Anda di halaman 1dari 17

3.

MELATIH PASUKAN
BAWAHAN
PENGENALAN

Pengurusan prestasi lebih berbentuk kepada mengendalikan


penilaian atau beberapa siri penilaian pada sesuatu masa.

merupakan satu bahagian yang penting di dalam bidang


pengurusan sumber manusia yang bertujuan untuk
mendapatkan keputusan penilaian prestasi yang di kehendaki.

PENILAIAN PRESTASI
Mengukur prestasi dan mengekalkan serta

mempertingkatkan keupayaan dan produktiviti

kakitangan serta memberikan pencapaian organisasi

keseluruhannya.
ASAS PERLAKSANAAN PENGURUSAN
KAKITANGAN
menentukan kesesuaian dan kelayakan untuk kenaikan pangkat,
pemangkuan, pinjaman dan pertukaran sementara

menentukan penganugerahan khidmat cemerlang, pingat dan


bintang kebesaran serta pemberian surat penghargaan

mengenalpasti dan merancang keperluan latihan

memberi kaunseling dengan tujuan memperbaiki dan


mempertingkat prestasi serta motivasi pegawai.
PEMANTAUAN PRESTASI

Pemantauan prestasi adalah salah satu daripada


bahagian di dalam proses pengurusan prestasi.

Penilaian prestasi diadakan sekali atau dua kali setahun


dan ianya dalam bentuk temubual diantara pekerja
dengan majikan.
Proses temubual juga dapat membina dan menyokong
seseorang individu dalam meningkatkan dan
membangunkan prestasi kerjanya

Beberapa prinsip di perlukan dalam memenuhi ciri-ciri


tersebut:

Tiada kejutan berlaku di dalam penilaian semasa


temubual

Proses ini perlu di applikasikan kepada semua pekerja

Pekerja digalakkan untuk menyatakan prestasi mereka


Perbincangan harus difokuskan kepada matlamat yang

telah ditetapkan dan pencapaian yang dikehendaki

untuk mencapai matlamat tersebut

Penilai perlu ingat peraturan bahawa mereka hanya

mempunyai 2 telinga dan satu mulut yang digunakan

semasa mengendalikan temubual prestasi tersebut.


faktor yang boleh mempengaruhi pemikiran pengurus

Umur, pengalaman pengurus dan pekerja.


Personaliti
Jantina dan Bangsa
Hubungan kekeluargaan
Prestasi pekerja yang lepas dan sekarang.
Kebimbangan penilai/pengurus dan reaksi individu yang
dinilai/pekerja.
TAHAP PENILAIAN PRESTASI

RANCANGAN

PENGAWALAN DAN PEMBANGUNAN

KAJIAN SEMULA

PENGHARGAAN
RANCANGAN

Perlu dilihat dari aspek bagaimana prestasi dirancang bermula dari


awal tahun dan dilihat dari aspek peningkatan presatsi melalui apa
yang dicapai. Salah satu daripadanya ialah sama ada matlamat
atau misi dapat dicapai oleh organisasi melalui hasil kerja yang
ditunjukkan oleh pekerja di dalam organisasi itu sendiri. Ianya juga
dapat dilihat melalui persaingan daripada organisasi luar di dalam
memberikan perkhidmatan yang sama dan organisasi dapat
menghadapi persaingan tersebut secara baik. Melalui
pembelajaran juga, boleh dilihat sama ada organisasi dapat
menyediakan latihankepada pekerja mengikut keprluan dan
kehendak organisasi. Ianya perlulah dirancang setiap tahun
supaya adanya garis panduan dan arah tuju yang boleh dicapai
oleh organisas
PENGAWALAN DAN
PEMBANGUNAN
Melalui proses ini, ianya memerlukan komunikasi 2 hala antara
majikan dan pekerja . ini kerana dengan adanya hubungan dua
hala ini membolehkan arahan daripada majikan dapat
dilaksanakan oleh pekerja. Maklumbalas daripada pekerja
amatlah penting untuk mendapatkan maklumat dan juga untuk
memberikan tunjuk ajar yang betul kepada pekerja mengikut
keperluan organisasi. Maklum balas yang boleh diperolehi
berbentuk formal atau tidak formal. Formal adalah seperti
melalui latihan yang diberikan kepada pekerja sementara tidak
formal adalah melalui arahan secara lisan mengikut keperluan
semasa. Prestasi dapat diukur melalui 2 bentuk iaitu:-
Tingkahlaku pekerja di dalam organisasi sama ada
mereka mempunyai pengetahuan, kemahiran yang
diperlukan oleh organisasi
Keputusan yang dicapai iaitu melalui prestasi pekerja itu
sendiri melalui cara kerja yang membolehkan organisasi
dapat mencapai standard yang diperlukan.
KAJIAN SEMULA
Satu proses yang formal yang memerlukan dokumentasi
yang lengkap. Ini dapat dilihat melalui data prestasi
organisasi contohnya jualan yang diperolehi mengikut
bulan dan boleh melihat tahpa pencapaian yang dapat
dicapai. Ianya perlu didokumentasikan untuk tujuan
rujukan pada masa yang akan datang. Melalui face to
face communication di mana organisasi menggunakan
kaedah tersebut dengan memangggil beberpa pekerja
daripada beberapa bahagian untuk mendapatkan
maklumat dan ianya didokumentasikan.
PENGHARGAAN
Di dalam organisasi, majikan perlulah menyediakan
sumbangan atau penghargaan kepada pekerja yang
telah pun menunjukkan prestasi yang baik sepanjang
perkhidmatan mereka. Ini kerana ianaya akan
memeberikan galakan kepada pekerja tersebut supaya
dapat bekerja dengan lebih baik pada masa yang akan
datang disamping menggalakkan juga pekerja lain agar
menunjukkan prestasi yang baik. Ini akan memberikan
sokongan moral kepada para pekerja siupaya prestasi
mereka akanm eningkat dari semasa ke semasa.
KAEDAH UNTUK PENILAIAN PRESTASI YANG BAIK

Berkaitan dengan prestasi kerja


Ianya perlulah dinilai melalui senarai tugas dan prestasi
yang telah ditunjukkan oleh pekerja tersebut.
Seandainya pekerja telah mencapai standard kerja dan
masa yang telah ditetapkan, majikan perlulah menilai
prestasi mereka dengan baik dan memeberikan
penghargaan.
Adil dan diterima
Ianya perlulah adil dan sakasama dan boleh diterima
antara kedua-dua belah pihak. Ini akan memberikan
motivasi yang baik kepada pekerja agar memberikan
kerjasama yang baik pada masa yang akan datang
PENILAIAN KEMAHIRAN
INSANIAH
atau Kemahiran Insaniah (KI).Walaubagaimanapun,soft
skills atau Kemahiran Insaniah (KI)adalah dikaitkan
dengan trait personaliti individu, bijak berkomunikasi,
pandai mendapatkan kenalan, berdaya tahan dan
berinovatif.