Anda di halaman 1dari 53

BERSAMA MELAKSANA

Penarafan Bintang Agensi


Sektor Awam

BERSAMA MELAKSANA
Latar Belakang

BERSAMA MELAKSANA
1 Disember
2006 8 Februari 22 & 23 Feb
2007 2011
Mesyuarat
Jawatankuasa Khas Mesyuarat Panel Lab Pemantapan
Kabinet Mengenai Pentadbiran Awam Kriteria Penilaian
Keutuhan (PANEL) Penarafan Bintang
Pengurusan
Kerajaan (JKKMKPK)
April - Jun
2012
Disember 2011 Mac 2011
Penilaian Penarafan
Bintang Bengkel Perbincangan
Kementerian Familiarisasi bersama Agensi
Penilaian Penarafan Pakar Rujuk
(tertakluk kepada
persetujuan Bintang
Mesyuarat Panel
3P)
BERSAMA MELAKSANA
Menilai dan mengukur prestasi agensi Kerajaan
berada pada tahap yang cemerlang

Memberi pengiktirafan secara formal kepada


agensi-agensi cemerlang
Memberi publisiti yang meluas mengenai
dasar, strategi dan amalan baik yang
dilaksanakan
Menggalakkan persaingan yang sihat di
kalangan agensi Sektor Awam

BERSAMA MELAKSANA
BERSAMA MELAKSANA 6
Memberi fokus kepada
Aspirasi Nasional & Penilaian
Outcome
Struktur Senarai Semak

Sub Komponen Baru


Pengurusan Rekod

Peningkatan Standard Skala


Pemarkahan

Penyusunan semula kriteria


Pelan Strategik

Penambahbaikan struktur
soalan, skala pemarkahan &
penerangan
BERSAMA MELAKSANA
Aspek
AspekPenilaian Strategi Hasil
Penilaian Strategi HasilPenilaian
Penilaian
Pelaksanaan
Pelaksanaan
1.
1.Pengurusan
PengurusanOrganisasi
Organisasi Sebelum Lawatan
Pengurusan

2. Pengurusan Kewangan
2. Pengurusan Kewangan
3.
3.Pengurusan
PengurusanSumber
Sumber Persediaan awal
Persediaan awal
Manusia
Manusia Taklimat kepada
Taklimat kepada
4.
4. PengurusanProjek
Pengurusan Projek agensi
agensi
Pembangunan
Pembangunan Pengumpulan
Pengumpulan
5. maklumat
5. PengurusanICT
Pengurusan ICT maklumat
secara
secaraonline
Perkhidmatan

6. Pengurusan Rekod
6. Pengurusan Rekod online
1.
1.Pengurusan
PengurusanStrategik Semasa Lawatan
Teras

Strategik
2. Dasar/Program/Aktiviti
2. Dasar/Program/Aktiviti
Utama Lawatan
Utama Lawatan
penilaian
penilaian
Semakan
Semakan
dokumen
dokumen
1.
1.Perancangan
Pengurusan

Perancangan
Pelanggan

Pengurusan Selepas Lawatan


PengurusanPelanggan
Pelanggan
2.
2.Interaksi
Interaksidengan
dengan Penyelarasan
Pelanggan Penyelarasan
Pelanggan pemarkahan
pemarkahan
3.
3.Prestasi
PrestasiPengurusan
Pengurusan Pembentangan
Pembentangan
Pelanggan
Pelanggan laporan
laporan
4.
4.Budaya
BudayaBerteraskan
Berteraskan
Perkhidmatan
PerkhidmatanPelanggan
Pelanggan
Penambahbaikan Berterusan
Kajian Semula
BERSAMA MELAKSANA
Model Baharu Penilaian
Sektor Awam

ASPIRASI KERAJAAN
PRESTASI TADBIR URUS INOVASI

INPUT PELAKSANAAN OUTCOME


Sistem
STAKEHOLDERS Penilaian yang Penyampaian
Diselaraskan Perkhidmatan
MAMPU, JPA, yang efektif dan
AGENSI PUSAT PEMANDU, ICU & efisien
Arkib Negara Peningkatan
AGENSI Imej Kerajaan
BERKEPENTINGA Penilaian
Kepuasan
N Berasingan
ENGAGEMENT Jabatan Audit Rakyat
Peningkatan
AGENSI YANG Negara, KPKT & Daya Saing
DINILAI MS ISO Negara

PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN
BERSAMA MELAKSANA
Tiada Bintang

BERSAMA MELAKSANA
Kekerapan penilaian
2 tahun sekali 2010 Agensi Agensi
Lain

2009 Pejabat Setiausaha


KEMENTERIAN
2011 Kerajaan Negeri

2009
Agensi Barisan
2011 Hadapan

Agensi Pusat Online Self- Assessment


2008
&
2010 Jabatan Utama

Kementerian

BERSAMA MELAKSANA
1 Peringkat 2 Peringkat 3 Peringkat

Peringkat Peringkat Peringkat


Ibu Pejabat Ibu Pejabat Ibu Pejabat
Wajara Wajara Wajaran
n 100% n 85% 80%

Peringkat Peringkat
Negeri Negeri
Wajara Wajaran
n 15% 10%

Peringkat
Daerah
Wajaran
10%
BERSAMA MELAKSANA
Pengurus Perkhidm Pengurus
an atan Teras an
(218 sub
kriteria)
(12 sub Pelangga
kriteria)
n
(35 sub
kriteria)

BERSAMA MELAKSANA
Pengurusan
A1
Pengurusan Organisasi
A2
Pengurusan Kewangan
A3
Pengurusan Sumber
Manusia
A4
Pengurusan Projek
Pembangunan
A5
Pengurusan ICT
A6
Pengurusan Rekod

BERSAMA MELAKSANA
A1:Pengurusan Organisasi
A1. Perekayasaan Proses & Prosedur
1 Kerja
A1. Pembudayaan Organisasi
2 Cemerlang
A1. Hubungan Harmoni & Anggota
3 Organisasi
A1. Organisasi Pembelajaran
4
A1. Pengurusan Risiko
5
A1. Pemantauan Keputusan Pengurusan
6
BERSAMA MELAKSANA
A1.3
A1.1 A1.2
Hubungan
Perekayasaan Pembudayaan
Harmoni
Proses & Prosedur Organisasi
& Anggota
Kerja Cemerlang
Skop Program Inovasi
Organisasi
MBJ
Mekanisme Amalan baik
Program hubungan
pemantauan & MS ISO 9001:2008
Pengemaskinian MPK harmoni
pelaporan
Kajian Kepuasan
Elemen keberkesanan & FM
Promosi Pengiktirafan Pekerja

A1.4 A1.6
A1.5
Organisasi Pemantauan
Pengurusan Risiko
Pembelajaran Pelan Pengurusan Keputusan
Perancangan,
Risiko Pengurusan
Pelaksanaan & Tahap pelaksanaan Sistem pemantauan
Pemantauan Program Mekanisme Pemantauan
Bilangan Program
pemantauan pelaksanaan
Penilaian
Minit mesyuarat
Keberkesanan
dalam 7 & 3 hari

BERSAMA MELAKSANA
A2:Pengurusan Kewangan
A2.
Tempoh Bayaran Bil
1
A2.
Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan
2
A2. Kewangan & Akaun (JPKA)
Pengurusan Aset
3
A2.
Tindakan ke atas Laporan Audit
4
A2.
Pemeriksaan Mengejut
5
A2.
Perolehan
6
A2.
Prestasi Perbelanjaan
7
A2.
Inisiatif Mengurangkan
8 Pembaziran
BERSAMA MELAKSANA
A2.2 A2.3
Mesyuarat Pengurusan Aset
A2.1 Mekanisme
Tempoh Bayaran Jawatankuasa
Pelantikan:
Bil Pengurusan Pegawai Aset;
14 hari bekerja Kewangan & Pemeriksa Stok;
7 hari bekerja Akaun (JPKA) Lembaga Pemeriksa
3 hari bekerja Kekerapan Mesyuarat
Pengerusi Pelupusan; &
Laporan kepada Jawatankuasa
Perbendaharaan Penyiasat
Perkara dalam Perkara dalam Laporan
A2.4
Laporan Tahunan Pengurusan Aset
Tindakan Ke Atas
A2.6 Kerajaan A2.7
Laporan Audit
Tempoh maklum balas
Perolehan Pengerusi JKPAK
Prestasi
Perbelanjaan
Status tindakan Perbelanjaan
Perolehan
penyelesaian Perbelanjaan Bajet
Kajian Analisis
Mengurus
Pembekal
A2.5 Perbelanjaan Bajet
Kajian Pasaran
A2.8
Pembangunan
Pemeriksaan Pemeriksaan dalam
tempoh jaminan Inisiatif
Mengejut
6 bulan sekali Paparan maklumat Mengurangkan
Tarikh & hasil perolehan Pembaziran
penemuan ePerolehan Langkah-langkah belanja
BERSAMA MELAKSANA
A3:Pengurusan Sumber
Manusia
A3.
Dasar/Strategi Pengurusan Sumber
1 Manusia
A3. Pengurusan Panel Pembangunan
2 Sumber Manusia (PPSM)
A3.
Pelan Penggantian
3
A3.
Pengiktirafan/Penghargaan
4
A3.
Pengurusan Nilai & Etika
5
A3.
Program Kaunseling
6
A3.
Maklumat Sumber Manusia
7
BERSAMA MELAKSANA
A3.2
Pengurusan A3.3
A3.1 Panel Pelan Penggantian
Dasar/Strategi Pembangunan Struktur
Pengurusan Sumber Manusia Program pembangunan
Sumber Manusia (PPSM) Penilaian keberkesanan
Ciri-ciri Pelan Aspek perbincangan
Strategik Sumber POL & TNA
Manusia Keberkesanan
Tahap liputan Latihan A3.6
Pelaksanaan program Mentoring Program Kaunseling
Mekanisme pelaksanaan
A3.5 Bilangan program
Penggunaan aplikasi
Pengurusan Nilai
psikologi
A3.4 & Etika
Pengiktirafan/ PIO
Penghargaan JKTU A3.7
Garis Panduan Pengurusan Audit Maklumat Sumber
Perakuan secara Nilai
Manusia
terancang Pengurusan
Pengemaskinian Buku
Liputan program Tatatertib
Perkhidmatan
Pengisytiharan harta
Pengemaskinian HRMIS
BERSAMA MELAKSANA
A4:Pengurusan Projek
Pembangunan
A4. Perancangan Projek Pembangunan
1
A4. Pemantauan Projek Pembangunan
2
A4. Penggunaan Sistem Pemantauan Projek
3 II (SPP II)

BERSAMA MELAKSANA
A4.1
Perancangan A4.2 A4.3
Projek Pemantauan Penggunaan
Pembangunan Projek Sistem
Mekanisme & sistem
Pembangunan Pemantauan
perancangan
Projek Brief
Mekanisme Projek II (SPP II)
penyelarasan Penggunaan SPP II
Alat-alat pengurusan
pelaksanaan projek secara langsung
projek
Takwim Mesyuarat Peratus pelaksanaan
Laporan kemajuan
JKTP projek mengikut jadual
bulanan
Bilangan Mesyuarat Pengemaskinian
VO, EOT & LAD
JKTP yang diadakan maklumat:
Pengenalpastian projek
Projek sakit Kewangan;
pembangunan untuk
aktiviti ; &
dinilai
am
Pembentangan
Kekerapan log in ID
penilaian dalam
Latihan
mesyuarat utama
Penilaian pegawai/kakitangan
baru
keberkesanan

BERSAMA MELAKSANA
A5: Pengurusan ICT
A5. Tadbir Urus ICT
1
A5. Pengurusan Projek ICT
2
A5. Pembangunan & Pelaksanaan
3 Sistem ICT
A5. Pengurusan & Pentadbiran Info-
4 Struktur ICT
A5. Pengurusan Keselamatan ICT
5

BERSAMA MELAKSANA
A5.1
Tadbir Urus ICT A5.3 A5.5
Pelan Strategik ICT Pembangunan & Pengurusan
(ISP) Pelaksanaan Keselamatan ICT
Jawatankuasa Sistem ICT Keselamatan fizikal &
Pemandu ICT (JPICT) / Pembangunan laman persekitaran
Setara web/Portal Keselamatan sumber
Struktur, peranan & Pembangunan & manusia
tanggungjawab pelaksanaan sistem Keselamatan maklumat
Pematuhan aplikasi Penilaian tahap
Dasar/Arahan ICT
keselamatan rangkaian
Pasukan Tadbir Urus
& sistem ICT
Pengurusan Projek
A5.4 Pengurusan insiden
Pasukan Tadbir Urus
Pengurusan & keselamatan ICT
Laman Web/Portal
A5.2 Tindakan pengukuhan
Pentadbiran Info-
Pengurusan keselamatan ICT
Struktur ICT (Kriteria hanya untuk
Projek ICT Pengurusan Aset ICT 176 agensi di bawah
Pelaksanaan Projek Kawalan akses PRISMA)
ICT Penggunaan internet Tindakan pengukuhan
Pemantauan Penggunaan & keselamatan ICT
pelaksanaan projek pematuhan e-mel (Kriteria hanya untuk
Pengurusan rangkaian agensi tidak di bawah
komunikasi & operasi PRISMA)
BERSAMA MELAKSANA
A6: Pengurusan Rekod
A6. Komitmen Agensi
1
A6. Pelaksanaan Program & Aktiviti
2 Pengurusan Rekod
A6. Pelupusan Rekod
3

BERSAMA MELAKSANA
A6.1 A6.2
Pelaksanaan A6.3
Komitmen Agensi
Program Pelupusan Rekod
Penyimpanan dokumen
Aktiviti pelupusan
berkaitan pengurusan & Aktiviti rekod tidak aktif/tamat
rekod di peringkat Pengurusan Rekod tindakan
agensi Rekod Daftar Surat Pelaksanaan
Khidmat nasihat Masuk/Surat Keluar pemindahan rekod
Pengurusan Rekod Pematuhan prosedur bernilai kekal di agensi
Kerajaan dari Arkib pengurusan fail
Negara Pewujudan registri
Pelantikan Pegawai yang
Rekod Jabatan (PRJ) bertanggungjawab ke
Latihan pengurusan atas rekod aktif
rekod jabatan
Penghantaran salinan
laporan rasmi kepada
Arkib Negara

BERSAMA MELAKSANA
Perkhidmatan Teras
B1 B2
Pengurusan Dasar/Program/A
Strategik ktiviti Utama

BERSAMA MELAKSANA
B1 : Pengurusan Strategik

B1.1
Pelan Strategik
Ciri-ciri
Tempoh pelaksanaan
Hebahan
Kajian semula

B2 : Dasar/Program/Aktiviti
Utama B2.4
B2.1
B2.2 Keberkesan
Penggubala B2.3
Pelaksanaan an
n Pemantauan
Sasaran output Penilaian
Penglibatan Mekanisme
& outcome (kajian
stakeholders & pemantauan
Tahap semula/impak)
pelanggan Penggunaan
pencapaian Tindakan
Fokus kepada maklumat hasil
susulan
misi & KRA pemantauan
Agensi
BERSAMA MELAKSANA
Pengurusan
Pelanggan

BERSAMA MELAKSANA
C1 : Perancangan Pengurusan
Pelanggan C1.2
C1.1
Strategi Piagam Pelanggan
Ciri-ciri
Tumpuan Pelanggan Hebahan
Misi perkhidmatan pelanggan
Pemantauan
Maklumat profil pelanggan
Tindakan pemulihan
Perancangan reka bentuk
perkhidmatan
perkhidmatan Pencapaian
Paparan pencapaian dalam laman
web
Kajian semula & penambahbaikan
C2 : Interaksi Dengan
Pelanggan
C2.1
Usaha-Usaha Delighting the Customers
Usaha-usaha tambahan melebihi ekspektasi
pelanggan
Kaedah mengukur ekspektasi pelanggan
Tempoh menjawab panggilan telefon
Tahap layanan panggilan telefon
Tahap perkhidmatan helpdesk
Mystery shopping
Kajian semula BERSAMA
& penambahbaikan
MELAKSANA
C3 : Prestasi Pengurusan Pelanggan
C3.1
Pengurusan Aduan C3.2
Mekanisme Kepuasan Pelanggan
Pengerusi Jawatankuasa Aduan Pelaksanaan kajian kepuasan
Tempoh maklum balas akuan pelanggan
terima Kekerapan
Tempoh status tindakan susulan Tahap kepuasan pelanggan
Penetapan aduan sebagai agenda Kajian meliputi perkhidmatan teras
tetap Usaha-usaha penambahbaikan
Peratus penyelesaian aduan hasil kajian
Inisiatif mengelakkan aduan jenis Kajian secara online
berulang
Surat kepada Pengarang (SKP)
Surat penghargaan
Pegawai Khidmat Pelanggan yang
menghadiri C4 : Budaya Berteraskan Perkhidmatan
latihan
Pelanggan
C4.1
Usaha-Usaha Promosi
Kaedah kaedah hebahan
Keberkesanan usaha-usaha promosi
BERSAMA MELAKSANA
Komponen A Pengurusan
Sub Komponen A1 Pengurusan
Organisasi
Kriteria A1.1 Perekayasaan Proses & Prosedur
Kerja (PPPK)

Sub Kriteria a. Apakah skop pelaksanaan


PPPK berdasarkan fungsi/perkhidmatan
utama/teras strategik?

BERSAMA MELAKSANA
BERSAMA MELAKSANA
Contoh:

BERSAMA MELAKSANA
Contoh:

BERSAMA MELAKSANA
Contoh:

Form
at
Soala
n
BERSAMA MELAKSANA
Contoh:

BERSAMA MELAKSANA
Contoh:

BERSAMA MELAKSANA
BERSAMA MELAKSANA
BERSAMA MELAKSANA
BERSAMA MELAKSANA
BERSAMA MELAKSANA
BERSAMA MELAKSANA
BERSAMA MELAKSANA
BERSAMA MELAKSANA
BERSAMA MELAKSANA
BERSAMA MELAKSANA
Kerangka Hala Tuju Strategik
Pengurusan Sumber Manusia Perkhidmatan Awam
(KHTSPSM)
Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Jabatan Perdana Menteri
www.mampu.gov.my

55