Anda di halaman 1dari 46

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

UTUSAN MALAYSIA
KHAMIS 13.03.2014

Guru perlu
mempelbagaikan teknik
dan cara baharu dalam
pembelajaran untuk
menarik minat pelajar

UTUSAN
MALAYSIA
:JUMAAT
14.03.2014

PELAN PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN MALAYSIA(20132015) BAB 3: PRESTASI
SEMASA

KONSEP PEPERIKSAAN
AMALI BERPUSAT 2015
1969.

1999.

Program Pentaksiran
Kerja Amali (PEKA)
diperkenalkan Subjek
Fizik/Kimia/Biologi /
Sains Tambahan

Program Pentaksiran
Kerja Amali (PEKA)
diperkenalkan
( MURID TG 4 1999)

2000.
Pentaksiran
Berpusat Amali
Sains SPM
dimansuhkan.

2015.
Diadakan semula
( MURID TG 4 2014 )

PELAKSANAAN
SEKOLAH :
SEDIAKAN RADAS &
BAHAN

SUMATIF
LP : SENARAI
AWAL /
ARAHAN
PERSEDIAAN
SECARA
INDIVIDU

AMALI
BERPUSAT
2015

SERENTAK
SELURUH
MALAYSIA
(OKT)

KURIKULUM TG 4 & TG 5

STRATEGI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN DI DALAM


KURIKULUM SAINS

Pembelajaran berfikrah
(Thoughtful Learning)

Satu proses pemerolehan dan


penguasaan kemahiran dan ilmu
pengetahuan yang dapat
mengembangkan minda seseorang
murid ke tahap yang optimum
(A process of acquisition and mastery of skills and
knowledge that could develop our childrens mind to
the optimal stage.)

STRATEGI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN DI DALAM


KURIKULUM SAINS
TEACHING & LEARNING STRATEGIES IN THE SCIENCE CURRICULUM

Strategi Pembelajaran dan Pengajaran


dalam Kurikulum Sains

Aktiviti yang dirancangkan dalam


pembelajaran berfikrah mesti yang
dapat mencetuskan pemikiran
kritis dan kreatif murid dan
bukan lazim.

Strategi Pembelajaran dan


Pengajaran dalam Kurikulum Sains
Soalan atau masalah yang beraras
tinggi ditanyakan kepada murid dan
murid diminta menyelesaikan
masalah menggunakan daya kreatif
dan kritis mereka.

Strategi Pembelajaran dan Pengajaran


dalam Kurikulum Sains

Murid dilibatkan secara aktif dalam


P & P yang mengintegrasikan
pemerolehan pengetahuan
penguasaan kemahiran dan
penerapan nilai murni dan sikap
saintifik

12

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Pendidikan Sains Berdasarkan Inkuiri


It is grounded in the belief that it is
important to ensure that students truly
understand what they are learning, and not
simply memorize content and information
(Worth, Duque & Saltiel, 2009).

14

Pendekatan Inkuiri
Mementingkan
pembelajaran
melalui
pengalaman.
Secara amnya, inkuiri bermaksud mencari
maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu
fenomena yang berlaku di sekeliling.
Pembelajaran secara penemuan inkuiri berlaku
apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan
ditemui oleh murid sendiri.
Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan
menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai
kesimpulan sendiri.

15

PENDEKATAN INKUIRI
Guru

membimbing

murid

untuk

memahami

konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut.


Kemahiran

berfikir

dan

kemahiran

saintifik

dikembangkan semasa proses inkuiri ini.


Pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam
semua situasi P d P. Beberapa konsep dan
prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung
oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing.

16

INKUIRI SAINS

Ciri-ciri inkuiri sains


oTeroka (Explore) pelajar akan akrab
(familiar) dengan fenomena yang dipelajari
oMenyiasat (Investigate) pelajar
merancang dan menjalankan penyiasatan
oMembuat/Membina kesimpulan (Draw
final conclusions) pelajar mensintesiskan
apa yang mereka telah pelajari dan dapat
membentuk kesimpulan.
oBerkomunikasi (Communicate) pelajar
dapat berkongsi kefahaman mereka kepada
orang lain.

IBSE DI DALAM KURIKULUM


SAINS MALAYSIA
Diperkenalkan sejak 1960an
Ditakrifkan sebagai proses
mendapat tahu yang melibatkan
pertanyaan soalan
mengkaji atau menyiasat
sesuatu fenomena dengan
menggunakan deria dan kognitif
kita

IBSE DI DALAM KURIKULUM


SAINS MALAYSIA
Melibatkan penggunaan kemahiran
proses sains, pengetahuan dan
sikap saintifik untuk melakukan
penemuan, mempelajari sesuatu
konsep, menaakul dan
menyelesaikan masalah.

Pendidikan Sains Berasaskan Inkuiri


(IBSE)

IBSE menekankan murid


memahami perkara yang
dipelajari dan bukan setakat
menghafal content dan
maklumat sahaja.
(Worth, Duque & Saltiel, 2009)

Why Inquiry (1)?


(Ferko & Ferko, 2005)

Inkuiri merupakan
asas kepada
pendidikan sains.

Why Inquiry (1)?


(Ferko & Ferko, 2005)

Kefahaman dan kemampuan pelajar


memperolehi pengetahuan dan
kemahiran berpunca dari inkuiri.

Why Inquiry (1)?


(Ferko & Ferko, 2005)

Inkuiri membantu pelajar


Memahami konsep saintifik dan tabii
sains
Menghargai proses memperolehi
pengetahuan melalui sains
Mengembangkan/memupuk kemahiran
menjadi independent inquierers

Why Inquiry (1)?


(Ferko & Ferko, 2005)

Semua pelajar mampu belajar


Sains dipersembahkan dan
dikendalikan dengan
pendekatan yang mengikut
tahap perkembangan &
kemampuan pelajar

Why Inquiry (1)?


(Ferko & Ferko, 2005)

Memenuhi keperluan domain


afektif pelajar memupuk
motivasi dan sikap positif
terhadap pembelajaran sains
(Blumenfeld, Kempler, Krajcik,
2006; Chin & Kayalvizhi,
2005).

Continuum" Inkuiri
The Inquiry Continuum

Ia berfokuskan persoalan kuantiti


maklumat (cth., soalan berpandu,
prosedur dan jangkaan hasil) dan
bimbingan yang harus diberikan
kepada pelajar oleh guru
(Bell, Smetana, and Binns 2005; Herron 1971; Schwab 1962)

27

TUGASAN : AKTIVITI
KUMPULAN
KUMPULAN
PELAJAR:
MELAKSANAK
AN TUGASAN

PEMBENTANGAN KUMPULAN
KUMPULAN TUGASAN
Melakukan aktiviti tugasan
29

WAKIL KUMPULAN PEMANTAU


Mencatat setiap pemerhatian

Peta Pemikiran: Peta Buih

Peta Pemikiran: Peta Pokok

BENTUK-BENTUK TUGASAN

31

RUMUSAN

32

Inkuiri
Pengesahan

Inkuiri
Terbuka
ARAS
INKUIRI

Inkuiri
Berpandu

Inkuiri
Berstruktur

33

ARAS INKUIRI
Inkuiri Terbuka (Open
Inquiry)

Peluang terbaik untuk bertindak seperti ahli sains


mengemukakan soalan, merancang dan menjalankan
penyiasatan dan membentang hasilnya.
Paling memerlukan penaakulan saintifik dan tuntutan
kognitif yang tinggi
Harus dilaksanakan apabila pelajar telah menunjukkan
kebolehan merancang dan melaksanakan penyiasatan
apabila ditujukan persoalan. Pelajar juga harus mampu
mencatat dan menganalisa data lalu membuat
kesimpulan berasaskan data/evidens yang diperolehi.

ARAS INKUIRI
Inkuiri Terbuka (Open
Inquiry)

TUGASAN
TUGASAN

ARAS INKUIRI
Inkuiri Berpandu (Guided
Inquiry)
Guru cuma memberikan pelajar soalan untuk
penyiasatan. Pelajar perlu merancang penyiasatan,
melaksanakan dan melaporkan serta menjelaskan
hasil dapatan mereka.
Inkuiri berpandu ini akan amat berkesan apabila/jika
pelajar2 diberi pelbagai peluang untuk belajar dan
mencuba kaedah2 yang berbeza untuk menjalankan
dan merekodkan data.
Pelajar2 masih memerlukan bimbingan guru untuk
memastikan bahawa penyiasatan mereka bermakna.

ARAS INKUIRI
Inkuiri Berpandu (Guided
Inquiry)

TUGASAN
TUGASAN

ARAS INKUIRI
Inkuiri Berstruktur
(Strutured Inquiry)
Guru perlu memberikan pelajar soalan dan
prosedur untuk penyiasatan. Akan tetapi,
pelajar perlu melaporkan serta menjelaskan
hasil dapatan mereka.

ARAS INKUIRI
Inkuiri Berstruktur
(Strutured Inquiry)

TUGASAN

ARAS INKUIRI
Inkuiri Pengesahan
(Confirmation Inquiry)
Guru memberikan pelajar soalan dan prosedur
untuk penyiasatan, dan hasil yang perlu dicapai
sudah diketahui.
Sesuai digunakan
untuk mengukuhkan ide atau konsep yang telah
dipelajari
untuk memberi pengalaman menjalankan
eksperimen
sebagai latihan untuk memperolehi kemahiran inkuiri
tertentu, seperti merekod dan menganalisi data
Pelajar perlu mengikut arahan dan prosedur
eksperimen.

ARAS INKUIRI
Inkuiri Pengesahan
(Confirmation Inquiry)

TUGASAN

Aras-aras inkuiri dan maklumat yang diberikan


Penyelesa
kepada
pelajar.
Aras Inkuiri
Soalan
Prosedur
ian
Inkuiri pengesahan pelajar
mengesahkan suatu prinsip atau
1
hukum sains , di mana hasil
akhirnya sudah diketahui.
Inkuiri berstruktur Pelajar
menyiasat persoalan yang telah
2 dikemukakan oleh guru
berdasarkan prosedur-prosedur
yang ditetapkan.
Inkuiri berpandu Pelajar
menjalankan penyiasatan
3 berdasarkan persoalan yang diberi
oleh guru tetapi perancangan dan
prosedur ditentukan oleh pelajar.
Inkuiri terbuka Pelajar
mengemukakan persoalan dan
4
menentukan cara penyiasatan
harus dijalankan.

(Banchi and Bell, 2008)

PENINGKATAN TAHAP PEMBELAJARAN INKUIRIPENEMUAN (2001)


ARAS INKUIRI TERBUKA
ARAS INKUIRI
BERPANDU

ARAS INKUIRI
BERSTRUKTUR
ARAS
INKUIRI
PENGESAH
AN
Guru
menyoal:
Guru
memberi
jawapan

Pelajar
menyoal:
Pelajar
mencari
jawapan
dengan
bimbingan
guru

Pelajar
menyoal:
Pelajar
mencari
jawapan
tanpa
bimbinga
n guru

43

Rangka kerja Inkuiri Berpandu dan Terbuka


Framework of Guided & Open Inquiries

(Worth, Duque and Saltiel,

TUGASAN KUMPULAN
HASILKAN SATU/ DUA AKTIVITI YANG
BOLEH DIGUNAKAN DALAM PROSES
PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
BERDASARKAN ARAS INKUIRI
SETELAH SELESAI PEMBENTANGAN,
EDIT DAN HANTARKAN KE ALAMAT
EMAIL: adi.saujana@yahoo.com
45

Terima Kasih

46