Anda di halaman 1dari 17

Kriteria Pemilihan

Aktiviti Pendidikan
Kesihatan
Peralatan & Kemudahan
** Persekitaran budaya dan setempat

Disediakan oleh: Wong Leh Ching

Setiap sekolah haruslah mempunyai peralatan dan


kemudahan asas yang lengkap bagi memenuhi
keperluan murid.
Mengikut spedifikasi kemudahan sukan yang
dikeluarkan oleh Pihak Kementerian Pelajaran,
setiap sekolah diwajibkan mempunyai sekurangkurangnya satu padang dan gelanggang di setiap
sekolah tersebut.
Kemudahan yang diperlukan dalam pendidikan
kesihatan juga harus disediakan oleh pihak sekolah
bagi memudahkan pengajaran dan pembelajaran.

Elemen-elemen
yang
dititikberatkan:

Peralatan

Kemudaha
n

Peralatan
Kesesuaian
mengikut umur.

Mengikut
sukatan
pelajaran.

Mencukupi
dengan per
kapita murid.

Semua murid
berpeluang
menggunakann
ya.

Pemilihan peralatan
perlu berdasarkan
spesifikasi umur dan
pertandingan.

Pemilihan
Peralatan

Peralatan yang tidak


sesuai adalah
merbahaya kepada
pelajar.

Kualiti alat perlu


dipertimbangkan dalam
pemilihan alatan dan
keselamatan pengguna
perlu dititikberatkan.
Alatan-alatan yang
dipilih mestilah cukup
untuk bilangan pelajar
semasa melaksanakan
aktiviti.
Peralatan haruslah selamat
untuk digunakan dan
sesuai dengan tahap
kebolehan dan umur
pelajar.

Kemudahan

Bergantung
kepada situasi
sekolah.

Jika tiada,
modifikasi
keadaan.

Jika ada,
gunakan
dengan
sebaiknya.

Pihak kementerian juga harus


menyediakan peralatan dan
kemudahan tambahan lain bagi
menambah peralatan dan
kemudahan yang sedia ada.

Kebaikan
kemudah
an
disediaka
n di
sekolah

Memudahkan sesi pengajaran dan


pembelajaran mata pelajaran
Pendidikan Kesihatan dan Pendidikan
Jasmani di sekolah.
Pelajar dapat merasai penggunaan dan
pengendalian pelbagai jenis peralatan
dan kemudahan sukan dan kesihatan.
Peralatan dan kemudahan yang
lengkap membantu guru dalam
mengajarkan pelajar lebih banyak
jenis permainan sukan dan ilmu
tentang kesihatan.

Penyeliaan oleh pihak


pentadbiran mesti
dijalankan dengan
sempurna.
Peralatan dan kemudahan sukan
yang lengkap memainkan peranan
yang penting dalam proses
pembelajaran dan pengajaran.
Sekiranya kemudahan tidak
mencukupi, pihak sekolah perlu
menggunakan kemudahan yang
berhampiran dengan sekolah bagi
menjimatkan masa dan kos.

Penyelenggaraan Peralatan
Sukan dan Kesihatan
1

Peralatan hendaklah disimpan, dijaga dan diawasi


penggunaannya dengan rapi sepanjang masa.

Setiap alat yang dikeluarkan mestilah direkodkan


dalam buku keluar-masuk alat-alat sukan oleh guru
sahaja.

Peralatan sukan dan kesihatan tidak boleh dibawa


pulang ke rumah oleh sesiapa pun.

Peralatan yang sudah rosak hendaklah dilaporkan


pada pentadbir sama ada untuk diperbaikiatau
dimusnahkan.

Persekitaran Budaya dan


Tempat
Kebersihan

Keselamatan

Gaya Hidup
Sihat

Interaksi

Penyimpana
n Rekod
Penglibatan
Murid

10

Kebersihan

Kebersihan
sesuatu
kawasan dan
persekitaranny
a turut
mempengaruhi
aktiviti
pendidikan
jasmani dan
kesihatan.

Tempat yang
kotor akan
menjejaskan
keselesaan
murid untuk
belajar dan
menjalankan
aktiviti dan
menjejaskan
kesihatan
murid.

Murid berasa
lebih selesa
untuk
menjalani
aktiviti
pendidikan
kesihatan dan
pendidikan
jasmani.

11

Gaya Hidup
Sihat
Mengamalkan gaya hidup sihat dalam kalangan murid.
Menjauhi aktiviti yang membuang masa dan tidak
berfaedah.
Menjauhi tingkah laku berisiko yang membawa kepada stres.
Tumpuan diberi kepada penyelesaian konflik, pengurusan
stres, kemahiran merancang, pemakanan, penyalahgunaan
bahan dan pencegahan dadah.

12

Penglibatan Murid

Murid melibatkan diri secara aktif


Menghayati ilmu yang telah dipelajari
Membina budaya pembelajaran
murid dalam pendidikan jasmani dan
pendidikan kesihatan

13

Keselamatan

Tempat yang digunakan haruslah sesuai dengan


aktiviti yang dijalankan oleh murid.
Keadaan selamat meningkatkan keyakinan murid
dalam melakukan aktiviti
Pilih kawasan dan persekitaran tempat yang
selamat untuk diri sendiri dan orang lain.
Setiap aktiviti pendidikan jasmani dan kesihatan
yang dijalankan hendaklah dijalankan di tempat
yang sesuai.

14

Interaksi
Kemunikasi
dua hala di
antara
murid dan
guru
adalah
penting.

Murid
dapat
menikmati
proses
pengajaran
dan
pembelajar
an dengan
lebih
seronok.

Interaksi
murid
dengan
murid juga
penting
dalam
pembelajar
an
pendidikan
kesihatan.

Murid boleh
mengemukak
an
pertanyaan
mereka dan
lebih
memahami
tentang
pembelajaran
pendidikan
kesihatan
yang diajar
oleh guru.

15

Penyimpanan Rekod
Penyimpanan
kegiatan murid
sebagai bukti
menjalankan
proses P&P
Sebagai satu alat
penilaian bagi
memerhatikan kemajuan
dan perkembangan
seseorang murid

Mengetahui
kemampuan dan
masalah yang
dihadapi oleh
murid-murid

16

Sekian,
Terima Kasih

17

Anda mungkin juga menyukai