Anda di halaman 1dari 18

Model Rasionalisme : Polisi sebagai

pencapaian matlamat yang paling


cekap

Konsep
Dalam model ini, yang paling utama ialah
pengambilan keputusan yang rasional secara
menyeluruh sebelum sesuatu dasar dilaksanakan.
Satu pendekatan yang sistematik untuk
menyelesaikan masalah rakyat.
Kerajaan perlu memilih dasar yang akan memberi
keuntungan yang besar kepada masyarakat
Tetapi jika kos dasar melebihi dari keuntungan
yang diperoleh, maka kerajaan perlu elak dari
menggunakan dasar tersebut.

Garis panduan model ini:


Jika kos dasar melebihi daripada
faedahnya, maka dasar itu tidak
akan diguna
Pembuat keputusan perlu memilih
antara dasar-dasar alternatif yang
memberi
manfaat
yang
besar
ke
atas
Polisi akan menjadi rasional
kos yang
akanterdapat
diperoleh
apabila
perbezaan
antara nilai-nilai yang
dicapai dan nilai itu
haruslah positif dan hebat
antara alternatif-alternatif
polisi yang lain

Perkara yang perlu diambil kira dalam


dasar rasional :

Mengetahui semua nilaian dan


pemilihan masyarakat dan
pertimbangan yang relatif
Mengetahui semua alternatif dasar
yang tersedia
Mengetahui semua kesan bagi setiap
alternatif dasar tersebut
Memilih dasar yang paling cekap
sebagai satu keseluruhan yang boleh
diketahui dan dipertimbangkan

Model ini menekankan perlu ada


maklumat lengkap tentang
Dasar-dasar alternatif
Bijak meramal dan menghitung dengan
betul akan nisbah kos untung
Akhirnya dasar rasional berkehendakkan
satu sistem membuat keputusan yang
memudahkan rasionaliti dalam
pembentukan polisi awam

Pemilihan dasar yang


rasional:
Pembuat dasar perlulah :

Tahu semua nilai keistimewaan dan


kepentingan masyarakat yang relatif
Tahu semua alternatif dasar yang tersedia
Tahu semua kesan bagi setiap dasar
alternatif
Mengira nisbah, kaedah kos untuk setiap
alternatif dasar
Pilih alternatif dasar yang paling cekap

Sebenarnya terdapat banyak


halangan dalam pendekatan
rasional tetapi jarang berlaku dalam
semua kerajaan
Model ini boleh membantu dalam
mengenal pasti halangan kepada
rasional tersebut
Namun kita dapat membuat
hipotesis awal mengenai beberapa
halangan penting dalam pembetukan
dasar rasional

Hipotesis hipotesis awal


Banyak isu yang berkonflik tidak boleh dibanding atau
dipertimbangkan contohnya sukar untuk membandingkan
nilai kejujuran seseorang yang menerima pakai undangundang yang dilaksanakan oleh kerajaan.
Dasar yang dibina bukan atas matlamat masyarakat tetapi
lebih kepada kepentingan sendiri sebagai contoh, kuasa,
status, reelection dan duit.
Tidak bermotivasi untuk memaksimumkan keuntungan
bersih dalam sosial tetapi semata-mata untuk memenuhi
permintaan untuk kemajuan: mereka tidak menyelidik
sehingga mereka menjumpai alternatif yang paling baik
tetapi memberhentikan penyelidikan mereka apabila mereka
mendapati alternatif yang memungkinkan mereka akan
bekerja

Perlaburan yang besar untuk


melaksanakan program dan polisi pada
masa lalu yang merupakan kos hangun
yang menghalang pembuat polisi
daripada menimbangkan semula
alternatif yang telah dibuat
Pelbagai halangan akan timbul untuk
mengumpul semua maklumat yang
diperlukan untuk mengetahui kesan dan
akibat alternatif dasar yang mungkin.
Termasuk kos pengumpulan maklumat,
ketersediaan maklumat dan masa yang
diperlukan untuk mengumpul maklumat.

Kapasiti sosial ataupun sains kelakuan


tidak mampu untuk membantu
pembuat dasar untuk memahami
secara tepat bagi tiap-tiap alternatif
tersebut
Walaupun dibantu dengan teknik
komputer, pembuat dasar tidak
mempunyai keupayaan yang cukup
untuk menghintung nisbah kos-untung
dengan tepat jika wujud kepelbagaian
dalam sistem politik, sosial, ekonomi
dan kebudayaan

Bagi mengurangkan kesan negatif di


luar jangkaan, memaksa pelbagai
alternatif dasar dibentuk dengan
lebih berhati-hati
Polisi yang banyak dalam birokrasi
dan ramainya pakar menyebabkan
sukar diselaraskan keputusankeputusan tersebut sehingga
keputusan tinggal keputusan

Rumusan
Pendekatan ini berkait rapat dengan
proses pengambilan keputusan yang
rasional
Satu pendekatan sistem analisis
pengambilan keputusan berdasarkan
prinsip-prinsip kajian dan
penyelesaian masalah secara
saintifik

Charles E. Lindblom menjelaskan model ini


ada 5 ciri utama
Mengenal pasti nilai-nilai sedia ada
Membuat analisis melalui analisis cara dan
penyudahnya
Membuat pilihan yang sesuai untuk mencapai
tujuan terakhir
Membuat analisis secara menyeluruh
Membuat analisis berdasarkan teori-teori
Daripada ciri-ciri tersebut amat sukar untuk
menentukan sesuatu keputusan itu benar-benar
rasional kerana ia begitu kompleks untuk dianalisis

MODEL

INCREMENTAL

KONSEP
Incremental ialah konservatif dalam programprogram yang wujud, polisi-polisi tentang
perbelanjaan sebagai satu asas kepada programprogram baru dan perlu pengubahsuaian.
Menurut Lindblom, pembuat keputusan perlu
menyemak semula keseluruhan polisi yang
dicadangkan disebabkan mereka tidak mengenal
pasti matlamat-matlamat masyarakat,
Perlu mengkaji nisbah kos-untung dengan alternatif
polisi dalam
Mencapai matlamat masyarakat tersebut dan
memilih matlamat-matlamat yang berkaitan (Dye,
1978: 32).

Model Incremental

Pendekatan incremental
Pembuat dasar tidak mempunyai banyak masa, kurang pengetahuan
dan pengalaman, tidak cukup pintar dan kos yangdiperlukan untuk
mengumpul semua maklumat adalah terlalu besar serta mereka tidak
mampu meramal dengan tepat.
Pembuat dasar menerima legitimasi (keabsahan) polisi-polisi yang lalu
kerana ketidaktentuan tentang kesan atau akibat yang
keseluruhannya baru atau polisi-polisi itu berbeza.
Mewujudkan satu dasar yang baru atau radikal memerlukan kos atau
pelaburan yang besar, iaitu pelaburan mungkin dalam bentuk wang,
bangunan-bangunan atau item-item yang berat, amalan pentadbiran
dan sebagainya.
Incremental secara politiknya adalah bijak. Konsensus akan lebih
mudah dicapai dalam pembuatan keputusan apabila item yang
diperlukan dalam keadaan bertelagah atau berkonflik hanya ditambah
atau dikurangkan dalam perbelanjaan atau pengubahsuaian kepada
program-program yang wujud tersebut.