Anda di halaman 1dari 45

TOPIK 5: MERUNGKAI

STANDARD
DAN PENJAJARAN KONSTRUKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

Konsep merungkai standard

Proses merungkai standard

mengenal pasti pengetahuan (konsep) dan kemahiran yang


terdapat dalam standard (pernyataan umum tentang hasil
pembelajaran apa yang murid perlu tahu dan boleh lakukan)

Konsep penjajaran konstruktif

Proses penjajaran konstruktif

Mendefinisikan hasil pembelajaran yang dikehendaki

Memilih aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang


sesuai untuk mencapai hasil pembelajaran

Mentaksir hasil pembelajaran sebenar pelajar untuk melihat


sejauhmana ianya tercapai

Rujukan Standard
Menghuraikan gambaran keseluruhan
tentang pertumbuhan pembelajaran
murid (tahap pencapaian) berdasarkan
pernyataan-pernyataan standard
Melapor prestasi murid dalam
pembelajaran dengan menerangkan
tentang kemajuan murid dalam
pembelajaran merujuk kepada standard
Menggunakan dokumen/manual yang
menerangkan standard sesuatu domain
2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN,
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Standard pada
umumnya adalah satu
pernyataan tentang
apakah yang pelajar
perlu tahu dan boleh
lakukan selepas
mempelajari sesuatu
topik mata pelajaran.

Standardmengandungi
pengetahuan dan
kemahiran yang pelajar
perlu kuasai.
Dalam konteks
pendidikan di
negara ini,
standard
kurikulum adalah
ditentukan dan
digubal di
peringkat pusat
APAKAH ITU
dan kemudiannya
STANDARD
diturunkan ke
sekolah untuk
guru-guru
Sejauhmanakah guru memahami
melaksanakannya
standard kandungan yang terdapat
di dalam bilik
dalam kurikulum tersebut dan
darjah dan
seterusnya dapat merancang
sekolah.
pengajaran dan pembelajaran serta
pentaksiran yang sesuai supaya
pengetahuan dan kemahiran yang
terdapat di dalam standard
tersebut dapat dicapai.

PENTAKSIRAN RUJUKAN
STANDARD
Proses mendapatkan maklumat
tentang sejauh mana murid tahu,
faham dan boleh buat atau telah
menguasai apa yang dipelajari
berdasarkan pernyataan standard
prestasi yang ditetapkan mengikut
tahap-tahap pencapaian seperti yang
dihasratkan dalam dokumen
kurikulum

Definisi

Merungkai standard
- mengenal pasti pengetahuan (konsep) dan
kemahiran yang terdapat dalam standard
(pernyataan umum tentang hasil
pembelajaran
- apa yang pelajar perlu tahu dan boleh lakukan
dan indikator (hasil pembelajaran khusus bagi
kelas/tahun/tingkatan).

Definisi

Merungkai standard dan indikator mata


pelajaran tertentu yang tersenarai di dalamnya
untuk menentukan dengan tepat apa yang
pelajar
(1)Tahu (konsep atau kandungan) dan
(2)Boleh lakukan (kemahiran) melalui
(3) Konteks tertentu (apa yang guru akan guna
untuk mengajar pelajar konsep dan
kemahiran)

Definisi

Indikator - merupakan hasil


pembelajaran mata pelajaran bagi tahap
persekolahan khusus (tahun/tingkatan).
Konsep - merujuk kepada idea abstrak
yang mengarah kepada pemahaman
yang lebih luas
(contoh: keamanan,demokrasi, budaya,
perubahan, pola, kuasa dsb)

Definisi

Kandungan - merujuk kepada maklumat spesifik


yang pelajar perlu tahu dalam sesuatu standard
serta indikator yang berkaitan di dalam sesuatu
mata pelajaran atau sesuatu kursus.
Biasanya konsep atau pengetahuan merupakan
kata nama penting atau frasa kata nama yang
terdapat dalam standard dan indikator,
manakala kemahiran dinyatakan dalam kata
perbuatan.

Langkah-langkah Merungkai Standard

Secara ringkasnya, langkah-langkah untuk merungkai


standard adalah seperti berikut:
1.Kenal pasti Bidang dan Kandungan mengikut
tahap/tahun/tingkatan
2. Kenal pasti Standard Kandungan
3. Kenal pasti Indikator
4. Kenal pasti Konsep (Pengetahuan) - Apa yang pelajar
perlu
tahu?
5. Kenal pasti Kemahiran - Apa yang pelajar boleh buat?

Langkah-langkah Merungkai Standard

6. Topik atau Konteks - Apa yang akan


digunakan untuk mengajar konsep dan
kemahiran - unit khusus, pengajaran dan
aktiviti-aktiviti)
7. Kenal pasti Idea-idea utama
8. Kenal pasti soalan-soalan penting
9. Bina soalan-soalan penting daripada
Idea-idea Utama Untuk memandu
Pengajaran dan Pentaksiran
10. Bina Perancangan Pengajaran dan
Pentaksiran
11. Membuat rumusan

Contoh

KONSEP PENJAJARAN KONSTRUKTIF

Proses penjajaran konstruktif

Mendefinisikan hasil pembelajaran yang


dikehendaki

Memilih aktiviti-aktiviti pengajaran dan


pembelajaran yang sesuai untuk
mencapai hasil pembelajaran

Mentaksir hasil pembelajaran sebenar


pelajar untuk melihat sejauhmana ianya
tercapai

APAKAH PENJAJARAN KONSTRUKTIF?

https://
upsi-kpt4033-s.wikispaces.com/Teori
+pengajaran+konstruktif
Baca dan buat nota

Apakah Penjajaran
Konstruktif?
Penjajaran Konstruktif ialah suatu pendekatan mereka bentuk kurikulum di mana aktiviti
pengajaran serta pembelajaran dilakukan untuk memaksimumkan pembelajaran dengan
cara melibatsama para pelajar serta juga bagi mereka mengaktifkan kata perlakuan yang
dinyatakan dalam hasil pembelajaran sewaktu libatsama dalam pembelajaran dan juga
bagi mereka mengaktifkan kata perlakuan yang sama dalam tugas pentaksiran. Konstruk
di sini bermaksud pelajar sendiri yang membina dan menstrukturkan pemahaman
mereka dan bagi mereka membentuk maksud tersendiri daripada apa yang dipelajari.
Penjajaran pula dikaitkan dengan persekitaran pembelajaran yang diwujudkan oleh staf
akademik bagi membolehkan pelajar libatsama secara bermakna dan penuh pengertian
mengikut kata perlakuan yang dihasratkan dalam hasil pembelajaran dan bagi mereka
libatsama kata perlakuan yang sama dalam tugas pentaksiran yang diberikan untuk
mendapatkan tahap pencapaian hasil pembelajaran yang telah dicapai

Apakah Penjajaran
Konstruktif?
Penjajaran konstruktif merujuk kepada prinsip
yang digunakan untuk merangka aktiviti
pengajaran dan pembelajaran serta tugasan
pentaksiran yang mengaitkan secara langsung
hasil pembelajaran yang ingin dicapai dengan
cara tidak lazim yang biasanya tidak boleh
dicapai melalui kuliah tradisional, kelas tutorial
dan peperiksaan

Apakah Penjajaran
Konstruktif?
Memupuk graduan yang holistik,
berciri keusahawanan dan seimbang
memerlukan transformasi serta
anjakan minda dari segi reka bentuk
kurikulum, aktiviti pembelajaran
serta juga bentuk tugasan yang
digunakan untuk pentaksiran.

PENJAJARAN KONSTRUKTIF
Sejajar dengan
pendekatan pendidikan ini,
maka tugasan pentaksiran
serta aktiviti pembelajaran
perlu disepadukan dengan
hasil yang dihasratkan
oleh kursus tersebut.

Proses kesepaduan yang dimaksudkan


atau Penjajaran Konstruktif (Biggs,
1996) adalah:

CONTOH Proses penjajaran


konstruktif

CONTOH PK

AKTIVITI 1
explain to others what constructive
alignment is and why it is important
begin to think about the desirable
learning outcomes of your
programmes