Anda di halaman 1dari 38

KURIKULUM

STANDARD SEKOLAH
RENDAH
(KSSR) SEMAKAN
Bahagian Pembangunan Kurikulum

KURIKULUM KEBANGSAAN
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 di bawah
Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan


kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua
pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan
dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang
murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental
dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai
moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan
2

PERKEMBANGAN KURIKULUM
SEKOLAH RENDAH
Kurikulum
Standard
Sekolah
Rendah (KSSR)

Kurikulum
Bersepadu
Sekolah Rendah
(KBSR)
Kurikulum
Baru Sekolah
Rendah (KBSR)

1993
1983

KBSR (Semakan)

2003

KSSR (Semakan)

2011

2017

KERANGKA KSSR

Pembangunan Kurikulum Berasaskan


PPPM 2013-2025

Kandungan

PEMBAHARUAN
KSSR
(Semakan)

Penambahbaikan kandungan mengikut


trend global dan tanda aras antarabangsa

Pedagogi

Pentaksiran

Pendekatan pembelajaran mend


alam
, kontekstual dan berkesan

Perkembangan pembelajaran
murid ditaksir secara
berterusan

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM


KSSRSEMAKAN (2017)

KSSR(2011 - 2016)

Bahasa

Bahasa

Sains dan Teknologi

Sains dan Teknologi

Pendidikan AlamSekitar

Pendidikan AlamSekitar

Patriotisme

Patriotisme

Nilai Murni

Keusahawanan

Kreativiti dan Inovasi

Teknologi Maklumat dan Komunikasi


- Kemahiran Asas
- Aplikasi
Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

Pendidikan Kewangan

Kelestarian Global
- Penggunaan dan Pengeluaran Lestari
- Kewarganegaraan Global
- Perpaduan

Nilai Murni

Keusahawanan

Kreativiti dan Inovasi

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi
Pendidikan Keselamatan Jalan
Raya

Pendidikan Kewangan

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU TAHAP I


BIL.

MATA PELAJARAN

MATA PELAJARAN TERAS


1
Bahasa Melayu
2
Bahasa Inggeris
3
Bahasa Cina/ Bahasa Tamil
4
Matematik
5
Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral
6
Sains
7
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan
8
Pendidikan Kesenian
MATA PELAJARAN TAMBAHAN
B. Arab/ B.Cina SK/ B. Tamil SK/ B. Iban/ B. Kadazandusun/
9
B. Semai
Perhimpunan
JUMLAH JAM SEMINGGU

TAHAP I
JAM SEMINGGU
SK
SJK
6.0
5.0
5.0
3.0
6.0
4.0
4.0
3.0
2.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
SK
SJK
2.0

0.5
25

0.5
25

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU TAHAP II


BIL.

MATA PELAJARAN

MATA PELAJARAN TERAS


1 Bahasa Melayu
2 Bahasa Inggeris
3 Bahasa Cina/ Bahasa Tamil
4 Matematik
5 Sains
6 Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral
7 Sejarah
8 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan
9 Pendidikan Kesenian
10 Reka Bentuk & Teknologi
MATA PELAJARAN TAMBAHAN
11 B. Arab/ B.Cina SK/ B. Tamil SK/ B. Iban/ B. Kadazandusun/ B. Semai
Perhimpunan
JUMLAH JAM SEMINGGU

TAHAP I
JAM
SEMINGGU
SK
SJK
5.0
5.0
5.0
3.0
5.0
3.0
3.0
2.0
2.0
3.0
2.0
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
SK
SJK
2.0
0.5
0.5

26

26

PERUNTUKAN WAKTU KSSR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN


BIL.
MATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
MATA

MATA PELAJARAN
PELAJARAN TERAS
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Bahasa Cina/ Bahasa Tamil
Matematik
Sains
Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral
Pendidikan Jasmani (Suaian) dan Pendidikan Kesihatan

Pendidikan Kesenian
Sejarah
Reka Bentuk & Teknologi
Kemahiran Asas Individu Ketidakupayaan Penglihatan
PELAJARAN TAMBAHAN
B. Arab/ B.Cina SK/ B. Tamil SK/ B. Iban/
12
B. Kadazandusun/ B. Semai
Perhimpunan
JUMLAH JAM SEMINGGU

TAHAP
JAM SEMINGGU
TAHAP I TAHAP II
6.0
5.0
5.0
5.0
4.0
3.0
1.5
2.0
3.0
3.0
1.5

1.5

1.0
1.0
TAHAP I

1.0
1.0
1.5
1.0
TAHAP II

1.5

1.5

0.5

0.5

25

26

PERUNTUKAN WAKTU KSSR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN


TAHAP
BIL.
MATA PELAJARAN
JAM SEMINGGU
TAHAP
MATA PELAJARAN TERAS
TAHAP I
II
1
Bahasa Melayu (Suaian)
5.0
5.0
2
Bahasa Inggeris (Suaian)
5.0
5.0
3
Bahasa Cina/ Bahasa Tamil
4
Matematik
4.0
3.0
5
Sains
1.5
2.0
6
Pendidikan Islam (Suaian)/ Pendidikan Moral
3.0
3.0
7
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan
1.5
1.5
8
Pendidikan Kesenian
1.5
1.0
9
Sejarah
1.0
10 Reka Bentuk & Teknologi
1.5
11 Bahasa Isyarat Komunikasi
3.0
2.5
Perhimpunan
0.5
0.5
JUMLAH JAM SEMINGGU
25
26

PERUNTUKAN WAKTU KSSR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN


BIL.
MATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

MATA PELAJARAN
PELAJARAN TERAS
Asas 3M
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Matematik
Pengurusan Kehidupan
Pendidikan Islam / Pendidikan Moral
Pendidikan Jasmani
Pendidikan Jasmani & Kesihatan
Pendidikan Seni Kreatif
Pendidikan Muzik
Pendidikan Seni Visual
Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar
Pendidikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Kemahiran Hidup Asas
Perhimpunan

JUMLAH JAM SEMINGGU

TAHAP
JAM SEMINGGU
TAHAP I TAHAP II
6.0
3.0
2.0
2.5
7.5
3.0
3.0
3.0
2.0
1.5
4.0
1.0
1.0
2.5
1.0
3.0
0.5

0.5

23

24

Setiap murid akan


mempunyai

sejajar

KEMAHIRAN ABAD
KE-21

PROFIL MURID

BPK (2014).Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Aplikasi Di Sekolah, KPM

KONSTRUK UTAMA BAGI PERPADUAN


Menerima Kepelbagaian :

Menghormati Kepelbagaian :

Menghurus Kepelbagaian :

Penguasaan
Bahasa

Murid menguasai
sekurang-kurangnya 3
bahasa untuk
berkomunikasi secara
berkesan dan mampu
bersaing di peringkat
global.

Tanda Aras
Antarabangs
a (Kajian Pearson,
2013)

APA

Satu dokumen yang


mengintegrasikan kurikulum
dan pentaksiran.
Standard Kandungan (SK),
Standard Pembelajaran (SP)
dan Standard Prestasi (SPi).

BAGAIMANA
MENGAPA

Membantu untuk
memudahkan guru
melaksanakan pentaksiran
dalam proses PdP.

Guru melaksanakan p&p dan


menjalankan pentaksiran dengan
merujuk satu dokumen sahaja.
Guru mentaksir perkembangan dan
pencapaian murid melalui Standard
Prestasi.

Contoh DSKP Sains Tahun 1

PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH

Proses p&p yang menggunakan


pelbagai pendekatan/ strategi

Pentaksiran menerusi pelbagai


instrumen dan pertimbangan
profesional bagi menetapkan TP

Merekod
Kemajuan
Murid

Pelaporan
Tahap
Penguasaan
Murid (TP)

TAHAP PENGUASAAN

KRITERIA PENCAPAIAN
YANG BERASASKAN SETIAP
KELOMPOK STANDARD
KANDUNGAN DAN
STANDARD PEMBELAJARAN
YANG DITETAPKAN

Tafsiran Tahap Penguasaan Secara Umum


TAHAP
PENGUASAA
N

TAFSIRAN

Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan


kemahiran asas atau memberi respons terhadap
perkara yang asas.

Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar


bentuk komunikasi atau menterjemah serta
menjelaskan apa yang telah dipelajari.

Murid menggunakan pengetahuan untuk


melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu
situasi.

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan


beradab iaitu mengikut prosedur atau secara
sistematik.
Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada
situasi baharu dengan mengikut prosedur atau

PELAPORAN
TAHAP PENGUASAAN MURID

ARA
C
E
S
TIDAK TALIAN
M
DALA

AN CEL
K
NA S EX
U
GG S I M
N
ME LIKA
AP

N TU
U
H
A
L

K:

EKO
S
I
D
NGAN
I
N
T
A
N
P
E
M
DISI
RKEP
D
E
B
O
L
K
K
E
U
R
S US
PIHA
K
A
A
D
D
A
P
N
- TI
N KE
A
R
O
P
A
- PEL

GU
RU PE
RLU
LENG
KAP M MEMBUA
TP
E
KAND
UNGA NGAJAR S ENTAKSIR
AT
AN
N DAN
PEMB U KELOMP APABILA
ELAJA
OK ST
ANDA
RAN
RD

Apa itu

PENDIDIKAN
KESENIAN
Melahirkan
Gabungan
disiplin ilmu
Seni Visual
dan Seni
Muzik

Kemenjadian
murid secara
holistik selaras
FPK

insan
berliterasi
seni

Pembangunan
dimensi
estetik, emosi,
intelek, fizikal,
nilai,
kemahiran
generik dan
kemahiran
sosial

Pengupayaan
kemahiran
berfikir aras
tinggi
melalui
penghasilan
karya dan
persembahan
seni serta
aplikasinya
dalam
kehidupan

Dilaksanakan untuk murid sekolah rendah mulai Tahun 1 hingga 6


KSSR Semakan

Matlamat
PENDIDIKAN KESENIAN
KSSR
Pendidikan Kesenian Sekolah Rendah
bermatlamat untuk melahirkan murid
berliterasi dan berkemahiran dalam
bidang
kesenian
bagi
mengembangkan potensi diri sebagai
insan yang harmonis, kritis, kreatif
dan
inovatif,
serta
mempunyai
kesedaran terhadap estetik kesenian
dari
pelbagai
budaya
seterusnya
meningkatkan
rasa
kesyukuran
terhadap
Tuhan,
menghargai
keindahan
alam
persekitaran,
keindahan seni dan warisan bangsa.

Pemupukan
pengetahuan dan
pemahaman
bahasa seni
dalam disiplin
ilmu seni visual
dan seni muzik. Pembinaan

SKO
PENDIDIKAN
KESENIAN
P
KSSR

daya
kreativiti dan
inovasi dalam
pengkaryaan/
persembahan
/
Aplikasi pembelajaranprojek seni.
secara kontekstual
dengan
menghubungkaitkan
pengetahuan ilmu
kesenian dalam
kehidupan.

B
C

Pembinaan
kemahiran seni
visual dan muzik
dalam aktiviti
bersepadu yang
menyeronokkan
Aplikasi
dan bermakna.
pengetahuan,
kemahiran dan
keupayaan seni
dalam
menghayati dan
menghargai karya
seni.
Integrasi bidang
ilmu lain
contohnya
kelestarian
global.

PENGOPERASIAN
PENDIDIK
AN
KESENIA
N
SENI
VISUAL

SENI
MUZIK

GURU
SENI
VISUAL

GURU
SENI
MUZIK

PROJEK KESENIAN

1. Guru
2 orang:
1 Seni Visual
1 Seni Muzik
2. Peruntukan masa
1 jam 30 minit :
1 jam Komponen Seni Visual
30 minit Komponen Seni
Muzik
(secara berturutan)
3. Guru Seni Visual dan guru Seni
Muzik merancang projek
kesenian (skala kecil) seperti:
persembahan/ pameran atau
berdasarkan kreativiti guru dan
murid

PEMBELAJARAN MENDALAM

31

STEM

Konsep STEM dalam Kurikulum


Pengaplikasian
pengetahuan, kemahiran
dan nilai STEM menerusi
p&p STEM untuk
menyelesaikan masalah
dalam konteks kehidupan
harian, masyarakat dan
alam sekitar ke arah
membudayakan Amalan
STEM

KEHIDUPAN
HARIAN

pembuday
aan

Pengetahuan

P&P
STEM
Kemahiran
ALAM SEKITAR

Nilai
MASYARAKAT TEMPATAN
DAN GLOBAL

Amalan STEM
Menyoal dan mengenalpasti masalah
Membangunkan dan menggunakan model
Merancang dan menjalankan penyiasatan
Menganalisis dan mentafsir data
Menggunakan pemikiran matematik dan
pemikiran komputasi
Menjelaskan dan merekabentuk penyelesaian
Melibatkan diri dalam perbahasan, dan
perbincangan dengan berdasarkan eviden

Kemahiran
Berfikir
Aras
Tinggi

ELEMEN
UTAMA
Kurikulum
Pedagogi
Pentaksir
an
ELEMEN
SOKON
GAN
Kokurik
Sokonga
ulum

n
Komuniti
Bina
& Swasta

Upaya

Sumber

Kemahiran
Berfikir
Aras
Tinggi

CiriCiri Pembelajaran Berasaskan Projek

Membolehkan cara pembelajaran


yang pelbagai
Persekitaran yang bebas dalam
membuat pilihan berkaitan
pembelajaran
Menggalakkan penggunaan
kemahiran berfikir aras tinggi

Menggunakan kaedah pengalamn


hands-on

Memberi pemahaman yang tinggi

Boleh dirujuk oleh semua pelajar

Melibatkan pelbagai mod


komunikasi

Projek menggalakkan
pembelajaran yang bermakna
dengan menghubungkn yang
baru dengan yang lama

Guru sebagai fasilitator


Mengintegrasi pengetahuan dengan
aktiviti
Dijalankan secara individu atau
secara berkumpulan
Interaksi guru murid yang berupa
bimbingan dan perundingan pada
setiap tahap proses
Guru perlu menjelaskan prosedur
pelaksanaan yang lengkap
Sesuai dengan murid dan kurikulum
Berasaskan kemahiran,
pengetahuan, pengalaman dan
kebolehan murid