Anda di halaman 1dari 44

TUTORIAL 8:

TEKNIK
PENGAJARAN
KEMAHIRAN
MEMBACA
DISEDIAKAN OLEH:
OOI LEE YIN
AVRALINETINE EPIN
AKMAL IDRUS
TEATER
PEMBACA
Penggun
aan
Suara

Gerak Unsur
Penti Sebut
Bada
ng an
n

Mimik
Muka
Memerlukan skrip pendek yang sesuai &
mengandungi dialog

Memilih seorang pencerita untuk


memulakan cerita, menyambungkan jalan
hingga cerita tamat

Pelajar yang terlibat dikehendaki duduk /


berdiri dalam separuh bulatan di hadapan
penonton

Pencerita perlu berada di sebelah kanan


penonton, pelakon membaca cerita
masing-masing
SURVEY,
QUESTION,
READ, REVIEW,
RECITE
( SQ3R )
Meninjau: membaca secara pantas untuk mendapat gambaran awal
Fokus: tajuk utama, sub tajuk, gambar, simbol, grafik & pemenggal
S teks

Menyoal: menyenaraikan beberapa soalan yang ingin diketahui


berdasarkan teks
Q Fokus: panduan jawapan yang sebenar, mencari jawapan / ramalan
yang paling sesuai

Membaca: membaca dengan serius & memberi tumpuan kepada teks


yang dibaca
R Fokus: menaakul maklumat yang terdapat dalam teks

Menyebut/Mengulang: Selepas membaca, mengingat kembali


kesemua/sebahagian maklumat yang terdapat
R

Menyemak: membaca semula soalan & jawapan yang ditulis.


Mengesahkan jawapan yang ditulis berdasarkan fakta & maklumat
R dalam teks.
KNOW,
WHAT,
LEARN, HOW
( KWLH )
Know/
`
Mencatat maklumat yang difahami
berdasarkan tajuk/perkara yang akan
tahu dibincang

Want/ Mencatat maklumat yang ingin


diketahui dengan lebih lanjut
ingin tahu berdasarkan tajuk/perkara yang akan
dibincang

Learn/ Mencatat isi penting yang diperoleh


daripada teks.
pelajari Menjawab soalan yang dibina sendiri

How/ Mencatat bagaimana, bila & di


mana bagi mendapat maklumat
bagaiman yang belum lengkap
a Berupaya mengemukakan
cadangan untuk merujuk sumber
LINGKARAN
SOALAN
Digunaka Lingkaran yang
dijalankan
n dalam
KBSR.
mesti berdasarkan
pendekatan yang sesuai.
Bagi memantapkan
penguasaan kemahiran
membaca dalam diri
murid
Tujuan
Lingkaran
Soalan
Langkah
Pengaplikasian

PENDEKATAN A
Guru Situasi diberikan menggunakan
menunjukkan gambar.
gambar Cth situasi : Gambar baju telah di
kepada murid ditunjuk kepada murid

Guru meminta
murid Selepas menyebut, murid perlu
menyebut kad
melekatkan kad perkataan pada
perkataan
pada gambarnya.
pada gambar
yang ditunjuk
Guru meminta Perkataan dibaca
murid mengikut suku kata
membaca kad Cth: ba + ju
perkataan
tanpa gambar Baca semula perkataan

Kemudian,
murid diminta b [b], a [a], j
untuk
[j], u [u] = ba
membunyikan
huruf-huruf itu +ju
Langkah
Pengaplikasian

PENDEKATAN B
Pengenalan huruf kepada
Guru
meperkenalka murid bagi memastikan
n dua huruf mereka memahami konsep
kepada murid huruf
Cth: huruf m dan s

Guru Guru menyebut dan murid


menunjukkan mengikut sebutan guru.
kad huruf dan Guru memastikan murid
menyebutnya. sebut dengan betul

Guru meminta
beberapa
murid Cth: mu + ka, sa + ya
membaca
Langkah
Pengaplikasian

PENDEKATAN C
Guru Cth huruf vokal : a, i,
memperkenalkan u
bunyi 3 huruf vokal Cth huruf konsonan: k
dan 2 huruf
konsonan

Guru meminta
murid menyebut Huruf-huruf disebut
huruf-huruf beberapa kali
tersebut

Cth: Ka + ki & ku +
Kemudian, murid
diminta mencantum ku
huruf-huruf supaya Baca semula
menjadi perkataan perkataan

Selepas itu, murid


diminta pula untuk
membina ayat dengan
menggunakan
perkataan yang yang
dibina tadi.
Langkah
Pengaplikasian

PENDEKATAN D
Guru Situasi diberikan
menunjukkan menggunakan gambar.
gambar kepada Cth situasi : Gambar baju telah
murid di ditunjuk kepada murid

Guru meminta
murid
menamakan & Cth: murid mula berbincang
berbual tentang
gambar
Guru Perkataan dibaca
memperkenalka mengikut suku kata
n huruf dan Cth: ba + ju
minta murid Baca semula
menyebut perkataan
Kemudian, gambar
baju ditunjuk
semula dan tanya
ini apa? kepada
murid
TEKNIK PENGAJARAN
KEMAHIRAN MEMBACA

Membaca Kepada
Bacaan Berpandu
BACAAN BERPANDU???
Guru membantu murid membaca bahan
bacaan mengikut tahap pembacaan murid
Dilaksanakan dalam kumpulan kecil (4-6)
murid yang berkongsi tahap membaca dan
kemampuan membaca
Bahan bacaan dipilih oleh guru dan murid
mempunyai salinan sendiri
Guru bertindak sebagai pemudah cara /
fasilitator. Murid yang bertanggungjawab atas
pembacaan sendiri
PERKARA YANG DIPERLUKAN

Tempat pembelajaran yang membolehkan guru


dapat mengawal kedua kelas dan kumpulan

Aneka salinan bagi bahan bacaan

Bahan untuk merekod pemerhatian


PERKARA YANG PERKARA YANG
DILIHAT DILIHAT
SEMASA SELEPAS
MENGAJAR MENGAJAR
Murid menceritakan
semula cerita yang
Kefasihan dibaca
Strategi yang Murid berkongsi
bahagian yang
digunakan murid diminati
Isi pembelajaran Bincang dengan
yang ditekankan murid soalan pada
tahap berfikir yang
lebih tinggi
KEPENTINGAN BACAAN
BERPANDU

Membolehkan murid
Meningkatkan
menggunakan strategi
kefasihan
sebagai pembaca bebas

Menjadikan arahan Memberi keyakinan


lebih bertumpu kepada murid untuk
membaca sendiri
TEKNIK PENGAJARAN
KEMAHIRAN MEMBACA

Directed Reading
hinking Activity (DRTA
DIRECTED
READING Teknik ini

THINKING
Diperkenalkan oleh
Russel Stauffer
membolehkan murid
membina satu set
tujuan apabila
1967/1975
ACTIVITY membaca
bacaan
bahan

Directed Reading Thinking


Acitivity (DRTA)

Murid boleh
Murid memproses
meramal dan
idea dan menguji
mengesahkan isi
jawapan semasa
maklumat yang
membaca
dibaca
Boleh
dilaksanaka
n dalam
bilik darjah
atau luar
bilik darjah
Guru Guru
sebagai konsep
pemudah membaca
cara
Kons
ep
DRTA
Murid Strategi
membaca metakognitif
sambil dan
berfikir Klu-konteks berkomunika
si
Memahami
makna
dalam frasa
@
perkataan
Hala -
tujukan
tujuan
Baca Guru
secara membuat
kritis dan penilaian
reflektif

Tuju
Kenal
an
pasti
asimiliasi DRT Guru
mengkaji
dan
fahami A bahan
bacaan
maklumat
Guru & murid
Aktifkan buat
pandanga rumusan,
n dan pertimbanga
fikiran n&
keputusan
PELAKSANAAN
TEKNIK DRTA

FASA 2 :
FASA 1 : KITARAN
MENAMBAH,
PROSES MEMBACA
MEMURNIKAN IDEA
- BERFIKIR
DAN PEMIKIRAN
FASA 1 : KITARAN
PROSES MEMBACA -
BERFIKIR
Langkah 1 : Kenalkan teks yang dibaca

Langkah 2 : Pembacaan senyap terarah

Langkah 3 : Menyemak kefahaman dan


membina kecekapan

Langkah 4 : Mengulangi langkah 1,2 dan 3


FASA 2 : MENAMBAH,
MEMURNIKAN IDEA &
PEMIKIRAN
Membaca kuat

Melengkapkan ayat

Melengkapkan pantun dan


melafazkannya
TEKNIK
PENGAJARAN
KEMAHIRAN
MEMBACA
QAR (QUESTION-ANSWER RELATIONSHIP)
BIMBINGAN MENJANGKA
PENGENALAN (QAR)
1980 - Raphael telah memperkenalkan Teknik
Hubungan Soalan Jawapan / QAR (question- answer
relationship).

John Edwin (Literacy for Children in an Information


Age), teknik ini diperkenalkan untuk membantu
kanak-kanak mencari jawapan dalam sesebuah
teks.

Kebanyakkan pelajar mempunyai


kesukaran untuk menjawab soalan.

Teknik ini membantu pembaca


memperoleh jawapan melalui pembacaan
mereka.
Right
there
questio
n

KATEGO
Think
RI and
Author SOALAN search
and You DALAM
QAR
questio
n

On my
own
RIGHT THERE
QUESTION

CONTOH
PENERANGAN SOALAN

Pelajar membaca -Siapakah watak


ayat yang utama
mengandungi
jawapan. Jawapan -Berapakah umur
biasanya terus ibunya
menerus daripada -Apakah pekerjaan
teks dan mudah Siti?
untuk dikenalpasti.
THINK AND
SEARCH
QUESTION

CONTOH
PENERANGAN SOALAN

Jawapan ada dalam teks, -Apakah peristiwa


namun kedudukannya sukar
dikenalpasti kerana berada penting bagi
dalam mana-mana keseluruhan cerita
perenggan ataupun ayat. ini?
Pelajar akan mencari
jawapan daripada lebih -Apakah pengajaran
daripada dua ayat dan yang terdapat dalam
perenggan dalam sesebuah
teks. cerita ini?
AUTHOR AND
ME

CONTOH
PENERANGAN SOALAN

-Apakah tema dalam


Jawapan tidak disediakan
dalam teks. Pelajar cerita ini?
memerlukan pengetahuan -Bagaimanakah
dan kefahaman sendiri dan
menyesuaikan kefahaman kamu
tersebut berdasarkan apa membandingkan
yang dibaca untuk dengan buku lain
memperoleh jawapan
yang sudah dibaca?
ON MY OWN

CONTOH
PENERANGAN SOALAN

Jawapan tidak dinyatakan


dalam teks. Pembaca -Sekiranya anda
perlu menggunakan idea menjadi watak
dan pengetahuan sendiri
dalam menjawab soalan utama, apakah yang
berdasarkan klu yang anda akan lakukan?
diberi dalam teks.
PENGENALAN (BIMBINGAN
MENJANGKA)
Bertujuan untuk membantu murid
membaca dan memahami.

Hj Ismail Hj. Zakaria, Salmah Othman,


Elly Chong (1992:86), mengistilahkan
bimbingan menjangka sebagai aktiviti
membaca terarah.
Digunakan untuk membimbing murid
membaca dan memahami petikan,
rencana dan karya sastera.

Sesuai untuk mengajar bacaan dan


kefahaman kepada kumpulan kecil atau
keseluruhan kelas.
LANGKAH 1
Guru perlu melakukan tinjauan terhadap
pengetahuan dan pengalaman sedia ada murid
berkaitan petikan yang akan dibaca. Sekiranya
pengetahuan dan pengalaman murid kurang
mencukupi maka, guru perlu menjalankan
beberapa aktiviti awal, iaitu
membaca petikan sepintas lalu

menyampaikan isi utama petikan kepada murid

menyenaraikan perkataan dan konsep baharu dan


menghuraikan maknanya
menggunakan gambar, foto, tayangan slaid atau filem
sebagai pengukuhan pengetahuan dan pengalaman murid
tentang isi petikan
LANGKAH 2
Sebelum pembacaan yang sebenarnya
dijalankan, guru menjelaskan kepada
murid tentang tujuan pembacaan itu.
Penyataan tujuan pembacaan dapat
ditunjukkan melalui empat aktiviti, iaitu
mendapatkan isi-isi utama petikan

memberi makna perkataan tertentu


mengikut konteks
mengemukakan pendapat tentang
kesesuaian tajuk
menghuraikan gerak balas afektif
terhadap petikan
LANGKAH 3
Guru menentukan had masa untuk murid
membaca petikan khususnya pembacaan
senyap.

Pembacaan kuat pula dijalankan hanya


untuk interpretasi terhadap sesuatu
persoalan atau penghayatan keindahan
bahasa dalam petikan.

Teknik pengajaran bacaan kuat tidak


digalakkan untuk pengajaran dan
pembelajaran dalam peringkat ini.
LANGKAH 4
Perbincangan juga
boleh dijalankan
Perbincangan isi
berdasarkan
petikan dijalankan
pengalaman baharu
secara bersoal jawab
yang dialami oleh
murid.

Guru boleh
Perbincangan boleh
berperanan sebagai
dijalankan di
penasihat atau
peringkat kelas dan
pembimbing jika
dijalankan oleh guru
perbincangan
dengan melibatkan
dijalankan dalam
murid secara aktif.
kumpulan kecil.
LANGKAH 5
Langkah ini merupakan aktiviti pengayaan
yang boleh dijalankan berdasarkan
aktiviti dalam keempat-empat langkah
sebelum ini. Aktiviti pengayaan boleh
dijalankan dalam kelas atau sebagai
kerja rumah berdasarkan tiga kaedah,
iaitu
melakukan ilustrasi peristiwa dalam petikan

menulis cerita berdasarkan tema yang


sama
melakukan bacaan luas tentang tajuk yang
dibaca
SEKIAN,
TERIMA
KASIH

Anda mungkin juga menyukai