Anda di halaman 1dari 7

KEUTUHAN WACANA DARI

SEGI TATABAHASA
Menurut Michael
McCarthy(1991),terdapat tiga faktor
yang mempengaruhi pertautan dalam
sesebuah wacana
Kata rujuk
Peleburan dan Penggantian
Kata Penghubung

Kata Rujuk
Penggunaan kata-kata yang boleh
menggantikan sesuatau, sama ada
objek atau manusia
Contohnya:Pengetua sekolah itu
keluardari biliknya.Beliau nampak
cemas.

PeleburandanPenggantian
Satu konsep apabila perkataanYang sama
tidak diulang semula dalam ayat yang
sama
Contohnya:Kanakkanak mengangkat
kotak kecil, orang dewasa mengangkat
yang besar.
Perkataan kotak tidak diulangdalam ayat

Kata Penghubung
Mengubungkan sama ada ayat-ayat
atau perenggan-perenggan dalam
wacana dapat memperlihatkan
pertalian makna antara ayat atau
perenggan seterusnya

Michel McCarthy (1991)


Menggariskan tiga fungsikata
penghubung iaitu:
a.Penghuraian
Fungsi penghuraian perkataan seperti
seterusnya,tegasnya, Pada sudut yang
lain,selain itu, sebaliknya dan
sebagainya.
Contohnya:Dia bukan malas,sebaliknya
dia terpaksa begitu untuk
menyelamatkan diri.

b.Pengembangan
Fungsi pengembangan
ideamenggunakan kata-kata hubung
seperti, tetapi, dan,oleh itu, sebab,
kerana,dengan dan sebagaimya.
Contohnya:Dia tidak hadirkerana
tidaksihat.

c.Penambahan

Fungsi penambahan dilihat darisegi


penggunaan faktor masa,atau
pernyataan kejadianmenggunakan
kata hubung seperti:
Sebelum, selepas,
kemudian,berikutnya, ketika, pada
masa,dalam hal itu dan sebagainya
Contoh Sebelum menyiapkan
tugasan,pelajar perlu mencari
rujukanterlebih dahulu