Anda di halaman 1dari 55

PENULISAN

AKADEMIK
OLEH :
NUR NADIAH BINTI MOHD SAKERI
NUR;AIN NATUL NADHIRAH BT MOHD TARMIZI
ADLIN SYAHIRAH BT MOHAMAD AZRI
NUR EFFAZATUL HANUM BT MATDIN

PENULISAN ?
Wadah untuk memberi pengetahuan awal
kepada warga organisasi untuk
menyediakan dan seterusnya menunjukkan
hasil penulisan ilmiah yang berkesan.

Sumber
Kamus Dewan Edisi Ke-4

Definisi
Penulisan :
perihal atau kegiatan seperti
menulis (mengarang dan lainlain), hasil daripada menulis
(mengarang dan lain-lain)
Akademik :
1. mengenai atau berkaitan
dengan akademi (pusat
pengajian tinggi);
2. bersifat atau mengandungi
ilmu pengetahuan (yang
tinggi atau mendalam)

Sumber

Definisi

APA,2001

Penulisan formal bagi


membentangkan sesuatu idea,
konsep, kajian,
Penulisan merujuk sumber yang
ada autoriti seperti buku-buku
ilmiah, jurnal dan majalah dala
penulisannya

Universiti Teknologi Malaysia,


2001

Penulisan yang bersifat akademik


seperti Projek Sarjan Muda,
Laporan Projek Sarjana, Tesis atau
Disertasi Penyelidikan untuk
memenuhi keperluan kurikulum
bagi pengajian secara kursus
ataupun penyelidikan

Sumber
Pusat Dokumentasi dan Informasi
Ilmiah,1995

Definisi
Karangan yang mempunyai
rangkaian hasil pemikiran yang
sesuai dengan sifat keilmuannya
melibatkan hasil penelitian,
pengamatan atau peninjauan
yang memenuhi syarat-syarat
tertentu
Syarat-syarat :
1. Penulisan berdasarkan hasil
penelitian
2. Pembahasan masalah sesuai
dengan fakta
3. Diskusi melibatkan masalah
yang cuba diselesaikan
4. Penggunaan kaedah tertentu
dalam penulisan dan
penyelesaian masalah yang
dibincangkan
5. Penggunaan bahasa yang
lengkap, terperinci, teratur,
jelas, ringkas dan tepat

KEPENTING
AN

ILMU

berdasarkan
bidang yang
dipilih

MINDA

Meningkatkan
intelek

MEMAHAMI
MANUSIA &
MASYARAKAT

Bidang sastera
dan sains sosial

TUJUAN

PEMBELAJARA
N
PENYELIDIKAN

Pengertian
yang jelas

PENAAKULAN

Pemikiran
yang logik
Pertimbangan
yang teliti

Kecelaruan dalam
PenulisanAkademik
Terlalu banyak rujukan sekunder
Kesilapan bahasa
Plagiarisme

Senarai Semak semasa membuat


penyemakan penulisan akademik
Topik tepat
Pernyataan tesis yang sesuai
Ejaan betul
Istilah tepat
Tanda baca tepat
Pengenalan menarik
Penutup menarik
Laras bahasa betul
Semakan draf pertama
Semakan draf kedua
Kaedah Pemerengganan betul

conto
h

Esei
ilmiah

Karangan pendek tentang topik berdasarkan


data yang diperoleh melalui rujukan

Kertas
kerja

Makalah bertulis yang mengandungi


perbincangan tentang sesuatu persoalan

Tesis

Disertasi

1. pendapat yang dikemukakan untuk


dibahaskan
2. kajian ilmiah yang dikemukakan oleh
seseorang calon untuk melayakkannya
memperoleh ijazah atau diploma.
pengolahan bertulis yang panjang dan terperinci
tentang sesuatu perkara yang diserahkan untuk
mendapatkan ijazah tinggi.
1. terbitan atau majalah berkala yang khusus bagi
sesuatu perkara, profesion, atau bidang tertentu;

Jurnal

2. akhbar harian atau mingguan;


3. buku catatan harian tentang peristiwa-peristiwa
yang berlaku.

Ringkasa
n
eksekutif

Sinopsis sesuatu rencana

Format penulisan tesis


Kulit Hadapan
Halaman Judul
Pengakuan
Penghargaan
Abstrak
Kandungan
Senarai Jadual
Senarai Rajah
Senarai Lampiran
Bab 1 Pendahuluan
Bab 2 Ulasan Kepustakaan
Bab 3 Bahan & Kaedah
Bab 4 Hasil & Perbincangan
Bab 5 Kesimpulan
Rujukan
Contoh Rajah
Contoh Jadual
Contoh Peta
Contoh Gambar

L
KU

N
A
P
DA
A
IT H

A
M
A
AL

UL
D
U
NJ

AN
U
AK
G
PEN

PE

AN
A
RG
A
H
NG

K
A
R
ST
AB

K
A
R
ST
AB

N
KA

N
GA
N
DU

SEN

I JA
A
AR

AL
U
D

SE

RA
A
N

JA
A
R
I

AI
R
A
SEN PIRAN
L AM

LUA
U
AH
D
PEN

AN N
S
A
UL TUSA
PU
KE

AN
D
AN H
H
BA AEDA
K

AN N
D
SIL ANGA
A
H NC
BI
R
E
P

LAN
U
MP
I
S
KE

AN
K
JU
RU

TO
N
CO

AJA
R
H

TO
N
CO

U
AD
J
H

AL

TO
N
CO

ETA
P
H

OH
T
N
CO BAR
M
GA

KEJELASAN DAN GAYA PENULISAN

Kejelasan
Bersifat konkrit dan jelas
Mudah difahami, mudah ditafsir
Dapat menyampaikan idea
Penggunaan ayat yang matang dan
bervariasi

Gaya penulisan
Melibatkan cara penulis menggunakan ilmu
penulisan dan kreativitinya dalam
menghasilkan bahan ilmiah atau akademik
yang efektif serta bermutu
Mengandungi kejelasan dan kesinambungan
fakta, kepelbagaian bentuk ayat,
penggunaan dan pemilihan istilah yang
sesuai dan fakta-fakta sokongan.

REKA BENTUK YANG


KONSISTEN

Pemilihan saiz
huruf
Jarak
Penggunaan
penomboran
perenggan

bersistem
Memahami fakta
dengan lebih
mudah

KEMAHIRAN MENULIS

Penggunaan
tatabahasa yang
betul

ejaan

kejelasan
Ketepatan
Kesesuaian
Mengelak
daripada
membuat
pengulangan

Tulisan yang tidak


bermutu

PENGGUNAAN BAHASA FORMAL


Bahasa formal ialah bahasa yang digunakan pada
situasi formal atau rasmi
Contoh bahasa formal ialah bahasa baku dan bahasa
istana
Dalam bahasa formal,ia menggunakan ragam bahasa
terkawal iaitu bentuk bahasa yang mementingkan
aspek-aspek pertuturan bahasa iaitu :

ayat dan imbuhannya gramatis

Aspek sebutan dan intonasi

Pilihan kosa katanya tepat

Ciri-ciri bahasa formal


Tidak menggunakan nama sendiri,nama
timbangan atau nama ringkas
Tidak menggunakan unsur kependekan
Menyebut gelaran dengan sepenuhnya
Memperlihatkan pola intonasi yang jelas
untuk pelbagai jenis ayat

Contoh bahasa formal :

Saya pergi ke sekolah tetapi sudah ketinggalan bas

Bahasa formal boleh wujud dalam bentuk tulisan


atau lisan.Antara bentuk lisan yang menggunakan
bahasa formal termasuklah ceramah,forum, dan
khutbah Jumaat sementara bentuk bertulis
terdapat dalam rencana,berita, dan karyakarya sastera

PENULISAN SECARA OBJEKTIF


Satu bentuk penulisan untuk mempersembahkan
sesuatu idea/konsep/kajian melibatkan penulis
merujuk kepada sesuatu sumber yang ada
autoriti seperti buku-buku ilmiah,jurnal,majalah
dan lain-lain dalam penulisannya
Tujuan utama penulisan ialah untuk menghasilkan
penulisan kreatif dan bukan kreatif yang
menggunakan bahasa yang gramatis dan laras
yang tepat,serta memperlihatkan pertautan idea
dan wacana yang kemas dengan pemikiran yang
kritis dan analitis

Setiap penulisan ilmiah mesti mengandungi


objektif penulisan

PENULISAN AYAT YANG JELAS


Mesejnya jelas
Sesuatu tulisan yang mesejnya kabur dianggap gagal sebagai
saluran untuk berdakwah dan mendidik masyarakat walaupun
susunan bahasanya indah, olahan isinya baik dan penuh
pengalaman menarik.

Bahasanya mudah
Tidak mempunyai istilah dan konsep yang sukar difahami atau
perkataan-perkataan yang tinggi-tinggi. Biarlah bahasanya mudah
difahami dan sudah sebati dengan semua peringkat masyarakat.
Jangan biarkan penyampaian mesej di dalam tulisan tersekat oleh
bahasa yang hanya difahami oleh segelintir masyarakat.

Rentak dan gayanya menarik


Tulisan yang baik seolah-olah bercakap kepada
pembacanya. Ayat, susunan bahasa dan tanda
bacaannya dijaga supaya nada rentaknya dapat
didengar oleh pembaca. Gunakan ayat yang
pendek-pendek. Ayat yang panjang-panjang
(melebihi 16 perkataan) akan memperlahankan
tempo membaca kerana kadar keterbacaannya
rendah. Penggunaan gaya bahasa bergantung
kepada corak tulisan.Yang penting jangan sekalikali lari dari bahasa mudah.

Contoh penulisan ayat yang


jelas
Kekerapan penggunaan noktah : apabila membuat
penulisan,kaji binaan ayat itu dan pecahkannya menjadi
beberapa ayat tanpa menghilangkan maksud yang ingin
disampaikan
Penggunaan pelbagai binaan perenggan : perenggan yang
baik mengandungi kenyataan-kenyataan yang dapat
membantu pembaca memahami tajuk
Bahasa ibunda dan dialek disebut dalam sebutan perkataan
yang betul ; contohnya ,

ejaan salah : pengguna , mengubal


ejaan betul : pengguna , menggubal

PERKEMBANGAN IDEA SECARA LOGIK:


KOHERAN
&
KOHESIF

PENGERTIAN KOHEREN
Menurut Brown dan Yule (Mulyana, 2005:
30) koheren ialah keberkaitan antara satu
bahagian dengan bahagian yang lain
sehingga ayat yang terbentuk memiliki
kesatuan makna yang utuh.
Koherenmenurut Kamus Dewan Edisi Ketiga
ialah kesinambungan antara satu ayat
dengan ayat yang lain dalam sesebuah
penulisan supaya mudah difahami.

CONTOH

1. Angkat telefon itu, Man!


2. Aku sedang mandi, Ziz!
3. OK!

*Ayat dapat ditafsirkan sebagai bentuk pendek daripada ayat


Aku sedang mandi, Ziz!. Oleh itu, aku tidak dapat menjawab
telefon itu. Sementara ayat (c) dapat ditafsirkan sebagai OK!
Kalau begitu, biar aku sahaja yang menjawabnya.

PENGERTIAN KOHESIF

Kohesif merujuk kepada hubungan semantik yang


wujud dalam sesebuah teks (Halliday dan
Hasan,1976).

Menurut Halliday dan Hasan (1976:1) dalam


Cohesion in English menyatakan bahawa sebuah
teks merupakan satu unit bahasa yang digunakan.

Theresa Heng et.al. (1997) menyatakan kohesif


ibarat simen yang digunakan untuk mengukuhkan
batu-batan yang disusun untuk membina dinding
bagi sesuatu bangunan.

CONTOH
(a) Apakah yang dilakukan oleh si Minah?
(b) Dia memukul anaknya.

HUBUNGAN KOHESI & KOHESIF


Halliday dan Hasan (1976), menyatakan bahawa
koheren mengikatkan bahagian-bahagian teks
dengan cara yang spesifik sehingga menjadikan
teks itu kohesif.

TAHAP
PERSIAPAN
LANGKAH-LANGKAH
PENULISAN AKADEMIK
Menurut Oky (2012)
dan Yanhasiholan
(2013)

TAHAP
PENULISAN

TAHAP
EVALUASI

2 Kumpulkan
Bahan

10. Merumuskan
Kesimpulan dan
Teori
1. Memilih Topik
dan Tema
8. Melaksanakan
Pengamatan dan
Pengumpulan
Data

7. Melaksanakan
Rancangan yang
Direncanakan

3. Survei
Lapangan

TAHAP
PERSIAP
AN

6. Menyusun
Rancangan
Penelitian

5. Menyusun
Hipotesis

4. Bibliografi

Bahagian Isi
Bahagian
Permulaan
Muka Depan
Halaman logo
Halaman Judul
Halaman Pengakuan
Pembimbing
Kata Pengantar
Penghargaan
Abstrak
Daftar Isi
Lampiran

TAHAP
PENULIS
AN

Pendahuluan
Latar belakang
pengambilan topik
Kerangka Teori
Kerangka Konsep
Hipotesis
Defenisi operasional
Metodologi Penelitian
Rancangan penelitian
Pengambilan sampel
Cara pengolahan
data
Hasil Penelitian
Huraian hasil dapatan
Penegasan
Kesimpulan
Saranan

TAHAP EVALUASI
Tahap evaluasi ini bertujuan:
Memeriksa kembali penulisan yang telah siap;
Memperbaiki kesalahan; dan
Kekurangan dalam karya tulis.

RUJUKAN
Asmah Haji Omar. (2008). Esiklopedia Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka.
Asri Ismail. (2 Februari, 2013). Kohesi dan Koherensi (Analisis Wacana). Dicapai pada 8
Februari, 2014, daripada Life is Education:
http://lifeiseducation09.blogspot.com/2013/02/kohesi-dan-koherensi.html
Azizah. (3 May, 2012). Nota wacana. Dicapai pada 8 Februari, 2014, daripada slideshare:
http://www.slideshare.net/AzizahAziz2/nota-wacana
Kohesi dan Koherensi. (8 Ogas, 2012). Dicapai pada 9 Februari, 2014, daripada
Saelingua's: http://saeful-azis.blogspot.com/2012/08/kohesi-dan-koherensi.html
Kohesi dan Koherensi dalam Paragraf. (25 Ogas, 2009). Dicapai pada 8 Februari, 2014,
daripada Andipraz's Blog: http://andipraz.wordpress.com/2009/08/25/kohesi-dankoherensi-dalam-paragraf/

Langkah-Langkah Penulisan Karya Ilmiah. (13 Januari, 2013). Dicapai pada 11 Februari,
2014, daripada Hasiholandjan's Blog:
http://yanhasiholan.wordpress.com/2013/01/14/langkah-langkah-penulisan-karyailmiah/
Nur Hidayati. (9 Mac, 2013). Kohesi Dan Koherensi. Dicapai pada 9 Februari, 2013,
daripada dandelionidha.blogspot.com:
http://dandelionidha.blogspot.com/2013/03/kohesi-dan-koherensi_1709.html
Oky. (8 Desember, 2012). Langkah-langkah dalam Penulisan Karya Ilmiah. Dicapai pada
8 Februari, 2014, daripada TUGAS: http://oky-d-ace.blogspot.com/2012/12/langkahlangkah-dalam-penulisan-karya.html
Zainal Abidin Safarwan. (2002). Kamus Besar Bahasa Utusan. Kuala Lumpur: Utusan
Publication & Distributors SDN BHD.