Anda di halaman 1dari 38

PENGUJIAN DAN PENILAIAN

DALAM REKA BENTUK


INSTRUKSIONAL DAN
TEKNOLOGI DALAM PTV
MBT 13903
SEM 1 2014/2015

Pengenalan Rekabentuk
Instruksional

Dalam merancang pengajaran dan pembelajaran berbagai


elemen dan aspek yang perlu difikirkan oleh pendidik dan
mereka yang terlibat dengan pengajaran.

Reka bentuk pengajaran merupakan mekanisma yang


digunakan oleh perancang bagi membina dan merancang dalam
segala aspek pengajaran dan pembelajaran.

Setiap pendidik seharusnya dapat menguasai reka bentuk


pengajaran bagi menjamin kualiti pembelajaran dan pengajaran
yang baik dan berkualiti.

Definisi Rekabentuk Instruksional

Richey (1986) mendefinisikan reka bentuk pengajaran sebagai


proses sains bagi membina spesifikasi pengajaran dengan
terperinci bagi menilai, mengembangkan dan menyenggara
sesuatu keadaan yang boleh memudahkan pembelajaran tanpa
mengira unit.

Reka bentuk pengajaran seharusnya mencakupi keseluruhan


proses pengajaran iaitu mereka bentuk,membina dan
seterusnya menguruskan pembelajaran.

Definisi Rekabentuk Instruksional

Seels dan Glasgow 1990 menyatakan reka bentuk


pengajaran boleh dilihat daripada dua perspektif iaitu
displin ilmu dan proses.

Sebagai displin ilmu, reka bentuk pengajaran adalah


berkaitan dengan proses pengajaran, penyelidikan
dan teori tertentu.

Proses rekabentuk pengajaran adalah pembangunan


spesifikasi pengajaran berdasarkan teori pengajaran
dan pembelajaran.

Pendekatan Rekabentuk

Mohd Arif (2004), pendekatan reka bentuk akan memberi penekanan


kepada pelbagai faktor yang mepengaruhi hasil pembelajaran

Menentukan pencapaian objektif

Tahap kesediaan pelajar untuk membolehkan objektif tercapai

Strategi pengajaran yang dapat menenuhi kehendak objektif dan


pelajar

Media dan bahan yang sesuai dengan peringkat umur pelajar.

Sokongan yang diperlukan untuk membentuk pembelajaran yang


sesuai dengan kehendak pengajaran

Penyemak semula progam yang tidak mencapai kehendak

Pendekatan Rekabentuk
Gropper (1997) menyatakan proses reka bentuk pengajaran
akan dapat membaiki aspek berikut:

Pendekatan yang sistematik dapat memandu pengguna


dalam proses pengajaran dan pembelajaran

Reka bentuk pengajaran dapat memantau dan mengawal


fungsi sistem pengajaran dan pembelajaran dengan
sistematik

Dapat menilai komponen dan urutan aktiviti pengajaran


dan pembelajaran

Model Rekabentuk Instruksional

Model rekabentuk pengajaran merupakan garis


panduan ataupun satu set strategi yang menjadi
dasar pendekatan pengajaran untuk seseorang
pengajar. Ia membekalkan struktur secara langkah
demi langkah "how to practice" dan "how to
conduct".

Model Rekabentuk Instruksi

Terdapat pelbagai model pengajaran yang diamalkan


oleh guru-guru di sekolah. Umumnya model-model ini
boleh dikategorikan dalam tiga kumpulan berikut:

Model berorientasikan produk -Model ADDIE

Model berorientasikan bilik darjah -Model ASSURE

Model berorientasikan sistem -Model Dick & Carey

Pengenalan Pengujian & Penilaian

Konsep Pengujian

Pengujian adalah suatu proses penyesuaian satu set/rujukan


kriteria yang telah ditetapkan terhadap sesuatu
persembahan bagi mengenalpasti masalah

Pengujian adalah suatu proses bagi memastikan sesuatu


bahan pengajaran yang dihasilkan tidak mempunyai masalah
teknikal serta isi kandungan.

Pengujian dijalankan dalam 2 bentuk iaitu pengujian dari


aspek fungsi dan operasi serta pengujian penerimaan
yang melibatkan pengujian alpha dan beta.

Pengenalan Pengujian & Penilaian

Konsep Penilaian

Penilaian melibatkan aspek yang lebih luas di mana ia bukan


sahaja melihat kepada masalah tertentu, tetapi peningkatan
rekabentuk semasa proses pembangunan atau setelah
program berakhir.

Selain itu, penilaian juga merupakan proses mengenal pasti


impak apabila sesuatu itu dilaksanakan untuk
kegunaannya (pengajaran).

Pengenalan Pengujian & Penilaian


Konsep Penilaian

Fasa penilaian terbahagi dua iaitu formatif dan sumatif.

Penilaian formatif merangkumi setiap fasa dalam proses


ADDIE. Penilaian sumatif pula hanya melibatkan
rekabentuk pengujian yang spesifik sahaja yang
memerlukan maklumbalas pengguna seperti isi
kandungan, strategi dan elemen multimedia melalui
kaedah temubual, soal selidik penyeliaan dan pengujian.

Pengujian vs Penilaian

Pengujian melibatkan aspek teknikal aplikasi


manakala penilaian melibatkan keberkesanan aplikasi.

Pengujian agak rumit kerana terdapat banyak jenis ujian


yang boleh dilakukan pada setiap peringkat proses
pembinaan projek (bahan pengajaran).

Pengujian secara khususnya bermaksud memeriksa


perjalanan projek berdasarkan spesifikasi yang telah
dipersetujui (melalui analisis keperluan spesifikasi).

Pengujian vs Penilaian

Pengujian melibatkan aspek teknikal aplikasi


manakala penilaian melibatkan keberkesanan
aplikasi.

Pengujian program berdasarkan spesifikasi adalah


proses yang berterusan dalam peringkat pembangunan.

Kebanyakan kelemahan akan dikesan dan sesetengah


akan dibiarkan sahaja.

Pengujian vs Penilaian
Pengujian

Penilaian

Untuk menguji fungsi dan operasi bahan


pengajaran semasa proses
pembangunan.

Menilai proses, aplikasi dan keberkesanan


bahan pengajaran

Melibatkan fasa pembangunan dan


pelaksanaan dalam model ADDIE

Melibatkan keseluruhan fasa dalam model


ADDIE

Terdiri daripada pengujian Alfa, Beta dan


Penerimaan

Terdiri daripada penilaian Formatif dan


penilaian Sumatif

Menguji dari aspek teknikal aplikasi

Menilai dari aspek proses dan implikasi


aplikasi

Kepentingan Pengujian

Sesetengah kesalahan rekabentuk mustahil untuk


diperbaiki kerana kesannya terhadap keseluruhan
projek.

Maka, prosedur untuk mengesan kecacatan pada


peringkat awal projek adalah penting supaya tidak
menimbulkan kesan buruk pada keseluruhan aplikasi

Jenis-jenis Pengujian
Pengujian

Alfa (Alpha testing)

Pengujian

Beta (Beta Testing)

Pengujian

Penerimaan

Pengujian Alfa & Beta


Pengujian

Alfa (Alpha Testing)

Ia

dijalankan apabila projek telah pertimbangkan


sebagai sebuah model yang boleh berfungsi.

Oleh

kerana produk yang dinilai ini masih


diperingkat pembangunan, ia masih mempunyai
beberapa kesilapan.

Pengujian Alfa

Pengujian Alfa

Dilakukan secara dalaman tanpa melibatkan orang luar (versi


edaran dalaman sahaja).

Versi produk untuk pengujian alfa merupakan draf kerja pertama


projek yang dibangunkan. Ia selalunya mempunyai banyak
kesilapan memandangkan versi yang dinilai masih diperingkat
pembangunan.

Perujian alfa adalah dilakukan bilamana sesuatu media pengajaran


sudah mula boleh beroperasi tetapi tidak boleh berfungsi
sepenuhnya

Walaubagaimanapun, media pengajaran sudah mempunyai fungsi


teras dan boleh menerima input dan menghasilkan output.

Pengujian Alfa
Tujuan

pengujian alfa adalah untuk


memastikan samada arah dan struktur
umumnya mencukupi, menepati matlamat
aplikasi, interface dan sistem beroperasi
seterusnya memberi cadangan perubahan
yang diperlukan.

Pengujian Alfa
Pengujian

Kumpulan Sasaran

Pakar

bidang.

Pakar

dalam aplikasi media yang digunakan.

Penggunaan

borang komen dan cadangan.

Pengujian Beta

Perisian sampai ke peringkat beta bilamana hampir


semua fungsinya boleh beroperasi dengan baik, dan
sedia untuk menerima maklumbalas dari pengguna

Pengujian beta membolehkan perisian di uji di


persekitaran pengguna, membolehkan pengguna
mencuba perisian, mengesan kesilapan dan
membuat pembetulan, sebelum ia digunakan
sepenuhnya.

Pengujian Penerimaan

Program yang dibina haruslah beroperasi tanpa


sebarang kegagalan.

Kadang-kadang kecacatan rekabentuk lebih nyata


apabila ia digunakan.

Pengujian Penerimaan

Kecacatan program merujuk kepada kesannya dan


kekerapannya.

Ia memberi kesan ke atas kekuatan program.

Kecacatan yang biasa adalah kesilapan menaip dan


kesilapan meletak perkataan, paparan teks, turutan
yang salah, laluan pelayaran yang tidak beroperasi.

Pengujian yang sistematik harus dilakukan bila semua


bahagian telah disepadukan dan boleh beroperasi.

Pengujian Penerimaan

Perancangan pengujian dibuat untuk memastikan

kesemua laluan boleh dilayari,

ketepatan data

semua interaktiviti beroperasi sebagaimana diharapkan,

data yang betul keluar mengikut turutan yang betul

sebarang rekod yang dibuat oleh pengguna tepat dan


boleh dipercayai

Pengujian Penerimaan

Aplikasi yang kompleks, perlukan pengujian yang


terperinci dan meluas oleh sekelompok pengguna.

Penguji berpengalaman boleh membantu merangka


spesifikasi ujian.

Pengujian Penerimaan
Sediakan

kertas ujian formal bagi menyimpan


rekod kesilapan dan turutan peristiwa yang
menyebabkannya.

Buat

pembetulan dan uji semula kesilapan


untuk membuktikan ia telah diperbetulkan,
harus ada tandatangan dan tarikh
pembetulan

Kepentingan Pengujian

Dalam Penghasilan Aplikasi Multimedia bagi tujuan


media pengajaran, sesebuah aplikasi mungkin gagal
sama sekali jika ianya tidak diuji.

Keputusan ujian yang negatif mestilah diterima


sebagai cabaran untuk maju.

Model ADDIE

Di asaskan oleh Rosset pada tahun 1987 dan sering


digunakan dalam menghasilkan dan pembangunan
media pengajaran.

Mengandungi lima peringkat

Analisis (Analysis)

Rekabentuk (Design)

Pembangunan (Develop)

Pelaksanaan (Implement)

Penilaian (Evaluate)

Analisis

Proses mendefinisikan perkara yang sepatutnya


dipelajari.

Merupakan suatu peringkat dalam menentukan


keperluan penghasilkan sesuatu media pengajaran.

Analisis terhadap

Keperluan penghasilan media

Analisis persekitaran pembelajaran

Analisis pengguna

Matlamat pengguna

Analisis

Terdapat beberapa soalan yang boleh digunakan semasa di


peringkat analisis

Apakah masalah sehingga memerlukan media pengajaran?

Apakah jenis halangan pembelajaran yang wujud?

Siapakah pengguna dan apakah sifat-sifatnya?

Apakah pilihan bentuk penyampaian pengajaran?

Adakah terdapat kemampuan dalam penghasilan media?

Berapakah tempoh masa yang diperlukan untuk menyiapkan


media?

Rekabentuk

Peringkat dimana menghasilkan rekabentuk media


pengajaran yang akan dihasilkan.

Menentukan system aplikasi media yang sesuai


digunakan.

Menentukan penggunaan script yang akan digunakan

Menghasilkan storyboard yang bersesuaian.

Dokumentasi projek yang mengandungi rekabentuk


berarahan, visual dan strategi rekabentuk.

Pembangunan

Proses mengarang dan menghasilkan media


pengajaran

Kerja-kerja pembangunan projek dilakukan mengikut


spesifikasi keperluan yang dipersetujui.

Setiap langkah pembangunan akan diuji agar ia


konsisten dan dapat beroperasi dengan berkesan

Pelaksanaan

Peringkat dimana, penggunaan media pengajaran dalam


keadaan sebenar.

Dilakukan setelah proses pembangunan dilaksanakan.

Media pengajaran yang telah siap dibina dan beroperasi


sepenuhnya akan diuji kepada pengguna sebenar dari aspek
kebolehfungsiaannya.

Sekiranya masih terdapat kelemahan, proses penambahbaikan


akan dilakukan.

Penilaian
Proses

mengenalpasti impak pengajaran


dengan penggunaan media pengajaran.

Fasa

penilaian terbahagi kepada 2 bahagian

iaitu
Penilaian

Formatif

Penilaian

Sumatif

Projek Berkumpulan
Cadangkan

suatu penghasilan Media Pengajaran


yang dibangunkan berdasarkan model ADDIE
Analisis
Design
Development
Implementation
Assessment

Projek Berkumpulan
Cadangkan

Pengujian dan Penilaian yang akan

dilakukan
Pengujian

Alfa

Pengujian

Beta

Pengujian

Penerimaan

Penilaian

Formatif

Penilaian

Sumatif

Kuiz 1
Terangkan

dengan jelas tentang jenis-jenis


pengujian yang perlu dilakukan dalam suatu
pembangunan rekabentuk instruksi.

Terima Kasih