Anda di halaman 1dari 4

PKPK 3083

PENGURUSAN TINGKAH
LAKU UNTUK PENDIDIKAN
PEMULIHAN
ASMAHANI BINTI
AMRAN

DEFINISI / KONSEP TINGKAH LAKU

Merangku
mi
pelbagai
tindak
balas dari
pelbagai
aspek

Apa yang
dilakukan
atau
diperkatak
an

Semua
tindakan
yang boleh
diperhati,
diukur dan
dinilai

Dilakukan
secara
terus atau
tidak dan
secara
sedar dan
separa
sedar

Bertingkah
laku mengikut
persepsi diri
dan keadaan
(Carl Rogers,
1990)

Berlaku
berdasarka
n
kekerapan
dan
berlaku
sepanjang
masa

Bertujuan untuk
memodifikasika
n tingkah laku
Diaplikasikan
dalam
pembelajaran
akademik dan
sosial murid

Definis
i/
konsep
PTL
Menggunakan
pelbagai teknik
dan kaedah

Mempunya
i matlamat
yang
ditetapkan

Diperha
ti dan
dinilai
Interven
si
susulan

Mempuny
ai
matlamat

CIRI-CIRI
PENGURUSAN
TINGKAH
LAKU

Ganjaran
dan
dendaan
Penilaian
berterus
an dan
berkala

Strategi
dan
kaedah
yang
sesuai