pasti sebarang bentuk hasil yang didapati daripada suatu program atau aktiviti.Penilaian Bebas-Matlamat memberikan fokus kepada hasil sebenar bagi program atau aktiviti berbanding dengan matlamat yang diinginkan. Model penilaian ini seringkali dilihat sebagai model yang tidak mementingkan hala tuju organisasi kerana organisasi seringkali menjadikan matlamat sebagai perkara penting yang perlu dicapai. .

Walaupun hasil akhir bagi penilaian diperolehi. Scriven menunjukan dalam model formatif sumatif bahawa adanya tahap dan skop objek yang dinilai. tanggung jawab utama para penilai adalah membuat keputusan. Tetapi harus mengikuti peranan dari penilaian yang berbeza-beza. Namun demikian. iaitu penilaian yang dilakukan sepanjang program dijalankan (dipanggil penilaian formatif) dan ketika program sudah selesai atau berakhir (dipanggil penilaian sumatif). namun tiada fokus kepada matlamat menjadikan model ini tidak popular dalam bidang penilaian. model ini masih boleh digunakan dalam usaha mengenal pasti kelemahan sesuatu program kekuatan dan Menurut Scriven. .

penilaian formatif adalah suatu penilaian yang biasanya dilakukan ketika suatu produk atau program tertentu sedang dibangunkan dan biasanya dilakukan lebih dari sekali dengan tujuan untuk melakukan penambahbaikan.  Secara keseluruhan penilaian formatif adalah penilaian yang menjurus untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil yang dibangunkan dalam sesuatu program. tingkat pengusaan program dan pelbagai perkara lain. 2009).  Menurut Scriven (1991) dalam teori dan amalan penilaian program bimbingan dan kaunseling (Aip Badrujaman. . McAlpine dan Bordonaro (1995) dalam teori dan amalan penilaian program bimbingan dan menjelaskan bahawa tujuan dari penilaian formatif adalah untuk memastikan matlamat yang diharapkan dapat tercapai dan untuk melakukan pernambahbaikan suatu produk atau program.  Weston. Penilaian formatif memberi maklum balas secara langsung untuk membantu perkembangan program dan memberikan perhatian yang banyak terhadap soalan-soalan seperti kesahihan.

Maklumat yang diperolehi menjadi jaminan sama ada kelemahan dapat diperbaiki. maka penilaian bersifat sia-sia sahaja. Apabila cadangan penambaikan dijalankan.WORTHEN dan Sanders (1997) juga turut menyokong bahawa penilaian formatif dilakukan untuk memberikan maklumat penilaian yang bermanfaat untuk memperbaiki suatu program. maka penilaian formatif diperlukan sebagai kawalan. . Baker pula menyatakan terdapat dua faktor yang mempengaruhi kegunaan penilaian formatif iaitu kawalan dan waktu. Jika maklumat mengenai kelemahan tersebut lambat dikesan untuk pengambilan keputusan.

formative evaluation. . Pada model formatif sumatif ini. program planning.  Penilaian sumatif dilakukannya untuk menentukan bagaimana sesuatu program akhir tersebut bermanfaat dan juga menilai keberkesanan program tersebut. seorang penilai tidak dapat mengelakkandiri dari tujuan. Model formatif sumatif ini dilakukan dengan 4 tahap iaitu: needs assessment. Penilaian sumatif mengemukakan atau mengajukan soalan-soalan seperti adakah produk tersebut lebih berkesan dan berdaya saing.  Tujuan penilaian formatif memang berbeza dengan tujuan penilaian sumatif. dan summative evaluation.

Penilaian tahap ini tidak terlepas daripada tujuan yang telah dirumuskan. penilai mengumpul data yang berkaitan langsung dengan pembelajaran dan memenuhi keperluan yang telah dikenalpasti pada tahap pertama. penilai memberi perhatian kepada penentuan masalah. Dalam tahap perancangan ini program pembelajaran dinilai dengan teliti untuk mengetahui apakah rancangan pembelajaran telah disusun berdasarkan hasil analisis keperluan.needs assessment program planning formative evaluation summative evaluation (1) (4) Needs assessment (2) (3) Dalam tahap ini. . Soalan yang diajukan: a.Hal -hal apakah yang perlu dipertimbangkan berhubung dengan kewujuda program? b. Apakah tujuan jangka panjang yang dapat dicapai melalui program ini? Program planning Dalam tahap kedua dari model ini.Apakah keperluan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan program ini? c.

penilai diharapkan betul . Summative Evaluation  Dalam tahap keempat. diharapkan dapat diketahui apakah tujuan yang dirumuskan supaya program tercapai. iaitu penilaian sumatif.Formative  Dalam Evaluation tahap ketiga ini.betul terlibat dalam program kerana harus mengumpul data dan pelbagai maklumat daripada perkembangan program. para penilai diharapkan dapat mengumpulkan semua data tentang hasil dan kesan daripada program. Oleh itu. penilai memusatkan perhatian pada pelaksanaan program. dan jika belum. . Melalui penilaian sumatif ini. kekangan dan masalah dikesan dan mencari faktor yang mempengaruhi masalah tersebut.

. namun pelaksanaan kurikulum tidaklah dapat dipisahkan dari aktiviti pendidikan. dan psikomotor.Berbeza dengan penilaian formatif. Walaupun Scriven tidak mengarahkan model ini pada penilaian dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hal itu dapat dilihat pada hasil pre test dan post test. penilaian sumatif lebih diarahkan untuk menguji kesan daripada komponen-komponen pendidikan/pembelajaran terhadap murid-murid. antara kumpulan eksperimen dan kawalan. afektif. atau boleh juga dikatakan bahawa penilaian summatif dirancang untuk mengetahui seberapa jauh kurikulum yang telah disusun itu memberikan hasil pada pelajar antara lain merangkumi aspek kognitif .

untuk menilai kurikulum kimia itu. Pada akhir pelaksanaan P&P.  Memandangkan bahawa objek sasaran dan waktu pelaksanaan berbeza antara penilaian formatif dan sumatif maka skop sasaran yang dinilai juga berbeza. Dalam sebuah kurikulum kimia di SMA. Tujuan dari penilaian sumatif adalah untuk mengukur pencapaian program.  Penilaian sumatif juga dilakukan selepas program berakhir. maka setiap unit atau unit pelajaran harus dilaksanakan. atau pada pertengahan dan akhir semester penilaian hasil belajar boleh dan perlu dilakukan baik untuk menentukan tingkatan atau angka yang dicapai pelajar dalam bidang tersebut maupun proses pendidikan seterusnya. .  Fungsi penilaian sumatif dalam penilaian program pembelajaran dimaksudkan sebagai kaedah untuk mengetahui kedudukan atau kedudukan individu di dalam sesuatu kumpulan.

Menyediakan maklum balas tentang seberapa bagus program tersebut berlangsung. Penilaian sumatif bertujuan mengukur keberkesanan keseluruhan program dan bertujuan untuk membuat keputusan tentang perjalanan program tersebut sama ada dihentikan atau dilanjutkan. Membaiki kelemahan program dengan kadar yang segera. . Kelemahan: Tiada langkah-langkah yang sistematik yang perlu dilakukan dalam penilaian dan hanya menekankan pada objek sasaran sahaja.Kebaikan Penilaian formatif bertujuan untuk memperbaiki program sepanjang program tersebut dilaksanakan.