Anda di halaman 1dari 18

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN

BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH


BMM3101

PENGENALAN HURAIAN SUKATAN


PELAJARAN TAHAP 2
Disediakan oleh:
Norsidah binti Ali
Norhayati binti Aliasan
Nurusyahirah binti Ismail

PENGENALAN
Umumnya, Huraian Sukatan Pelajaran Tahap 2
tertakluk

kepada

sukatan

pelajaran

yang

digunakan untuk PdP BM tahap 2, iaitu tahun 4,


5 & 6.
Dokumen penting yang digunakan untuk mata
pelajaran BM KBSR tahap 2.
Telah

diedarkan

oleh

Pusat

Perkembangan

Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia.


Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

Samb..
Lajur pertama.
Mengandungi hasil pembelajaran
yang terdapat dalam Sukatan
Pelajaran Bahasa Melayu.

Samb..
Kemahiran
Bahasa
Mendengar &
Bertutur

Aktiviti
Berbual
Bercerita
Menyampaikan maklumat &
berbincang

Membaca

Membaca kuat
Membaca & memahami maklumat
Membaca menaakul menghayati
teks

Menulis

Menggunakan pelbagai jenis ayat


Mencatat & menyusun maklumat
serta menghasilkan penulisan kreatif
& bukan kreatif.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN


Lajur kedua.
Mengandungi 3 aras pembelajaran.
Aras pembelajaran, iaitu:
1) Aras 1- Asas
2) Aras 2 - Sederhana
3) Aras 3 - Tinggi

PENOMBORAN HASIL PEMBELAJARAN


UTAMA & KHUSUS KEMAHIRAN BAHASA
Kemahiran Bahasa

Hasil Pembelajaran
Utama

Mendengar & Bertutur

1.0

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,


1.6

2.0

2.1, 2.2

3.0

3.1, 3.2, 3.3

4.0

4.1, 4.2, 4.3, 4.4

5.0

5.1, 5.2

6.0

6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5,


6.6

7.0

7.1, 7.2, 7.3,

8.0

8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5,


8.6

9.0

9.1, 9.2, 9.3

Membaca

Menulis

10.0

Hasil Pembelajaran
Khusus

10.1, 10.2, 10.3

CONTOH HSP BM TAHUN 4


Hasil Pembelajaran

Huraian Hasil
Pembelajaran

11.0 Membuat ulasan


tentang bahan yang
didengar, dibaca,
atau ditonton.

Aras 1
i. Mengecam
maklumat yang
terdapat dalam
teks.
ii. Menyatakan
pandangan
tentang mesej dan
nilai yang terdapat
dalam bahan.

11.2 Mengulas
karya
bukan sastera dari
segi
penggunaan
perkataan,
idea, ayat, wacana,
dan
nilai dan
pengajaran.
Kemahiran bahasa

Huraian kemahiran
berbahasa

Cadangan Altiviti /
Sumber / Catatan
Membaca dan
memahami karya
berunsur ilmu.
Memberikan
pendapat mengenai
teks yang dibaca.
Cadangan Altiviti /
Nota

CADANGAN AKTIVITI/NOTA
Lajur ketiga.
Mengandungi cadangan aktiviti PdP dan
bahan bantu belajar.
Disesuaikan dengan huraian hasil
pembelajaran dan mengambil kira elemen
yang terkandung dalam pengisian kurikulum.
Contoh : Kemahiran meramal dan membuat
pilihan menggunakan kajian masa depan.

CONTOH AKTIVITI
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Bahasa
Melayu KBSR tahap 2 ini memaparkan hasil
pembelajaran, huraian hasil pembelajaran
yang perlu dipilih menjadi fokus utama atau
fokus sampingan.
Fokus

utama

pembelajaran

merujuk
yang

kepada

menjadi

hasil

keutamaan

dalam pengajaran dan pembelajaran.

Samb..
Fokus

sampingan

adalah

kemahiran

bahasa yang diajarkan secara sampingan


sahaja.
Guru perlu mengutamakan fokus utama

berbanding fokus sampingan.


Ditunjukkan melalui penulisan objektif dan

langkah-langkah pengajaran yang lebih


cenderung kepada fokus utama.

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN


HARIAN
LANGK
AH/MAS
A

ISI PELAJARAN

AKTIVITI P & P

CATATAN

Set
Induksi
(5 minit)

Rakaman Video Mencuri


di kompleks membeli
belah.
Soalan
Apakah yang
disaksikan di skrin?
Di mana situasi ini
berlaku?
Adakah anda pernah
mengalami situasi
begini?
3 jawapan murid
dikaitkan dengan tajuk
hari ini.
1. Seorang pencuri

1. Guru
menayangkan
rakaman video
seorang
pencuri
mencuri
barangan di
kompleks
membeli belah.
2. Guru bersoal
jawab dengan
murid.

KB:
menghubung
kait
BCB: melihat
dengan teliti
BBB:
Komputer
riba,
pemancar
LCD.
KBT:
kemahiran
berfikir

LANGKA
H/ MASA

ISI
PELAJARAN

Langkah 1 Dialog
(10 minit) Jangan
Menuduh
Kata
Panggilan
Azma
Tahir
Kamu
Saya
Dia
Cikgu
kita

AKTIVITI P & P

CATATAN

1. Murid diedarkan teks


dialog.
2. Guru meminta
beberapa orang murid
membaca dialog
dengan sebutan dan
intonasi yang betul.
3. Guru meminta
beberapa orang untuk
melakonkan dialog
tersebut.
4. Murid diminta
menyenaraikan kata
panggilan yang
terdapat dalam dialog
tersebut.

BCB : membaca
dengan lancar
KBT : kemahiran
Membaca
BBB : Kad
perkataan

LANGKA ISI PELAJARAN


H/ MASA
Langkah
2
(20
minit)

AKTIVITI P & P

Kumpulan 1 & 1. Kelas dibahagikan kepada


4:
enam kumpulan.
pengawas
2. Setiap kumpulan diberi
menangkap
satu situasi yang
seorang pelajar
berlainan.
yang mencuri di 3. Guru meminta murid
kelas.
melakonkan situasi
tersebut dengan
Kumpulan 2 &
menggunakan kata
5:
panggilan yang sesuai.
Pihak kantin
4. Murid-murid diminta
menangkap
melakonkan situasi
pelajar yang
tersebut di hadapan kelas.
mencuri
5. Guru meminta kumpulan
makanan di
lain untuk menyenaraikan
kantin sekolah.
kata panggilan yang
digunakan dalam setiap
Kumpulan 3 &
lakonan kumpulan lain.
6:
Guru disiplin

CATATAN
KP:
Interperson
al
Nilai Murni:
Jujur
BBB:
Sampul
Surat

LANGKA
H/
MASA

ISI PELAJARAN

AKTIVITI P & P

CATATAN

Langkah
3 (25
minit)

Ayat Tunggal:
Duit saya sebanyak
sepuluh ringgit telah hilang.
Saya meletakkanya dalam
beg.
Guru disiplin pasti boleh
membantu kita.

1. Murid diminta
memilih ayat
tunggal dan ayat
majmuk yang
terdapat dalam
dialog tersebut.
2. Murid membacakan
ayat tunggal dan
majmuk yang telah
dipilih daripada teks
yang dibacakan.
3. Guru memberi
beberapa ayat
tunggal kepada
murid.
4. Murid diminta
menulis dan
membacakan ayat
majmuk demgan
menggunakan kata
hubung yang sesuai.
5. Guru menyemak

KB:
menghubungkait

Ayat Tunggal:
Azma berasa sedih.
Duit Azma hilang.
Malim pergi ke kantin.
Azma pergi ke kantin.
Malim menasihati Azma.
Azma tidak meletakkan duit
dalam beg
Mereka keluar dari kelas.
Mereka berjumpa dengan
guru disiplin.

Nilai:
Bertanggungjaw
ab
Jujur
BBB: Komputer
riba, Pemancar
LCD.

LANGKA ISI PELAJARAN


H/ MASA

AKTIVITI P & P

CATATAN

Penutup
(5 minit)

Rakaman video: 1. Guru menayangkan


KB:
Mencuri di
rakaman video kepada
menghubungka
kelas.
murid-murid.
it
2. Guru meminta murid
Nilai-nilai
untuk memberi
Nilai:
murni:
pendapat tentang
Bertanggungja
Bertanggungja
rakaman video tersebut. wab
wab
3. Guru mengakhiri
Jujur
jujur
pelajaran dengan
menetapkan nilai-nilai
BBB: Komputer
murni berdasarkan
riba, Pemancar
rakaman video yang
LCD.
Pemulihan:
telah disaksikan.
Mengisi tempat kosong dengan kata hubung yang betul. Menulis
semula ayat majmuk yang telah diisikan dengan kata hubung yang
sesuai.
Pengayaan:
Menulis ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal yang diberi.

SEKIAN,
TERIMA KASIH