Anda di halaman 1dari 11

Pedagogi Pendidikan

Seni Visual KBSR Dan


KSSR.
Nama : Renoogah A/P Periasamy
Semester : 4 PISMP PSV

PENGENALAN TEORI PEMBELAJARAN DALAM


PENGAJARAN DAN PEMBELAJRAN PSV

prinsip kasar

TEORI
Teori ialah prinsip kasar yang menjadi dasar pembentukan
sesuatu ilmu pengetahuan . Ia juga merupakan satu
rumusan daripada pengetahuan sedia ada yang memberi
panduan
untuk
menjalankan
penyelidikan
bagi
mendapatkan maklumat baru.

Menjadi dasar
pembentukan

1 rumusan
pengetahuan sedia
ada.

Teori Konstruktivisme
Pembinaan pengetahuan, yaitu tindakan mencipta
sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Individu
membina pengetahuan sendiri.

Guru tidak hanya memberikan pengetahuan kepada murid, namun


murid juga harus beraktif membangun sendiri pengetahuan mereka.
Dalam hal ini, guru harus membantu murid bagi menemukan atau
menerapkan idea idea mereka sendiri, dan mengajar murid menjadi
mahir menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar.

Teori Belajar
Konstruktivisme Jean
Piaget

Teori
Konstruktivisme
Teori Belajar
Konstruktivisme
Vygotsky

Piaget yang dikenal sebagai konstruktivis pertama


(Dahar, 1989: 159) menegaskan bahawa penekanan
teori kontruktivisme pada proses untuk menemukan
teori atau pengetahuan yang dibangun dari realiti.
Peran guru dalam pembelajaran menurut teori
kontruktivisme adalah sebagai fasilitator atau
moderator.

Proses mengkonstruksi Jean


Piaget :
Skema

Asimilasi

Akomodasi

Keseimbanga
n.

Teori
Konstruktivisme
sosial Vygotsky
Pembelajaran manusia dalam konteks sosio- budaya. Dalam
konteks ini individu berkongsi dan saling membina
pengetahuan baru. Apabila individu berkongsi dan saling
membina pengetahuan baru ini akan menilai dan
meningkatkan pengetahuan diri.
Zon
Perkembangan Terdekat : Merupakan tugasan
pembelajaran yang sukar dilakukan sendiri oleh pelajar,
tetapi dapat menguasainya dengan bimbingan orang lain
mahir.

Pengaplikasian Teori
Kontruktivisme dalam PSV.
Pendekatan Kontruktivisme menjadikan pembelajaran Seni
Visual bermakna dan menyeronokkan.
Pengaplikasian teori ini membenarkan murid membina
sendiri pengetahuan dengan mengkaji atau meneroka
sesuatu dengan diri sendiri.
Teori ini juga membantu pelajar untuk melibatkan diri
dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran psv dengan
aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang
sedia ada.

Dalam proses ini, pelajar akan menyesuaikan


pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan yang
sedia ada untuk membina pengetahuan yang baru
berkaitan PSV.

RUJUKAN
Noriati. A, Boon Pong Ying dan Sharifah
Fakhriah Syed Ahmad. ( 2012). Murid dan
Alam Belajar. Fajar bakti Sdn.Bhd :
Selangor.
Pengenalan teori Pembelajaran Dalam
Pengajaran dan PSV. Diperolehi
daripada
:http://amelan2013.blogspot.com/2013/0
6/pengenalan-teori-dan-pendekatan.html

A
M
I
R
E
T
h
i
s

Sekumpulan konsep yang


digunakan ketika
berinteraksi dengan
lingkungan disebut dengan
skemata. Sejak kecil anak
sudah memiliki struktur
kognitif yang kemudian
dinamakan skema
(schema).
Dalam menghadapi
rangsangan atau
pengalaman baru
seseorang tidak dapat
mengasimilasikan
pengalaman yang baru
dengan skemata yang
telah dipunyai.
Pengalaman yang baru itu
bisa jadi sama sekali tidak
cocok dengan skema yang
telah ada.

Asimilasi adalah proses


kognitif dimana seseorang
mengintegrasikan
persepsi, konsep ataupun
pengalaman baru ke dalam
skema atau pola yang
sudah ada dalam
pikirannya.
Ekuilibrasi adalah
keseimbangan antara
asimilasi dan akomodasi
sedangkan diskuilibrasi
adalah keadaan dimana
tidak seimbangnya antara
proses asimilasi dan
akomodasi, ekuilibrasi dapat
membuat seseorang
menyatukan pengalaman
luar dengan struktur
dalamnya.