Anda di halaman 1dari 15

Alat-alat Pengukuran

MBT 13903
SEM 2 2014/2015

Pengenalan

Tedapat pelbagai alat/instrument boleh digunakan


dalam pencerap data bagi proses pengujian dan
penilaian.

Antara kaedah cerapan data yang sering digunakan


dalam proses pengujian dan penilaian adalah
seperti:

Senarai Semak

Soal Selidik

Temubual

Pemerhatian

Senarai semak

Senarai semak merupakan suatu pendekatan yang mudah dan


boleh digunakan bagi menilai secara langsung iaitu dari aspek
psikomotor pelajar atau hasil kerja pelajar.

Bagi proses pengujian dan penilaian, senarai semak sering


digunakan bagi menilai hasil kerja diperingkat-peringkat yang
tertentu.

Senarai semak juga boleh dilakukan bersama kaedah


pemerhatian bagi mengukur tahap kemahiran dan penguasaan
pengguna dalam menggunakan sesuatu hasil media yang telah
dihasilkan.

Soal selidik

Kaedah tinjauan dengan menggunakan soal selidik merupakan


kaedah yang mudah untuk mendapatkan data daripada
pengguna.

Instrumen (soal selidik) yang dihasilkan perlu mampu mengukur


apa yang hendak diukur.

Bagi proses pengujian dan penilaian, kaedah pungutan data


dengan menggunakan soal selidik sering digunakan di peringkat
kajian keperluan dan penilaian akhir produk.

Soal selidik
Panduan

membina soal selidik

Bilangan

item yang dihasilkan perlu berpadanan


dengan masa responden menjawab.

Item

yang dihasilkan perlu relevan dengan tujuan


kajian.

Item

yang dihasilkan perlu mempunyai tahap


kesukaran persetujuan yang seimbang.

Bentuk Soal Selidik

Soalan Tertutup

Data Politomous

Likert Scale

Ranking

Data Dikotomous

Ujian

Pemilihan dua jawapan (ya/tidak)

Bounded (Continous)

Semantic Scale Guttman Scale, Tannenbaum Scale

Temubual
Berdasarkan

Mok Soon Sang (2009),


menyatakan bahawa temu bual
merupakan sesuatu yang unik kerana
melibatkan pungutan data melalui lisan
dalam pertemuan antara dua pihak
dengan secara langsung

Temubual
Temu

bual berstruktur - temu bual yang telah


dirancang dari aspek isi kandungan soalan
dan prosedurnya

Temu

bual semi-berstruktur - menyoal


sebilangan soalan formal dan kemudian juga
bebas menyoal lebih mendalam tentang
jawapan responden kepada satu soalan
formal yang telah ditanya

Temubual
Tidak

berstruktur - temu bual dijalankan


secara tidak formal dengan
menggunakan soalan terbuka. Hal ini
bertujuan meneroka idea atau perasaan
partisipan.

Pemerhatian
Melalui

pemerhatian, anda dapat mengamati


sesuatu tingkah laku subjek berpandukan
pembolehubah-pembolehubah yang telah
dikenal pasti.

Menggunakan

kaedah ini, hasil pemerhatian


akan dicatat atau akan dirakamkan
menggunakan video.

Data Pemerhatian
Pemerhatian

Berstruktur

Menggunakan
Data

kuantitatif

Pemerhatian

Tidak berstruktur

Menggunakan
Data

senarai semak

kualitatif

pengalaman pengkaji sendiri

Rubrik

Rubrik merupakan salah satu system pemarkahan


atau aras pencaiapan yang digunakan dalam
menentukan tahap sesuatu penilaian.

Sistem ini berfungsi sebagai indicator untuk menilai


pencapaian berdasarkan kriteria yang jelas dan
khusus.

Kualiti dan tahap pencapaian ditaksir berdasarkan


perkara yang hendak diuji atau dinilai.

Ciri ciri Umum Rubrik

Memfokuskan pengukuran berasaskan kepada


objektif dengan jelas

Menggunakan skala dalam menentukan pencapaian


tiap tiap bidang

Mengandungi spesifikasi yang spesifik tentang


kriteria dan kualiti yang disusun mengikut tahap bagi
menunjukkan setakat mana kriteria dan piawaian
dicapai.

Kuiz
Apakah

kaedah-kaedah pungutan data yang


boleh digunakan bagi tujuan pengujian dan
penilaian sesuatu penghasilan media
pengajaran?

Apakah

alat ukur yang boleh digunakan bagi


tujuan menilai tingkah laku pelajar hasil dari
penggunaan media yang dihasilkan.

Terima Kasih