Anda di halaman 1dari 12

GPP 1063

PENGANTAR PENGAJIAN
PROFESIONALISME

FINISI DAN KONSEP PENDIDIK

SARAH : AIN : IME

DEFINI DAN KONSEP


PENDIDIKAN

PENGENALAN
Pendidikan merupakan satu usaha
terancang dan teratur bagi
mewujudkan proses P&P
Usaha ini bagi mempertingkatkan
potensi
diri-diri murid-murid dari
aspek fizikal,
rohani dan
sosial.

BI
Education dikatakan berasal daripada perkataan latin
educare yang bermakna memelihara dan mengasuh
anak.
James Mill
Pendidikan ialah satu proses memberi pertolongan
maksimumkepada setiap anggota satu-satu
masyarakat supaya hidup dengan penuh keselesaan
dan
Ki kegembiraan.
Hajar
Dewantara .
Pendidikan diertikan sebagai usaha untuk memajukan
diri sendiri dari segi budi pekerti, fikiran dan jasmani
bagi membolehkan seseorang individu mendapat
kehidupan yang lebih sempurna.

Mengawal
persekitarannya
Menyatakan
& menentukan
sesuatu dengan
objektif -objektif
jelas
Matlamat tersendiri
Umum
Memberi
Pendidikan
sumbangan
Bertanggungjawa
terhadap
b terhadap
pembentukan
kebajikan
semula
masyarakat.
masyarakat.

Objektif Pendidikan
Mengadakan satu sistem pendidikan untuk
mengintegrasikan perpaduan kaum.
Menyediakan pendidikan dan latihan.
Meninggikan mutu pelajaran berorientasikan
sains dan teknologi.
Menyediakan peluang pendidikan yang
saksama.
Memperbaiki usaha penyelidikan.

MENTERJEMAHKAN
KONSEP PENDIDIKAN
DARI PERSPEKTIF
ISLAM DAN BARAT

YUSOF AL-QADRAWI
PROSES
PENDIDIKAN
KESELURUHAN
HIDUP

AL-TAMIMI

Mendidik akal supaya


berfikir dan ambil
iktibar
Mendidk hati dan
perasaan
Pendidikan
akhlak

NAHLAWI
Pendidikan
yang
berteraskan
alquran

Perspektif islam

DR. AL SYAIBANI

Proses
memperbaiki
kehidupan
yang
mewujudkan
keseimbang
an peribadi.

Usaha
pelaksanaan
teori dan
method yang
berkaitan
dengan bidang
pengalaman
manusia

OHN DEWEY

Perspektif barat

The process of
forming
PLATO
fundamental,
dispositions,
Memberi
intellectual and
keindahan dan
emotional forward
kesempurnaan
nature and fellow
kepada jasmani
men.
dan rohani.
Proses
pembaharuan
makna
PROF. H. HONE
pengalaman
FREDERICK J. MCDONALD
Education is the eternal
Proses atau
process of superior adjustment
kegiatan yang
of the physical development,
diarahkan untuk
free conscious, human being
tujuan mengubah
to God as manifested in the
tabiat atau sikap
intellectual, emotional and
seseorang.
relational environment of men.

PENDIDIKAN
PANDANGAN ISLAM
Berdasarkan Al-Quran
dan Sunnah
Bertuhankan Allah SWT
pada setiap masa dan
tempat
Berteraskan jasmani
dan rohani
Bidang fardhu ain dan
fardhu kifayah

PENDIDIKAN
PANDANGAN BARAT
Berdasarkan fahaman
akal dan ideologi
Bertuhankan akal,
nafsu, dan dunia
Berteraskan jasmani
(kebendaan)
Bidang falsafah, sains,
sosiologi, psikologi,
politik, ekonomi, dan
sebagainya

Perbezaan antara konsep


pendidikan

RUMUSAN
Pendidikan adalah satu
proses integratif
Ilmu yang berasakan
kepada nilai agama dan
nilai etika perlu
diperkukuhkan seiring
dengan fokus merit
akademik, sains dan
teknologi
Integratif antara keduaduanya penyumbang

SAR
AH

Anda mungkin juga menyukai