Anda di halaman 1dari 16

Bab : 1

enyiasatan Saintifik

1.1 KAEDAH
PENYIASATAN
SAINTIFIK

Langkah-langkah menjalankan penyiasatan


saintifik

Mengenal
pasti masalah

Mengawal
pemboleh
ubah

Menulis
laporan

Mengenal
pasti
pembolehuba
h
Merancang
penyiasatan

Membuat
hipotesis

Menjalankan
penyiasatan
mengumpul data
menganalisis data
Mentafsir data
Membuat
kesimpulan
perbincangan

Peta Pelbagai Alir : Langkah-langkah


penyiasatan saintifik

Guna deria
pendengara
n
Guna deria
penglihatan

Guna deria
sentuhan
Mengenal
pasti
masalah

Guna deria
bau

guna kenapa, bagaimana


contohnya :
- kenapa paku berkarat?
- Kenapa hujan turun?

Peta Bulatan : mengenal pasti masalah

mungkin
betul,
mungkin
salah

ialah suatu
penyataan
diuji melalui
Membuat
umum atau
eksperimen
hipotesis
jawapan
kepada
masalah
yang disiasat
contoh:
- Semakin
___________semakin_________

Peta Bulatan : mengenal pasti masalah

Mengenal pasti pemboleh ubah

pemboleh ubah
dimanipulasi

Kuantiti yang
diubah bagi
menguji
hipotesis

pemboleh ubah
bergerak balas

Kuantiti yang
diukur atau gerak
balas hasil
daripada
pemboleh ubah
dimanipulasikan

Peta Pokok : mengawal pembolehu


ubah

pemboleh ubah
dimalarkan

Kuantiti atau
keadaan yang
perlu ditetapkan
sepanjang
penyiasatan
dijalankan


menyenaraik
an alatan dan
radas yang
mahu
digunakan

Pastikan
satu
pembolehuba
h
dimanipulasi
dipilih untuk
diuji

membuat
prosedur/
Merancang
langkaheksperimen
langkah
untuk
menjalankan
eksperimen
tentukan cara mahu ukur
pemboleh ubah bergerak balas.
tentukan cara mahu
mengumpul, analisis dan
mentafsir data

Peta Bulatan : merancang eksperimen

Menjalankan eksperimen

mengumpul
data

Kuantitatif dapat
diukur
Spt : suhu, isipadu,
jisim, masa

Mentafsir data

Ditafsir dengan
menggunakan
jadual, graf atau
fakta

Kualitatif x dapat
diukur
Spt : warna, bentuk
Direkod dalam jadual
Wajib tulis PU
dimanipulasi
- PU bergerak
balas
Peta Pokok : menjalankan

Menganalisis
data

Menyerlah konsep
dan menggariskan
fakta
Membanding data
berasaskan
kriteria spt sifat,
ciri-ciri
Menghubungkait
data dan
mengenalpasti
hubungan PU yang
berbeza

berdasarkan
data
eksperimen

dibuat
dengan jujur

Membuat
kesimpulan

tanpa
mengira
hipotesis
diterima atau
ditolak

Peta Bulatan : Membuat kesimpulan

Menulis laporan
Format menulis laporan
eksperimen :
(a)Tujuan
(b) penyataan masalah
(c) pemboleh ubah ada
3
(d) hipotesis
(e) radas
(f) bahan
(g) perosedur
(h)
keputusan/pemerhatia
n
(i)Analisis
(j) kesimpulan

bekerjasama

Berani
mencuba

Bersistematik

Menghargai
keseimbanga
n alam

Minat dan
ingin tahu

Jujur dan
tepat
merekod
data
Bersyukur
kepada
tuhan

sikap
saintifik dan
nilai murni

Bertanggungja
wab terhadap
keselamatan

Baik hati

Yakin
dan
berdika
ri
Peta Buih : sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan

Aktiviti : menjalankan eksperimen


(a)Tujuan
- mengkaji hubungan antara panjang bandul dengan tempoh
ayunan lengkap bandul
(b) Penyataan masalah
-Adakah panjang bandul mempengaruhi tenpoh ayunan
bandul?
(c) Pemboleh ubah
i) PU dimanipulasikan : panjang bandul/panjang benang
ii) PU bergerak balas : tempoh ayunan bandul bagi 20
ayunan
iii) Hipotesis
PU dimalarkan : jisim bandul
(d)
- semakin panjang bandul semakin lama tempoh ayunan
bandul
(e) Radas
- kaki retort, jam randik, pembaris meter
(f) Bahan
- benang, bandul

(g) Prosedur
1) Ukur 10 cm panjang benang dengan menggunakan
pembaris meter. ( kawal PU dimanipulasi)
2) Catatkan masa ayunan bandul bagi 20 ayunan
dengan menggunakan jam randik. (mengukur PU
bergerak balas)
3) Ulang eksperimen dengan menggunakan panjang
benang 20 cm, 30 cm, 40 cm dan 50 cm. (ulangan)
4) Catatkan keputusan di dalam jadual.
(h) keputusan/ pemerhatian
Panjang
bandul,
cm
Masa bagi
20 ayunan
bandul,
saat
Tempoh
ayunan, T

10

20

30

40

50

(h) Analisis data


-Lakar graf ( tempoh ayunan melawan panjang
bandul)
(i) Kesimpulan
Hipotesis diterima iaitu semakin panjang bandul
semakin lama masa ayunan bandul
(h) perbincangan
-Bagitahu ralat/masalah dihadapi
- penambah baikkan

pembetulan
Panjang
bandul,
cm

10

20

30

40

50

Masa
ayunan
bandul, t
bagi 20
ayunan

16

24

27

30

33

Tempoh
ayunan, T
(t/20)

0.8

1.2

1.4

1.5

1.7

Kerja rumah !!!!!!


Lengkapkan nota!!!