Anda di halaman 1dari 10

Kelompok II

Anggota:
1. Nur Astini F1B313035
2.AMIR SALEH F1B3 13 043
3.SUKMO F1B3 13 0
4.
Imbuhan Air
Tanah
Pokok Pembahasan
1. Pengertian Imbuhan Air Tanah
2. Ciri-ciri Daerah Imbuhan Air Tanah
3. Proses Pengisihan Daerah Imbuhan
Pengertian Imbuhan Air
Tanah
Imbuhan air tanah yaitu
imbuhan yang berasal dari atas
permukaan cekungan maupun
berasal dari dalam cekungan itu
sendiri.
Perlindungan terhadap daerah imbuhan
diperlukan beberapa langkah agar tetap
berfungsi dengan baik dengan cara sebagai
berikut:

1. Memastikan bahwa daerah yang cocok


atau sesuai sebagai daerah imbuhan
dipertahankan fungsinya daripada
mengubahnya sebagai prasarana umum
seperti bangunan atau jalan.
2. Mencegah polutan masuk kedalam air
tanah.
Ciri-ciri Daerah Imbuhan Air Tanah
Ciri-ciri Umum
a. Mempunyai arah umum
aliran air tanah secara
vertikal ke bawah.
b. Air meresap ke dalam tanah
Ciri-ciri Khusus
sampai muka air tanah a. Daerah tubuh dan
(mengisi akuifer). puncak kerucut
c. Daerah singkapan batuan gunung api.
b. Daerah karst yang
lolos air tidak jenuh air.
mempunyai retakan
d. Daerah pebukitan atau dan lubang pelarutan.
pegunungan c. Daerah singkapan
batuan pembentuk
e. Kandungan kimia air tanah
akuifer tertekan
relatif rendah bagian hulu.
f. Umur air tanah relatif
muda.
Proses Pengisihan Daerah Imbuhan
Daerah imbuhan atau recharge area adalah
suatu kawasan pokok yang menyediakan
kecukupan air tanah. Daerah imbuhan alami
yang baik adalah daerah dimana proses perkolasi
air permukaan berlangsung secara baik sehingga
sampai menjadi air tanah tanpa halangan.
Apabila fungsi daerah imbuhan tidak berfungsi
dengan layak, maka boleh jadi tidak akan ada air
tanah yang dapat disimpan atau digunakan.
Terima Kasih